เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
วันที่ 18 ต.ค.61
41/62
208206110121
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 32 "ดอนขังใหญ่เกมส์"
499,990.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
40/62
-
สัมมนาพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสำหรับอาจารย์คณะมนุษย์ฯด้านการประเมินหลักสูตรและประเมินโครงการ
42,800.00
อ.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
39/62
-
การแข่งขันฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี ราชภัฏเพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 1
122,000.00
นายณัณฒิพัฒณ์ ขำเขียว
38/62
-
การให้บริการห้องพักและการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
2,602,100.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
37/62
-
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
66,700.00
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
36/62
202102260121
จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาความสามารถพิเศษ Portfolio
6,000.00
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
35/62
-
เข้าร่วมการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
62,420.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 17 ต.ค.61
34/62
-
สัมมนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
0.00
อ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
33/62
-
Performing Arts At หาดเจ้าสำราญ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมผ่านชุมชน
0.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
32/62
-
พัฒนาข้อสอบ เพชรสาธิต
27,600.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
31/62
-
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีวิชาการ
3,740.00
ธีรพงศ์ สามพ่วงบุญ
30/62
-
พัฒนาศักยภาพทักษะการสอน (STEM)
29,400.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
29/62
-
สนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกีฬาดอนขังใหญ่
150,000.00
อ.ชนาธิป บุบผามาศ
28/62
-
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
2,000.00
อ.สุธิดา ทองคำ
27/62
-
แข่งขันประกวดบอนไซ
28,900.00
ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
26/62
-
การศึกษานำร่องในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพทารกและเด็กเล็ก
466,156.00
น.ส.พรรณกมล ทรัพย์สกุล
25/62
-
ทักษะด้านนิติศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25,000.00
ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
24/62
-
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
80,000.00
นายนพดล เมืองนก
23/62
-
บริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกการแพทย์แผนไทย
1,760,400.00
ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
วันที่ 16 ต.ค.61
22/62
102102010154
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย
88,450.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21/62
102102010154
อบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา
4,400.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20/62
102102010154
การเขียนโครงการ วิธีการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
23,600.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19/62
102102010154
เปิดโลกชมรมและการแสดงเชิงสร้างสรรค์
59,100.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 12 ต.ค.61
18/62
-
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์วนิดา มากศิริ
17/62
-
กีฬาระหว่างคณะครั้งที่ 32 ดอนขังใหญ่เกมส์
160,000.00
อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี
16/62
-
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
15/62
-
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์กรกรต เจริญผล
วันที่ 11 ต.ค.61
14/62
-
แข่งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน 2561
80,000.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
13/62
-
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม STEM ศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาเคมี
15,500.00
อ.กฤษณะ พวงระย้า
วันที่ 09 ต.ค.61
12/62
-
แข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
180,000.00
อาจารย์ศิริจิตร ช่อสุวรรณ
วันที่ 08 ต.ค.61
11/62
-
พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย
356,198.00
อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์
10/62
-
พัฒนาสุขภาวะด้านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ดอนขังใหญ่เกมส์ครั้งที่ 32)
150,000.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
9/62
-
กีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่ ประจำปี 2561
150,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
8/62
C06102030144
วิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนฯ (สสส.)
180,040.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
7/62
-
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ
12,828.00
อาจารย์วิชชุดา ขำประถม
วันที่ 04 ต.ค.61
6/62
-
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16,520.00
อาจารย์พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
วันที่ 03 ต.ค.61
5/62
-
ศึกษาและส่งเสริมการสร้างสื่อการสอนใหม่
3,600.00
อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
วันที่ 02 ต.ค.61
4/62
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานข่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
52,000.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
3/62
-
ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC ภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
42,100.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
2/62
-
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี
31,250.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
1/62
-
ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ บูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
17,390.00
อ.มนชยา สมจริต
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine