เข้าสู่ระบบ
 ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเมื่อ : 19 มิ.ย.2563 10:32 เข้าชม 10,111 ครั้้ง  

กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผลตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512

ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยยกฐานะแผนกแผนงานและประเมินผลขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะในวิทยาลัยครูเพชรบุรี ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประมวลผล และฝ่ายสถิติข้อมูลและประเมินผล

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูเพชรบุรี ได้รับยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีส่วนราชการภายใน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏใหม่ ทำให้กองนโยบายและแผนถูกปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในตามไปด้วย โดยมีการรวมงานบางอย่างที่กระจายอยู่ แล้วจัดเป็นกลุ่มงานขึ้นใหม่มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มติดตามและประเมินผล กลุ่มสถิติข้อมูล กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนงานในส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 โดยกองนโยบายและแผน ให้มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ และงานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine