เข้าสู่ระบบ
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 26 เม.ย.65 เข้าชม 8,478 ครั้้ง  
แผนพัฒนาคว...
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
สมรรถนะบุค...
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
รายงานผลกา...
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 403 ครั้ง
สารสนเทศปี...
ดาวน์โหลด 382 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 534 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 346 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 665 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 983 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 448 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 451 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 604 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,466 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,365 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 1,266 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 613 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,498 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,459 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,294 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 1,249 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 1,304 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,587 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,292 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 1,378 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,449 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,364 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 811 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,068 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,073 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 502 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 3,398 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 1,713 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 740 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 831 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 836 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 1,551 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 968 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 966 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,479 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 617 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 646 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 605 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 606 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 608 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 659 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 573 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 585 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 659 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 557 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 3,398 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
( ดาวน์โหลด 1,713 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,587 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
( ดาวน์โหลด 1,551 ครั้ง )
...............................................................................
5. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,498 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine