เข้าสู่ระบบ
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 13 ต.ค.66 เข้าชม 11,584 ครั้้ง  
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 578 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
One page แ...
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
One page แ...
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 237 ครั้ง
แผนปฏิบัติ...
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 1,589 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 277 ครั้ง
แผนพัฒนาคว...
ดาวน์โหลด 548 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 466 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 498 ครั้ง
สมรรถนะบุค...
ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 515 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 647 ครั้ง
รายงานผลกา...
ดาวน์โหลด 463 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 834 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 470 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 587 ครั้ง
สารสนเทศปี...
ดาวน์โหลด 556 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 502 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 721 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 503 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 850 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 1,331 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 716 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 633 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 628 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 775 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,653 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,550 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 1,429 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 770 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,695 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,664 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,473 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 1,412 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 1,514 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,770 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,515 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 1,582 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,611 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,503 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 949 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,191 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,178 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 638 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 4,018 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 1,864 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 927 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 971 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 941 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 1,792 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 1,093 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 1,105 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,767 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 748 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 775 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 730 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 752 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 755 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 716 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 759 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 844 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 4,018 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
( ดาวน์โหลด 1,864 ครั้ง )
...............................................................................
3. รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
( ดาวน์โหลด 1,792 ครั้ง )
...............................................................................
4. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,770 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา2553 (ปีงบประมาณ2554)
( ดาวน์โหลด 1,767 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine