เข้าสู่ระบบ
 หน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูลเมื่อ : 19 มิ.ย.2563 14:15 เข้าชม 5,715 ครั้้ง  
กองนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย

ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย และจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน

วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลังข้าราชการทุกสายงาน ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง

กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้

ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
10  ท่าน
Today
00000018  
All
00038803