เข้าสู่ระบบ
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลเมื่อ : 19 มิ.ย.2563 11:15 เข้าชม 7,010 ครั้้ง  

ปณิธาน Resolution :

“มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น“

วิสัยทัศน์ Vision :

กองนโยบายและแผน เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ประสานความคิดและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสนอแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

พันธกิจ Obilgation :

1. อำนวยการ ประสานงาน วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

2. จัดทำและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

3. วิเคราะห์ จัดทำสารสนเทศ และเสนอแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิจัยสถาบัน

5. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

6. ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
10  ท่าน
Today
00000018  
All
00038803