กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Division of Policy and Planning : PBRU
สัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 21 พ.ค.67    86 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
การจัดสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ..
 22 เม.ย.67    104 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 05 เม.ย.67    113 ครั้ง
อ่านต่อ
เอกสารเผยแพร่
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
  21 ก.พ.67    453 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการ/กิจกรรม)
  15 ม.ค.67    598 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  23 พ.ย.66    667 ครั้ง
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (ตุลาคม – กันยายน)
  21 พ.ย.66    474 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำคำขอเบื้องต้น (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  26 ต.ค.66    712 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำงบภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  13 ต.ค.66    892 ครั้ง
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (ตุลาคม – มิถุนายน)
  16 ส.ค.66    735 ครั้ง
การปรับลดงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภารกิจหลัก)
  12 ส.ค.66    22,865 ครั้ง
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม – มีนาคม)
  31 ก.ค.66    20,707 ครั้ง
แบบฟอร์มการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  13 มิ.ย.66    20,653 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 14 พ.ค.67      11 ครั้ง
การปรับปรุงโครงสร้างระดับงานภายในสำนักงานคณบดี สำนักงานอธิการบดี สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...
 14 พ.ค.67      15 ครั้ง
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 26 ก.พ.67      165 ครั้ง
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 12 ธ.ค.66      193 ครั้ง
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 05 ก.ย.66      332 ครั้ง
เอกสารสารสนเทศ
ใหม่ล่าสุด
รายงานประจำปี 2566
 26 ก.พ.67      107 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป...
 07 ก.พ.67      147 ครั้ง
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566...
 13 ต.ค.66      708 ครั้ง
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีกา...
 04 ต.ค.66      323 ครั้ง
bootstrap slider

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
8  ท่าน
Today
00000007  
All
00038288