เข้าสู่ระบบ
เอกสารสารสนเทศ
 12,714 ครั้ง  
ใหม่ล่าสุด
รายงานประจำปี 2566
 19 มิ.ย.67      161 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป...
 07 ก.พ.67      175 ครั้ง
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566...
 13 ต.ค.66      732 ครั้ง
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีกา...
 04 ต.ค.66      365 ครั้ง
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยร...
 04 ต.ค.66      253 ครั้ง
One page แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพช...
 05 ก.ย.66      404 ครั้ง
One page แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ...
 14 มิ.ย.66      255 ครั้ง
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยา...
 25 เม.ย.66      358 ครั้ง
รายงานประจำปี 2565
 20 พ.ค.66      482 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (...
 24 มี.ค.66      529 ครั้ง
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan...
 09 มี.ค.66      414 ครั้ง
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565...
 12 ก.ย.65      1,696 ครั้ง
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีกา...
 23 ก.ย.65      538 ครั้ง
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยร...
 23 ก.ย.65      419 ครั้ง
แผนพัฒนาความเป็นเลิศและผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง...
 13 ธ.ค.66      716 ครั้ง
รายงานประจำปี 2564
 07 เม.ย.65      617 ครั้ง
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ช้บัณฑิต ประจำปีการ...
 30 ม.ค.65      737 ครั้ง
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยร...
 09 พ.ย.64      611 ครั้ง
สมรรถนะบุคลากรในอนาคต สำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้...
 15 ต.ค.64      611 ครั้ง
รายงานประจำปี 2563
 30 ก.ค.64      786 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด : 72 รายการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
12  ท่าน
Today
00000018  
All
00038803