เข้าสู่ระบบ
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 11 มิ.ย.63 เข้าชม 6,241 ครั้้ง  
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
สารสนเทศปี...
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 424 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,110 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 942 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 1,033 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 397 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,292 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,232 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,099 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 1,023 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 1,109 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,367 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,001 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 1,139 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,214 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,186 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 600 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 879 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 866 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,400 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 1,452 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 555 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 657 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 667 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 1,323 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 707 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 816 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,245 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 472 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 460 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 443 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 472 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 521 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 378 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 423 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 479 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 415 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,400 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
( ดาวน์โหลด 1,452 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,367 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
( ดาวน์โหลด 1,323 ครั้ง )
...............................................................................
5. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,292 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine