เข้าสู่ระบบ
 ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเมื่อ : 19 มิ.ย.2563 10:32 เข้าชม 10,532 ครั้้ง  

กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผลตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512

ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยยกฐานะแผนกแผนงานและประเมินผลขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะในวิทยาลัยครูเพชรบุรี ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประมวลผล และฝ่ายสถิติข้อมูลและประเมินผล

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูเพชรบุรี ได้รับยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีส่วนราชการภายใน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏใหม่ ทำให้กองนโยบายและแผนถูกปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในตามไปด้วย โดยมีการรวมงานบางอย่างที่กระจายอยู่ แล้วจัดเป็นกลุ่มงานขึ้นใหม่มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มติดตามและประเมินผล กลุ่มสถิติข้อมูล กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนงานในส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 โดยกองนโยบายและแผน ให้มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ และงานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
9  ท่าน
Today
00000018  
All
00038803