เข้าสู่ระบบ
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 15 ต.ค.64 เข้าชม 7,750 ครั้้ง  
สมรรถนะบุค...
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
รายงานผลกา...
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 315 ครั้ง
สารสนเทศปี...
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 434 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 561 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 695 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 537 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,376 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,278 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 1,170 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 518 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,404 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,361 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,201 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 1,167 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 1,225 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,499 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,189 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 1,281 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,341 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,284 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 718 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,000 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 987 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,967 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 1,622 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 672 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 767 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 1,466 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 848 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 895 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,379 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 556 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 565 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 540 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 528 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 548 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 592 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 495 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 513 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 567 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 490 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,967 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
( ดาวน์โหลด 1,622 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,499 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
( ดาวน์โหลด 1,466 ครั้ง )
...............................................................................
5. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,404 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine