เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 322 ครั้ง  
Division of Policy and Planning : PBRU
สัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 21 พ.ค.67    141 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
การจัดสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ..
 22 เม.ย.67    139 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 05 เม.ย.67    144 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
 11 มี.ค.67    269 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงบดุลมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน
 29 ก.พ.67    262 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2567 ส.ส.
 14 ก.พ.67    251 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา (Active Shooter)
 08 ก.พ.67    247 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 วุฒิสภา
 06 ก.พ.67    257 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมหารือและให้ข้อมูลทางการเงิน PBRU Balance sheet
 26 ม.ค.67    264 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
 25 ม.ค.67    304 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
อธิการบดี ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร
 24 ม.ค.67    240 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2567
 24 ม.ค.67    251 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณฯ..
 18 ม.ค.67    247 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการนำเสนอ และทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 20 ม.ค.67    290 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย
 15 ม.ค.67    231 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมพิจารณาโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 10 ม.ค.67    218 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
 27 เม.ย.67    202 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 21 พ.ย.66    367 ครั้ง
อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด : 69 รายการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
7  ท่าน
Today
00000017  
All
00038802