กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 เอกสารเผยแพร่
รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256113 พ.ค.62
แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม03 พ.ค.62
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)...22 เม.ย.62
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ตุลาคม-มีนาคม)...22 เม.ย.62
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส1 (ตุลาคม - ธันวาคม)...22 เม.ย.62
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...18 ก.พ.62
แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256325 ม.ค.62
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ20 ปี และระยะ 5 ปี25 ม.ค.62
ปฏิทินจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256324 ม.ค.62
แผนที่ยุทธศาสตร์แผน 20 ปี และ 5 ปี16 ม.ค.62
+ ดูทั้งหมด
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
[2562] ระเบียบกองทุนสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
[2562] ประกาศสภาการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พศ 2562...  ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
[2562] ประกาศการแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พศ.2562...  ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
[2553] ประกาศการแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553...  ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
[2561] ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
[2561] ประกาศการจ้างเหมาบริการรถยนต์มาใช้ในราชการ  ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
[2561] ประกาศกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
[2561] ข้อบังคับฯการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ 2561  ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
[2561] ข้อบังคับฯคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พศ 2561  ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
[2561] ข้อบังคับฯการจ้างบุคลากรในสาขาขาดแคลนทางด้านพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พศ 2561  ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
+ ดูทั้งหมด
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 315 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 971 ครั้ง
bootstrap slider
19 พฤษภาคม 2562
ใหม่ล่าสุด
 สารสนเทศมาใหม่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ....
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 5,541 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 5,478 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 4,603 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,913 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 3,543 ครั้ง )
...............................................................................
1  ท่าน
Today
00000008  
All
00023737  
Best viewed in
Chrome

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine