กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ
 เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการ/กิจกรรม)15 ม.ค.67
แบบฟอร์มจัดทำงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256723 พ.ย.66
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (ตุลาคม – กันยายน)...21 พ.ย.66
แบบฟอร์มจัดทำคำขอเบื้องต้น (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256826 ต.ค.66
แบบฟอร์มจัดทำงบภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256713 ต.ค.66
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (ตุลาคม – มิถุนายน)...16 ส.ค.66
การปรับลดงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภารกิจหลัก) 12 ส.ค.66
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม – มีนาคม)...31 ก.ค.66
แบบฟอร์มการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256613 มิ.ย.66
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256608 มิ.ย.66
+ ดูทั้งหมด
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
[2567] Hdhddj   ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
[2567] Test   ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
[2566] คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี   ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
[2566] มอบอำนาจเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
[2565] อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
[2565] อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
[2565] อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
[2565] คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี...  ดาวน์โหลด 522 ครั้ง
[2565] กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
[2564] การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ปรับปรุงปี 2564...  ดาวน์โหลด 631 ครั้ง
+ ดูทั้งหมด
 เอกสารสารสนเทศ
รายงานผลกา...
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
สารสนเทศมห...
ดาวน์โหลด 651 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
One page แ...
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
bootstrap slider
26 กุมภาพันธ์ 2567
ใหม่ล่าสุด
 สารสนเทศมาใหม่
รายงานประจำปี 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน
1  ท่าน
Today
00000007  
All
00035788  
Best viewed in
Chrome

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine