เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 11 ก.ย.61 เข้าชม 4,152 ครั้้ง  
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 749 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 650 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 718 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,025 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,016 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 899 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 735 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 973 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,161 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 803 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 924 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,017 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,012 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 421 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 565 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 635 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,116 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 998 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 386 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 473 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 434 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 507 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 607 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 951 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 318 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 278 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 316 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,116 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,161 ครั้ง )
...............................................................................
3. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,025 ครั้ง )
...............................................................................
4. แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558–2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ดาวน์โหลด 1,017 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
( ดาวน์โหลด 1,016 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine