เข้าสู่ระบบ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์
วันที่ 25 ก.ย.66
1050/66
-
โครงการการประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I. Ambassador&LGBTQ+ 2023
0.00
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
1049/66
-
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน
0.00
อ.คมชนัญ โวหาร
1048/66
-
สร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย
48,000.00
นางภควัน จันทนเสวี
วันที่ 22 ก.ย.66
1047/66
-
พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1,000,000.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
วันที่ 21 ก.ย.66
1046/66
-
การสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2566
432,500.00
อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
วันที่ 11 ก.ย.66
1045/66
203102360121
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการเที่ยวและการโรงแรมในการศึกษาชุมชนการท่องเที่ยว
6,960.00
รศ.ดร. พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
วันที่ 08 ก.ย.66
1044/66
-
ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตปัญญาสู่ความเป็นนักพัฒนาที่ดี
0.00
ผศ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์
1043/66
-
แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสทางสังคม
0.00
ผศ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์
1042/66
-
พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและการฝึกสมาธิโดยผ่านคลื่นเสียงอัลฟ่า
0.00
ผศ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์
วันที่ 07 ก.ย.66
1041/66
-
การส่งเสริมและการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสำหรับนักพัฒนา ในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
0.00
นาย พนัส ชัยรัมย์
วันที่ 06 ก.ย.66
1040/66
-
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม PBRU-NPTU Science and Culture Camp 2023
885,076.00
อ.ดร.ชาลินี เค้าฉิม
1039/66
-
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
430,929.00
อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
วันที่ 05 ก.ย.66
1038/66
203102090321
บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4,360.00
นาง นงลักษณ์ พหุพันธ์
วันที่ 04 ก.ย.66
1037/66
-
โครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม PBRU-NPTU Schience and Culture Camp 2023
877,786.00
อ.ดร. ชาลินี เค้าฉิม
วันที่ 30 ส.ค.66
1036/66
108509240244
เข้าร่วมตอบแข่งขันปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีระดับประเทศ ประจำปี 2566
4,220.00
อ.วันรัต รื่นบุญ
วันที่ 29 ส.ค.66
1035/66
-
กิจกรรมหลักสูตร Thai Cooking Class 2023 สำหรับนักศึกษาต่างช่าง
36,000.00
อ. ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
วันที่ 28 ส.ค.66
1034/66
-
ศึกษาโบราณวัตถุในพื้นที่เมืองเพชรบุรี ระยะที่ 1
350,000.00
ผศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง
1033/66
-
กัลยาณมิตรที่ผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
192,650.00
นาย ธนเดช แก้วเสียง
วันที่ 22 ส.ค.66
1032/66
-
็High school English Camp @ Satit PBRU
32,195.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
1031/66
203202040121
ฉลองบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2563
7,650.00
นาย ปราโมทย์ ตงฉิน
วันที่ 18 ส.ค.66
1030/66
-
การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20,000.00
อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
วันที่ 17 ส.ค.66
1029/66
-
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
168,253.03
ผศ. อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล
1028/66
308606030121
การนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในงานขยายพันธุ์พืชและอนุบาลต้นไม้
39,900.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
1027/66
507101040121
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
11,250.00
นส. บราลี เอิบอิ่ม
1026/66
-
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
15,000.00
อ.ภาสิต ศิริเทศ
1025/66
108509210244
โครงการเข้าร่วมตอบแข่งขันปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพีระดับภูมิภาค ประจำปี 2566
5,700.00
อ. วันรัต รื่นบุญ
1024/66
-
นิทรรศการถาวร "PHER RAJABHAT HERITAGE"
395,000.00
ผศ.ดร. วรรณวิภา มัธยมนันท์
1023/66
203202040121
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญยาตรีปี 65
11,400.00
ผศ. สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
1022/66
203102360121
แนะแนวคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
36,500.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
วันที่ 15 ส.ค.66
1021/66
-
โครงการเสริมศักยภาพการใช้ภาษาจีนกลางและเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
576,420.00
อ. ปฏิภัทธิ์ ชัยมงคล
1020/66
108202230144
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
24,540.00
อ.ดร. นิรุธ ล้ำเลิศ
วันที่ 11 ส.ค.66
1019/66
-
โครงการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
2,060,012.00
นส. ยุวดี แสงส่งกลิ่น
1018/66
208202040121
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการศิลปะการออกแบบ
15,000.00
อ. เขมา แฉ่งฉายา
1017/66
-
จัดทำบัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 กับธนาคารกรุงไทย
160,000.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
1016/66
203102590121
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการ
7,630.00
ผศ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
1015/66
-
ปรับปรุงห้องกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
284,340.59
นส.น้ำฝน แสงอรุณ
วันที่ 10 ส.ค.66
1014/66
408207010121
โครงการจัดทำแผนการจิกรรมพัฒนานักศึกษา สโฒสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ
117,500.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 09 ส.ค.66
1013/66
308606020121
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์จากพืช
5,000.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
1012/66
-
การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20,000.00
อ. ดรุณี ทิพย์ปลูก
1011/66
-
สนับสนุนการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
69,600.00
อ.ดร. จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
1010/66
-
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 22
11,441.00
อ. วิชาญ แฟงเมือง
1009/66
203102520321
งานรับปริญญาของมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2564
5,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
1008/66
203102370121
งานรับปริญญาของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2564
41,625.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
1007/66
203102520321
งานรับปริญญาของมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2564
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
1006/66
108205010144
โครงการยุวเกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
32,520.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
1005/66
-
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ
0.00
อ. วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
1004/66
-
โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม
0.00
อ. วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
1003/66
108503020144
208603010121
การประเมินคุณภาพศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อนำผลสู่การจัดอันดับ THE Impact Ranking
0.00
70,700.00
70,700.00
นส. น้ำฝน แสงอรุณ
วันที่ 08 ส.ค.66
1002/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการกติการและทักษาะการเล่นกีฬาจานร่อนเบื้องต้น
3,720.00
นาย ณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว
1001/66
-
โครงการแบดมินตันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2566
67,500.00
นาย อาทิตย์ จันทร์แจ่มใส
1000/66
-
พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ประจำปี 2566
67,500.00
ผศ. จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน
999/66
108205010144
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสร้างสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาศูนย์วิศวกรสังคม วิทยาเขตโป่งสลอด
200,000.00
นาย โสภณ เกตุแก้ว
998/66
-
กิจกรรมหลักสูตร Thai Cooking Class 2023
30,000.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
วันที่ 07 ส.ค.66
997/66
-
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมและการจับบังคับสัตรว์
0.00
ผศ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
996/66
-
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ด้านพันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
0.00
ผศ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
995/66
108211120344
Entech PBRU บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครื่อข่ายและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
994/66
-
ปรับปรุงโรงสูบน้ำบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
139,719.18
นาย เผด็จพงษ์ กนกชัชวาล
993/66
-
ตรวจสุขภาพบุคลการ ประจำปี 2566
270,000.00
นส. จามจุรี สู งห้างหว้า
992/66
-
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 และ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1
3,000.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 04 ส.ค.66
991/66
108207210644
กิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต
11,000.00
นาย ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
990/66
108207210244
การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและสันทนาการ
33,900.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
989/66
108502040144
นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
454,196.00
อ. ปองพล รักการงาน
988/66
108207320144
สร้างเสริมสมรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร
38,400.00
อ.กุศล ช่วงบุญศรี
วันที่ 03 ส.ค.66
987/66
-
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชร-นวัตกร (ครูสังคมอาสา (mini) เราจะไปเขาย้อย)
19,000.00
อ.ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
986/66
-
โครงการพัฒนาแผนงาน ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
145,360.00
นส. ชนานุช เงินทอง
985/66
108105030144
ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2566
199,880.00
นส. ชนานุช เงินทอง
984/66
308606030121
โครงการฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12
34,000.00
อ. วุฒิชัย ฤทธิ
วันที่ 27 ก.ค.66
983/66
607101020621
607101030131
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุง
43,500.00
108,600.00
152,100.00
อ. ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
982/66
-
จัดทำและประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้สำหรับรายวิชาที่มีการสอนรูปแบบออนไลน์
10,000.00
อ. ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย
981/66
-
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกต้นไม้เพื่อแม่
48,150.00
อ. อังคณา คำทา
980/66
104101160144
507101040121
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
12,100.00
4,000.00
16,100.00
ผศ.ดร. ธัญพร ชื่นกลิ่น
979/66
-
ประกวดร้องเพลงจากวรรณคดีไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
3,100.00
อ. พรนภัส ทองพูล
978/66
-
การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20,000.00
อ. ดรุณี ทิพย์ปลูก
977/66
108101010144
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท
13,400.00
ผศ.ดร. ธัญพร ชื่นกลิ่น
976/66
208401010121
โครงการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุนรายได้และกองทุนเพื่อการวิจัย
32,780.00
นาย เลิศฤทธิ์ พัฒนพร
975/66
-
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
30,000.00
อ. วรรณา วัฒนา
วันที่ 26 ก.ค.66
974/66
203202270121
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
973/66
106101010544
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ SATIT PBRU 2023
11,040.00
อ.ดร. จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
972/66
-
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศของห้องประชุมศว. และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศว. 407 และ ศว. 408
41,600.00
ผศ.ดร. บุษกร อุ๋ยวงษ์
971/66
106101010444
โครงการพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566
12,480.00
นส. กัญญารัตน์ คำวิชัย
970/66
-
รปศ. จิตอาสาเพื่อน้อง และความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบางจาน
10,000.00
อ. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 25 ก.ค.66
969/66
-
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566
141,600.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
968/66
-
การจัดประชุมสคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทบทวนหลัก
293,070.00
นส. ภัทรานิษฐ กุลวัฒนโภคิน
967/66
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
20,000.00
อ.ดร. จุติพร อินทะนิน
966/66
-
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26,240.00
อ.จตุพร บุญประเสริญ
965/66
-
จ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีฝ้าเพดานอาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)
920,631.00
นาย เทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
วันที่ 24 ก.ค.66
964/66
-
กิจกรรมพัฒนาสำนักงานสีเขียวเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวประจำปี 2566
20,000.00
ดร.กชพรรณ ฉัตรหิรัญ
963/66
-
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
20,000.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
962/66
108207020444
ถวายเทียนพรรษา ณ. วัดห้วยเสือ จ.เพชรบุรี
22,960.00
อ. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
961/66
108202230144
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
25,000.00
อ.ดร. ฐาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
960/66
-
โครงการจัดสัมมนาและแข่งขันการทำอาหารเมืองเพชร
400,000.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
959/66
-
ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต โรงเรียนหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
25,300.00
นาย กรกต เจริญผล
958/66
108207140144
แห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2566
9,065.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
957/66
C07102850344
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21
40,800.00
ดร. ศราวุธ แผลงศร
956/66
108202070144
การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15,000.00
อ. กรกรต เจริญผล
955/66
108207260144
จิตอาสาปันสุขให้น้อง
20,000.00
อ.ดร. ณัฐอร มหาทำนุโชค
954/66
108205010144
ยุวเกษตรคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ
40,000.00
อ.ดร. ณัฐอร มหาทำนุโชค
วันที่ 21 ก.ค.66
953/66
106101010444
โครงการทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15,550.00
อ. อังคณา คำทา
วันที่ 20 ก.ค.66
952/66
108202130144
โครงการพัฒนาสื่อเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาสังคมศึกษา
20,000.00
อ. รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
951/66
-
ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้เรียนรู้ในรูปแบบ Blended Learning สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
15,000.00
อ. ศิริพร อ่วมศิริ
950/66
-
จัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2566
102,500.00
อ. จรรยา อุดมทรัพย์
949/66
108202130144
โครงการพัฒนาสื่อเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาสังคมศึกษา
20,000.00
อ. รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
948/66
-
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวดการออกแบบผ้าพิมพ์ลายอัตลักษณ์
121,086.24
ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช
วันที่ 19 ก.ค.66
947/66
-
สร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ Happy Heart pbru66
0.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
วันที่ 18 ก.ค.66
946/66
203105050121
การเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย AI และทักษะการสื่อสารภาษาจีน
16,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
วันที่ 17 ก.ค.66
945/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการห้องเรียนวิชาภาษาไทย
19,000.00
อ. ทนงศ์ จันทมาตย์
944/66
108202140144
ค่ายภาษาไทยเพื่อน้อง โรงเรียนในเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
25,000.00
อ. ทนงศ์ จันทมาตย์
943/66
108202140344
ค่ายฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะเพลงพื้นบ้านเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
26,000.00
อ. แสนประเสริฐ ปานเนียม
วันที่ 14 ก.ค.66
942/66
108205010144
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
50,550.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
941/66
-
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
198,205.00
อ.ดร. จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
940/66
-
ประชุมวิชาการเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126,000.00
ผศ. ณรงค์ ไกรเนตร์
939/66
-
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
42,000.00
นางโชติกา มาลาพงษ์
938/66
108214070144
กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU
20,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
937/66
-
การวางระบบเพื่อการบริหารจัดการน้ำแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ.วิทยาเขตโป่งสลอด
50,000.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
936/66
-
การบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอดระยะที่ 2
98,000.00
อ. ปองพล รักการงาน
935/66
-
การปรับปรุงคลองระบายน้ำและทางเดินบริเวณแปลงเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาเขตโป่งสลอด
95,800.00
อ.ปองพล รักการงาน
934/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชเศรษฐกิจตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
42,463.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
933/66
-
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
35,900.00
นาย ยอดชาติ
วันที่ 13 ก.ค.66
932/66
-
ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. พร้อมโรงจอดรถบริเวณอาคารชุด 30 D
1,404,614.39
นาย เทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
931/66
C07102850444
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีจักวาลนฤมิตร
36,480.00
อ.ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
930/66
208604020121
Share&Learn จัดพลังคน QA
8,100.00
นส. น้ำฝน แสงอรุณ
929/66
308603010221
208603010121
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24,455.00
23,545.00
48,000.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
928/66
-
กิจกรรมร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการ 360 องศานิวโชว์เพื่อผลักดัน Soft Power
21,800.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 12 ก.ค.66
927/66
-
โครงการการแข่งขันกีฬาหมากฮอสภายใน
6,230.00
นส. กัญญารัตน์ คำวิชัย
926/66
-
โครงการซ่อมบำรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21,500.00
อ. พงศ์อมร บุญแรม
925/66
108214070144
จัดหาอุปกรณ์กีฬาและวัสดุที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
ิอ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
924/66
203202020121
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
13,865.00
นส. พันทิพา เกตุพรม
923/66
-
โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
10,000.00
อ.ดร. นริศรา เค้าฉิม
922/66
-
กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
0.00
อ.ดร. วิชชุดา ขำประถม
921/66
-
จ้างเหมาจัดสวนหย่อม และปรับปรุงระบบน้ำเดิม พื้นที่ 1,091 ตร.ม.
225,550.00
นส. สุนันทา รักษาราษฏร์
920/66
-
การแข่งขันกีฬาภายในคณะ "ลูกวิทย์เกมส์"
45,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
919/66
408207010121
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
37,000.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
918/66
408207010121
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา
25,100.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
917/66
108202230144
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25,000.00
ผศ.ดร. สุธิดา กรรณสูตร
916/66
-
โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
38,000.00
อ. ประเสริญ ปราชญ์ประยูร
915/66
-
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยและการมีจิตอาสา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
0.00
อ. ประเสริญ ปราชญ์ประยูร
914/66
108211050144
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
30,000.00
อ.ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
913/66
208206150121
การพัฒนาวิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9,600.00
ผศ.ดร. ราเชน คณะนา
912/66
108205010144
ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปีที่ 9
21,440.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
911/66
408207010121
ถวายเทียนพรรษา ประจำการการศึกษา 2566
37,250.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 11 ก.ค.66
910/66
108307040144
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (MOU) ระยะ 2
63,200.00
อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
วันที่ 10 ก.ค.66
909/66
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
8,800.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
908/66
-
สัมนาเรื่อง Basic Lighting
0.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
907/66
-
สัมนาเรื่อง Basic Lighting & Functional Lighting Design
0.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
906/66
106101010444
โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา EP-MITSL ปีการศึกษา 25669
70,600.00
อ.พนิตสุภา พิมพ์สุวรรณ์
905/66
203204040521
พัฒนาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8,500.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
904/66
208206040121
208205100121
ทักษะการวิเครคาะห์สถิติในงานวิจัย
16,452.00
8,720.00
25,172.00
อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา
วันที่ 06 ก.ค.66
903/66
108103050144
การแข่งจันสุดยอดเชฟมืออาชีพระดับนานาชาติ
99,000.00
อ.นราธร สัตว์ซื่อ
902/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียนระดับอุตสาหกรรม
39,450.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
901/66
308606030121
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
34,774.00
นส. ธนพร ถมเสาร
900/66
108207200144
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
13,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
899/66
-
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการวิจัย
10,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
898/66
-
โครงการสรรหานักศึกษา เพื่อเข้าประกวดการอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2
22,300.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
897/66
108202160144
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
35,000.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
896/66
203104040121
การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
20,000.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
895/66
507101030121
โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2
20,596.00
อ. วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
894/66
108205010144
โครงการยุวเกษตรพอเพียง สืบสาน รักษาและต่อยอดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
40,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
893/66
108202030144
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงสั้ตว์น้ำด้วยระบบควบคุม
25,000.00
นส. ชลิดา ช้างแก้ว
892/66
308606030121
โครงการปรับปรุง website และสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
30,000.00
อ. จ.ส.อ. หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
891/66
108202080144
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Blended Learning สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
30,000.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
890/66
208205080121
การประกวดการแต่งกายพื้นเมือง และร่วมงานอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถื่นไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566
34,000.00
อ. ทรงศัก ธรรมจำรัส
889/66
108211040344
108211040444
108211040144
การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการแนะแนวประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
15,000.00
20,000.00
15,000.00
50,000.00
นายทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
888/66
-
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารสุเมธตันติเวชกุล
240,400.00
นาย เชฐ ศรีแย้ม
887/66
-
โครงการติดต้งระบบเครือข่ายอาคารวิทยาภิรมย์
480,000.00
นาย เชฐ ศรีแย้ม
886/66
-
โครงการจัดหาระบบป้องกันไวรัสสำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
460,000.00
นาย เชฐ ศรีแย้ม
885/66
-
โครงการจัดหาตู้คอนเทรนเนอร์ วิทยาเขตโป่งสลอด
20,000.00
นาย เชฐ ศรีแย้ม
วันที่ 05 ก.ค.66
884/66
108207330144
EDU Sports Day 2023
10,000.00
อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร
883/66
-
พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR
90,160.00
อาจารย์มัฆวาน นาคจั่น
882/66
108211020144
โครงการปฐมนิเทศ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
9,800.00
นาง ศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
881/66
A07102010144
การบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
11,810.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
880/66
106101010444
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5,116.00
อ. พนิตสุภา พิมพ์สุวรรณ์
879/66
208604010121
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
163,880.00
นส. น้ำฝน แสงอรุณ
878/66
108211020144
พัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
165,134.40
อ. ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
877/66
-
โครงการติดต้ังระบบเครือข่ายอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
64,000.00
นาย เชฐ ศรีแย้ม
876/66
208202050121
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกาาในยุคปกติวิถีใหม่
15,000.00
นาย ภาสกร ภู่ประภา
875/66
108207210344
เกษตรอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน
15,800.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
874/66
208210030121
โครงการส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย
28,000.00
อ. ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
วันที่ 04 ก.ค.66
873/66
-
เทคนิคการยกร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31,770.00
นางสาวณภัค ภัทรศิรเมธ
วันที่ 03 ก.ค.66
872/66
108202230144
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตรศาสตร์ระดับมัทธยมศึกษาตอนต้น
20,536.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
871/66
203205030121
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมีสรรถนะที่สูงขึ้น
14,500.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
870/66
-
โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
623,024.00
นางเณริศา พิทักษ์สาลี
869/66
-
ซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
186,394.00
นางทานตะวัน มณีวิหค
868/66
-
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
20,000.00
อ.ดร. ประกายรัตน์ ทุนิจ
867/66
-
โครงการผลิตสื่อเพื่อรายงานผลงานความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ
200,000.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
866/66
-
โครงการทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566
222,420.00
อ. วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
865/66
607101050121
งานปรับปรุงห้องน้ำรวมชายและหญิง ชั้น 3-4 อาคาร 11 โรงเรียนสาธิต
399,683.06
นาย วิชาญ แฟงเมือง
864/66
308302010121
สร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพและวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูตามชั้นปี
130,000.00
อ. คมชนัญ โวหาร
863/66
-
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
20,000.00
ผศ. ชิดชนก ปานวิเชียร
862/66
-
โครงการซ่อมแซมโครงเหล็กติดตั้งแผงรวมรังสีอาทิตย์ระบบทำน้ำร้อน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
38,000.00
อ. เจิมธง ปรารถนารักษ์
861/66
106101010544
โครงการ SATIT PBRU Futsal League ครั้งที่ 7
18,876.00
อ.วิชาญ แฟงเมือง
860/66
-
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
6,600.00
อ.มนชยา สมจริต
วันที่ 30 มิ.ย.66
859/66
-
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาควิชาเด็กและวัยรุ่น
424,973.60
อ. ว่าที่ ร.ต. ด.ร. บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 29 มิ.ย.66
858/66
-
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทำความสะอาดระบบปรับอากาศเพื่อช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้า
300,000.00
นาย อภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
857/66
-
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้สวิตช์บอร์ดระบบแรงต่ำประจำอาคาร
1,200,000.00
นาย อภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
856/66
108202020144
การพัฒนาสมรรถนะด้านระบบการเกษตรอัจฉริยะแก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร
25,000.00
นาย ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
855/66
-
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยตลอดแนวจนถึงบริเวณด้านหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล
235,790.55
นส. สุนันทา รักษาราษฏร์
854/66
-
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม บริเวณอาคารนิวัตสโมสร
498,794.00
นส. สุนันทา รักษาราษฏร์
853/66
208101010121
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
57,040.00
นายเจริญ แสงคำกุล
วันที่ 28 มิ.ย.66
852/66
-
ติดตั้งเหล็กดัดในจุดเสี่ยง อาคาร 33
34,500.00
ดร. กชพรรณ ฉัตรหิรัญ
851/66
-
การอบรมทักษะการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานด้านอาหารของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์และสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
50,000.00
อ.ดร. พรอริยา ฉิรินัง
850/66
208210020121
เตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
25,000.00
ผศ.ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม
849/66
207101030221
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารญี่ปุ่น
61,744.00
อ. นราธร สัตย์ซื่อ
848/66
-
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนสาธิต ครั้งที่1/2566 และครั้งที่2/2566
43,625.00
นาง เณริศา พิทักษ์สาลี
847/66
-
โครงการจัดซื้อระบบภาพและเสียง ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
497,720.00
นาย ประชุม พันออด
846/66
-
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียนของโรงเรียนสาธิต
147,000.00
นาย นัชรัณด์ เชื้อสอน
845/66
106101010444
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาจีน
8,920.00
อ.ดร. ศิวพร มูลวงค์
844/66
-
โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISNSC-12
26,164.00
อ. วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
843/66
-
โครงการยุกระดับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่
70,000.00
อ. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
842/66
-
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
93,173.88
21,390.52
114,564.40
อ. สิชล ทองมา
841/66
-
โครงการก้าวแรกแห่งความสัมพันธ์น้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
0.00
อ.ดร. อิสราภรณ์ ทองสมนึก
840/66
108202230144
การให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการที่มีความร่วมมือด้านวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
30,000.00
ผศ.ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา
839/66
c07102230144
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
28,000.00
อ.ดร. กฤษฎา สุริยวงค์
838/66
108207140144
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
24,760.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
วันที่ 23 มิ.ย.66
837/66
-
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย
186,334.50
นส. ชยานุช เงินทอง
836/66
-
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2
201,615.04
37,990.66
239,605.70
อ. ปิยธิดา เฉียบแหลม
วันที่ 22 มิ.ย.66
835/66
208205140221
208205140121
การพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนของผู้เรียน
15,000.00
15,000.00
30,000.00
อ. ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
วันที่ 21 มิ.ย.66
834/66
-
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการบริหารทางการแพทย์
120,880.00
17,556.00
138,436.00
ผศ.ดร. ธัญพร ชื่นกลิ่น
833/66
-
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการอนามัยชุมชนและรักษาพยาบาลเบื่องต้น
124,337.28
33,990.28
158,327.56
ผศ. เผ่า อนันจิ๋ว
วันที่ 20 มิ.ย.66
832/66
-
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรเพื่อผลักดัน Soft Power
21,800.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
831/66
-
กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
92,715.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
830/66
-
การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาในยุคหลังโควิด
68,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
829/66
108105030144
โครงการพัฒนาแผนงาน โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
116,880.00
นส. ชยานุช เงินทอง
828/66
108207280144
เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต
15,800.00
ผศ. ประสิทธิพร เก่งทอง
827/66
108207250144
การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
10,800.00
ผศ. ประสิทธิพร เก่งทอง
826/66
108207270144
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
20,000.00
อ.ดร. กฤษฎา สุริยวงค์
825/66
308201010621
203102590121
โครงการสอบวัดครู้รู้พื้นฐานก่อนศึกษา (Pre Test) นักศึกษาใหม่
69,610.00
29,000.00
98,610.00
นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
824/66
106101010544
วันสุนทรภู่
3,690.00
อ. ธสินา ศุภวงศ์
วันที่ 19 มิ.ย.66
823/66
408207010121
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
174,800.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
822/66
108205010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill & Reskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
38,400.00
นาย โสภณ เกตุแก้ว
821/66
108205010144
208208020121
การพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ Kanod Market by วิศวกรสังคม
114,800.00
11,200.00
126,000.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
820/66
408207010121
กิจกรรม น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาครู ปีการศึกษา 2566
43,850.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
819/66
408207010121
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรทรงคุณค่า "อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565
9,600.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
818/66
203202110221
จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาชีววิทยา
3,000.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
816/66
-
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
220,000.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
815/66
-
ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
185,538.00
ผศ.ดร. บุษกร อุ๋ยวงษ์
814/66
-
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
72,000.00
นาย ประชุม พันออด
813/66
-
สัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2565
53,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
812/66
-
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000.00
อ. จักริน จัทนภุมมะ
811/66
108205010144
โครงการยุวเกษตรพอเพียงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50,000.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
810/66
108207240144
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
20,000.00
อ.ดร. กฏษฎา สุริยะวงค์
809/66
108211040244
การแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกาษา กิจกรรม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
15,000.00
นายทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
808/66
108207210444
เกษตรรักษ์ไทย กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา
7,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
วันที่ 16 มิ.ย.66
807/66
108207210144
การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาการสื่อสาร
10,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
806/66
208206160121
โครงการพัฒนาทักษะความรู้เชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
22,700.00
อ. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
805/66
108202200144
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการเชิงปฏิบัติการเชื่อมโลหะ
35,000.00
ผศ.ดร. วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์
804/66
208205290121
โครงการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
20,700.00
อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ
803/66
106101010444
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566
31,260.00
อ.ดร. นริศรา เค้าฉิม
802/66
208301030144
โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตรสองภาษา
35,000.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
801/66
-
พัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
100,000.00
อ. มัฆวาน นาคจั่น
800/66
507101040121
จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3
2,500.00
นส. สวลี ประดิษฐ
วันที่ 15 มิ.ย.66
799/66
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
19,470.52
อาจารย์สิชล ทองมา
798/66
-
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์
94,960.00
อ. นราธร สัตย์ซื่อ
797/66
308606020121
ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11
25,000.00
อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
796/66
308601010121
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption
188,600.00
นางภควัน จันทนเสวี
795/66
203304010121
203302040121
108207360144
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
900.00
6,600.00
13,500.00
21,000.00
ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร
794/66
507101040121
การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
21,740.00
ผศ.ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
793/66
106101010544
โครงการสร้างสังคมประชาธิปไตยและการรับฟังด้วยเหตุผล ปีการศึกษา 2566
3,000.00
อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
792/66
208208060121
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา : การจัดการทางธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
20,000.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
791/66
108207020544
108207020844
Huss อาสาพัฒนาบ้านห้วยไคร้ : ยุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
40,000.00
10,000.00
50,000.00
อาจารย์ฟาริดา ร่มพฤกษ์
790/66
108207110144
โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องการมาตรฐานวิชาชีพ
8,600.00
อาจารย์ชลาลัย วงเวียน
789/66
-
การเพิ่มศักยภาพผลผลิตฟาร์มจากระบบการจัดการฟาร์ม
60,000.00
ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
787/66
108202220144
การเรียนรู้ (Active learning) ผ่านกิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพและเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
24,300.00
อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
786/66
203302020121
203304010121
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการสาธารณสุขศาสตร์และการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
600.00
25,400.00
26,000.00
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
785/66
108211200144
บริการวิชาการเวทีเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพการศึกษาครูเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี
20,000.00
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
วันที่ 14 มิ.ย.66
784/66
-
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน วิทยาเขตโป่งสลอด
15,200.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
วันที่ 13 มิ.ย.66
783/66
-
โครงการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษา
80,000.00
อ. สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
782/66
203202190121
การรับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก
32,990.00
อ. จิตรา มีทองคำ
781/66
108202180144
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
35,000.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
780/66
108207020644
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี
779/66
-
กีฬาพื้นบ้านคณะมนุษยศาสตร์ฯ
25,000.00
อ.ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
778/66
108202230144
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36,000.00
ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกุล
วันที่ 09 มิ.ย.66
776/66
108211020144
พัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
67,979.60
อ. ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
775/66
108101050144
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสร้างรายได้
39,900.00
อ.ดร. ประกายรัตน์ ทุนิจ
774/66
-
โครงการซ่อมบำรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
196,650.00
อ. ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
773/66
-
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
99,865.00
อ. ชลิดา ช้างแก้ว
772/66
-
C07102710244
ววน. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารด้วยภาพถ่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดเพชรบุรี
50,000.00
30,000.00
80,000.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
771/66
-
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆในภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
23,556.00
อ.พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
770/66
108202230144
การศึกษาดูงานด้านการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการแปรรูปอาหารในโรงงานอุตสหกรรม
10,000.00
ผศ.ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา
769/66
203102120221
กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม UKM - PBRU Culture and Arts Exchange
33,230.00
นาย เจริญ แสงคำกุล
768/66
308401030121
การอบรมเรื่อง Chat GPT สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1,200.00
นส. ภัทรานิษฐ กุลวัฒนโภคิน
767/66
106101010444
โครงการ One Day English Camp @ SATIT PBRU
28,420.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
766/66
208212010121
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
54,750.00
อ. กรกรต เจริญผล
765/66
10820719014
ปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566
25,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
764/66
-
ววน. การอบรมเชิงปฏิบัติการขนมไทย 9 ชนิด
52,500.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
763/66
203202070121
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาตร์
97,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
วันที่ 08 มิ.ย.66
762/66
-
การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นและเกลือทะเล ตามข้อกำหนด(TOR) ของ ปตท.
170,000.00
ผศ. อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
761/66
108201110144
308201140121
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
30,000.00
70,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
760/66
-
สื่อการสอนศิลปะและเทคนิคการวาดสีน้ำ
0.00
อ.ดร. สรไกร เรืองรุ่ง
759/66
208301040121
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
758/66
-
โครงการเชฟส์เทเบิ้ลจัดหาทุนการศึกษา
140,000.00
ผศ. พจนารถ บัวเขียว
วันที่ 07 มิ.ย.66
757/66
203204040221
กิจกรรม walk rally เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2,500.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
756/66
203204040121
108207210444
ต้นกล้าเกษตร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการปลูกฝังความเป็นไทยแก่นักศึกาา
3,000.00
7,000.00
10,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
755/66
108207210544
กีฬาสีเฮฮาประสาเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU
14,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
754/66
108202040144
การฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
25,000.00
รศ.ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
753/66
203202020121
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
47,040.00
นส. พันทิพา เกตุพรม
วันที่ 06 มิ.ย.66
752/66
108205010144
ยุวเกษตรพอเพียง คณะครุศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม
50,000.00
อาจารย์ ดร.รัชนี นกเทศ
751/66
207101060121
จัดสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27,460.00
นายนเรนทร อมรจุติ
วันที่ 01 มิ.ย.66
750/66
203104080221
เสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
9,900.00
อ.ดร. ยุพิน ยืนยง
749/66
208206190121
การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรม
20,000.00
ผศ.ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม
วันที่ 31 พ.ค.66
748/66
408207010121
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักภาวะผู้นำ
200,000.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
747/66
-
โครงการจัดการคเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,747,200.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
746/66
203302060121
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
14,400.00
อ.ภาสิต ศิริเทศ
745/66
108211160144
โครงการMOU และบริการวิชาการภาษาจีนกับโรงเรียนเครือข่าย
25,000.00
อ.ดร. มนธนัตถ์ สินทร
744/66
108201100144
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสรบัณฑิต สาขาวิชาอุตหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
34,980.00
อ.ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า
743/66
208301030144
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน
70,000.00
อ.ดวงพร สุขธิพิพัฒน์
742/66
208301010121
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างสมรรถนะที่ตรงความต้องการของอาชีพแห่งโลกอนาคต
35,000.00
อ. จ.ส.อ. หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
741/66
203102290421
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาและระดับคณะครุศาสตร์
98,000.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
740/66
C07102530144
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศษึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566
22,740.00
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธุ์
739/66
203102270221
203102270121
งานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
6,750.00
44,700.00
51,450.00
อ. ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
738/66
203302020121
203302020121
104101120144
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่และพัฒนาแกนนำของคณะ
25,840.00
29,020.00
20,340.00
75,200.00
อ.ดร. นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
วันที่ 30 พ.ค.66
737/66
203102090121
บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
83,150.00
นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
วันที่ 29 พ.ค.66
736/66
308201070121
108201070144
ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
19,700.00
15,300.00
35,000.00
อ.จิตรา มีทองคำ
735/66
-
การพัฒนาทักษะด้านอาหารแห่งอนาคต โดยใช้แนวคิด Zero Waste Cooking
68,800.00
อ. ณปภา หอมหวน
วันที่ 26 พ.ค.66
734/66
-
การอบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
45,000.00
อ. ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า
733/66
203104050221
พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ ป.โท สาขาบริหารการศึกษาการ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการบริหารด้านการคิดเชิงนวัตกรรม
25,280.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
732/66
-
โครงการตรวจสุขภาพร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2566
0.00
นส. กัญญารัตน์ คำวิชัย
731/66
B07101040221
B07101040221
โครงการรับน้องเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
35,700.00
3,600.00
39,300.00
นส. ลัดดา อินทราพงษ์
730/66
203102600121
108211020144
รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
14,995.00
11,590.00
26,585.00
นส. สิริรัตน์ เดชเพชร
729/66
c07102030144
การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
116,304.00
อ. ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
วันที่ 25 พ.ค.66
728/66
-
โครงการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือนานาชาติการอาหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
300,000.00
ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช
727/66
-
โครงการพัฒนากำลังคนมืออาชีพผ่านภาคปฏิบัติการวิชาชีพและสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าลายเพชรบุรี
600,000.00
ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช
วันที่ 24 พ.ค.66
726/66
106101010544
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและเฉลยสายรหัสนักเรียน ปีการศึกษา 2566
1,174.00
อ.ดร. โสภิดา ถาวรประดิษฐ์
725/66
203304020121
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเรียนรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทยและผดุงครรภ์ไทยผ่านละคร
5,000.00
อ.ดร. ประกายรัตน์ ทุนิจ
724/66
308601010121
โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธสำนักงานอธิการบดี
40,000.00
นาง นับวรรณ เอมนุกูลกิจ
723/66
108202050144
การพํมนาเกมเบื้องต้นด้วย Unity โดยใช้รูปแบบ Active learning / Lms สมัยใหม่
30,000.00
ผศ.ดร. สุกุมา อ่วมเจริญ
722/66
203202060121
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
12,600.00
อ. กรกรต เจริญผล
721/66
203105060121
-
ศูนย์การเรียนรู้สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปกรรมร่วมสมัย
50,000.00
450,000.00
500,000.00
ผศ. แสนประเสริฐ ปานเนียม
วันที่ 23 พ.ค.66
720/66
-
โครงการยกระดับโครงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่
120,000.00
อ. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
719/66
C07102530144
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2566
31,800.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
718/66
f07101010221
โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู่สู่ความเป็นเลิศ : เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
50,000.00
ผศ.ดร. ณัฐการต์ ภาคพรต
วันที่ 22 พ.ค.66
717/66
-
งานนำเสนอผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี
196,315.00
อ. ปองพล รักการงาน
716/66
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจำปี 2566
699,780.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
715/66
208402010121
108105030144
งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร
197,500.00
405,700.00
603,200.00
นส. ชนานุช เงินทอง
วันที่ 19 พ.ค.66
714/66
C07102770121
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66
700,000.00
อ. รัญชิดา เบริล
713/66
108202090144
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระบบ LMS ของคณะวิทยาการจัดการ
100,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
712/66
203204010421
การศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3
18,000.00
อ. สำรวย มะลิถอด
711/66
203202060121
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
35,550.00
อ. กรกรต เจริญผล
710/66
108207020844
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
10,000.00
อ.ดร. ศิรินทร์ อินทรวิชะ
709/66
207101030221
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร
7,000.00
อ. นราธร สัตย์ซื่อ
708/66
208301020121
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
243,335.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
707/66
20310235012
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
216,550.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
706/66
203102210121
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษา
10,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
705/66
-
โครงการพัฒนาหลักสูตรควบรวม 2 ปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
35,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
704/66
308606020121
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทยครั่งที่ 9 ปี
25,000.00
อ.ดร. สรไกร เรืองรุ่ง
703/66
203205030121
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะทางวิชาการ
5,575.00
ผศ.ดร. บุษกร อุ๋ยวงษ์
702/66
308603010221
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
92,555.00
นส. ชนิการต์ ชวรุ่ง
701/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย2
38,640.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
700/66
208206120121
208206110121
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
20,000.00
20,000.00
40,000.00
ผศ.ดร. ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
699/66
-
โครงการฝึปฏิบัติการเส้นทางท่องเที่ยวตามระเบียบกรมการท่องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศน์ก์อาชีพ
75,000.00
อ. ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า
698/66
-
ศูนย์การเรียนรู้เพื่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรพัยากรชุมชน
200,000.00
ผศ. แสนประเสริฐ ปานเนียม
วันที่ 18 พ.ค.66
697/66
-
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน
721,000.00
อ. ยุพิน โกณฑา
วันที่ 16 พ.ค.66
696/66
108211030144
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
55,000.00
นส. สิริรัตน์ เดชเพชร
695/66
-
พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
267,790.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
694/66
-
การศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดทำพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการจัดตั้ง PBRU Heritage และการทำงานในด้านยุทธศาสตร์ท้องถิ่นขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
99,240.00
นส. พรพฤติกร ศรีทุมสุข
วันที่ 12 พ.ค.66
693/66
-
การติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการบริหารจัดการน้ำแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ
99,000.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
692/66
-
นิทรรศการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
0.00
อ. จิตรา มีทองคำ
691/66
-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
50,000.00
นส. นงลักษณ์ ขาวผ่อง
688/66
507101040121
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
19,240.00
80,125.28
99,365.28
อ. จิตรรดา พงศธราธิก
วันที่ 11 พ.ค.66
687/66
108202170144
การเรียนการสอนแบบ Active Learning สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
35,000.00
อ.ดร. ครรชิต ภาวนานนท์
686/66
607101030131
จัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
185,000.00
นาย นัชรัณด์ เชื้อสอน
685/66
208402010121
โครงการพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ครั้งที่2
196,480.00
นส. ชยานุช เงินทอง
684/66
108506020144
ประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
29,720.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
683/66
407101020121
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รหัส 65
49,537.00
อ. ดำรงค์ ตุ้มทอง
682/66
106101010444
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา EP-MITSL ประจำปีการศึกษา 2566
9,415.00
นายนัชรัณด์ เชื้อสอน
681/66
407101020121
การส่งเสริมคุณลักษณะครูผ่านกระบวนการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
39,330.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
680/66
106101010444
โครงการประเพณีขึ้นพระนครคีรีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6,450.00
นาย วิฑูรย์ คุ้มหอม
679/66
-
207101030221
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบขนมปัง-พาย
30,000.00
36,280.00
66,280.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
678/66
-
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยง 16 ชั่วโมง
30,000.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
677/66
207101030221
กิจกรรมลงนามความร่วมมือและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร
15,300.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
วันที่ 08 พ.ค.66
676/66
-
ที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี
500,000.00
นส.น้ำฝน แสงอรุณ
675/66
-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"
568,556.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 03 พ.ค.66
674/66
108509040144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 4 "กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจฐานราก"
200,000.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
673/66
-
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมตามยุทธศาตร์การพัฒนาท้องถิ่น
150,000.00
นายดนัย มีอารีย์
672/66
-
ส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างทางเลือก และเสริมรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่าย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
99,900.00
นางสาวชลิดา ช้างแก้ว
671/66
106101010544
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี
10,500.00
ผศ.ดร. สุกุมา อ่วมเจริญ
วันที่ 02 พ.ค.66
670/66
208206070121
อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
13,450.00
ผศ.ดร. สุกุมา อ่วมเจริญ
669/66
208202030121
การส่งเสริมและเพิ่มทักษะการจัดการวิสาหกิจชุมชน บ้าโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี
15,000.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
668/66
108207020344
เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า (อบรมการสอบภาค ก)
30,000.00
นาย ปฐมพร กำบัง
วันที่ 01 พ.ค.66
667/66
203202080121
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
666/66
-
การแข่งขันสุดยอดเชฟมืออาชีพระดับชาติและนานาชาติ
50,000.00
อ. นราธร สัตย์ซื่อ
665/66
108205010144
ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
664/66
-
โครงการ Junior Summer Camp Primary 2023
22,800.00
อ. ธสินา ศุภวงศ์
663/66
108509080144
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
80,000.00
เบญจรรณ ดุนขุนทด
662/66
203302160121
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สาขาแพทย์แผนไทย
20,630.00
อ. วรัฏฐา เหมทอง
661/66
108207080144
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
31,800.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
660/66
108205010144
โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12,000.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
659/66
203202240121
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี
99,900.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
วันที่ 26 เม.ย.66
658/66
308606030121
การขอรับรองการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ.2566
20,000.00
นส. ธนพร ถมเสาร
657/66
C07102020121
บริการการแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทย ไตรมาส 3-4
1,805,942.00
อ.ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ
656/66
-
โครงการประเพณีท้ายสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566
25,500.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 25 เม.ย.66
655/66
108207120144
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ปีการศึกษา 2566
15,800.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
654/66
108207070144
กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้ Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานทางวิศวกรรม
10,300.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
653/66
-
พัฒนาสมรรถนด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(MOU) ระยะ 2 โรงเรียนบ้านพุน้อย
63,520.00
อ.ดร. อรพรรณ เลื่อนแป้น
652/66
108509041044
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 4 "ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรสมุนไพรเพื่อบริการวิชาการและสุขภาพของประชาชน"
30,000.00
อ.ดร. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
วันที่ 24 เม.ย.66
651/66
108207070144
กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้ Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานทางวิศวกรรม
10,300.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
650/66
-
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยปี 2566
50,000.00
ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช
649/66
-
โครงการศาสตร์เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ (OBE)
90,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
648/66
-
โครงการฝึกอบรมค่ายปรับพื้นฐานและบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
61,050.00
อ.ดร. ศิวพร มูลวงค์
647/66
108207120144
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ปีการศึกษา 2566
15,800.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
646/66
108205010144
พัฒนา Soft Skills นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย วิศวกรสังคม
12,000.00
นส. นิภาวรรณ สุริหะ
วันที่ 21 เม.ย.66
645/66
C07102040121
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
1,800.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
644/66
208205200121
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอนสังคมศึกษาและการวิจัยทางสังคมศึกษา
36,000.00
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ คำพล
643/66
108303031344
อบรมการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูนาฏศิลป์
15,800.00
อ. วิไลวรรณ ไชยลังการ
642/66
-
การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการปลูกกาแฟและพืชพื้นถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
200,000.00
อ. ปองพล รักการงาน
วันที่ 20 เม.ย.66
641/66
108207340144
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : AL
20,000.00
อ. สรศักดิ์ ทองเพชร
640/66
-
สานพลังเครือข่าย เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฐานรากของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0.00
อ. พนัส ชัยรัมย์
639/66
208206050121
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์
69,660.00
อ. กรกรต เจริญผล
638/66
108303031144
เตรียมความพร้อมการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครูสังคมศึกษา
15,000.00
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ คำพล
637/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการประเมินในชั้นเรียน
27,400.00
อ.ดร. สุกัญญรัตน์ คงงาม
636/66
108103030144
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
28,800.00
ผศ.ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
วันที่ 19 เม.ย.66
635/66
104101080144
507101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
103,224.00
20,000.00
123,224.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
634/66
-
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารยสาธารณสุขสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์
63,302.00
อ. ภาสิต ศิริเทศ
วันที่ 18 เม.ย.66
633/66
-
โครงการการยกระดับข้าวหอมห้วยข้องสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
149,070.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
632/66
507101040121
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2,500.00
นส. บราลี เอิบอิ่ม
631/66
208208020121
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว (Mini Entrepreneur)
28,800.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
630/66
208205190121
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
20,000.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
629/66
208208070121
การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
20,000.00
ผศ. ประสิทธิพร เก่งทอง
628/66
108207230144
การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ Digital literacy ในศตวรรษท่ 21
18,500.00
อ.ดร. กฤษฎา สุริยวงค์
627/66
108207220144
การเสริมสร้างอัตลักษณ์แบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง
10,800.00
ผศ. ประสิทธิพร เก่งทอง
626/66
-
การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและยกรดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืน
7,700.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
625/66
-
สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาววิชาชีพครู
112,500.00
อ. คมชนัญ โวหาร
624/66
203104060421
สร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนการสอนในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสากล
15,000.00
อ. กุศล ช่วงบุญศรี
623/66
203104060321
สร้างเสริมทักษะกระยวนการเรียนการสอนในด้านการเป็นผู้ตัดสินกีฬาสากล
15,000.00
อ. กุศล ช่วงบุญศรี
วันที่ 12 เม.ย.66
622/66
-
การผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบปลอดภัย
3,000,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
621/66
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำนวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 (จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด.ต้นแบบ)
176,700.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
วันที่ 11 เม.ย.66
620/66
-
อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำในหนังสือราชการและรายงานการประชุม
287,342.16
นางภควัน จันทนเสวี
619/66
-
-
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรขนมปังและพาย
18,000.00
30,000.00
48,000.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
618/66
104101070144
จัดซื้อหนังสือและวารสารเพื่อให้บริการ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
404,490.00
นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
617/66
607101030231
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมห้องเรียนสำหรับเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
170,500.00
อ.พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
616/66
203104080321
การเตรียมความพร้อมการทำวิทยานิพนธ์และเทคนิคการเขียนบทความ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
12,800.00
อ.ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
615/66
208210010121
อบรมเพื่อยกระดับองค์ความรู้และเพิ่มสมรรถนะผู้สอนด้านมาตรวิทยาและพิกัดความเผื่อ
25,000.00
อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
614/66
208206020121
อบรมการพัฒนาแบบจำลองสามมิติและการประยุกต์ใช้เมตาเวิร์ส
14,400.00
ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
613/66
-
-
การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ อาหารไทย ชั้น 2 รุ่นที่ 3
18,400.00
60,000.00
78,400.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
612/66
-
การแข่งขันกีฬาภายในคณะ "Futsal Sport Cup" คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15,500.00
อ.ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
611/66
208205340121
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
3,000.00
ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกุล
วันที่ 10 เม.ย.66
610/66
208208020121
ปฐมวัย ปันสุข
8,111.00
อ.พรพรรณ เพ่งผล
609/66
208205130221
208205130121
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาวิชาการ
24,000.00
56,000.00
80,000.00
ผศ. ณัฐประภา นุ่มเมือง
608/66
308104010121
กิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การเป็นสินค้าสำเร็จรูป
89,260.00
นาย เจริญ แสงคำกุล
607/66
203102110221
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร
23,320.00
นาง ฐิติพร การะเกตุ
606/66
208205250121
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องสแกน 3 มิติ และเครื่องพิมพ์ 3 มิต
12,700.00
ผศ.ดร. พิเชฐ นิลดวงดี
605/66
208205270121
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
11,200.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
604/66
208202070121
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
15,000.00
ผศ.ดร. วิภวานี เผือกบัวขาว
603/66
108205010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skill" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
12,000.00
อ.ดร. กฤษฎา สุริยวงค์
602/66
208206130121
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการวิชาชีพและทักษะ สาขาวิศวกรรมพลังงาน
30,000.00
นายลิขิต ศรีพราหมณ์
601/66
-
การผลิตน้ำกล้วยหอมทองเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2
300,000.00
อาจารย์ณปภา หอมหวล
600/66
-
อบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
25,000.00
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
599/66
-
อบรมอาหารว่างสร้างสีสันเพื่อประกอบอาชีพ
30,000.00
อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
วันที่ 07 เม.ย.66
598/66
208301010121
ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู รุ่นที่ 2
100,000.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
597/66
c07102035044
สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงบริบทด้วยกิจกรรม Avtive Learning สำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การฝึกอบรมปฏิบัติการการพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมด้วยการวิจัย
34,600.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
596/66
108207020844
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาวะ
1,000.00
อ. สุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์
595/66
203202130221
เสริมสร้างสมรรถนะในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
20,000.00
ผศ. สุธิดา ทองคำ
594/66
-
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
25,000.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
593/66
-
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
15,000.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
592/66
203202150321
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
8,620.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
591/66
-
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
576,000.00
อ. ธิดารัตน์ หอมเมือง
590/66
208206100121
การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
27,600.00
ผศ.ดร. พิเชฐ นิลดวงดี
589/66
208205260121
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องความเร็วสูง
11,200.00
ผศ.ดร. อนุชา สายสร้อย
588/66
208604020221
แนวทางการออกแบบหลัสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
76,800.00
นส. ชลธิพา สุขดี
วันที่ 04 เม.ย.66
587/66
607101020421
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566
33,950.00
นส. ไพลิน อ่อนแสง
586/66
208202080121
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learn ภาษาจีน
14,987.00
อ.ดร. สุภาพร อรุณะวงศา
585/66
-
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2566
99,200.00
นาง เณริศา พิทักษ์สาลี
584/66
208205330121
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ
82,000.00
ผศ. บุษกร อุ๋ยวงษ์
583/66
208205330221
นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น
48,179.00
อ. บุษกร อุ๋ยวงษ์
582/66
108202060144
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนและการทำงาน
30,000.00
อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา
581/66
203202140221
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
8,000.00
อ.ดร. พรอริยา ฉิรินัง
580/66
108303050144
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู
50,000.00
อ. คมชนัญ โวหาร
579/66
-
การแข่งขันตอบปัญหาทางกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ
58,501.20
อ. จิตรรดา พงศธราธิก
578/66
-
การอบรมการเป็นผู้กำกับลูกสือขั้นความรู้เบื้องต้น
250,000.00
อ. กุศล ช่วงบุญศรี
577/66
108303070144
สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครุสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1
56,200.00
อ. คมชนัญ โวหาร
575/66
208304010121
พัฒนาสมรรถนะครูต้นแบบเพชรนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร) ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน
19,000.00
อ. เกรียงไกร จริยะปัญญา
574/66
-
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน.
25,000.00
ผศ.ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา
573/66
108207140144
โครงการขออนุมัติโครงการและดำเนินกิจกรรม สืบสานประเพณี ส่งพี่สู่เส้นทางทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)
40,425.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
วันที่ 31 มี.ค.66
572/66
-
โครงการ S.C.I. Marketplace
70,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
571/66
108207350144
ปลูกจิตสำนักด้านจิตสาธารณะและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
66,500.00
อ.ดร. นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
570/66
203202250121
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15,500.00
นาย ณัฐพล สุขอนันต์
569/66
-
การแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะครุศาสตร์
15,000.00
อ.ดวงพร สุขธิพิพัฒน์
568/66
-
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์
15,000.00
อ.ดวงพร สุขธิพิพัฒน์
567/66
-
โครงการพัฒนสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร
19,000.00
นาย ภาสกร ภู่ประภา
566/66
203202250121
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
80,398.00
นาย ณัฐพล สุขอนันต์
565/66
-
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเค้กคุกกี้เพื่อการประกอบอาชีพ
54,000.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
วันที่ 30 มี.ค.66
564/66
408207010121
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
4,400.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 29 มี.ค.66
563/66
-
โครงการพัฒนาแผนงาน ข้อเสนอโครงวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
201,630.00
นส. ชนานุช เงินทอง
562/66
507101040121
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
41,000.00
103,224.00
144,224.00
อ. จิตรรดา พงศธราธิก
วันที่ 28 มี.ค.66
560/66
-
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace
350,000.00
อ.ดร. สุธาสินี อัมพิลาศรัย
559/66
-
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
0.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
558/66
108202150144
จัดการเรียนเพื่อปฏิรูปการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่
18,400.00
นาย พิศาล ปานแก้ว
557/66
-
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูนวัตกร
18,240.00
อ. พิศาล ปานแก้ว
555/66
-
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace
350,000.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
554/66
208208080121
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
20,000.00
อ. คมชนัญ โวหาร
553/66
-
โครงการงานมรดกถ้ำรงค์ประจำปี 2566
37,200.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 27 มี.ค.66
552/66
-
การพัฒนาและยกระดับการผลิตมะม่วงนอกฤดูและองุ่นอินทผาลัม เพื่อการศึกษาและการค้าของชุมชน
96,700.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
551/66
-
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
150,000.00
ผศ.ดร. พัชรินทร์ สุริยวงค์
550/66
108211030144
ผลิตโปสการ์ด PBRU เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
2,354.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
วันที่ 24 มี.ค.66
549/66
208205230121
อบรมเชิงวิศวกรรม "การจำลองเสมือนจริงด้วยวิธีทางไฟไนเอลิเมนต์"
14,900.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
548/66
208205240121
อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม "การจำลองเสมือนจริงด้วยวิธีทาง CFD"
14,900.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
547/66
308601010121
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ"
6,700.00
นส. วรัณณิช โพธิสุวรรณ
546/66
208206020121
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสามมิติและการประยุกต์ใช้เมตาเวิร์ส
20,000.00
ผศ. ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
545/66
108201080144
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ่ง พ.ศ. 2567
27,240.00
อ.ดร. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
544/66
-
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อบรมการวิจัยในชั้นเรียน)
127,840.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
543/66
208202100121
การศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
15,000.00
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
542/66
108201080144
โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
37,030.00
ผศ.ดร. มุกข์ดา ผดุงยาม
541/66
208202060121
การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่
15,000.00
อ.ดร. จุฬาพร ศรีรังสรรค์
540/66
108202210144
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37,000.00
ผศ.ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม
539/66
108211150144
โครงการกิจกรรมและแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกผสมผสานการบริการวิชาการ 67
22,000.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
538/66
108509040144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดซือวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ
36,800.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
537/66
208205100121
ทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาครู
38,188.00
อ. เกรียงไกร จริยะปัญญา
536/66
208205320121
โครงการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
70,000.00
อ. พรทิพย์ พาโน
535/66
-
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี คุรุวันทา บูชาครู
102,666.00
อ.ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล
534/66
้็H07101010221
ทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)
154,850.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
วันที่ 23 มี.ค.66
533/66
108509040444
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
50,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
532/66
108509040144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
43,200.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
531/66
203102210221
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาการจัดการ
10,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
530/66
108205010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skill" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี
529/66
-
กีฬาแบดมินตัน Challenge ประเภททีมตีโต้ 3x3
20,000.00
อ. สรศักดิ์ ทองเพชร
วันที่ 22 มี.ค.66
528/66
208402010121
การนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี
169,800.00
นส. ชนานุช เงินทอง
527/66
C07102640144
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
750,000.00
อ. ดนัย เจษฏาฐิติกุล
วันที่ 21 มี.ค.66
526/66
408207010121
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน บูรณาการร่วมกับกระบวนการวิศวกรสังคม ปีที่ 2
23,180.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
525/66
108509041444
การเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงด้วยระบบอินเตอร์เนตออฟติงค์ (IoT)
140,000.00
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
524/66
203304020121
203302130121
โครงการปัจฉิมนิเทศและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยผ่านต้นแบบวิชาชีพและการเสริมสร้างการรับรู้จากประสบการณ์โดยตรง
5,750.00
7,800.00
13,550.00
อาจารย์พรทิพย์ พาโน
523/66
208206080121
เตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตว่าความเพื่อการประกอบวิชาชีพทนายความ
20,000.00
นายสุทธิพงษ์ บุญพอ
522/66
203102370121
การสัมมนาแสดงนิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
4,200.00
อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
521/66
-
(กิจกรรมหลักที่ 1) พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
0.00
นายปฐมพร กำบัง
520/66
66B7000006
การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม
0.00
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
วันที่ 20 มี.ค.66
519/66
108102030144
สร้างเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านวิทยาการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
40,000.00
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
518/66
308606030121
การจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
517/66
203202180121
ลงทะเบียนสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566
40,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
516/66
108202190144
จัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ด้านวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน
35,000.00
อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์
515/66
208205280121
การอบรมและแข่งขันการออกแบบการจำลองระบบทางอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม FlexSim Simulation
30,500.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
514/66
108207100144
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
2,500.00
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
513/66
208209030121
พัฒนาสื่อเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10,000.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
512/66
208402010121
นำเสนอผลงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง
3,000.00
ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
511/66
208403020121
โครงการตรวจและรับรองมาตรฐาน Peer Evaluation ห้องปฏิบัติการ
21,000.00
นางสาวณภัค ภัทรศิรเมธ
วันที่ 17 มี.ค.66
510/66
108509040744
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล
55,000.00
อ. พนัส ชัยรัมย์
วันที่ 16 มี.ค.66
509/66
208403020121
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36
25,000.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
508/66
-
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธ์ไผ่เพื่อการศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
70,000.00
อ.ดร. จุฬาพร ศรีรังสรรค์
507/66
108205010144
การพัฒนาศูนย์วิศวกรสังคม(เกษตรพอเพียง) สู่การเป็น Social Enterprise
250,000.00
นาย โสภณ เกตุแก้ว
506/66
-
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเพื่อการศึกษาและวิจัย วิทยาเขตโป่งสลอด
300,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
วันที่ 15 มี.ค.66
505/66
-
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
32,730.00
อ. รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
504/66
108303031244
การอบรมเพื่อเตรียมพร้อมการบรรจุ
13,800.00
อ.ดร. อุบลวรรณ สวนมาลี
503/66
203204040421
เกษตรปัจฉิม ศิษย์ลาครู และเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
8,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
502/66
208206140121
การเพิ่มทักษะความรู้วิชาชีพ้านการยศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
18,500.00
อ.ดร. สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ
501/66
108205010144
การพัฒนา Soft Skill นักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย "วิศวกรสังคม"
12,000.00
อ.ดร. รัชนี นกเทศ
500/66
108205010144
การพัฒนา Soft Skills นักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย "วิศวกรสังคม"
12,000.00
อ.ดร. รัชนี นกเทศ
499/66
-
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
900.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
498/66
208208030121
กิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Start up
20,000.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
497/66
308201040121
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในกาเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
20,000.00
ผศ.ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม
496/66
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อการอุปโภค ชุมชนตำบลดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
95,555.00
ผศ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
495/66
208205300121
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43,800.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
494/66
108207320144
พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์
70,000.00
อ. คมชนัญ โวหาร
493/66
-
โครการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผลิตโกโก้ สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
210,000.00
อ. นราธร สัตย์ซื่อ
วันที่ 14 มี.ค.66
492/66
607101030131
607101050221
โครงการซ่อมบำรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72,500.00
12,200.00
84,700.00
อ. ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
491/66
-
การสัมนาครูปฐมวัย เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ยุค Active Learning และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้วย Growth mindset
30,000.00
ผศ. วราภรณ์ แก้วแย้ม
วันที่ 13 มี.ค.66
490/66
-
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning (หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
20,000.00
นาง นับวรรณ เอมนุกูลกิจ
489/66
208205150221
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาบัญชี และทักษะในศตวรรษที่ 21
7,800.00
ผศ. จันทรา ธนีเพียร
488/66
208206030121
พัฒนาศักยภาพวิชาการของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
20,000.00
อ. สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
487/66
208205150321
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาบัญชี
6,000.00
ผศ. จันทรา ธนีเพียร
486/66
108202220144
โครงการการเรียนรู้ (Active learning) แบบสหวิชาชีพ (Inter-professional Education)
98,100.00
อ. รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
485/66
208205150121
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาบัญชี
16,200.00
ผศ. จันทรา ธนีเพียร
484/66
-
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการสร้างมูลค่าและรายได้ จากผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัท
180,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
483/66
-
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ upskill/reskill หลักสูตรการติดตั้งและการประยุกต์ใช้งานระบบโซล่าเซลล์
80,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
วันที่ 10 มี.ค.66
482/66
-
การพัฒและยกระดับศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ สู่ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
289,851.00
ดร. ฟาริดา ร่มพฤกษ์
481/66
-
การแข่งขันแอโรบิกร่วมสมัยราชภัฏเพชรบุรี
18,000.00
นาย ณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว
480/66
308601010121
สร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย
24,000.00
นาง ภควัน จันทนเสวี
วันที่ 09 มี.ค.66
479/66
108303030744
โครงการพัฒนาทักษะการฝึกทำข้อสอบวิชาเอกภาษาอังกฤฏ สาชาวิชาภาษาอังกฤษ
14,600.00
อ. ธิดา รุ่งธีระ
478/66
-
การจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
40,000.00
อ.ดร. ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
477/66
-
การจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
40,000.00
อ.ดร. ชลีดล อินยาศรี
476/66
-
ส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20,000.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
475/66
203102600121
โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
21,500.00
นส. เฉลย ทองคำ
474/66
-
จิตอาสา พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
0.00
ผศ. ญาวิณีย์ รักพาณิชย์
473/66
-
การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30,000.00
ผศ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
472/66
-
กิจกรรมพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 36
440,000.00
ผศ.ดร. วรรณวิภา มัธยมนันท์
วันที่ 08 มี.ค.66
471/66
-
นำนักเรียนเข้าการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง และการแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566 ในการประชุมวิชาการ IMD Symposium 2023
3,740.00
นาย ฮาฟีฟี สะมะแอ
470/66
308601010121
ดูแลและช่วยเหนือผู้รับทุนพัฒนาบุคคลากรเพื่อความสำเร็จทางการศึกษา
1,750.00
นส. ธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ
469/66
108303031044
โครงการพัฒนาทักษะการสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
11,600.00
อ. สมบัติ ไวยรัช
468/66
-
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบ Coaching
81,980.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
467/66
-
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3,600.00
อ. ปองพล รักการงาน
466/66
203202100121
สัมนาปลายภาคสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและอาชีพให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
14,930.00
อ.ดร. อรพรรณ เลื่อนแป้น
465/66
-
โครงการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์
98,548.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
วันที่ 07 มี.ค.66
464/66
108101030144
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะทางวิทยาการสุขภาพ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ
28,200.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
463/66
-
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูจีน" มืออาชีพ ประจำปี 2566
19,000.00
อ.ดร. กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
462/66
-
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูนวัตกร
19,000.00
อ.ดร. ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
461/66
108204020144
TOEIC Preparation Bootcamp for PBRU Teacher Students
204,427.00
รศ.ดร. กมลทิพย์ พลบุตร
460/66
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (MOU) ระยะ2
64,043.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
459/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถ Scooter ด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
25,000.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
458/66
-
กิจกรรมพัฬราสำนักงานสีเขียวเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
20,000.00
อ. อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
457/66
308606020121
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์จากชันโณงเพื่อ "การใช้ประโยชน์ จากชันโรงเพื่อเพิ่มการติดผลของมะพร้าว
40,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
วันที่ 03 มี.ค.66
456/66
308606020121
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประมงด้วยปลีกล้วย
5,000.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
455/66
308606020121
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มสัตว์
5,000.00
อ.ดร. ทวิรัตน์ ก้อนเครือ
454/66
308606020121
การศึกษาวิธีการเตรียมสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้งเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
5,000.00
อ.ดร. กัญญา รัชตชัยยศ
453/66
308606020121
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของน้ำสลัดชนิดข้นจากผลไม้ตกเกรดในจังหวัดเพชรบุรี
5,000.00
ผศ. สุภัทรา กล่ำสกุล
452/66
308606020121
การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในการเพาะกล้าผัก
5,000.00
อ.ดร. ชมดาว ขำจริง
451/66
308606020121
การฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงและแปรรูปไข่น้ำ
5,000.00
อ. ชลิดา ช้างแก้ว
450/66
308606020121
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มสัตว์
5,000.00
อ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
449/66
308606020121
การใช้ประโยชน์สาหร่ายพวงองุ่นที่ตกเกรดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
5,000.00
ผศ. บำเพ็ญ นิ่มเขียน
448/66
-
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
36,000.00
จิตรา มีทองคำ
วันที่ 02 มี.ค.66
447/66
108207180144
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
446/66
108509041344
กิจกรรมฐานยกระดับกระบวนการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้การเษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
50,000.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
445/66
C07102031744
พัฒนาทักษะการออกแบบ 3D Modeling for Beginner
22,100.00
อ. จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล
444/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในมหาวิทยาลัย
29,960.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
วันที่ 01 มี.ค.66
443/66
-
นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด
28,133.00
นางสาวศศิวมล กาหลง
วันที่ 28 ก.พ.66
442/66
108204030144
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR
99,900.00
นส. ศิริกุล ศรีโตกลิ่น
441/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างโมเดล 3 มิติ และขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ
25,045.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
440/66
-
อบรมการนวดเท้าเพื่อสุขสกุล
25,000.00
นาย ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
439/66
-
อบรมการผลิตผงปรุงรสเพื่ิอสุขภาพ
30,000.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
438/66
-
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางของนักศึกษาด้านอาหารและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศ
16,000.00
นาย เจริญ แสงคำกุล
437/66
C07102033544
การออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
25,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
436/66
208206090121
พัฒนาวิชาชีพ "TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่แตกต่างจาก TFRs"
20,000.00
อ. มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล
วันที่ 24 ก.พ.66
435/66
-
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
150,000.00
อ. ศรัณย์ ตรีคุณ
434/66
-
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะ
83,200.00
อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต
433/66
-
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฆษตามกรอบมาตฐานด้านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2
46,800.00
อ. พิศาล ปานแก้ว
432/66
-
กิจกรรมโครงการทำคลิปวีดีโอการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
0.00
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
431/66
208206060121
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามกรอบ National Qualification Framwork ด้าน ICT ของสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
15,000.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
430/66
208205180121
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สำหรับการสอนนาฏศิลป์
24,121.12
อ. ศิริวัฒน์ ขำเกิด
429/66
-
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
147,800.00
นายนเรนทร อมรจุติ
วันที่ 23 ก.พ.66
428/66
h07101010221
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2566
69,040.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
427/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิซวกรสังคม
12,000.00
อ. ประเสริฐ ศรีนวล
426/66
-
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "การแปรรูปผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากผักและผลไม้ท้องถิ่นเพื่อการประกอบธุรกิจ : กิมจิ ผักดองโพไบโอติก เครื่องดื่มคอมบูชา"
50,000.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
425/66
-
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "การแปรรูปผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากน้ำนมเพื่อการประกอบธุรกิจ" ภายใต้โครงการหลักสูตรระยะสั้น
28,000.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
424/66
108202040144
การฝึกทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
25,000.00
รศ.ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
วันที่ 22 ก.พ.66
423/66
-
ต้นเครื่องเรื่องเมืองเพชร
358,470.00
ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช
422/66
-
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ IOT ในชีวิตประจำวัน
25,000.00
อ.ดร. กิตติพงศ์ นวลใย
421/66
-
การพัฒนา Line Chatbot ด้วย Line Messaging API
25,000.00
อ.ดร. กิตติพงศ์ นวลใย
420/66
-
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10,800.00
อ.กรกรต เจริญผล
419/66
-
ค่ายปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
0.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
418/66
-
พัฒนาสำนักงานสีเขียวเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยฯ
20,000.00
นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
วันที่ 21 ก.พ.66
417/66
-
การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด "โป่งสลอดเดอะซีรีส์"
150,000.00
อ. พิชาภพ บุญเลิศ
416/66
-
การศึกษาดูงานระบบการทำความเย็นและปรับอากาศเพื่อบูรณาในด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0.00
อ. ปองพล รักการงาน
415/66
108303030944
โครงการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบวิชาเอกศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9,400.00
อ.ดร. ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
414/66
208206040121
ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน
50,002.00
อ. จ.ส.อ. หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
413/66
208205110121
เป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยการจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ NCTIM 2023
76,732.00
อ.ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
412/66
607101050121
106101010444
โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565
75,600.00
20,437.00
96,037.00
อ. วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
วันที่ 20 ก.พ.66
411/66
203102290221
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ/วิจัยของบุคลากรคณะครุศาสตร์ : ถอดองค์ความรู้การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
20,000.00
อ.ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง
410/66
C07102034944
การสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย
25,000.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
409/66
C07102035444
การพัฒนาหลักสูตรการเสริมทักษะการสอนรูปแบบใหม่เพื่อการศึกษายุคดิจิทัล
25,000.00
อ.ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
408/66
B07101040121
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2,500.00
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
407/66
C07102150221
การสอบวัดระดับภาษาจีนตามตารางกำหนดการสอบของสำนักงานฮั่นปั้นฯ (MOU) ประจำปี 2566
1,082,500.00
อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
406/66
108207020844
เพิ่มพูนประสบการณ์งานสถาบันบริการสารสนเทศและการจัดการสื่อดิจิทัล
10,000.00
ผศ.ประอรนุช หงษ์ทอง
405/66
C07102036444
ทักษะการสร้างรายได้จากนวัตกรรมท้องถิ่นบนตลาดออนไลน์ด้วย TikTok
25,600.00
ผศ.ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
วันที่ 17 ก.พ.66
404/66
203205010121
ศึกษาดูงาน VIV ASIA and MEAT PRO ASIA 2023
5,460.00
อ.ดร. ทวิรัตน์ ก้อนเครือ
403/66
108207020844
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566
10,000.00
อ.ดร. กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
402/66
-
โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพระกรณียกจิด้านสังคมศาสตร์
0.00
อ.ดร. ศิรินทร์ อินทรวิชะ
วันที่ 16 ก.พ.66
401/66
203203040121
อบรมความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
16,830.00
นาย ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
400/66
C07102036344
รู้ครบ Digital marketing ต้องเริ่มต้นอย่างไร
24,900.00
นางสาวแขนภา ทองตัน
399/66
C07102036244
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
19,100.00
นางสาวแขนภา ทองตัน
วันที่ 15 ก.พ.66
398/66
-
การทำคลิปวีดีโอการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติในเขตจังหวัดเพชรบุรี
0.00
อ. ศุภมาศ เกตุเต็ม
397/66
208202010121
การส่งเสริมและเพิ่มทักษะการจัดการวิสาหกิจชุมชน ชุมชนนาพันสาม จ.เพชรบุรี
15,000.00
อ.ดร. กุลสกาวร์ เลาหสถิติย์
396/66
-
การขยายผลการวิจัยบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
30,150.00
ผศ.ดร. ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
วันที่ 14 ก.พ.66
395/66
308606020121
การใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำขนาดเล็กในการผลิตวัสดุปลูกทดแทน
10,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
394/66
308606020121
การปรับปรุงโรงเรือนอคาโปนิกส์และบริเวณโดยรอบ
10,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
393/66
c07102035644
การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา
25,000.00
อ.ดร. ธำรงค์ บุญพรหม
392/66
c07102030244
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น : นักนวัตกรผู้สูงอายุ
25,000.00
ผศ.ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
391/66
-
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566
7,400.00
อ. ธนวรรณ จันทกูต
390/66
308401030121
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9 และการอบรมการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ
110,310.00
นส. ชนานุช เงินทอง
389/66
208205090221
พัฒนานักศึกษาเกษตรให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5,960.00
รศ.ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
388/66
G07101010121
เสริมสร้างสมรรถนะในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
30,054.00
ผศ. สุธิดา ทองคำ
วันที่ 13 ก.พ.66
387/66
108205010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
12,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
386/66
C07102030944
C07102030644
อบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
24,700.00
25,000.00
49,700.00
นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ
385/66
C07102035844
การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
17,700.00
นส. แขนภา ทองตัน
384/66
106101010444
การตรวจเยี่ยม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับขั้นพื้นฐาน สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
11,000.00
อ. วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
วันที่ 10 ก.พ.66
383/66
C07102033844
C07102034444
C07102034344
C07102034244
C07102034144
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมการ Reskills/Upskills การพัฒนาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และทดลองใช้หลักสูตรกับนักศึกษาชมรม UBIs Club
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
125,000.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
382/66
108211140144
เปิดบ้านราชภัฏเพ็ชร์ 2023 ครั้งที่ 1 Open House
36,000.00
อ.ดร. ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
381/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน
9,600.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
380/66
C07102032244
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
17,700.00
นส. แขนภา ทองตัน
379/66
c07102034044
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
378/66
C07102033944
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
377/66
208202020121
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วยโครงงาน
15,000.00
อ. มธุรส ปราบไพรี
376/66
C07102032144
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
อ.ดร. มลธิชา โอซาวะ
วันที่ 09 ก.พ.66
375/66
308603010221
208603010121
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
935.00
11,065.00
12,000.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
374/66
108202110144
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และการจัดการการสื่อดิจิทัล
19,760.00
อ.ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
373/66
108207020844
เพิ่มพูนประสบการณ์งานสถาบันบริการสารสนเทศและการจัดการสื่อดิจิทัล
10,000.00
ผศ. ประอรนุช หงษ์ทอง
372/66
203104150121
บริการวิชาการสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์จัดห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ
15,790.00
ผศ. สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
371/66
408207010121
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจพกถุง
3,600.00
นส. จามจุรี สู งห้างหว้า
370/66
108506020144
ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข
99,640.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
369/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โดรนเพื่อการเกษตร
25,000.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
368/66
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
10,400.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
367/66
-
106101010544
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1,598.00
6,798.00
8,396.00
อ.ดร. จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
366/66
C07102032044
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
รศ.ดร. พิมพระวี โรจน์รุ่งสัตย์
365/66
c07102030244
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพืชเบื้องต้น
30,000.00
อ. ว่าที่ ร.ต. ด.ร. บุญชาติ คติวัฒน์
364/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office
9,300.00
อ. กรกรต เจริญผล
363/66
-
การจัดหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
33,050.00
อ. ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
362/66
-
การฝึกอบรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาสำหรับครูในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ
37,800.00
อ.ดร. วิฑูรย์ คุ้มหอม
361/66
-
หลักสูตรระยะสั้น ทักษะการขายมืออาชีพ
18,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
360/66
-
หลักสูตรระยะสั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
18,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
359/66
108506020144
ขับเคลื่อนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
99,600.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 08 ก.พ.66
358/66
-
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิเคราะห์ เรื่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าโป่งสลอด
120,000.00
ผศ. สุภาดา ขุนณรงค์
357/66
108501030144
การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่3 หนูน้อยปลอดภัยพัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น
200,000.00
ผศ. เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์
356/66
-
Open House 2023
30,000.00
อ. ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
วันที่ 07 ก.พ.66
355/66
108211120244
108211120144
การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35,000.00
30,000.00
65,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
354/66
-
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
300,000.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
353/66
-
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี
0.00
อ. ชาลินี เค้าฉิม
352/66
108501040144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสับปะรด ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
69,520.00
อ. สัณฐิตา กลิ่นทอง
351/66
108509080144
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุนชน
80,000.00
อ.ดร. เบญจวรรณ ดุนขุนทด
350/66
108101010144
พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
40,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
349/66
108105020144
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการตีพิมพ์การวิจัย นวัตกรรมในระดับนานาชาติ
85,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
348/66
-
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
45,000.00
นส. เจษฏารัตน์ กล่ำศรี
347/66
-
เสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
86,000.00
นส. เจษฏารัตน์ กล่ำศรี
วันที่ 06 ก.พ.66
346/66
C07102032844
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
27,400.00
อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
345/66
10821140344
เปิดบ้านเกษตร (Open House)
30,000.00
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
344/66
-
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุ
3,500.00
นางสาวอภิญญา แจ่มใส
343/66
-
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
7,200.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
342/66
-
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
1,200.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
341/66
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัปปะรดเพื่อการอุปโภค ชุมชนตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
340/66
108207030144
สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
1,200.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
339/66
408207010121
สร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายกิจการนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
148,960.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
338/66
c07102032444
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้โปรแกรม 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
15,800.00
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
337/66
-
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
200,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
วันที่ 03 ก.พ.66
336/66
-
PBRU OPEN HOUSE 2023 คณะครุศาสตร์
30,000.00
อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์
335/66
C07102035544
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
25,000.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลหะนันท์
334/66
-
พัฒนาสื่อดิจิทัลและนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี
500,000.00
อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
333/66
-
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
500,000.00
อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี
332/66
A07102010144
จัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในงานการประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ภาคกลาง
4,980.00
อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
331/66
104101090144
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21
64,694.00
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
330/66
108509041144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 4
20,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
329/66
C07102032244
การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
25,000.00
อาจารย์มธุรส ปราบไพรี
328/66
108202120144
การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
15,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
327/66
106101010544
เข้าร่วมการแข่งขัน Math Diamond
1,290.00
อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
326/66
106101010544
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
6,150.00
นางสาวณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
325/66
-
ส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบบรรจุครู
64,200.00
อาจารย์ ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
324/66
C07102230344
แหล่งเรียนรู้ระบบอัตโนมัติจาก Coding สู่ชุมชน
72,000.00
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
323/66
-
การยกระดับคุณภาพโรงเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อพัมนาทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills) ของผู้เรียน โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน ตชด. โรงเรียนกองทุนในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
593,870.00
อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
322/66
C07102031544
อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
25,000.00
ผศ.ชนาธิป บุบผามาศ
321/66
C07102035344
การออกแบบการดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของการพัฒนาผู้เรียนใน PA:การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
25,000.00
อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ
320/66
C07102034844
การออกแบบการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม Canva
25,000.00
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
319/66
203102090121
บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
63,860.00
นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
วันที่ 02 ก.พ.66
318/66
-
สำนักงานสีเขียน คณะครุศาสตร์
20,000.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
317/66
C07102520144
เสวนาวิชาการแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG จังหวัดเพชรบุรี
99,230.00
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
316/66
C07102031044
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการพัฒนาทักษะเบเกอรี่และการตกแต่ง
25,000.00
อ.นราธร สัตย์ซื่อ
315/66
C07102031244
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรขนมไทยและการตกแต่ง
25,000.00
อ.ณปาภา หอมหวล
314/66
C07102031444
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
25,000.00
อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง
313/66
106101010444
ประกวดโครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15,578.00
อ.วิชาญ แฟงเมือง
312/66
108211100144
เปิดบ้านสุขภาพ แนะแนวการศึกษาต่อสู่ราชภัฏ และการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ประจำปี 2566
60,000.00
อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
311/66
203102200121
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
310/66
-
พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ตามเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา (รหัส 63)
562,000.00
นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี
309/66
C07102032444
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9,000.00
นางสาวรุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์
308/66
C07102031844
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
9,000.00
นางสาวสุภาวดี ใจจร
307/66
C07102031944
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
12,000.00
นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี
วันที่ 01 ก.พ.66
306/66
108509040344
ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
226,000.00
อ.สำรวย มะลิถอด
305/66
106101010544
ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
6,000.00
อ.วิชาญ แฟงเมือง
304/66
-
การพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
51,350.00
อ.ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์
303/66
C07102031344
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างและอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น
25,000.00
ผศ.อารี น้อยสำราญ
302/66
C07102031144
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดดอกไม้สดเพื่อธุรกิจ
25,000.00
อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์
301/66
-
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรในพื้นที่โป่งสลอด
200,000.00
ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
วันที่ 31 ม.ค.66
300/66
308401030121
โครงการศึกษาดูงานหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,200.00
นส. ภัทรานิษฐ กุลวัฒนโภคิน
299/66
108207030144
อบรม ลด ละ เลิกบุรี
13,700.00
นส. จามจุรี สู งห้างหว้า
298/66
c07102035744
เสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
41,480.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
297/66
108504030244
108504030144
โครงการยกระดับฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ของดียางหย่องสู่การตลาดเชิงพาณิชย์
20,000.00
160,000.00
180,000.00
ผศ.ดร. โสภาพร กล่ำสกุล
296/66
106101010544
โครงการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปตาลโตนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ. สวนตาลลุงถนอม
2,935.00
อ. ศิวพร มูลวงค์
295/66
-
การพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด
60,000.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
294/66
203102360121
ดนตรีในสวน เนื่องในงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2566
15,000.00
ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 30 ม.ค.66
293/66
108207030144
การพัฒนา Thinking Skills เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จ
45,000.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
292/66
203202160121
108508140144
ฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
50,000.00
40,000.00
90,000.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
291/66
-
C07102030244
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เบเกอรี่เพื่อการค้า
24,400.00
25,000.00
49,400.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
290/66
-
กิจกรรมเคมีบูรณาการ
10,000.00
ผศ. สุธิดา ทองคำ
วันที่ 27 ม.ค.66
289/66
-
SCI@PBRU OPEN House 2023
15,100.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
288/66
208208040121
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการของนักศึกษา
20,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
287/66
203204030121
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอนูพันธุศาสตร์สำหรับนักศึกาาคณะเทคโยโลยีการเกษตร
12,000.00
อ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
286/66
108202010344
การเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชาการผลิตโคเนื้อและกระบือ
10,000.00
อ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
284/66
-
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบลโพไร่ใหม่พัฒนา
198,300.00
อ.ดร. นวรัตน์ ประทุมตา
283/66
308201010621
ประชุมและเสวนาวิชาการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ PBRUQF 1
84,860.00
ผศ.ดร. พิชิต สุดตา
282/66
-
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษารุ่น 1
49,160.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
281/66
607101030131
607101050121
โครงการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล
59,500.00
33,400.00
92,900.00
นาย ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
280/66
-
โครงการอบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นที่ 1
34,760.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
279/66
108504040144
การกำจัดแมลงและการสร้างมูลค่าเพิ่มพร้าวแกง ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
120,000.00
ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 26 ม.ค.66
278/66
-
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
ผศ. ณรงค์ ไกรเนตร์
วันที่ 25 ม.ค.66
277/66
208205090321
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 8
131,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
276/66
-
507101040121
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ
27,750.00
87,500.00
115,250.00
อ. จิตรรดา พงศธราธิก
275/66
-
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
53,000.00
อ. วรัฏฐา เหมทอง
274/66
108509041244
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
120,000.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
273/66
108202010244
การเรียนรู้แบบ Acitve Learning ในรายวิชาฟักไข่และการจัดการโรงไข่ฟัก
5,500.00
อ.สำรวย มะลิถอด
272/66
108508050144
การถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล
50,000.00
อ.สำรวย มะลิถอด
271/66
108509040544
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
38,000.00
อ.ร้อยตรี ดร. บูญญาติ คติวัฒน์
270/66
-
โครงการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบด้านวิชาชีพ
91,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
269/66
-
การพัฒนาครูเข้าสู่วิชาชีพ
90,000.00
อ.ดร. ยุพิน ยืนยง
268/66
203104080421
สัมมนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
7,200.00
อ.ดร. ยุพิน ยืนยง
267/66
106101010544
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5 สรรพศาสตร์วิทยาสร้างคุณค่าปัญญาชน"
17,200.00
อ.พรนภัส ทองพูล
266/66
408207010121
ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์
118,440.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 24 ม.ค.66
265/66
-
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู
30,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
264/66
C07102450144
การเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูท้องถิ่น Enrichment Program
125,000.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
263/66
308606020121
โครงการสำรวจการใช้ยานพาหนะและสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
262/66
308606020121
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
วันที่ 23 ม.ค.66
261/66
108509040944
การเลี้ยงแพะเนื้อพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก
150,000.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
260/66
6071001021121
จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ
7,850.00
นาย ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
259/66
106101010544
โครงการเข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
18,103.00
อ.ดร. ศิวพร มูลวงค์
258/66
-
โครงการพัฒนาศุนย์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิต
220,000.00
นาง นับวรรณ เอมนุกูลกิจ
257/66
-
การยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างแกนนำต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี ระดับ Premium
180,000.00
อ.ดร. ณฐกร นิลเตร
256/66
108508150144
การพัฒนาสบู่เหลวและแชวพูจากลูกตาล ชุมชนบ้านโป่งสลอด
85,000.00
ผศ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
255/66
-
ศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี
500,000.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
254/66
203302100121
203302020121
507101040121
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลฯ
46,000.00
40,800.00
13,160.00
99,960.00
อ. เผ่า อนันจิ๋ว
253/66
203202150221
การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
4,880.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
252/66
106101010544
โครงการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors
18,537.00
อ.ดร. จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
251/66
203102320121
สัมนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะมนุษฯ
200,000.00
ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 20 ม.ค.66
250/66
108202010144
การเรียนรู้ระบบน้ำในแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์แบบ Active Learning
9,500.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
249/66
108509040244
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ฐานผักยกโต๊ะกางมุ้ง
115,500.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
248/66
108508020144
การจัดทำหนังสือพรรณพืชท้องถิ่นพื้นที่อนุรักษ์ฯ ป่าโป่งสลอด จ.เพชรบุรี "หนังสือพรรณพฤกษชาติ"
324,000.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
247/66
-
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่21
54,000.00
อ. พนัส ชัยรัมย์
246/66
-
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนดอนขุนห้อยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนตำบล ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
70,000.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
245/66
104101030144
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้านักศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำการศึกษา 2566
31,750.00
นส. บราลี เอิบอิ่ม
244/66
108205010144
จ้างงานบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา "นักนวัตกรชุมชม"
300,000.00
นาย โสภณ เกตุแก้ว
243/66
-
อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMPและHACCP) ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30,000.00
ผศ. สุภัทรา กล่ำสกุล
242/66
607101021021
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับประชุม
94,000.00
นาย ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
241/66
203202030321
กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหาร
12,000.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
240/66
108508020144
การปลูกรักษา และขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน และพืชวงศ์ขิง เพื่ออนุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
75,000.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
วันที่ 19 ม.ค.66
239/66
208201010121
ประชุมและเสวนาวิชาการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
260,000.00
ผศ.ดร. พิชิต สุดตา
238/66
108211020144
กิจกรรมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ จังหวัดชุมพร
96,000.00
นส. เฉลย ทองคำ
วันที่ 18 ม.ค.66
237/66
C07102030244
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น : นักนวัตกรผู้สูงอายุ
25,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
236/66
108207030144
การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะงานสำนัก
17,400.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 17 ม.ค.66
235/66
-
กฏหมายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันของเยาวชนและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
0.00
อ. สกุล กร่ำธาดา
233/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน
20,000.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
232/66
C07102030244
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง"
30,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
วันที่ 16 ม.ค.66
231/66
-
การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วิทยาเขตโป่งสลอดสู่การวิจัย และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
99,750.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
230/66
-
โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหาร และสุขภาพ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองน้ำดำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
200,000.00
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
วันที่ 13 ม.ค.66
229/66
208603010121
โครงการจัดทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
13,910.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
228/66
106101010544
โครงการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องว่าว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 1/2
3,000.00
อ. บูญธิดา แซ่จึง
227/66
106101010544
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทในการร่วมรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัทธยม 6
18,800.00
อ.ดร. นริศรา เค้าฉิม
226/66
-
โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิธึบ้านลาด "ถนนต้นตาล ลานวัฒนธรรม อ.บ้านลาด"
37,400.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 12 ม.ค.66
225/66
-
เตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า
94,000.00
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
224/66
108508160144
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านโป่งสลอด
80,000.00
ผศ.ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา
223/66
-
การจัดทำระบบประกันคุณภาพความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
30,000.00
ผศ. สุภัทรา กล่ำสกุล
วันที่ 11 ม.ค.66
222/66
308401030121
ศึกษาดูงานหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาววิทยาลัยมหิดล
9,760.00
นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลวัฒนโภคิน
221/66
-
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนตามกลุ่มยุทธศาสตร์
100,000.00
อ.ดร. จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
220/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย2
86,592.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
219/66
-
ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์
0.00
อ. วิชาญ แฟงเมือง
218/66
-
แปลงสาธิตการปลูกผักยกโต๊ะ วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งสลอด
73,500.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
217/66
-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอนจานบ้านเชียงเกมส์
1,433,860.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 10 ม.ค.66
216/66
108503020244
จัดทำแผน SDGs เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs Ranking 2023
53,600.00
นส. ชลธิพา สุขดี
215/66
108506020144
โครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ สร้างสรรค์ จรจรัล จันทบูร
35,000.00
นายศิริวัฒน์ ขำเกิด
214/66
607101050121
โครงการค่ายนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์
14,600.00
ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม
วันที่ 09 ม.ค.66
213/66
-
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ น้ำ น้ำเสีย ดิน ปุ๋ย และอาหาร
7,704.00
นส. ชนิดา ศรีสาคร
212/66
106101010544
โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสอบแข่งขันเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ
2,700.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
211/66
-
การพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพาน
170,000.00
รศ. ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
210/66
-
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัิตการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
64,201.00
อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
209/66
108207020744
กิจกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด และการป้องกันโรค
16,800.00
นาย ปฐมพร กำบัง
208/66
108207020244
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3,200.00
นาย ปฐมพร กำบัง
207/66
108207020144
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้วยวงจร PDCA
3,200.00
ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
206/66
108207160144
อบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
22,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
205/66
308606040121
ติดตั้งระบบล้นบำบัดน้ำเสียภายในศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการหลัก โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในมหาวิทยาลัย
54,500.00
อ. ว่าที่ ร.ต. ด.ร. บุญชาติ คติวัฒน์
204/66
308606040121
นำน้ำหลังการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำสนามหญ้า ภายในศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
95,441.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
203/66
308606010131
โครงการระบบนำพลังงานแสงอาทิตย์
150,000.00
ผศ.ดร. ปรัชญา มุขดา
202/66
108508100144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมพื้นเมือง
150,000.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
201/66
203205010121
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านแพะ
4,500.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
200/66
507101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
199,665.00
ผศ. วรรณไพร แย้มมา
วันที่ 06 ม.ค.66
199/66
106101010544
โครงการจัดซื้อเกมกระดาน เพื่อฝึกกระบวนการคิด
2,890.00
อ. ชาลินี เค้าฉิม
198/66
607101050121
Satit s Recital 2023
4,400.00
นส. ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
197/66
-
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด
99,955.00
รศ.ดร. สริตา บัวเขียว
196/66
-
507101040121
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
50,100.00
165,678.64
215,778.64
อ. ธัญชนก ลีธีระ
195/66
-
การทดสอบสมรรถนะมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1
70,000.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
194/66
-
การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
2,775.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
193/66
108508110144
โครงการปลูกขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการศึกาาเรียนรู้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้าพื้นถิ่น
100,000.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
วันที่ 05 ม.ค.66
192/66
108508130144
จัดทำหนังสือกล้วยไม้อนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
150,000.00
อ.วุฒิชัย ฤทธิ
191/66
108508040144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียน
70,000.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
190/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
98,000.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
189/66
308603010221
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
99,510.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
188/66
203302100121
โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเชิงบริการวิชาการในชุมชนตำบลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี และศึกษาดูงานสปาเกลือกังหันทอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
8,100.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
187/66
507101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพบาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
358,304.76
อ. ปิยธิดา เฉียบแหลม
186/66
203304020121
โครงการสอบประมวลความรอบรู้พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4
3,000.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
วันที่ 04 ม.ค.66
185/66
507101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
116,890.00
อ.ดร. นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
184/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skill" และ Reskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
25,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
183/66
607101050221
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถม
7,720.00
อ. พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
182/66
-
โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ครั้งที่2
11,400.00
นส. ชนานุช เงินทอง
วันที่ 03 ม.ค.66
181/66
-
ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
75,000.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
180/66
108508030144
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากละมุด
50,000.00
รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
179/66
108506020144
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art@ถนนต้นตาล ครั้งที่ 2
47,600.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 29 ธ.ค.65
178/66
507101030121
การเสริมสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมบริการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2
5,475.00
อ. วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
177/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระยะที่ 2
51,370.00
นส. ณภัค ภัทรศิรเมธ
176/66
108508120144
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
90,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
175/66
108508090144
รวบวรมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
50,000.00
อ. วุฒิชัย ฤทธิ
174/66
203202230121
แนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหาหกรรม
50,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
173/66
203202220121
งานพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
40,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
172/66
-
การส่งเสริมการปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง ชุมชนบ้านดอนขุนห้อย ปีที่ 2
99,500.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
171/66
-
โครงการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด
99,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
วันที่ 28 ธ.ค.65
170/66
203205010121
การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเขตกึ่งร้อน ไม้ผลเขตหนาว การผลิตพืชอินทรีย์
12,840.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
169/66
108508080144
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี
5,000.00
อ.ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
168/66
203202030221
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
นส. ทิพสุดา ชงัดเวช
วันที่ 27 ธ.ค.65
167/66
-
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธิ์ของสถาบันวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ
78,820.00
นส. นงลักษณ์ ขาวผ่อง
166/66
-
โครงการเตรียมความพร้อม การสอบวิชาเอก เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู
205,000.00
รศ. กาญจนา บุญส่ง
165/66
-
โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
30,000.00
ผศ.ดร. ปัญญา ทองนิล
164/66
-
วอลเลย์บอลชายหาด 3 คน เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2
28,800.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 26 ธ.ค.65
163/66
108508060144
บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
59,300.00
อ.ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
วันที่ 23 ธ.ค.65
162/66
-
การเจ็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ
40,000.00
นส. ทิพย์สุดา ชงัดเวช
161/66
203302090121
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและจาก
34,000.00
อ.ดร. เบญจวรรณ ดุนขุนทด
วันที่ 21 ธ.ค.65
160/66
-
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพครูในรายวิชาเอก
205,000.00
รศ. กาญจนา บุญส่ง
159/66
106101010444
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
9,600.00
อ. ธนวรรณ จันทกูต
158/66
203304020121
203302100121
203302110121
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาแพทย์แผนไทย และเสริมสร้างศักยภาพอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
9,700.00
4,900.00
5,600.00
20,200.00
อ. ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร
157/66
-
การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ
111,080.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
156/66
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tournament ครั้งที่ 8
150,176.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 20 ธ.ค.65
155/66
108207020844
กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
10,000.00
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
154/66
108207020844
กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
10,000.00
อ. พิศาล ปานแก้ว
153/66
-
Happy New Year & Children s Day 2023
20,600.00
อ.ดร. ทสพล แม้นเขียน
152/66
-
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารและผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีมาตรฐาน
0.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
151/66
-
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็น Instructor ด้าการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุข
218,490.00
อ.ดร. วีรยุทธ ศรีทุมสุข
150/66
-
โครงการพัฒนาศักยภาพ "อสม. Diamond" ด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
7,500,000.00
ผศ.ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
149/66
B07101040321
อบรมการจัดสวนถาด Mini 3 Garden
8,775.00
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
วันที่ 19 ธ.ค.65
148/66
07102010144
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์ขนม) ปีที่ 5 ภายใต้โครงการ 3.3-2 การพัมนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
193,000.00
อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
147/66
108503020244
การออกแบบการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs
54,100.00
นางสาวชลธิพา สุขดี
146/66
-
ศึกษาดูงานโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
0.00
ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
วันที่ 16 ธ.ค.65
145/66
F07101060421
กิจกรรมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์