เข้าสู่ระบบ
ควบคุมภายใน
แบบฟอร์มกรอก ปค 4 และ ปค 5 พร้อมคำอธิบาย
  25 มิ.ย.63    19,524 ครั้ง
แบบฟอร์มกรอก ปค 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  25 มิ.ย.63    19,522 ครั้ง
แบบฟอร์มกรอก ปค 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
  25 มิ.ย.63    19,533 ครั้ง
แบบกรอกควบคุมภายใน 1-4-5
  04 พ.ย.62    19,619 ครั้ง
แบบ ปค.4 และคำอธิบาย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  04 พ.ย.62    20,151 ครั้ง
แบบ ปค.5 และคำอธิบาย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  04 พ.ย.62    19,828 ครั้ง
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561
  04 พ.ย.62    19,745 ครั้ง
แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภาย (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
  04 พ.ย.62    19,620 ครั้ง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
  04 พ.ย.62    19,591 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด : 9 รายการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
9  ท่าน
Today
00000007  
All
00038288