เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 11 ก.ย.61 เข้าชม 4,663 ครั้้ง  
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 912 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 872 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 278 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,157 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,105 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 978 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 874 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 1,030 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,242 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 863 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 1,011 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,102 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,073 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 634 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 716 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,207 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 1,179 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 450 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 514 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 570 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 492 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 679 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,042 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 357 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 389 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 407 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 304 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 381 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,207 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,242 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
( ดาวน์โหลด 1,179 ครั้ง )
...............................................................................
4. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,157 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
( ดาวน์โหลด 1,105 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine