เข้าสู่ระบบ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์
วันที่ 28 พ.ค.67
626/67
-
พัฒนาการบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (คลินิกการแพทย์แผนไทย) ประจำไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2567
1,274,120.00
อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ
625/67
-
โครงการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
198,694.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
624/67
207303040121
เตรียมความพร้อมนักศึกษาครูสู่การสอบวิชาเอก 2 สาขาวิชา (พลศึกษา ปฐมวัย)
6,000.00
อาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน
623/67
207201500121
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5,000.00
นางสาวอ้อมอรุณ จู่รัตนสาร
622/67
107101040244
เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
5,000.00
อาจารย์ ดร.พรอริยา ฉิรินัง
621/67
207201090121
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
5,000.00
อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์
วันที่ 27 พ.ค.67
620/67
103302050144
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2569)
39,460.00
อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
619/67
207212060121
การแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยการบริการวิชาการกับโรงเรียนเรียนคู่ความร่วมมือ
29,819.50
อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
618/67
207303080121
อบรมการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูนาฏศิลป์
3,000.00
อาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด
617/67
B06101100121
โครงการรับน้องเข้าหอพัก
36,384.00
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
วันที่ 24 พ.ค.67
616/67
107509170144
การพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด สู่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
610,000.00
อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
615/67
103202090144
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6,000.00
ผศ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน
614/67
207202140121
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
10,000.00
อ.ศิริพร อ่วมศิริ
613/67
107205020344
207201480144
207201470121
506101040121
เตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่และพัฒนาแกนนำของคณะ
16,330.00
5,000.00
4,800.00
40,720.00
66,850.00
อ.ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
612/67
-
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์
399,920.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 23 พ.ค.67
611/67
-
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (read aloud) ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
5,000.00
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
610/67
-
อบรมหลักสูตรกู้ชีพกู้ภัยสำหรับผู้ประกอบการพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ป่าและเขาแนวอ่าวไทยและอันดามัน
900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
609/67
207201310121
สัมมนาการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในการเรียนตลอดหลักสูตร
5,000.00
อาจารย์ ดร.พีรพล สิมมา
608/67
207201230121
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป Power BI สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5,000.00
อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร
607/67
207207010421
เตรียมพร้อมสู่เส้นทางการทำงาน
2,400.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
606/67
207201450321
เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
605/67
203202190121
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
86,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
604/67
-
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
33,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
603/67
-
วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์
80,700.00
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
602/67
207212020121
โครงการรับรายงานตัว และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
95,000.00
อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
601/67
207201200121
การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
31,100.00
อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
600/67
207201460121
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2567
5,000.00
อาจารย์ ดร.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์
599/67
203102280121
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
10,000.00
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
วันที่ 21 พ.ค.67
598/67
207208010121
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
65,450.00
นายชูเกียรต์ เพชรไพบูรณ์กุล
วันที่ 20 พ.ค.67
597/67
207201240121
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษานวัตกรรมดิจิทัล แขนงดิจิทัลคอนเทนต์และเกม
4,860.00
ผศ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
596/67
203102380121
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
224,738.00
อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
595/67
207201300121
Designing your branding for careers
5,000.00
อ.ทรงสุข บุญทาวงค์
594/67
207201490121
อบรมการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาฯ
128,440.00
อ.ดร.เวธกา เช้าเจริญ
593/67
207201280121
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาชุมชนและสังคม
5,000.00
ผศ.ฐิติมา สุวรรณชาติ
วันที่ 17 พ.ค.67
592/67
207201120121
ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE/EMI) หลักสูตร MBA สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
30,000.00
อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
591/67
-
สานพลังงานเครือข่าย เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฐานรากของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
590/67
107101050144
พัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย (Wellness Spa Traditional thai medicine)
32,500.00
อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ
589/67
C06102560244
อบรมหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (non-Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างมูลค่าในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล (Thailand Rivirea)
990,000.00
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
วันที่ 16 พ.ค.67
588/67
107509190144
การยกระดับศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง สู่ชุมชนคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจร
150,000.00
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
587/67
207207010621
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567
8,500.00
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
586/67
207202050121
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านคณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
585/67
207201080121
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภาษาไทยด้านการพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทย ฯ
5,000.00
อาจารย์ ดร.ทนงค์ จันทะมาตย์
584/67
207201430121
ค่ายวัฒนธรรมและภาษาจีนสัญจรครั้งที่ 1
5,000.00
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
583/67
207201370121
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
5,000.00
อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ
582/67
207206080121
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ด้านกฎหมายในศตวรรษที่ 21
10,500.00
อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
581/67
207201100121
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
5,000.00
อาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ
580/67
207201340121
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
32,210.00
อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
579/67
C06102140221
โครงการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
1,500.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
578/67
107307020144
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี
50,460.00
อาจารย์ ดร.อรพรรณ เลื่อนแป้น
วันที่ 15 พ.ค.67
577/67
107307080144
การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องพื้นฐานทางเคมีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายฯ
40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร
วันที่ 13 พ.ค.67
576/67
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนทางกลและการใช้โปรแกรมจำลองการวัด
0.00
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
575/67
203202040121
ลงทะเบียนสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
40,000.00
นายณัฐพล สุขอนันต์
574/67
-
โครงการเสริสร้างศักยภาพ Soft Power ด้วยผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
61,600.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
573/67
606101060821
โครงการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
104,700.00
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
วันที่ 09 พ.ค.67
572/67
107103090144
ฝึกปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
80,000.00
อาจารย์ ดร.มลทิชา โอซาวะ
571/67
207206010221
พัฒนาทักษะและสมรรถนะนักศึกษาวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมเครื่องกลให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
10,000.00
นายลิขิต ศรีพราหมณ์
570/67
-
บริการวิชาการสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์จัดห้องสมุดเพื่อน้อง ปีที่ 2
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
วันที่ 06 พ.ค.67
569/67
-
นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวง อว. และ ครม.สัญจร
322,350.00
ผศ.อารี น้อยสำราญ
568/67
-
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว) และร่วมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
126,586.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
วันที่ 03 พ.ค.67
567/67
107509170244
การปรับปรุงภูมิทัศน์และการขุดลอกคลองเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพและเป็นอาหารเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
90,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
566/67
C06102520144
โครงการขยายผลการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าลายเพชรบุรีสู่สินค้าทางวัฒนธรรมฯ
822,270.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
565/67
606101030131
606101020321
606101040121
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานอาคาร 3 โรงเรียนสาธิตฯ
170,900.00
59,424.41
228,580.00
458,904.41
นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมสะอาด
564/67
107103010244
พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10,680.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
563/67
C06102530121
Shere & Learn การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
9,500.00
นางสาวชนิษศา พุ่มสมบัติ
562/67
107205020144
พัฒนาศูนย์วิศวกรสังคม (เกษตรพอเพียง) สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
200,000.00
นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล
วันที่ 02 พ.ค.67
561/67
107307060144
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
50,000.00
อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์
560/67
606101020321
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าอาคาร 3 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา)
496,802.39
อาจารย์พงศ์อมร บุญแรม
วันที่ 01 พ.ค.67
559/67
-
โครงการการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ กรณีเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษา Faculty of Organic Agricultural ฯ
2,159,820.00
นายกฤษดา ตั้งชวาล
558/67
-
พัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส ๖๕
0.00
นางสาวรุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์
557/67
207206020121
อบรม หลักสูตร วิชาชีพทางการบัญชี
10,000.00
อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล
556/67
207601010121
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2,100.00
นางนภัสภรณ์ นามสละ
555/67
105101010444
โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567
16,800.00
อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
วันที่ 29 เม.ย.67
554/67
203202250221
ปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
3,000.00
อาจารย์ ดร.พรอริยา ฉิรินัง
553/67
207303130121
เตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุวิชาชีพครูด้านวิชาเอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
552/67
-
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 67
0.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
551/67
207606010121
การทำทรายแมวจากผักตบชวา
8,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ
550/67
207606010121
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระบบบำบัดสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำความหนาแน่นสูงด้วยระบบปิด
8,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
549/67
207606010121
โครงการฟักไข่ปลานิลในระบบน้ำไหลเวียน
8,000.00
รองศาสตราจารย์บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
548/67
C06102050344
พัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว
84,000.00
อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา
547/67
207201340121
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์
32,210.00
อาจารย์วันรัต รื่นบุญ
546/67
207202040121
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานและการสอบประมวลความรู้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงาน
17,800.00
นายลิขิต ศรีพราหมณ์
545/67
207606010121
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูไม้ผล
8,000.00
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
544/67
C06102630144
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI
1,200,000.00
อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
วันที่ 26 เม.ย.67
543/67
207212040121
แนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะวิทยาการจัดการ
30,000.00
อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์
542/67
107103020144
อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMP,GHPsและ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร) ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา กล่ำสกุล
วันที่ 25 เม.ย.67
541/67
-
การเพิ่มมูลค่าผ้าลายเพ็ชร์ราชวัตรสู่เชิงพาณิชย์
40,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
540/67
606101030131
การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภายในห้องเรียนฯ
229,100.00
อาจารย์พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
539/67
207601010121
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม
20,640.00
นางภควัน จันทนเสวี
538/67
207201210121
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 67
5,000.00
อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
537/67
207606010121
การพัฒนาสูตรนวัตกรรมแร่ธาตุก้อนเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่
8,000.00
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
536/67
105101010444
โครงการจัดซื้อภาชนะใส่อาหารกลางวันนักเรียน
24,000.00
อาจารย์ธิดารัตน์ หอมเมือง
535/67
207212070121
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
20,000.00
อาจารย์วรรณา วัฒนา
วันที่ 24 เม.ย.67
534/67
207606010621
โครงการสำนักงาน 5 ส
2,750.00
นางภาสิกา แจ่มจำรัส
วันที่ 23 เม.ย.67
533/67
-
การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
2,448,400.00
นายอภิวัฒน์ พานทอง
532/67
203205070121
203202200121
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17,400.00
100,000.00
117,400.00
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
531/67
-
โครงการ Junior Summer Camp Primary 2024
39,720.00
อาจารย์ธสินา ศุภวงศ์
530/67
-
โครงการฝึกอบรมค่ายปรับพื้นฐานและบรูณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
49,580.00
อาจารย์ ดร.ศิวพร มูลวงศ์
529/67
-
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม DynEd สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0.00
นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์
วันที่ 19 เม.ย.67
528/67
207606010421
การนำน้ำหลังการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำสนามหญ้า
60,000.00
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
527/67
C06102050144
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแบบปรับตัว
78,840.00
อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
526/67
207603010121
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20,000.00
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
525/67
207603010121
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน 2
89,600.00
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
524/67
207603010121
โครงการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และเพจเฟสบุ๊ค
19,000.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
วันที่ 18 เม.ย.67
523/67
C06102560244
อบรมหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (non-Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างมูลค่าในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล (Thailand Rivirea)
990,000.00
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
522/67
203204010121
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
4,616.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
521/67
207201170321
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนผ่านการปฏิบัติและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
5,000.00
อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
520/67
207303010121
เตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพครูในรายวิชาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
3,000.00
อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
519/67
207201210121
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 67
5,000.00
อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
518/67
203205030221
C06102140221
ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
1,000.00
1,200.00
2,200.00
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
517/67
-
ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน
0.00
อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
516/67
-
จัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ PBRU-TEP (PBRU-Test of English Proficiency)
0.00
นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์
515/67
606101040121
606101020321
งานปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฝ่ายประถม
153,061.00
553,620.00
706,681.00
ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
วันที่ 17 เม.ย.67
514/67
606101060821
งานปรับปรุงฝ้าภายในและระเบียงชายคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
58,000.00
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
513/67
203203010221
103203050144
การพัฒนางานด้านกายภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
20,000.00
40,000.00
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
512/67
606101020321
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียน
873,600.00
อาจารย์ธิดารัตน์ หอมเมือง
511/67
-
โครงการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับนานาชาติ รอบสองฯ
0.00
อาจารย์อรรณพ ศรอุบล
510/67
-
โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาล
522,525.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรรดา พงศธราธิก
509/67
107101030344
แนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยการแข่งขันวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ เนื่องในปีที่ 10 แห่งการครบรอบการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
30,000.00
อาจารย์ธัญชนก ลีธีระ
508/67
203302100121
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)
20,680.00
อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง
507/67
107506020144
สงกรานต์ราชภัฏเพชรบุรีฯ วันที่ 22 เมษายน 2567
26,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
506/67
107507010644
107507010544
ขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
25,250.00
70,750.00
96,000.00
นางสาวฐิตินันท์ เต็กสุวรรณ
505/67
-
โครงการตีเส้นจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด
120,000.00
นางสาวทิพย์วรรณ ทองงสัมฤทธิ์
วันที่ 09 เม.ย.67
504/67
406101020121
กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะครูผ่านกระบวนการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
44,000.00
อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ
503/67
406101020121
บริการวิชาการเวทีเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพการศึกษาครู
20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
502/67
105101010444
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯชั้นประถมศึกษา
11,130.00
อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชัยมงคล
501/67
406101020121
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
817,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
วันที่ 05 เม.ย.67
500/67
207606010121
การปรับปรุงโรงเรือน อคาโปนิกส์และบริเวณโดยรอบ
40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
499/67
207606010121
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
498/67
203104050221
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
12,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
497/67
203202090121
การตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57,500.00
นายณัฐพล สุขอนันต์
496/67
203202090121
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15,500.00
นายณัฐพล สุขอนันต์
495/67
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 7 ฯ
39,200.00
อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
494/67
C06102050244
หลักสูตร ทักษะการเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ
76,000.00
อาจารย์ณปภา หอมหวล
วันที่ 04 เม.ย.67
493/67
606101090121
203103030121
สงกรานต์วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน คุรุร้อยสายใย สานสัมพันธ์ วันสงกรานต์
4,000.00
9,400.00
13,400.00
นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ
492/67
-
พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
50,000.00
นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
491/67
-
พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
106,900.00
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
490/67
-
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๓ ศูนย์ทรัพยากรสถานการณ์จำลองและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพฯ
6,220.00
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
489/67
107504110144
การกำจัดแมลงและการสร้างมูลค่าเพิ่มพร้าวแกงตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
488/67
107307100244
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
195,000.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
487/67
A06102010144
โครงการศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
11,586.00
อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
486/67
207201400121
พัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
485/67
506101040121
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
38,680.00
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
484/67
506101040121
โครงการจัดทำวารสารวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาการสุขภาพ
28,500.00
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
483/67
207201340121
ปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
32,210.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
482/67
207201390121
พัฒนาองค์ความรู้สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
481/67
107501080144
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน
120,320.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
480/67
203104060321
เสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
10,800.00
อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
479/67
203104060421
สัมมนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8,400.00
อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
วันที่ 02 เม.ย.67
478/67
207605010421
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
5,400.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
วันที่ 01 เม.ย.67
477/67
107509180144
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โครงการเขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
99,926.00
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ คำพล
476/67
107205020344
วิศวกรสังคม ยกระดับคุณภาพชุมชนหนองมะกอกตำบลวังจันทร์จังหวัดเพชรบุรี
50,000.00
นายนพดล เมืองนก
วันที่ 29 มี.ค.67
475/67
C06102620121
การผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า
20,000.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
474/67
107501090144
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลสู่การค้าเชิงพาณิชย์
150,000.00
อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
วันที่ 28 มี.ค.67
473/67
203104060121
การพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 28
4,440.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
วันที่ 27 มี.ค.67
472/67
-
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
0.00
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
471/67
207212030121
การแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30,000.00
อาจารย์ชลาลัย วงเวียน
470/67
203202100121
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
10,000.00
อาจารย์ชลาลัย วงเวียน
วันที่ 26 มี.ค.67
469/67
606101040121
606101030131
งานจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
115,100.00
977,700.00
1,092,800.00
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
468/67
-
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางคลินิก สำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
วันที่ 25 มี.ค.67
467/67
207303100121
เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
3,000.00
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
466/67
207303020121
เตรียมความพร้อมนักศึกษาครูสู่การสอบบรรจุครูผู้ช่วย
25,000.00
อาจารย์ ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
465/67
107101090144
ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
32,250.00
อาจารย์ ดร.มลทิชา โอซาวะ
464/67
203104070221
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
12,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
วันที่ 22 มี.ค.67
463/67
207301010121
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
462/67
203104070421
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
8,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
461/67
207301020121
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
460/67
-
โครงการบริหารจัดการสโมสรฟุตซอลราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
225,000.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
459/67
-
โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖
123,000.00
นางภควัน จันทนเสวี
458/67
-
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
0.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
457/67
207201340121
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร ศิลปะการออกแบบ
32,210.00
อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ
456/67
C06102530121
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
19,500.00
นางสาวชนิษศา พุ่มสมบัติ
วันที่ 19 มี.ค.67
455/67
207201170121
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนผ่านการปฏิบัติและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง
454/67
203204030321
โครงการเกษตรปัจฉิม ศิษย์ลาครู และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
4,000.00
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
453/67
207206040121
พัฒนาทักษะการสร้างสื่อ Interactive แบบปรับตัว เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ให้มีสมรรถนะสูงสู่โลกอาชีพ
7,500.00
อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล
452/67
207606010621
สำนักงาน 5 ส
50,550.00
นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
451/67
207303070121
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู (วิชาเอกสังคมศึกษา) สำหรับนักศึกษาสังคมศึกษา
3,000.00
อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
450/67
203302020121
207212090221
107101030144
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
7,000.00
30,000.00
2,500.00
39,500.00
อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
449/67
107509100144
กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพัฒนาหลักสูตรอบรมสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างแบรนด์สร้างรายได้
45,296.00
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
448/67
107205020344
โครงการวิศวกรสังคมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชนและโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
50,000.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
447/67
203102130121
พัฒนางานบริหารคลังและทรัพย์สิน
27,220.00
นางสาวอภิญญา แจ่มใส
446/67
107501080144
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมวิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์เรียนรู้ (ขุดลอกสระน้ำ)
378,400.00
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
วันที่ 18 มี.ค.67
445/67
107504140144
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลศาลาลัยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร
183,863.00
อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
444/67
107510010344
107510010244
107510010144
โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)
50,632.00
137,788.00
211,580.00
400,000.00
อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
443/67
203202040121
อบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน
4,300.00
อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
442/67
207202130121
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning / Blended Learning สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
10,000.00
นายเกรียงไกร จริยปัญญา
441/67
207202200121
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สาขาวิชาชีววิทยา
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
440/67
207210020121
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
50,000.00
อาจารย์มัฆวาน นาคจั่น
439/67
107103060144
การแข่งขันสุดยอดเชฟมืออาชีพระดับชาติและนานาชาติ Thailand Ultimate Chef Challenge 2024
50,000.00
อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
438/67
-
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในมุมมองปราชญ์แผ่นดิน
23,350.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
วันที่ 15 มี.ค.67
437/67
-
โครงการยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้รับการบอมรับในระดับสากล
1,851,860.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
436/67
203302060121
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือและศูนย์เรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
18,436.00
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
435/67
107501010144
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนเขตพื้นที่ต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา
วันที่ 13 มี.ค.67
434/67
606101060521
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
34,255.00
นางสาวไพลิน อ่อนแสง
433/67
-
กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 2024 UKM - PBRU Culture and Arts Exchange Program
52,260.00
นายเจริญ แสงคำกุล
432/67
-
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.00
อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี
431/67
-
โครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 6691-97/11
352,500.00
อาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
430/67
C06102140221
ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
10,990.00
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
429/67
107501060144
โครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง
250,000.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
428/67
107509140144
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนขุนห้วยสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
100,000.00
นางสาววณิชนา ทองสมนึก
427/67
207303050121
พี่ติวน้องครูภาษาอังกฤษ 2567
3,000.00
อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
วันที่ 12 มี.ค.67
426/67
207201190121
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
32,500.00
ผศ.ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ
วันที่ 11 มี.ค.67
425/67
C06102370144
การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาในยุคหลังโควิด
68,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
424/67
20760601032
การผลิตระบบโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
70,000.00
ผศ.ดร.ปรัชญา มุขดา
423/67
203202210121
สัมมนาปลายภาคสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตแะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
10,000.00
อาจารย์ ดร.อรพรรณ เลื่อนแป้น
422/67
207201290121
การเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพของนักสารสนเทศศาสตร์ดิจิทัลในยุคอนาคต
5,000.00
อาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
421/67
207201040121
โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร
5,000.00
อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
420/67
207202030121
การฝึกทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
12,500.00
อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
วันที่ 08 มี.ค.67
419/67
506101040121
ศึกษาดูงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
27,860.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา
418/67
-
พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๗
0.00
ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
417/67
-
โครงการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานานาชาติ
145,270.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
415/67
-
พัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส ๖๔
0.00
อาจารย์มัฆวาน นาคจั่น
วันที่ 07 มี.ค.67
414/67
107101040344
กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการศึกษาเชิงรุก
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
413/67
203302060121
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือและศูนย์เรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย
10,476.00
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
412/67
207206060121
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสื่อแอนิเมชัน
8,000.00
อาจารย์ ดร.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
411/67
207301040121
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
410/67
207207010121
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๑
3,300.00
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
409/67
-
จ้างติดตั้งรั้วรอบสนามฟุตบอลพร้อมโครงสร้าง (กรณีส่วนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง) จำนวน 1 งาน
104,539.61
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
408/67
203205030221
C06102140121
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
1,000.00
10,985.00
11,985.00
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
วันที่ 06 มี.ค.67
407/67
C06102370244
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leanning โดยใช้แอปพิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้เป็นฐาน
41,300.00
อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
406/67
107103030144
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
42,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร
405/67
207206010121
ฝึกปฏิบัติการทางสุนทรียศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน และเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพ
10,000.00
อาจารย์วีระพร ฤทธิ์บำรุง
404/67
207201190121
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
32,500.00
อาจารย์กรกรต เจริญผล
402/67
203202040121
เสวนาวิชาการทิศทางพลังงานชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9,716.00
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
วันที่ 05 มี.ค.67
401/67
107504100344
107504100244
107504100144
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนห้วยข้องสู่การค้าเชิงพาณิชย์ด้วยพหุวิทยาการ
30,000.00
32,200.00
37,800.00
100,000.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
400/67
207308020121
การพัฒนาครูของครูเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา
45,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
399/67
107509150144
พัฒนาชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร ระดับประเทศ
200,000.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
398/67
207207010221
การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy ในศตวรรษที่ ๒๑
5,000.00
อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์
397/67
207201260121
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
396/67
207207010221
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง
5,000.00
อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์
395/67
107509100144
พัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด
60,000.00
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
394/67
207308010121
การพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครู
45,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
วันที่ 04 มี.ค.67
393/67
107205020444
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
200,000.00
นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล
392/67
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
80,020.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา
วันที่ 29 ก.พ.67
391/67
107501030144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองแบบครบวงจร
150,000.00
อาจารย์ ดร.พรอริยา ฉิรินัง
390/67
207202120121
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
12,500.00
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
389/67
105101010444
โครงการศึกษาเรียนรู้การทำน้ำม็อคเทล
5,000.00
อาจารย์ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
388/67
105101010444
โครงการศึกษากระบวนการทำขนมมงคล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางพหุวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
5,000.00
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ บุญแก้ว
387/67
-
โครงการอบรมกีฬาหมากล้อม ปีการศึกษา 2566
0.00
อาจารย์กัญญารัตน์ คำวิชัย
386/67
207202090121
107101030144
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568
27,700.00
4,800.00
32,500.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
385/67
207201160121
ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE/EMI) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
27,500.00
อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย
384/67
107504120144
การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านหนองกา สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
250,000.00
อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
383/67
-
ตลาดนัดแรงงาน PBRU ๒๕๖๗
0.00
นายธนวัฒน์ บวงสรวง
วันที่ 28 ก.พ.67
382/67
207303060121
เตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู
3,000.00
อาจารย์ ดร.ทนงค์ จันทะมาตย์
381/67
207305010221
207305010121
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีมาตรฐานและครบวงจร
30,000.00
70,000.00
100,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
380/67
207303030221
207303030121
เตรียมความพร้อมนักศึกษาครูสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ
24,000.00
9,000.00
33,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
379/67
207212010121
โครงการจัดทำของที่ระลึกเพื่อการแนะแนวการศึกษา
25,680.00
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
378/67
207207010721
Digital Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (แบบออนไลน์)
4,000.00
อาจารย์วิชชญา มณีชัย
377/67
207201140121
ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE/EMI) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ (๕ แขนงวิชา)
37,350.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง
376/67
C07102850444
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีจักวาลนฤมิตร (Matavers) เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
28,065.00
อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
375/67
207202180221
107101040144
ปรับปรุงหลักสูตรอาหารและโภชนาการประยุกต์
20,000.00
12,500.00
32,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจานุกูล
374/67
107504130144
โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านบางปู สู่ศูนย์เรียนรู้ และต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
250,000.00
อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
373/67
-
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
0.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
วันที่ 27 ก.พ.67
372/67
C06102380121
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส รสปลา กลุ่มวิสหกิจแปรรูปน้ำพริกห้วยแม่เพรียง
10,000.00
อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
371/67
203102190221
203102190121
โครงการโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
480.00
4,000.00
4,480.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
วันที่ 23 ก.พ.67
370/67
206101030221
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
1,214,940.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
369/67
207207010121
EDU สานฝัน ปันยิ้ม
4,340.00
อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล
368/67
207207010121
การพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1,600.00
นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล
367/67
105101010444
โครงการศึกษาเรียนรู้การทำซั้งกอและปุ๋ยจากเปลือกหอย
4,600.00
อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม
วันที่ 22 ก.พ.67
366/67
105101010444
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น การทำพิซซ่าและเบเกอรี่
9,986.00
อาจารย์พรนภัส ทองพูล
365/67
207201270121
กิจกรรมค่ายศิลปศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่น
5,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
364/67
-
606101090121
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียนและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
1,180,000.00
120,850.00
1,300,850.00
อาจารย์จุฑาทิพย์ เอี่ยมสะอาด
363/67
107101030144
207202090121
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้สถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสปาท่องเที่ยวสุขภาพ
27,700.00
2,700.00
30,400.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
362/67
207201150121
ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE/EMI) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
23,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธัญ พงษ์พานิช
วันที่ 20 ก.พ.67
361/67
C06102140221
ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
900.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 19 ก.พ.67
360/67
207207010621
อบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในศตวรรณที่ 21
3,500.00
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
359/67
207204010121
107204020144
107204010144
พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์สู่สากล
100,000.00
806,500.00
273,000.00
1,179,500.00
อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
358/67
207202210121
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาดาราศาสตร์และอวกาศ และรายวิชาอุตุนิยมวิทยา
5,000.00
อาจารย์วริษา ปานเจริญ
357/67
107509110144
การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วิทยาเขตโป่งสลอดสู่ฐานเรียนรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
80,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
356/67
107501020144
การยกระดับคุณภาพอาหารจากสับปะรดสู่เชิงพาณิชย์
50,000.00
อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
355/67
207606010121
กิจกรรมพัฒนาชมรม กรีนยู
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
วันที่ 16 ก.พ.67
354/67
107505010144
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
1,500,000.00
อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
353/67
207303090121
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
3,000.00
อาจารย์ภัทรภร ฐิติชาญชัยกุลา
352/67
107509060144
ศูนย์การเรียนรู้สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปกรรมร่วมสมัย
300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
351/67
-
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง
128,000.00
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
350/67
-
อบรมหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (non-Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างมูลค่าในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล (Thailand Rivirea)
990,000.00
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
349/67
107504090344
107504090244
107504090144
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยท่าช้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
44,992.00
15,092.00
139,916.00
200,000.00
อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
348/67
107509090344
107509090244
107509090144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเพื่อการศึกษาและวิจัย วิทยาเขตโป่งสลอด ระยะที่ 2
35,000.00
53,760.00
61,240.00
150,000.00
อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
347/67
107402040144
โครงการพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ปี 2568
30,260.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
วันที่ 15 ก.พ.67
346/67
203302090121
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
8,000.00
อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
345/67
207202090121
โครงการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผ่านการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสปาท่องเที่ยวสุขภาพ
30,400.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
344/67
107506020144
ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
82,160.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
343/67
-
กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การงดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 2024"
0.00
อาจารย์กัญฐิตา วัฒนากลาง
342/67
207302010121
อบรมเป็นผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
100,000.00
อ.กุศล ช่วงบุญศรี
วันที่ 14 ก.พ.67
341/67
606101090121
105101010444
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา2566
37,100.00
28,555.00
65,655.00
อาจารย์วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
340/67
C06102180121
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาหารการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของจังหวัดเพชรบุรี
1,369,390.00
อาจารย์ ดร.มลทิชา โอซาวะ
339/67
105101010444
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทในการร่วมรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
20,000.00
อาจารย์ ดร.ชาลินี เค้าฉิม
338/67
105101010444
ค่ายอาสารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๖
5,000.00
อาจารย์กัญฐิตา วัฒนากลาง
337/67
203302080121
โครงการปัจฉิมนิเทศและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการการแพทย์แผนไทยผ่านต้นแบบวิชาชีพและการเสริมสร้างการรับรู้จากประสบการณ์โดยตรง
6,275.00
อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง
336/67
207201170221
การเพิ่มศักยภาพการยื่นงบการเงิน ในระบบ e-Filing และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานด้านบัญชี
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนีเพียร
335/67
203205010121
203204010121
ศึกษาดูงานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี
3,040.00
7,754.00
10,794.00
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
334/67
207303030221
207303030121
เตรียมความพร้อมนักศึกษาครูสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ
24,000.00
9,000.00
33,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
333/67
207305010221
207305010121
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีมาตรฐานและครบวงจร
30,000.00
70,000.00
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
332/67
-
รับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
23,100.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
331/67
-
จ้างติดตั้งลวดหนามแนวรั้วบริเวณด้านหลังคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน
82,962.99
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
330/67
-
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง (ท่อพญานาค) ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
70,000.00
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
329/67
-
ประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2,200.00
อาจารย์อภิชาติ เครือจันทร์
วันที่ 13 ก.พ.67
328/67
207304010221
207304010121
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร คณะครุศาสตร์
33,800.00
24,200.00
58,000.00
อาจารย์คมชนัญ โวหาร
วันที่ 12 ก.พ.67
327/67
107509130144
การพัฒนาศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม เขาแด่น คาเฟ่
150,000.00
อ.ณปภา หอมหวล
326/67
105101010444
โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อชมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดี (Mangrove forest by students of Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School)
4,875.00
อาจารย์สุภาวี ชัยสิทธิ์
325/67
107508130144
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ขนมไทยจากลูกตาลอ่อนและน้ำตาลโตนด)
50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
324/67
-
การบริหารจัดการวารสาร PBRU Science Journal
50,000.00
อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
วันที่ 09 ก.พ.67
323/67
103302050144
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6,000.00
อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
322/67
107501040144
การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พุ่มทอง
321/67
107509080144
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิต (ศูนย์พัฒนาเยาวชนและผู้นำชุมชน)
300,000.00
อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี
320/67
-
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย - จีน เทศกาลตรุษจีนเพชรบุรี
7,620.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
319/67
207202160121
โครงการเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ (รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผ่านการศึกษาดูงาน)
8,180.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
วันที่ 08 ก.พ.67
318/67
107103040144
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
31,000.00
อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง
317/67
-
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
15,000.00
อาจารย์ปิยธิดา เฉียบแหลม
316/67
-
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2567
7,748.00
อาจารย์จุฑาทิพย์ เอี่ยมสะอาด
วันที่ 06 ก.พ.67
315/67
207212010121
โครงการ PBRU OPEN HOUSE ประจำปี 2567
133,600.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
314/67
207201340121
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
32,210.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอรนุช หงษ์ทอง
313/67
107504080144
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม บ้านลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
312/67
107506020144
กิจกรรมประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๔ ภายใต้ชื่องาน "พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ"
84,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
311/67
606101090121
105101010444
กิจกรรม SATIT CARNIVAL 2040
970.00
3,430.00
4,400.00
นายอภิวัฒน์ ศรีธรรมการ
310/67
606101090121
606101030131
จัดซื้อรถไฟฟ้ารับส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
120,456.00
485,000.00
605,456.00
นางเณริศา พิทักษ์สาลี
309/67
606101090121
105101010444
ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
10,000.00
39,140.00
49,140.00
อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
308/67
207202170121
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคปกติวิถีใหม่คณะครุศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสู่การประกอบวิชาาชีพครูในยุคปกติวิถีใหม่ (See Do See Model)
50,000.00
อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ
307/67
406101020121
กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะครูผ่านกระบวนการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
44,000.00
อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ
306/67
207201110121
ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE/EMI) หลักสูตร DBA สาขาการบริหารธุรกิจ
30,000.00
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
305/67
207202090121
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสปาท่องเที่ยวสุขภาพเพื่อตอบสนองการเรียนรู้เชิงบูรณาการศาสตร์
30,400.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
304/67
107504070244
107504070144
ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ของดีท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สู่การตลาดเชิงพาณิชย์
50,000.00
150,000.00
200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
303/67
207201130121
ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE/EMI) หลักสูตร MBA สาขาการบริหารธุรกิจ
30,000.00
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
วันที่ 05 ก.พ.67
302/67
-
โครงการเพื่อหารายได้ในการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับบัณฑิตศึกษา (Pre Course)
225,500.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
301/67
-
ซื้อโปรเจคเตอร์กับจอสไลน์ใหม่ (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)
267,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
วันที่ 02 ก.พ.67
300/67
-
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางของนักศึกษาด้านอาหารและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศ (2024 Student Exchange Program)
14,960.00
นายเจริญ แสงคำกุล
299/67
-
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชท้องถิ่นในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี (การบูรณาการเรียนวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี)
60,750.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
298/67
107504010144
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์
202,200.00
อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
297/67
207202020121
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active learning สาขาวิชาสัตวศาสตร์
12,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
296/67
207201020121
การเตรียมความพร้อมสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
295/67
207212070221
เปิดบ้านอาหารและโภชนาการสู่นักนวัตกรอาหารแห่งอนาคต
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
294/67
105101010444
โครงการสืบสานและอนุรักษ์การทำขนมไทยและกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายฉลุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
4,950.00
อาจารย์ ดร.นริศรา เค้าฉิม
293/67
105101010444
โครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Junior Astronomer Camp 2024)
2,000.00
อาจารย์ฮาพีฟี สะมะแอ
292/67
207606010121
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
22,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
291/67
207606010121
โครงการสำรวจการใช้ยานพาหนะและสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
22,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
วันที่ 01 ก.พ.67
290/67
107307030144
การพัฒนาการรู้สะเต็มของครูจังหวัดเพชรบุรี โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน
70,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
289/67
-
การอบรม "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น"
3,450.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย
288/67
107508040144
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด (การพัฒนาสารให้ความข้นหนืดจากลูกตาลอ่อน)
99,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
287/67
207201030121
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการผ่านการปฏิบัติงานจริง รายวิชาปลูกพืชไร้ดิน
5,000.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
286/67
207202160121
โครงการเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ (กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านการผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย)
8,180.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
285/67
107508060144
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี
8,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
284/67
-
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สำมนักเขาก่อศึก - ลักสีดา
0.00
อาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ
283/67
-
อบรมหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (non-Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างมูลค่าในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล (Thailand Rivirea)
820,810.00
อาจารย์เบญจวรรณ ดุนขุนทด
282/67
-
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
32,210.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
วันที่ 30 ม.ค.67
281/67
-
การแสดงนิทรรศการในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor Awards 2024
19,752.00
อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท
280/67
-
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
46,750.00
นางสาวฐิตินันท์ เต็กสุวรรณ
279/67
107103050144
การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
4,000.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
278/67
-
ปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา อาคารนิวัตสโมสรศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 1 งาน
3,309,872.14
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
วันที่ 29 ม.ค.67
277/67
-
การปรับปรุงหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
193,740.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย
276/67
-
วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์
70,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช
275/67
-
กิจกรรมแกนนำทีมประชาสัมพันธ์ PR Science & Technology PBRU
0.00
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
274/67
203205020121
สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาสำหรับเตรียมการทำงานวิจัยและเผยแพร่
20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
273/67
107508050244
107508050144
บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
48,380.00
43,670.00
92,050.00
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
272/67
105101010444
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
5,040.00
อาจารย์ฮาพีฟี สะมะแอ
271/67
406101020121
จ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราวประจำโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน (สช.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศ.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
270/67
104101010844
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "มุมมองการทำการเกษตรในภาวะโลกสุดขั้วในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรดี"
39,000.00
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
269/67
107508090144
การปลูกรักษารวบรวมขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน พืชวงศ์ขิง เพื่อการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี
51,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
268/67
B06101100121
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Occupational Training Course For Dorm"
45,550.00
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
267/67
-
การผลิตผักออินทรีย์เพื่อการจำหน่าย
22,800.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
266/67
-
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
32,210.00
อาจารย์ ดร.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ
265/67
-
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาชุมชนภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
40,750.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
264/67
-
การบูรณาการด้านการศึกษาและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
วันที่ 26 ม.ค.67
263/67
-
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 5
1,200,000.00
ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
262/67
107508090144
การรวบรวมภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของชาวไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
85,000.00
อาจารย์ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู
261/67
207207010121
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่น
3,200.00
นางสาวจามจุรี สูงห้างหว้า
260/67
105101010544
กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
4,400.00
อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
259/67
105101010444
การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
4,100.00
อาจารย์ฐิดารัตน์ เดชเรือง
258/67
-
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
32,210.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
257/67
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตร พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการศึกษาด้านสาธารณสุข (Fundamental of Simulation in Public Health Education)
45,480.00
อาจารย์ภาสิต ศิริเทศ
วันที่ 25 ม.ค.67
256/67
107508020244
107508020144
การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี
5,500.00
34,500.00
40,000.00
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
255/67
107508010244
107508010144
การสำรวจและติดตามพิกัดบริเวณการทำประมงปูม้าบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
20,500.00
49,500.00
70,000.00
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
254/67
506101040121
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
10,000.00
อาจารย์ธัญชนก ลีธีระ
253/67
203102190221
โครงการโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
3,560.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
252/67
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ CAM และ CNC Machining Center
0.00
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
วันที่ 23 ม.ค.67
251/67
-
อบรมหลักสูตรกู้ชีพกู้ภัยสำหรับผู้ประกอบการพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ป่าและเขาแนวอ่าวไทยและอันดามัน
900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
250/67
105101010444
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
5,600.00
อาจารย์ธนวรรณ จันทกูต
249/67
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียน บ้านห้วยไคร้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
98,080.00
ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
248/67
-
โครงการแต่งคำขวัญเชิญชวนนักท่องเที่ยวรักษาความสะอาดหาดเจ้าสำราญ
0.00
อาจารย์พรนภัส ทองพูล
247/67
207603010121
โครงการผลิตสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ติดลิฟท์
28,248.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
246/67
107508100144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมพื้นเมือง
65,000.00
อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
245/67
C06102140121
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
75,438.00
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
244/67
-
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning สาขาวิชาเคมี
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร
243/67
107508110144
การจัดจั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และจัดแสดงบริการวิชาการ)
100,000.00
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
242/67
107307020144
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
อาจารย์ ดร.อรพรรณ เลื่อนแป้น
วันที่ 19 ม.ค.67
241/67
506101040121
Open House Nursing Expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4
3,960.00
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
240/67
105101010444
โครงการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2567
25,100.00
อาจารย์ ดร.จักร์พันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
239/67
105101010144
โครงการ "SATIT PBRU Talent Show 2024" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
1,600.00
อาจารย์สุภาวี ชัยสิทธิ์
238/67
207603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2
95,648.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
237/67
107508080144
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์
50,000.00
อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
236/67
207603010121
โครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์
79,000.00
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
235/67
207207010121
ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภา
73,700.00
นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล
234/67
-
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านช้างแรก สู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ ระดับประเทศ
246,100.00
อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
233/67
-
ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
28,660.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
วันที่ 18 ม.ค.67
232/67
107103010144
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ ๙
220,500.00
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
231/67
105101010444
โครงการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัยหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา
3,402.00
อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม
230/67
-
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหัตถการ "สักยาน้ำมันสมุนไพร"
124,300.00
อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ
229/67
-
ปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่)
32,200.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
228/67
-
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
373,000.00
ดร.เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
227/67
203202030321
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8,850.00
อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
226/67
107508120144
การพัฒนาของชำร่วยหรือของที่ระลึกจากตาล ชุมชนบ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี
90,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
225/67
506101040121
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
14,720.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
224/67
506101040121
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
31,665.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัตน์ ไชยเฉลิม
223/67
606101090121
105101010444
โครงการประกวดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (SATIT PBRU INNOVATOR s DAY 2024)
4,800.00
23,632.60
28,432.60
อาจารย์สุภาวี ชัยสิทธิ์
222/67
-
กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิสร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ ถนนต้นตาล ครั้งที่ 3 #เด็กเลี้ยงวัว
95,034.56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
221/67
207605010321
จัดหาซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส
50,000.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
วันที่ 17 ม.ค.67
220/67
-
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
107,000.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
วันที่ 16 ม.ค.67
219/67
-
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ และศิษย์เก่า
49,000.00
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชร นามจัด
218/67
203204010121
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
7,523.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
217/67
-
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
100,000.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
วันที่ 15 ม.ค.67
216/67
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม "นนทรีเกมส์"
1,646,120.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
215/67
-
เสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
8,400.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
214/67
207605010221
เช่าอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
192,000.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
213/67
-
โครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาดิจิ-เทค
6,572.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
212/67
-
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
133,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
211/67
-
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
342,000.00
อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
210/67
-
พัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
วันที่ 12 ม.ค.67
209/67
-
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7,800.00
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
208/67
203102270121
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติแก่นักศึกษา
20,000.00
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
207/67
203204010221
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
35,400.00
อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
วันที่ 11 ม.ค.67
206/67
-
จัดซื้อสื่อของเล่นเสริมทักษะการเรียนรู้
15,970.00
อ.ปฏิพัทธ์ ชัยมงคล
205/67
-
การพัฒนาและสนับสนุนด้านสุขภาพให้กับตำบลสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
99,400.00
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
204/67
-
ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
9,100.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
203/67
-
ปรับปรุงหลักสูตร สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
32,250.00
อ. ทรงสุข บุญทาวงค์
202/67
-
กิจกรรมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ
146,785.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
วันที่ 10 ม.ค.67
201/67
-
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบลโพไร่ใหม่พัฒนา
200,000.00
อ.ดร. นวรัตน์ ประทุมตา
200/67
-
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถานศึกษาความปลอดภัย ประจำปี 2567
22,420.00
นาย อภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
199/67
-
แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
100,000.00
รศ.ดร. สริตา บัวเขียว
198/67
207603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
34,817.80
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
วันที่ 09 ม.ค.67
197/67
-
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๖๗
70,240.00
นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
196/67
-
บรรยายพิเศษเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
0.00
อาจารย์ ดร.พีรพล สิมมา
195/67
203105070121
103202090144
ส่งเสริมและการพัฒนาทักษะด้วยวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีมความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๒๒
12,000.00
25,000.00
37,000.00
อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
194/67
506101040121
203302020121
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
5,500.00
2,500.00
8,000.00
นางสาวบราลี เอิบอิ่ม
วันที่ 08 ม.ค.67
193/67
-
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ น้ำ น้ำเสีย ดิน ปุ๋ย และอาหาร
15,760.00
นางสาวชนิดา ศรีสาคร
192/67
-
ประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐
36,400.00
นางสาวชลธิพา สุขดี
191/67
103202040144
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
12,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
190/67
203304020121
โครงการการสอบประมวลความรอบรู้พื้นฐานวิชาชีพและสมรรถนะชั้นปีของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2566
5,000.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
วันที่ 03 ม.ค.67
189/67
105101010444
การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
6,400.00
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ บุญแก้ว
188/67
206101060221
การศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมตามความร่วมมือและหารือเรื่องแผนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงแผนความมือในรูปแบบต่างๆ ณ Sias University
493,520.00
ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูรณ์
วันที่ 28 ธ.ค.66
187/67
-
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
289,880.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
186/67
-
การจัดทำหนังสือ "ไตรสิกขาพัฒนาการเรียนรู้ คู่คุณธรรม"
150,000.00
อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
185/67
105101010444
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5,250.00
อาจารย์พรนภัส ทองพูล
184/67
A06102010144
โครงการเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจ รอบ 12 เดือน ตามข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UB) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2566-2567
5,030.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอริสรา เลาะหลง
183/67
-
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นหมากล้อม
40,060.00
นายพีรณัฐ บุญคอย
182/67
-
โครงการเเลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
278,920.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุวัฒน์ สำราญรัตน
181/67
-
กิจกรรมมรรคนายกครูสังคมศึกษา
0.00
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
180/67
506101040121
ศึกษาดูงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
23,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไพร แย้มมา
วันที่ 27 ธ.ค.66
179/67
F06101030421
ซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
168,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล
178/67
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
27,820.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไพร แย้มมา
177/67
105101010544
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกีฬาสีสาธิตประจำปี 2566 ระดับประถามศึกษา
8,285.00
อาจารย์พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
176/67
203202070121
Entech PBRU บริการวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99,900.00
อาจารย์ชลาลัย วงเวียน
วันที่ 26 ธ.ค.66
175/67
-
การพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหาร และสุขภาพ เพื่อยกระดับรายได้อย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนหนองน้ำดำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
วันที่ 25 ธ.ค.66
174/67
-
การจัดทำหนังสือ
355,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
173/67
-
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
70,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
172/67
207603010121
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
99,510.00
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
171/67
-
พี IE แนะแนวน้อง ๒๕๖๗
0.00
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
วันที่ 22 ธ.ค.66
170/67
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
162,738.76
อาจารย์จิตรรดา พงศธรราธิก
169/67
-
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
0.00
อาจารย์วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
168/67
105101010444
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9,600.00
อาจารย์ ดร.นริศรา เค้าฉิม
167/67
105101010244
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีงบประมาณ 2567
88,740.00
นางเณริศา พิทักษ์สาลี
166/67
105101010544
โครงการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
6,690.00
นายวันฉัตร เทียมเดช
วันที่ 21 ธ.ค.66
165/67
-
กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก สัมพันธ์ ครั้งที่ 44
15,320.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 19 ธ.ค.66
164/67
-
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ์ ครั้งที่ 44
208,575.00
อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
163/67
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑
113,611.28
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
162/67
-
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาวิณี รักพาณิชย์
161/67
-
การบูรณาการการเรียนสู่การปฏิบัติ (Learning by doing)
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ
160/67
206101090321
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 43
1,499,400.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 18 ธ.ค.66
159/67
606101070121
606101060821
การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล
89,400.00
52,880.00
142,280.00
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
158/67
606101040121
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องสำนักงาน
5,158.00
อาจารย์พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
157/67
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
195,181.06
อาจารย์ธัญชนก ลีธีระ
156/67
206101091121
การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องที่แตกร้าว อาคารเฉลิมพระเกียรติ
400,000.00
ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
155/67
207207030121
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๔
105,734.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
154/67
105101010544
โครงการ Christmas Day @ SATIT PBRU 2023
14,850.00
อาจารย์จุฑาทิพย์ เอี่ยมสะอาด
วันที่ 15 ธ.ค.66
153/67
-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 "อรพิมเกมส์"
472,765.00
นายธนเดช แก้วเสียง
152/67
-
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 และงานกีฬาบุคลากร กีฬาสีเฮฮา สานสัมพันธ์น้องพี่เขียว-เหลือง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
370,800.00
นายธนเดช แก้วเสียง
วันที่ 14 ธ.ค.66
151/67
-
การประชาสัมพันธ์โครงการเชฟเทเบิ้ล เพื่อเผยแพร่สู่สากล
19,980.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
150/67
-
โครงการจัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
98,513.00
นางสาวอภิญญา แจ่มใส
วันที่ 13 ธ.ค.66
149/67
C06102140121
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
12,590.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
148/67
-
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
22,996.00
อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
วันที่ 12 ธ.ค.66
147/67
105101010444
เข้าร่วมการอบรมเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์
5,440.00
อาจารย์ กัญฐิตา วัฒนากลาง
146/67
-
กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ Entech Ambassador ๒๐๒๓
5,000.00
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
145/67
103202040144
ความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษากับสถานประกอบการในรูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education
5,220.00
อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
144/67
606101090121
การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล
127,780.00
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
143/67
606101060521
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
33,950.00
นางสาวไพริน อ่อนแสง
วันที่ 08 ธ.ค.66
142/67
-
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ ๔๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16,142.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์ ไชยวงศ์
141/67
-
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๔ คณะวิทยาการจัดการ
43,900.00
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
140/67
506101040121
ศึกษาดูงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
10,800.00
อาจารย์ธัญชนก ลีธีระ
วันที่ 07 ธ.ค.66
139/67
-
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
22,000.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 04 ธ.ค.66
138/67
-
ปรับพื้นที่และขนขยะมูลฝอยออกนอกสถานที่บริเวณที่ทิ้งขยะจำนวน 1 งาน
142,400.00
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
137/67
-
ทักษะการแข่งขันทางวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ครั้งที่ 44 สาขาวิชาการศึกษาประฐมวัย
31,500.00
ดวงพร สุขธิติพัฒน์
136/67
-
กิจกรรมทำบุญสาขา แข่งขันฟุตบอลและงาน Gear Night ๒๐๒๓
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
135/67
203202160121
203202150121
ภารกิจหน่วยงาน (กิจกรรมงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน)
57,844.00
8,000.00
65,844.00
อาจารย์กรกรต เจริญผล
134/67
203102190221
203102190121
โครงการโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกในเขตภาคกลาง
8,160.00
20,000.00
28,160.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
133/67
-
สนับสนุนและบริหารจัดการงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
494,500.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
วันที่ 01 ธ.ค.66
132/67
207601010121
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น"
182,880.00
นางภควัน จันทนเสวี
วันที่ 29 พ.ย.66
131/67
-
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องพร้อมทั้งมอบเสื้อฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์
130/67
-
กิจกรรม IT Ambassador & LGBT ๒๐๒๓
5,875.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
วันที่ 28 พ.ย.66
129/67
-
จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ
9,000.00
นายวันฉัตร เทียมเดช
128/67
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
238,766.44
อาจารย์ปิยธิดา เฉียบแหลม
127/67
103202080144
งานแนะแนวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50,000.00
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
126/67
-
กิจกรรมการประกวด Smart HUSS
20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี
125/67
-
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖
440,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
124/67
-
การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสหกรณ์จำลอง
29,780.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
วันที่ 27 พ.ย.66
123/67
-
กิจกรรมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42,720.00
อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
122/67
-
กิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๖
0.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
วันที่ 24 พ.ย.66
121/67
-
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ้านพักราชการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 หลัง
88,000.00
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
120/67
506101040121
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
99,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
119/67
-
การบำรุงรักษาถังดับเพลิงและเติมผงเคมีแห้งที่เสื่อมสภาพให้กับถังดับเพลิงประจำอาคาร
294,700.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
118/67
-
โครงการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ งานเกษตรกำแพงแสนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2,640.00
อาจารย์อรรณพ ศรอุบล
วันที่ 21 พ.ย.66
117/67
F06101030321
บริการวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16,896.00
อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล
116/67
203102210121
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2567
71,200.00
นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
115/67
-
การปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
130,000.00
ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
114/67
203102320121
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 คณวิทยาการจัดการ
10,000.00
อาจารย์ ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค
113/67
-
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนสายศิลป์ด้วยพลัง "ศรีเทพ"มรดกโลกแห่งใหม่ของไทยตามศาสตร์พระราชา
37,960.00
อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม
112/67
-
โครงการบริการการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย ประจำไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2567
1,644,191.00
อาจารย์พรทิพย์ พาโน
111/67
103302070144
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
7,750.00
นางสาวบราลี เอิบอิ่ม
110/67
-
โครงการจัดทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
106,465.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
109/67
-
โครงการจัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
26,750.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
วันที่ 20 พ.ย.66
108/67
-
การประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
14,310.00
อาจารย์ ดร.วิชชุดา ขำประถม
107/67
-
การพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ
69,300.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
106/67
C07102150221
การสอบวัดระดับภาษาจีนตามตารางกำหนดการสอบของสำนักงานฮั่นปั้นฯ (MOU) ประจำปี ๒๕๖๗
2,316,000.00
อาจารย์ ดร.กรกลม ธนะโรจน์รุ่งเรือง
105/67
506101030121
โครงการเสริมสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมบริการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ๓ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2,647.80
อาจารย์วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
104/67
-
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
10,000.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
103/67
-
" PBRU Ambassador & PBRU LGBTQ+ 2023"
57,500.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 17 พ.ย.66
102/67
-
การผลิตไข่ไก่เพื่อจำหน่าย
275,284.00
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
101/67
-
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
189,250.00
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
100/67
506101040121
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
72,710.00
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
99/67
-
ทำบอร์ดแผ่นไม้พร้อมฐานสำหรับติดป้ายไวนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
54,000.00
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
98/67
-
พัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส ๖๓
0.00
อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
97/67
-
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12
3,271,492.00
ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
วันที่ 16 พ.ย.66
96/67
-
โครงการ Mental health of PBRU "เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ" ประจำปี ๒๕๖๖
0.00
นายธนวัฒน์ บวงสรวง
95/67
203304010121
203302010121
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
8,355.00
28,884.00
37,239.00
อาจารย์กุลวดี เข่งวา
วันที่ 15 พ.ย.66
94/67
-
การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
11,320.00
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ บุญแก้ว
93/67
-
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กและการแข่งขันกีฬาภายใน "สาธิตเพชรพรีเกมส์ (PBRU Starlympic Games)"
175,810.00
อาจารย์กัญญารัตน์ คำวิชัย
92/67
-
จัดจ้างกำจัดปลวกใต้ดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
69,550.00
นายณัฐพล สุขอนันต์
วันที่ 14 พ.ย.66
91/67
105101010444
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของบริษัท เอ็ดดูพลอยส์ เกมแอนด์ทอย จำกัด และบริษัทแม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ถือลิขสิทธิ์ ครอสเวิร์ดเกมเอแม็ท คำคม และซูโดกุ
4,820.00
อาจารย์อรรณพ ศรอุบล
90/67
105101010444
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แข่งขันการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล และผลิตภัณฑ์ MISS SATIT จากต้นตาลโตนดเนื่องในวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
4,735.00
อาจารย์กิตติยา จันทร์เกษ
วันที่ 10 พ.ย.66
89/67
-
การจัดทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและบริการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการหารายได้
828,500.00
ดร.เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
88/67
203204010321
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
31,200.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
87/67
203202030421
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7,800.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
86/67
-
โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2566
85,200.00
อาจารย์บุญธิดา แซ่จึง
วันที่ 09 พ.ย.66
85/67
206101030221
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
1,527,240.00
อาจารย์ ดร.กรกลม ธนะโรจน์รุ่งเรือง
84/67
-
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
140,676.74
นางสาวชนานุช เงินทอง
83/67
105101010444
เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมทางด้านสุขภาพ
2,595.00
อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
วันที่ 08 พ.ย.66
82/67
-
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรองลิฟต์โดยสารอาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
98,440.00
อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
81/67
C06102050144
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแบบปรับตัว
79,300.00
อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
80/67
-
โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสายวิทยาการสุขภาพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขศาสตร์ผ่านการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
7,500.00
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
79/67
-
การดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
866,470.00
นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลวัฒนโภคิน
78/67
C06102140221
ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
3,000.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
77/67
-
เปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง T๕ ให้เป็นโคมไฟส่องสว่างหลอด LED ขนาด T๘ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารนิวัตสโมสร
592,484.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
76/67
-
การแข่งขันทักษะการคล้องโคและสะบัดแส้ ประจำปี 2566
37,130.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ
75/67
-
สร้างคนป้องป่า สร้างหญ้าคลุมดิน สร้างต้นไม้เพื่อต้นน้ำแห่งเขาแด่น ตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0.00
อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
74/67
203202040121
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2,240.00
อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล
73/67
-
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
0.00
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
72/67
-
ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวมและสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 ที่นั่ง
497,550.00
อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
70/67
103202030144
การประชุมเชิงปฏิบัติการสภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
33,470.00
อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์
วันที่ 07 พ.ย.66
69/67
-
การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี ระยะที่ 4 ต้นรากเพชรบุรี : ยุคการเข้ามาของชาวตะวันตกถึงยุคกรุงศรีอยุธยา
510,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
68/67
206101100321
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
758,240.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
67/67
206101091021
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก รอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทนาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
497,550.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
66/67
-
ลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566
75,900.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
65/67
203102350121
สนับสนุนฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา รหัสโครงการ 6744000009
39,600.00
อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
64/67
-
การศึกษานอกสถานที่รายวิชาการเมืองการปกครองไทย
18,000.00
อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์
63/67
-
ธุรกิจบริการอาหาาร และเครื่องดื่ม โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี
300,000.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
62/67
-
ราชภัฏเพชรสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะความรู้ สู่ธุรกิจ Think Cafe
334,000.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
61/67
-
การปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
110,990.00
ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
60/67
-
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
0.00
อาจารย์คมชนัญ โวหาร
59/67
203202260321
203202260221
203202260121
การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
3,000.00
1,500.00
4,500.00
9,000.00
อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
58/67
-
การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ปีที่ ๑๑ (Cabling Contest ๑๑)
45,501.12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์ ไชยวงศ์
วันที่ 06 พ.ย.66
57/67
-
ปรับปรุงห้องน้ำหญิง - ชาย (ชั้น1) อาคารสุเมธตันติเวชกุล จำนวน 1 งาน
2,272,296.23
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
วันที่ 03 พ.ย.66
56/67
-
งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ ชั้น 1 อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
270,599.32
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
55/67
-
สำรวจความต้องการเพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
84,000.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
วันที่ 01 พ.ย.66
54/67
103102040144
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง"
1,225.00
นางสถาพร บุญหมั่น
52/67
203102180121
การประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา
39,655.00
นางสาวยุวดี แสงส่งกลิ่น
51/67
-
การพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
16,800.00
นางสาวณภัค เชื้อเพชร
50/67
-
แถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12
281,203.50
ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
วันที่ 31 ต.ค.66
49/67
203105010121
203102100121
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
67,400.00
21,000.00
88,400.00
นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
48/67
-
งานปรับปรุงห้องน้ำรวมชายและหญิง ชั้น 1-2 อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
400,202.76
นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต
วันที่ 30 ต.ค.66
47/67
203102190221
203102190121
โครงการโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกในเขตภาคเหนือ
23,400.00
38,000.00
61,400.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
46/67
-
เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมทางด้านสุขภาพ
3,860.00
อาจารย์กลมรัตน์ รื่นรวย
45/67
-
โครงการจัดซื้อสายคล้องบัตรและซองใส่บัตรนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24,975.00
นายนัชรัณด์ เชื้อสอน
44/67
-
โครงการโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกในเขตภาคอีสาน
48,240.00
นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง
วันที่ 27 ต.ค.66
43/67
-
SHARE&LEARN จุดพลังฅน QA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
5,600.00
นางสาวชลธิพา สุขดี
42/67
-
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับวิชาชีพทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์ ไชยวงศ์
วันที่ 25 ต.ค.66
41/67
-
การศึกษาดูงานและเพิ่มทักษะนักศึกษาในการจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ภายใต้โครงการหลัก การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่
0.00
นายพนัส ชัยรัมย์
40/67
203202030221
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
10,050.00
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
วันที่ 24 ต.ค.66
39/67
206101060421
สัมมนา "การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"
26,350.00
นายอภิวัฒน์ พานทอง
38/67
-
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
107,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
37/67
-
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์
26,850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
วันที่ 20 ต.ค.66
36/67
-
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน RAINS for LCP Food Valley ปีที่ 2
65,680.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
35/67
-
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
107,600.00
นายวันฉัตร เทียมเดช
วันที่ 19 ต.ค.66
34/67
-
สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
510,000.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
33/67
-
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
410,000.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
32/67
-
ปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ชั้นล่าง) เพื่อเป็นห้องสันทนาการและที่พักรับรองระหว่างรอเรียน จำนวน 1 งาน
1,404,956.85
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
31/67
-
ปรับปรุงประตูทางออกบริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งรั้วลวดหนาม
215,523.31
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
30/67
-
ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. พร้อมโรงจอดรถบริเวณที่พักอาศัยชุด 30D
1,345,585.83
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
29/67
-
แดนซ์สะบัด วัด BMI ให้สุขภาพดี Goal for your healthy ภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพ
34,250.00
นางสาวชลธิพา สุขดี
วันที่ 18 ต.ค.66
28/67
-
โครงการเชฟส์เทเบิ้ลเพื่อจัดหาทุนการศึกษา
280,000.00
นางสาวอาริณี ตั้งเริก
27/67
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
146,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม
26/67
-
โครงการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13,630.00
อาจารย์ ดร.ศิวพร มูลวงศ์
25/67
C06102050344
พัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว
76,000.00
อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล
24/67
C06102050244
หลักสูตรทักษะการเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ
76,000.00
อาจารย์ณปภา หอมหวล
23/67
-
การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
2,780.00
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ บุญแก้ว
วันที่ 17 ต.ค.66
22/67
-
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียน
535,680.00
อาจารย์ ธิดารัตน์ หอมเมือง
21/67
506101030121
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี
396,279.00
อาจารย์วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
วันที่ 16 ต.ค.66
20/67
-
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
682,000.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
19/67
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
14,400.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
18/67
-
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน (สช.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศ.น.) รหัส ๖๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖
817,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
17/67
-
เป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการ นำเสนองานวิจัยและการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับชาติ (ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE : EECON)
27,840.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
16/67
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)"
19,864.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย
วันที่ 12 ต.ค.66
15/67
-
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของจังหวัดเพชรบุรี
993,250.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
14/67
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจำปี 2566 (Futsal Thaileague) เลก 2
455,460.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 10 ต.ค.66
13/67
-
โครงการและดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเพชรน้ำหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
574,154.04
อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
12/67
-
การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
44,030.00
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
วันที่ 09 ต.ค.66
11/67
-
จ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราวประจำโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
225,000.00
อาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร
วันที่ 06 ต.ค.66
10/67
-
โครงการซ่อมบำรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21,500.00
อาจารย์พงศ์อมร บุญแรม
9/67
-
ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
1,200.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 05 ต.ค.66
8/67
-
ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2567
270,000.00
นางสาวจามจุรี สูงห้างหว้า
วันที่ 02 ต.ค.66
7/67
-
การเเลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติการ
39,000.00
นางภควัน จันทรเสวี
วันที่ 29 ก.ย.66
6/67
-
โครงการพัฒนาแผนงาน ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน Fundamental Fund 2568
119,740.00
นส. ชนานุช เงินทอง
5/67
-
สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2,846.00
อ.สุภาวดี ชัยสิทธิ์
4/67
-
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
202,604.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
วันที่ 28 ก.ย.66
3/67
-
สัมนา เรื่องการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่
0.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
2/67
-
จิตอาสา
0.00
ผศ. ญาวิณีย์ รักพาณิชย์
1/67
-
การสัมนาความยั่งยืนทางพลังงานและการเงิน ในรายวิชาสัมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
0.00
นาย ลิขิต ศรีพราหมณ์
กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
7  ท่าน
Today
00000005  
All
00038286