เข้าสู่ระบบ
 หน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูลเมื่อ : 19 มิ.ย.2563 14:15 เข้าชม 5,443 ครั้้ง  
กองนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย

ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย และจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน

วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลังข้าราชการทุกสายงาน ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง

กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้

ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine