กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
 11 มี.ค.67    138 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงบดุลมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน
 29 ก.พ.67    127 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2567 ส.ส.
 14 ก.พ.67    123 ครั้ง
อ่านต่อ
เอกสารเผยแพร่
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
  21 ก.พ.67    245 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการ/กิจกรรม)
  15 ม.ค.67    367 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  23 พ.ย.66    521 ครั้ง
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (ตุลาคม – กันยายน)
  21 พ.ย.66    310 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำคำขอเบื้องต้น (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  26 ต.ค.66    566 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำงบภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  13 ต.ค.66    748 ครั้ง
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (ตุลาคม – มิถุนายน)
  16 ส.ค.66    592 ครั้ง
การปรับลดงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภารกิจหลัก)
  12 ส.ค.66    22,704 ครั้ง
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม – มีนาคม)
  31 ก.ค.66    20,551 ครั้ง
แบบฟอร์มการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  13 มิ.ย.66    20,490 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 26 ก.พ.67      131 ครั้ง
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 12 ธ.ค.66      163 ครั้ง
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 05 ก.ย.66      313 ครั้ง
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 26 ธ.ค.65      187 ครั้ง
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559
 26 ธ.ค.65      216 ครั้ง
เอกสารสารสนเทศ
ใหม่ล่าสุด
รายงานประจำปี 2566
 26 ก.พ.67      51 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป...
 07 ก.พ.67      91 ครั้ง
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566...
 13 ต.ค.66      665 ครั้ง
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีกา...
 04 ต.ค.66      244 ครั้ง
bootstrap slider

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
15  ท่าน
Today
00000011  
All
00036633