กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ
 เอกสารเผยแพร่
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (ตุลาคม – กันยายน)...28 พ.ย.66
แบบฟอร์มจัดทำงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256723 พ.ย.66
แบบฟอร์มจัดทำคำขอเบื้องต้น (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256826 ต.ค.66
แบบฟอร์มจัดทำงบภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256713 ต.ค.66
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (ตุลาคม – มิถุนายน)...17 ส.ค.66
การปรับลดงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภารกิจหลัก) 12 ส.ค.66
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม – มีนาคม)...31 ก.ค.66
แบบฟอร์มการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256613 มิ.ย.66
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256608 มิ.ย.66
รายงานจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...29 พ.ค.66
+ ดูทั้งหมด
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
[2566] คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
[2566] มอบอำนาจเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
[2565] อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
[2565] อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
[2565] อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
[2565] คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี...  ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
[2565] กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
[2564] การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ปรับปรุงปี 2564...  ดาวน์โหลด 508 ครั้ง
[2564] กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
[2564] คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี...  ดาวน์โหลด 738 ครั้ง
+ ดูทั้งหมด
 เอกสารสารสนเทศ
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
One page แ...
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
One page แ...
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
bootstrap slider
4 ธันวาคม 2566
ใหม่ล่าสุด
 สารสนเทศมาใหม่
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566...
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน
2  ท่าน
Today
00000004  
All
00034511  
Best viewed in
Chrome

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine