เข้าสู่ระบบ
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 26 มี.ค.64 เข้าชม 7,166 ครั้้ง  
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
รายงานผลกา...
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
สารสนเทศปี...
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 491 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 547 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 331 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 491 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,286 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 992 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 1,107 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 451 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,346 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,298 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,152 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 1,094 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 1,155 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,426 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,083 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 1,198 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,270 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,238 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 662 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 942 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 931 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,594 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 1,543 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 604 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 710 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 719 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 1,394 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 803 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 865 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,305 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 524 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 512 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 494 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 481 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 506 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 554 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 415 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 458 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 518 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 450 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,594 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
( ดาวน์โหลด 1,543 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,426 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
( ดาวน์โหลด 1,394 ครั้ง )
...............................................................................
5. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,346 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine