เข้าสู่ระบบ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์
วันที่ 20 พ.ค.65
577/65
-
โครงการสัมนา"การพัฒนารูปแบบการปฏิรูประบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"
834,550.00
นายนเรนทร อมรจุติ
วันที่ 19 พ.ค.65
576/65
108505101544
ฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบบำบัดน้ำแบบผสมผสาน
99,000.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
575/65
202104060121
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารด้านการคิดเชิงระบบ
14,400.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
574/65
202105070121
202102510121
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
83,880.00
15,250.00
99,130.00
อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
573/65
-
ศึกษาดูงานการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
22,722.00
นางสาวสาริกา ทองใบ
วันที่ 18 พ.ค.65
572/65
208101010121
การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
100,000.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
571/65
506101040121
103101060144
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่
32,360.00
20,000.00
52,360.00
อ.ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุตตาล
570/65
108504010144
โครงกายุวเกษตรพอเพียงโรงเรียนปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50,000.00
อ.ชลีดล อินยาศรี
569/65
208604010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายนอกมหาวิทยาลัย
50,500.00
นายดนัย มีอารีย์
568/65
208608010221
โครงการจัดทำ website และสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
45,000.00
อ.จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
วันที่ 17 พ.ค.65
567/65
108209060344
การส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ : จิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
9,600.00
อ.อาทิตย์ จันทร์แจ่มใส
566/65
108504010144
ยุวเกษตรพอเพียง สืบสาน รักษาและต่อยอด
91,878.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
565/65
-
ศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี (ระยะ 2) : "เผยแพร่ผ้าอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี"
201,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บูญส่ง
564/65
-
พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น
668,600.00
อ.ปองพล รักการงาน
563/65
-
โครงงานต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงนอกฤดู ด้วยนวัตกรรมการเกษตรอัฉริยะ
99,280.00
นางสาวศศิวิมล กาหลง
วันที่ 12 พ.ค.65
562/65
202202140121
การตรวจปนะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15,500.00
นายณัฐพล สุขอนันต์
561/65
202202140121
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
70,700.00
นายณัฐพล สุขอนันต์
560/65
308205060121
การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
27,100.00
ผศ.ดร.ขวัญชัย หนาแน่น
559/65
108209250144
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas" เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14,000.00
อ.ชลีดล อินยาศรี
วันที่ 11 พ.ค.65
558/65
208404010121
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (แบบออนไลน์)
8,300.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
557/65
-
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
152,700.00
อ.ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
556/65
202202240121
นิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
4,000.00
อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง
555/65
108210030444
การบูรณาการความรู้เพื่อนวัตกรรมจากโครงงานวิจัยนักศึกษา
15,000.00
อ.วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์
554/65
108201060144
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียนในเครือข่าย
30,000.00
อ.ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
553/65
208604010121
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
74,200.00
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
วันที่ 10 พ.ค.65
552/65
-
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
0.00
นายปราโมทย์ ตงฉิน
551/65
606101020421
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565
19,400.00
นางสาวไพลิน อ่อนแสง
550/65
108210030344
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาต่างประเทศในงานอุตสาหกรรม
20,000.00
อ.วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์
วันที่ 09 พ.ค.65
549/65
-
การพัฒนาความสามารถในการอ่ารการเขียนทักษะด้านภาษาไทยของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
356,090.00
ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
548/65
108504010144
ราชถัฎทอฝัน ปันน้ำใจ ปีที่ 8
77,950.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
547/65
208102050121
โครงการอบรบและทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1
45,000.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
546/65
108210360144
อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
20,000.00
ผศ.ดร.วิภาวนี เผือกบัวขาว
545/65
108210230144
อบรมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถาบันบริการสารสนเทศ
4,800.00
ผศ.ประอรนุช หงษ์ทอง
544/65
606101021021
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
310,200.00
อ.ดร.จรรยา อุดมทรัพย์
543/65
202202070121
พัฒนาระบบและกลไกการประกันสุขภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
28,080.00
อ.กรกรต เจริญผล
542/65
202202070121
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
11,080.00
อ.กรกรต เจริญผล
541/65
208210030121
ทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาครู
26,000.00
อ.จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
540/65
202202180121
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท
16,000.00
ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
วันที่ 06 พ.ค.65
539/65
202105020121
202105020221
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน
16,560.00
19,800.00
36,360.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
วันที่ 05 พ.ค.65
538/65
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tournament ครั้งที่ 7
149,720.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 03 พ.ค.65
537/65
108505080144
โครงการประเพณีท้ายกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 แบบวิถีใหม่ (New Normal)
12,200.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 29 เม.ย.65
536/65
-
การส่งเสริมการปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง ชุนบ้านดอนขุนห้วย
99,600.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
535/65
108505100844
โครงการต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมฐานแปลงต้นแบบการผลิตกล้วยหอมทอง
94,500.00
อ.ว่าที่ ร.ต. บุญชาติ คติวัฒน์
534/65
108505100744
โครงการต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฐานการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจร
55,000.00
อ.ว่าที่ ร.ต. บุญชาติ คติวัฒน์
533/65
108209060344
การส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ : การเป็นครูมืออาชีพ (แบบออนไลน์)
5,600.00
อ.วิชชญา มณีชัย
532/65
202104050221
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตคึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน: การเตรียมความพร้อมการทำวิทยานิพนธ์และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย (แบบออนไลน์)
4,800.00
อ.ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
531/65
202104050321
การส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน: พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (แบบออนไลน์)
9,600.00
อ.ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
530/65
202104040121
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดเชิงนวัตกรรม
14,400.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
529/65
A06102010144
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2564-2565
52,000.00
อ.จรรยาพร บุญเหลือ
วันที่ 27 เม.ย.65
528/65
-
โครงการ Junior summer camp primary 1
17,600.00
อ.ดร.จรรยา อุดมทรัพย์
527/65
606101020921
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
10,655.00
อ.ดร.จรรยา อุดมทรัพย์
526/65
606101050221
โครงการพัฒนาสื่อเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
8,473.00
อ.ดร.จรรยา อุดมทรัพย์
525/65
208608010221
การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือของผักเคลอินทรีย์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผักเคล
5,000.00
ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
524/65
-
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
411,010.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
523/65
-
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
30,000.00
ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
522/65
308203030121
การสอนสังคมศึกษาวิถีใหม่
30,000.00
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ คำพล
วันที่ 26 เม.ย.65
521/65
108209050144
การแข่งขัน พูดชิงฦัน UBIs Club Business pitching contest
10,000.00
อ.จรรยาพร บุญเหลือ
520/65
108504010144
วิศวกรสังคม PBRU GRN Z สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริ
65,000.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
519/65
606101050221
606101030231
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
35,000.00
34,500.00
69,500.00
อ.พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
518/65
108505100144
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมวางแนวท่อรดน้ำแบบหัวจ่าย และน้ำพุ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและด้านข้างอาคารนวเกษตร
71,686.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
517/65
308205020121
ปัจฉิมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
21,700.00
อ.ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม
516/65
108209140144
การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรุ้เท่าทันสื่อ digital leteracy ในศตวรรษที่ 21
20,000.00
ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง
515/65
108209130144
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง
20,000.00
ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง
วันที่ 25 เม.ย.65
514/65
208307010121
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICA 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา แบบผสมผสาน(Blended Learning)
100,000.00
อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา
513/65
308206020121
ความร่วมมือทางวิชาการแลพสหกิจศึกษากับสถานประกอบการในรูปแบบ Cooperative and Work Intergrated Education
150,000.00
ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
512/65
108505100144
จ้างเหมาทำสะพานเพื่อรับเสาไฟฟ้าสำหรับใช้เป็นสะพานข้ามคลองดิน
62,720.00
อาจาย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 22 เม.ย.65
511/65
-
โครงการถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
69,360.00
ผศ.เผ่า อนันจิ๋ว
509/65
103101010144
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ (กิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดร่วมกับสถาบันที่เทียบเคียง)
9,000.00
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
508/65
C06102070444
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
10,200.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
507/65
-
การสมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเครือข่ายศิลปินด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของสำนักการสังคีตสู่สถานศึกษา
32,900.00
ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
506/65
108210070144
กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
20,000.00
อ.ศิริกุล ศรีโตกลิ่น
วันที่ 21 เม.ย.65
505/65
-
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา บ้านดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
262,700.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
504/65
-
โครงการฝึกอบรมค่ายปรับพื้นฐานและบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
29,950.00
อ.ดร.ศิวพร มูลวงค์
503/65
108209230144
โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบีณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55,000.00
อ.ชลีดล อินยาศรี
502/65
108202050144
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
40,000.00
อ.ดร.นพพล มิ่งเมือง
501/65
208210150121
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้สนนวัตกรรมการสื่อสารตามสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
21,250.00
อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน
500/65
-
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
0.00
นายสิทธิพงษ์ จันหับปะ
499/65
208210140121
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
20,000.00
อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน
วันที่ 20 เม.ย.65
498/65
-
พัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
162,800.00
อ. สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
497/65
-
ศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 2: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น
316,720.00
ผศ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์
496/65
506101040121
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1,800.00
อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
495/65
406101020121
โครงการสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 63
13,200.00
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
494/65
108505100144
ย้ายระบบการให้น้ำและพลางแสงอัตโนมัติ ฐานเกษตรอินทรีย์ SDGs PGS การปลูกผักสลัดด้วยระบบ loT การให้น้ำและพลางแสงอัตโนมัติศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
493/65
108505100244
การย้ายอุปกรณ์การให้น้ำแปลงมะนาวของฐานการเรียนรู้ไม้ผลเมืองเพชรอัจริยะ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
492/65
108202110144
โครงการพัฒนา Online Health Simulation 2 ภาษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและบุคลกรสุขภาพสู่มาตรฐานสุขภาพระดับสากล Training for The Trainer
280,000.00
อ.ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
491/65
506101040121
103101040144
กิจกรรมการเรียนการสอนนสยวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
122,250.00
4,500.00
126,750.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
วันที่ 19 เม.ย.65
490/65
108204010244
108204010144
การพัฒนาทักษะความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพื่อจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่
12,500.00
12,500.00
25,000.00
อ.ว่าที่ ร.ต. บุญชาติ คติวัฒน์
489/65
-
สร้างแรงบันดาลใจต้านภัยพิษบุหรี่
1,800.00
อ.ประเสริฐ ศรีนวล
488/65
-
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสัปปะรดสู่ความทันสมัย
98,500.00
อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์
487/65
208602010121
การจัดการความรู้ (KM) กระบวนการการปฏิบัติงานที่กี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
0.00
นางภควัน จันทนเสวี
วันที่ 18 เม.ย.65
486/65
208401010121
การอบรมหลักสูตร "เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 2
21,200.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
485/65
108502120144
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
10,000.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
484/65
108502130144
สนับสนุนโรง้รียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
10,000.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
483/65
108210320144
การผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีเอกสารรับรองการนำไปใช้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
7,000.00
อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม
482/65
108209050144
ตลาดนัดแรงงาน PBRU ประจำปี 2565
17,500.00
นายธนวัฒน์ บวงสรวง
481/65
-
ปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
0.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
480/65
208307020121
กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทยที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
100,000.00
ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ
479/65
308205010121
เตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตว่าความเพื่อการประกอบวิชาชีพทนายความ
40,000.00
นางสาวอรทัย แซ่เบ๊
478/65
202205110121
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะทางวิชาการ
12,300.00
ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
477/65
202202240221
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
7,390.00
อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
476/65
506101040121
103101040144
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
123,790.00
9,780.00
133,570.00
อ.สุดาวดี เบญจรัตนพรรณ
475/65
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1
241,302.28
อ.ปิยธิดา เฉียบแหลม
474/65
208210010221
การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 7
64,800.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
วันที่ 12 เม.ย.65
473/65
-
อบรมการเป็นผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (ได้รับวุฒิบัตร B.T.C) ฯ
235,424.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
472/65
208305010121
การเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ
326,400.00
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ถาคพรต
วันที่ 11 เม.ย.65
471/65
-
จัดซื้อชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ
500,000.00
นางาสาวธิดา สุกสี
470/65
108210130144
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณครูศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา
11,200.00
อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
469/65
-
-
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร
200,000.00
179,860.00
379,860.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
468/65
-
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์
100,000.00
278,000.00
378,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
467/65
606101030231
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมห้องเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
187,000.00
อ.พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
466/65
-
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเก่าแต่เก๋าในสังคมสูงวัย (Diamond Oldie and Goodie)
269,090.00
อ.ณฐกร นิลเนตร
วันที่ 08 เม.ย.65
465/65
506101040121
103101040144
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
174,290.00
7,900.00
182,190.00
ผศ.วรรณไพร แย้มมา
464/65
202104030421
สร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนการสอนในด้านการเป็นผู้ตัดสินกีฬาสากล
15,000.00
อ.กุศล ช่วงบุญศรี
463/65
202104030221
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้การเป็นผู้นำนันทนาการ
15,000.00
อ.กุศล ช่วงบุญศรี
462/65
202104030321
สร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนการสอนในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสากล
15,000.00
อ.กุศล ช่วงบุญศรี
วันที่ 07 เม.ย.65
461/65
108505100244
การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสัตว์ปีก
4,200.00
อ.สำรวย มะลิถอด
วันที่ 05 เม.ย.65
460/65
108202100144
ยกระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โปรแกรม 2 ภาษา แบบ EMI
40,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
459/65
108505270144
การพัฒนาผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์
99,490.00
นางสาวภัทรา อัตตวิริยะสกุล
458/65
-
การกำจัดแมลงและการสร้างมูลค่าเพิ่มมะพร้าวแกงตำบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
355,760.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
457/65
20202200121
สัมมนาปลายภาคสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและอาชีพให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21
4,800.00
อ.ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก
456/65
208608010221
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติเหลือใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต น้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล
15,000.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
455/65
108505101144
สืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
30,000.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
454/65
D06101010231
พัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต หุ่นยนต์ช่วยเก็บผลตาลโตนดต้นแบบ
110,000.00
อ.ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม
453/65
208301010121
ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู
200,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
วันที่ 04 เม.ย.65
452/65
108505100644
โครงการต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมฐานไม้ผลเศรษฐกิจเหมืองเพชรอัจฉริยะ
30,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
451/65
308203070121
การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการศาตร์ เพื่อยกระดับทักษะสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต
42,500.00
อ.ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม
450/65
108505100244
งานปรับพื้นถนนเรียบพร้อมหินคลุก บริเวณด้านข้างโรงเรือนสัตว์ปีกระบบปรับอากาศ
130,650.00
อ.ร้อยตรี ดร. บูญญาติ คติวัฒน์
449/65
108209080144
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
35,000.00
อ.ดร. นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
448/65
108209230144
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565
0.00
อ.ชลีดล อินยาศรี
447/65
108209050144
สิทธิหน้าที่ในวิถีประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565
1,200.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
446/65
308205080121
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ในงานสถาปัตยกรรม
15,000.00
อ. จิตรา มีทองคำ
445/65
108209050144
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
9,400.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
444/65
308205080121
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฮวงจุ้ย ทางสภาปัตยกรรมภายใน
20,000.00
อ. จิตรา มีทองคำ
443/65
308205080121
การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ทางสถาปัตยกรรมภายใน
15,000.00
อ. จิตรา มีทองคำ
442/65
406101020121
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามบริบทของสถานศึกษา
23,940.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
441/65
108209190144
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
20,000.00
อ.ดร. กฤษดา สุริยวงค์
440/65
108209150144
การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
20,000.00
อ.ดร. กฤษฎา สุริยวงค์
วันที่ 30 มี.ค.65
439/65
-
พัฒนา soft skills นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย วิศวกรสังคม
8,300.00
อ.ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
438/65
108210010544
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 7
99,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
437/65
108210210144
ค่ายพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
17,000.00
อ.ธิดา รุ่งธ่ีระ
436/65
108209050144
ทำอาหารสำหรับการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
7,895.00
นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
435/65
108209050144
อบรมการจัดงานพิธีการ ประจำปีการศึกษา 2564
13,100.00
นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
434/65
406101010121
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
88,000.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
433/65
406101020121
การส่งเสริมคุณลักษณะครูสู่การปรับตัวในยุคโควิด
65,159.50
ผศ.ณัฐกานต์ ภาคพรต
วันที่ 29 มี.ค.65
432/65
208210060121
108210020244
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน
10,500.00
12,000.00
22,500.00
อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์
431/65
108202090144
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
135,200.00
อ.พิศาล ปานแก้ว
430/65
-
พิธีเปิดงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2565
300,000.00
น.ส.พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 28 มี.ค.65
429/65
-
ผลิตสื่อติวเข้มเพื่อการพิชิตข้อสอบ New Toeic สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
60,000.00
อ.มัฆวาน นาคจั่น
428/65
108204020144
การจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบ Blended Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
200,000.00
ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
วันที่ 25 มี.ค.65
427/65
-
สร้างมิติใหม่บนทางม้าลายภายในรั้วมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
33,590.00
อ.จิตรา มีทองคำ
426/65
-
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ระยะ5ปี
20,000.00
ผศ.เผ่า อนันจิ๋ว
วันที่ 24 มี.ค.65
425/65
208608010221
การใช้ประโยชน์จากของเสียฟาร์มโคขุน
5,000.00
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
424/65
208604010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
32,844.00
นางสาวชนิกาต์ ชวรุ่ง
423/65
-
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิทัล
600,000.00
อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมถ์
422/65
-
การพัฒนาและการส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด สู่แผนการตลาดแบบครบวงจร
59,900.00
อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
421/65
-
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2565
34,400.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
420/65
506101040121
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์เสมือนจริง(excellence simulators)เพื่อการแข่งขันในการหารายไก้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
28,990.00
อ.ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
419/65
108209110144
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
9,998.00
ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร
418/65
202302030121
202302060121
202302050121
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
10,000.00
12,575.00
64,705.00
87,280.00
อ.ภาสิต ศิริเทศ
417/65
-
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สู่การยกระดับรายได้ชุมชนบ้านโป่งสลอด(ถนนสีเขียวท่องเที่ยวโป่งสลอด)
50,000.00
นางสาววณิชยา ทองสมนึก
416/65
108209050144
จิตอาสา สานฝันเพื่อน้อง
8,141.00
อ.พรพรรณ เพ่งผล
415/65
108210370144
นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของชุมชนและท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
7,000.00
อ.สมบัติ ไวยรัช
414/65
F06101060121
กิจกรรมงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15,300.00
อ.กรกรต เจริญผล
วันที่ 23 มี.ค.65
413/65
108209050144
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ประจำปีการศึกษา 2564
9,300.00
นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
412/65
-
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคต้นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าสัปปะรดดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
800,000.00
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
วันที่ 22 มี.ค.65
411/65
202204010521
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์
11,200.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
410/65
-
พัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวผลอดภัยเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
153,526.00
อ.ปองพล รักการงาน
409/65
202204010521
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านงานฟาร์มปศุสัตว์เคี้ยวเอื้อง
8,800.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
408/65
108209050144
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุค New Normal 2022
60,000.00
นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 21 มี.ค.65
407/65
-
ยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
75,700.00
อ.ปองพล รักการงาน
406/65
108209010144
เกษตรอาสาทาสีโรงเรียนให้น้อง
17,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
405/65
-
การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์
165,800.00
อ.นราธร สัตย์ซื่อ
404/65
208210100121
นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบดิจดิทัล
20,000.00
อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
403/65
208210110121
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชการ/วิชาชีพสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
21,250.00
อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
402/65
202202090121
ดารเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
6,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
401/65
108210380144
การพัฒนาทักษะเครื่องเป่าไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended Learning quality ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา
15,000.00
นายปกป้อง ชำประเสริฐ
วันที่ 18 มี.ค.65
400/65
108504010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง " ทักษะ Soft Skill" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
17,700.00
ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 16 มี.ค.65
399/65
108209050144
มุสลิมอาสาร่วมใจพัฒนาโรงเรียน
8,520.00
อ.ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์
398/65
108210340144
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติในท้องถิ่นของนักศึกษาฯ เกี่ยวกับ "การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษเมืองพัทยา"
10,320.00
อาจารย์ จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย
วันที่ 15 มี.ค.65
397/65
108504010144
โครงการ สัมนา Soft Skills ยุวเกษตรพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร
50,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
396/65
202102130221
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาการจัดการ
10,000.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
395/65
208210010321
อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร GMPและHACCP ในอุตสาหกรรมอาหารของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
30,000.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
394/65
-
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี
50,000.00
อ.พิศาล ปานแก้ว
393/65
108210080144
กิจกรรมการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
7,000.00
ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์
392/65
108210190144
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการภาษาจีน
15,000.00
อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
391/65
208210010121
ทักษะการประกวดแพะแกะ
32,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
390/65
208603030121
การเตรียมความพร้อมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
65,000.00
นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ
วันที่ 14 มี.ค.65
389/65
108209050144
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (ร.ร.ต.ช.ด.บ้านเขาจ้าว)
25,280.00
อ.ดวงฤดี ชูตระกูล
388/65
-
โครงการ Junior summer camp primary 1
32,000.00
อ.กัญจนา ชูจิตร
387/65
108202100144
โครงการยกระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โปรแกรม 2 ภาาา แบบ EMI
40,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
386/65
108210200144
โครงการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์และพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษแบบครบวงจร (All-in-One) สขาวิชาภาาาอังกฤษธุรกิจ
7,000.00
อ.มัฆวาน นาคจั่น
385/65
108210250144
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ / วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
20,000.00
อ.มธุรส ปราบไพรี
384/65
-
การพัฒนาผ้าไหมใยสัปปะรดสู่การสร้างลายอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี
313,600.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 11 มี.ค.65
383/65
108504010144
วิศวกรสังคม พัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับชุมชน
30,500.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
382/65
406101020121
โครงการจัดการเรียรนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน (สช.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถาศึกษา มัธยมศึกษา และสำนักส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (กศ.น.) รหัส 63 และ 64 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
1,908,480.00
ผศ.ณัฐกานต์ ภาคพรต
381/65
-
จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2565 "วิ่งข้ามทุ่ง มุ่งเขาแด่น 2022"
1,198,550.00
ผศ.พจนารถ บัวเขียว
380/65
108210090144
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย
8,800.00
ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ
379/65
-
พัฒนาลายผ้าสุวรรณวัชร์ : ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
รองศาตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
378/65
108201080144
การจัดทำสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์
377/65
606101050121
105101050144
โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564
3,700.00
15,470.00
19,170.00
อ.วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
376/65
-
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคม(ร.ร.บ้านคอกช้างพัฒนา)
30,000.00
อ.ศุภรัสมิ์ ศุรพิสุทธิพันธ์
375/65
108201100144
โครงการแนะแนวเชิงรุกและพัฒนาสื่อเพื่อเข้าสู่ Digital Platform ด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
40,000.00
อ.สิชล ทองมา
วันที่ 09 มี.ค.65
374/65
108503010444
108503010344
108503010244
108503010144
การพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
156,000.00
273,000.00
548,000.00
23,000.00
1,000,000.00
อ.กฤษฎา สุริยวงศ์
373/65
108204090144
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสามมิติสำหรับเทคโนโลยีโลกเสมือน
18,120.00
ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
372/65
606101020421
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565 และ 3/2565
53,175.00
อ.พรนภัส ทองพูล
วันที่ 08 มี.ค.65
371/65
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
10,800.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
370/65
108504010144
Upskill ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2
30,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
369/65
108210390144
ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นและสมรรถนะของผู้ประกอบการดิจิทัล
15,800.00
ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
368/65
108505100244
จ้างเหมาจัดสวนหย่อม สนามหญ้า ทางเท้าตลอดแนวคองรับน้ำ และวางแนวท่อน้ำสนามหญ้าพร้อมหัวจ่ายน้ำ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
162,850.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
วันที่ 07 มี.ค.65
367/65
108209370144
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
41,700.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
366/65
108209380144
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา 2565 "88 ปี ธรรมศาสตร์ IMANE FUSAL INVIATION 2022 "
99,300.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
365/65
-
โครงการเปิดโลกทัศน์วิชาชีพและมหกรรมแหล่งงานเพื่อว่าที่บัณฑิตพร้อมรับใช้สังคม (Job Fair)
4,000.00
อ.มนชยา สมจริต
364/65
208210250121
โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome - based education : OBE) สู่การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 3 สาขาวิชาในระดับนานาชาติ
107,680.00
อ.ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
363/65
308205100121
เตรียมความพร้อมเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
20,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
362/65
108504010144
พัฒนา soft skills นักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย "วิศวกรสังคม"
8,000.00
อ.คมชนัญ โวหาร
361/65
-
โครงการฝึกอบรม และปฏิบัติการการใช้เครื่อง CASA: วิเคราะห์งานด้านคุณภาพน้ำเชื้อและงานที่เกี่ยวข้อง
0.00
ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
วันที่ 04 มี.ค.65
360/65
108505100244
โครงการจ้างเหมาปรับแต่งระดับผิวดินขอบบ่อเลี้ยงปลาและขุดร่องระบายน้ำท่วมขังบริเวณสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 9 บ่อ
97,000.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
วันที่ 03 มี.ค.65
359/65
-
พัฒนาศูนย์พัฒนาเยาวชนและผู้นำชุมชน ระยะ 2
680,000.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
358/65
208102060121
โครงการฝึกปฏิบัติการเส้นทางท่องเที่ยวตามระเบียบกรมการท่องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ
60,000.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
วันที่ 02 มี.ค.65
357/65
108204130144
การัฒนารายวbชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning
121,600.00
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
356/65
208210240121
506101040121
โครงการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุสู่การแข่งขันทัษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพระดับชาติ
22,320.00
31,960.00
54,280.00
อ.อรวรรณ มุงวงษา
355/65
108209300144
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ รูปแบบออนไลน์
21,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
วันที่ 01 มี.ค.65
354/65
208401010221
การอบรมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" แบบออนไซต์
66,550.00
นส. ชนานุช เงินทอง
353/65
108201220144
โครงการอบรมบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ CPR และ AED ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพกับโรงเรียนในเครือข่าย
30,000.00
อ. ประกายรัตน์ ทุนิจ
352/65
108504010144
ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 3
98,400.00
นาย โสภณ เกตุแก้ว
วันที่ 28 ก.พ.65
351/65
-
การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย
96,920.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
350/65
-
การทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย (ปฏิบัติการทอลายตาสัปปะรด)
60,480.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
349/65
-
สร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการหลักโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (งบประมาณจากกระทรวง อ.ว.)
200,000.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
348/65
108210090144
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะวิชาการ/วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "อาหารกับคติชน สู่การขับเคลื่อนภูมิปัญญาด้านอาหาร สำหรับเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเพชรบุรี"
10,700.00
ผศ. แสนประเสริฐ ปานเนียม
347/65
208602010121
ฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้าง Infographic" เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
42,800.00
นาง ภควัน จันทนเสวี
วันที่ 25 ก.พ.65
346/65
308205110121
202302140121
โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย และจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
40,000.00
30,000.00
70,000.00
อ. วรัฏฐา เหมทอง
345/65
506101040121
103101020144
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์ New normal ในสังคมปกติวิถีใหม่
5,400.00
40,000.00
45,400.00
อ. มนชนา สมจริต
344/65
208103010231
108505102044
การย้ายโรงเรือนเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์
30,000.00
23,000.00
53,000.00
อ. สำรวย มะลิถอด
343/65
108210030244
108210030144
อบรมเชิงปฏิบัติการ python ขั้นพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
26,500.00
26,500.00
53,000.00
อ. วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์
342/65
108209060344
ICT Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2,800.00
อ. คมชนัญ โวหาร
341/65
202102120121
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
340/65
108210180144
โครงการส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
7,000.00
อ.ดร. กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
339/65
-
ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ
400,000.00
นาย วัชระ เย็นเปรม
338/65
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาจจากสัปปะรด "Pineapple Paper soap" บนฐานวิชาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
35,000.00
อ. สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
337/65
202205010121
การศึกษาดูงานฟาร์มแพะ
6,920.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
336/65
208210080121
นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น
20,000.00
ผศ. ณัฐประภา นุ่มเมือง
335/65
208210090121
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
21,250.00
ผศ. ณัฐประภา นุ่มเมือง
วันที่ 23 ก.พ.65
334/65
208210050121
อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Online
27,030.00
อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู
333/65
103101040144
โครงการจัดการเรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางพยาบาล
5,600.00
ผศ.ดร.ภัทรา ซูริค
332/65
-
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
57,000.00
อ.พิศาล ปานแก้ว
331/65
c06102070444
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1
10,800.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 22 ก.พ.65
330/65
108504010144
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skills" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
8,000.00
อ.ประเสริฐ ศรีนวล
วันที่ 21 ก.พ.65
329/65
108209030144
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,600.00
อ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี
328/65
108209040244
กิจกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด และการป้องกันโรค
1,600.00
นายสิทธิพงษ์ จันหับปะ
327/65
-
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีให้มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะ
54,600.00
อ.ดร.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
326/65
108209020144
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้วยวงจร PDCA
3,200.00
อ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 18 ก.พ.65
325/65
108505101344
การผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงแพะด้วยระบบ IOT
99,500.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
324/65
108505101244
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ ฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
99,900.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
323/65
108209050144
การคิดเชิงสร้างสรรค์วัยรุ่น Gen-Z 2022
17,000.00
นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
322/65
-
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
502,980.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
321/65
-
506101040121
กิจกรรมสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2564 "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่สอนภาคปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล"
13,700.00
48,340.00
62,040.00
ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข
320/65
108209050144
การเพิ่มประสิทธิทักษะงานสำนักงานและงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2564
8,700.00
นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
319/65
108209050144
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ แบะความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564
54,600.00
นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
318/65
-
บริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสต์สุขภาพ คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในยุคสังคมปกติวิถีใหม่
489,750.00
อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ
317/65
202204010221
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
25,797.00
นางสาวชลิดา ช้างแก้ว
วันที่ 17 ก.พ.65
316/65
-
พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill)
127,460.00
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนวงศ์
315/65
-
โครงการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้่อ
0.00
ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
314/65
108505100544
กิจกรรมการผลิตสัตว์ปีกเพื่อาุขภาพจากเสริมสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
140,000.00
อ.สำรวย มะลิถอด
วันที่ 15 ก.พ.65
313/65
-
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
279,000.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
312/65
108210240144
โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน
7,000.00
รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
311/65
A06102010144
โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
750.00
อ.จรรยาพร บุญเหลือ
310/65
-
ร่วมงานศิลปวัฒนธรรม "100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน"
41,320.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
309/65
606101020421
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 และ ครั้งที่ 2/2565
14,800.00
นายวรภัทร์ อินประสิทธิ์
วันที่ 14 ก.พ.65
308/65
-
ฝึกอบรมกิจกรรมตามโครงการ School to Work ณ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ.เพชรบุรี
98,500.00
รองศาตราจารย์ ดร.สริตา บัวเขียว
307/65
108504010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skill" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
8,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
306/65
-
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิทัล
600,000.00
อ. สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
305/65
108209010544
202204030321
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการเกษตรหัวการค้า"
20,000.00
3,000.00
23,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
304/65
606101050121
105101050144
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564
61,230.00
14,595.00
75,825.00
นางสาวกัญญารัตน์ คำวิชัย
303/65
-
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤาสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทั่วไป
120,000.00
รศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร
302/65
-
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางด้านเกษตรและเส้นทางท่องเที่ยวสวนเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองน้ำดำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
500,000.00
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
301/65
108504010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skill" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
8,000.00
อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์
299/65
108504010144
ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
297/65
-
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
0.00
อ.ดร.ศิวพร มูลวงค์
296/65
-
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
7,600.00
อ.ดร.จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
295/65
108505100244
โครงการขุดลอกวัชพืชและเสริมคันดินบริเวณบ่อน้ำในศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
61,000.00
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
294/65
108505100244
ปรับพื้นที่ยริเวณคอกแพะ คอกวัว และคอกหมูของฟาร์มสัตวศาสตร์เดิม เพื่อดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
75,800.00
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
293/65
208103010431
การจัดซื้อปั้มน้ำและเครื่องตัดหญ้าเพื่อพัฒนางานกายภาพศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
97,400.00
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 11 ก.พ.65
292/65
-
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าการผลิตกาแฟบ้านป่าหมากตามแนวพระราชดำริ
178,820.00
อ.ณปภา หอมหวล
291/65
-
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยหอมทองครบวงจรเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์
227,980.00
อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
290/65
108505100244
โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง
30,000.00
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 10 ก.พ.65
289/65
108504010144
พัฒนาพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม สู่เส้นทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3
97,320.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
288/65
-
-
กิจกรรมพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35
200,000.00
800,000.00
1,000,000.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 09 ก.พ.65
287/65
-
กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2022 สถานีคนล่าฝัน
28,200.00
อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
286/65
108210150144
การอบรมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมผลงานวร้างสรรค์ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
15,000.00
ผศ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน
285/65
-
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)
222,653.60
อ.ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม
284/65
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1
229,750.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 08 ก.พ.65
283/65
-
โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด "ถนนต้นตาล ลานวัฒนธรรม อำเภอบ้านลาด"
81,800.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 07 ก.พ.65
282/65
108201120144
PBRU OPEN HOUSE 2022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15,000.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
281/65
208603030121
การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
21,700.00
นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ
280/65
202102270121
โครงการแลกเปลี่ยเรียนรู้ การจำแนกประเภทรายจ่าย
1,225.00
นส. อภิญญา แจ่มใส
279/65
108201140144
PBRU OPEN HOUSE 2022 คณะครุศาสตร์
30,000.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
278/65
108201170144
กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2022 คณะวิทยาการจัดการ
30,000.00
อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์
277/65
208210010221
การพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน
26,328.00
นส. ชลิดา ช้างแก้ว
276/65
-
การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
300,000.00
ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
วันที่ 04 ก.พ.65
275/65
-
PBRU OPEN HOUSE 2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30,000.00
ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
274/65
202202090121
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
13,500.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
273/65
-
เปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
30,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
272/65
-
PBRU OPEN HOUSE 2022คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
30,000.00
อ.ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
271/65
-
กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2022 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000.00
อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
270/65
-
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
16,800.00
อ.วัชระ เย็นเปรม
269/65
-
โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ "ราชภัฎรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล"
241,400.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
268/65
108504010144
โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8,000.00
อ.ชลีดล อินยาศรี
267/65
606101050121
โครงการจัดการแข่งขันเกม 24
1,600.00
อ.ดร.ชาลินี เค้าฉิม
266/65
208103010331
108505101644
การผลิตโคขุน
30,000.00
70,000.00
100,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
265/65
208102040121
การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ The National Undergraduate Conference on Agricultural and Technology (NUCA)
30,000.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
264/65
108204090144
การพัฒนาเทคนิคการทำสื่อในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Blended Learning
20,000.00
ดร.สราวุธ แผลงศร
263/65
108505101344
การผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงแพะด้วยระบบ IOT มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
100,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
262/65
606101050121
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องมารยาทในการร่วมรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13,600.00
อ.ดร.ชาลินี เค้าฉิม
261/65
-
การจัดหาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้สำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
340,775.00
นส. เสาวภา พงษ์พิพัฒน์
260/65
-
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
0.00
นส. รุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์
259/65
-
โครงการจัดหาชุดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
550,000.00
นส. เจษฏารัตน์ กล่ำศรี
วันที่ 03 ก.พ.65
258/65
202302040121
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Leaning และเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการสารณสุขศาสตร์ ในสถานการณ์ในสังคมปกติวิถีใหม่ (New normal)
12,730.00
ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร
257/65
506101040121
103101010144
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ
19,200.00
79,840.00
99,040.00
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
256/65
108502110144
จัดทำหนังสือ และโปสเตอร์ ชนิดพันธ์ปูชายฝั่งทะเลและริมฝั่งน้ำที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี
85,400.00
นางสาวชลิดา ช้างแก้ว
255/65
208210050121
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
26,060.00
อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
254/65
208103010231
108505102044
การย้ายโรงเรือนเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์ของสาขาสัตวศาสตร์
30,000.00
23,000.00
53,000.00
อ.สำรวย มะลิถอด
253/65
108502210144
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
50,000.00
ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
252/65
108209240144
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และการมีจิตอาสาเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31,000.00
อ.ชลีดล อินยาศรี
251/65
105101010144
โครงการประกวดโครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีประจำปีการศึกษา 2564
13,953.00
นายสันติรักษ์ โยธาธิติกุล
250/65
-
การแนะแนวการศึกษาต่อและแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศในวันราชภัฎ ประจำปี 2565
18,000.00
อ.กิตติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
249/65
208209010121
อบรม วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศ
7,450.00
นส. จามจุรี สู งห้างหว้า
248/65
-
โครงการประกวด Thailand Junior Water Prize(TJWP) 2022 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน โดย สสวท.
6,434.00
อ.วิชาญ แฟงเมือง
247/65
-
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ TOEIC
208,000.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
246/65
105101010144
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ผู้นำอาสารเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศไทย"
20,780.00
อ.ว่าที่ ร.ต.อนุรุธ ด้วงทอง
วันที่ 02 ก.พ.65
245/65
-
กิจกรรมร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน
98,120.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
244/65
-
202302060121
โครงการเตรียมความพร้อมจัดติวการสอบและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
37,721.00
53,380.00
91,101.00
อ.กุลวดี เข่งวา
243/65
-
โครงการปรับพื้นที่พัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
95,200.00
อ. ปองพล รักการงาน
วันที่ 01 ก.พ.65
242/65
-
การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
4,800.00
ผศ. สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
241/65
-
ศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับสัปปะรดดอนขุนห้วย
43,492.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
240/65
-
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป ถายใต้โครงการหลัก 19 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสำหรับศตวรรษที่ 21
120,000.00
ผศ.ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
239/65
108505100444
การพัฒนาแปลงปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS
100,000.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
238/65
108505101944
โครงการต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
50,000.00
ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
237/65
108505100344
การผลิตผักยกโต๊ะกางมุ้ง
50,000.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
236/65
208210040121
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
26,060.00
อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
วันที่ 31 ม.ค.65
235/65
-
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
21,000.00
ผศ. จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน
234/65
-
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
38,200.00
อ. วิไลวรรณ ไชยลังการ
วันที่ 28 ม.ค.65
233/65
-
การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "ทำไม" ช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีลายเส้น (ใบอนุญาต)
0.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
232/65
208210020121
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน
55,000.00
ผศ. บุษกร อุ๋ยวงษ์
231/65
208210020221
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน
75,000.00
ผศ. บุษกร อุ๋ยวงษ์
230/65
108505100544
การผลิตสัตว์ปีกเพื่อสุขภาพจากเสริมสมุนไพรท้องถิ่น
140,000.00
อ. สำรวย มะลิถอด
229/65
208103010431
โครงการต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
89,800.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
228/65
108505101244
โครงการต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100,000.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
227/65
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
7,000.00
อ. ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
วันที่ 27 ม.ค.65
226/65
108209050144
ทักษะการสื่อสาร อย่างมืออาชีพ
1,200.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
225/65
108209050144
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร
1,200.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
224/65
-
กิจกรรมผลิตสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์ออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
223/65
f06101020221
สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาสำหรับการเผยแพร่งานวิจัย
20,000.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
222/65
108505101444
การแปรรูปสมุนไพรจากแปลงเกษตรสมุนไพรสู่ตำรับยาไทยเพื่อประชาชน
50,000.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
221/65
-
โครงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโป่งสลอด
320,000.00
อ. ปองพล รักการงาน
220/65
108202060144
โครงการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรบริหารสุขภาพขั้นสูง
40,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
219/65
-
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาให้กับเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเลไทย
0.00
อ.ดร. จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
218/65
-
นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
7,000.00
อ.ดร. ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
217/65
-
ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพชรบุรี
164,500.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
วันที่ 24 ม.ค.65
216/65
-
โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพงานแม่บ้าน (House Keeping) ในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พัก
6,400.00
อ. ธีระพันธ์ ปัญญาดี
215/65
108201070144
แนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหาหกรรม
40,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
214/65
-
การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา
15,000.00
ผศ.ดร. สุธิดา บุตรแขก
213/65
B06101040321
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นนักศึกษาหอพัก
5,136.00
นส. ลัดดา อินทราพงษ์
วันที่ 21 ม.ค.65
212/65
108502200144
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
100,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
211/65
108502190144
จัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล่ม 3
150,000.00
อ. วุฒิชัย ฤทธิ
210/65
202203030121
ภารกิจหน่วยงาน (กิจกรรมที่1 เป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการ นำเสนอผลการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (NCCIT 2022 & IC2IT 2022 และกิจกรรมที่ 2 เป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการ นำเสนอผลการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCTIM 2022)
50,000.00
อ.ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
วันที่ 20 ม.ค.65
209/65
108502060144
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
50,000.00
อ. วุฒิชัย ฤทธิ
208/65
108502060144
แนวทางการใช้เปลือกมะนาวผงเพื่อลดความเครียดในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
80,000.00
อ. สำรวย มะลิถอด
207/65
108201050144
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
40,000.00
อ. วรรณา วัฒนา
วันที่ 19 ม.ค.65
206/65
506101040121
103101010144
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ
19,200.00
79,840.00
99,040.00
อ.ปิยธิดา เฉียบแหลม
205/65
506101040121
103101040144
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
107,050.00
13,150.00
120,200.00
อ.ดร. นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
204/65
108209050144
ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา
45,600.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
203/65
-
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจาย์ผู้สอนให้สามารถจัการเรียนรู้ปบบ Blended Learning อย่างมืออาชีพ
50,000.00
อ. รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
202/65
202302020121
โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพสาธารณะสุขศาสตร์
12,300.00
อ. รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
วันที่ 17 ม.ค.65
201/65
108209280144
สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์
21,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
200/65
-
โครงการประกวดคำขวัญและการกล่าวสุนทรพจน์วันเด็กประจำปี 2565
0.00
นส. ชนกนันท์ สว่างฟ้า
วันที่ 13 ม.ค.65
199/65
208302010121
ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน
60,000.00
อ. จ.ส.อ. หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
198/65
108502100144
การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล
30,000.00
อ. สำรวย มะลิถอด
197/65
208604010121
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเพื่อแนะแนวการศึกษาและสร้างภาพลักษณ์
11,891.00
นายดนัย มีอารีย์
วันที่ 12 ม.ค.65
196/65
105101050144
จัดทำป้ายและใบปลิวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
9,683.00
อ.สันติรักษ์ โยธาธิติกุล
195/65
-
ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0.00
อ.วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
194/65
-
ประกวดแต่งคำขวัญวันเด็กภาคภาษาอังกฤษ
0.00
นางสาวฐิดารัตน์ เดชเรือง
193/65
606101020421
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565
19,400.00
อ.พรนภัส ทองพูล
192/65
202302130121
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2,160.00
อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
191/65
202202040321
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15,000.00
ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
190/65
108504010144
อบรมการเสริมสร้างทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
8,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
189/65
-
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ น้ำ น้ำเสีย ดิน ปุ๋ย และอาหาร
17,280.00
นางสาวชนิดา ศรีสาคร
188/65
208608010221
ปลูกพืชฉายรังสีเพื่อการปรับปรุงพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อบูรณาการในรายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา
8,300.00
อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
187/65
208608010221
ปลูกพืชไม้ประดับด้วยระบบอควาโปนิกส์เพื่อบูรณาการในรายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา
8,300.00
อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
186/65
208103010231
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรการเลี้ยงแพะแม่พันธุ์
50,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
185/65
208401010121
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย
21,200.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
184/65
-
โครงการจัดเก็บข้อมูลสกุลช่างเมืองเพชร (ช่างปูนปั้นและละครชาตรี)
94,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
183/65
108502150144
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวหอมพื้นเมือง
100,000.00
อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
182/65
108502170144
ฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
181/65
108502160144
พัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
วันที่ 10 ม.ค.65
180/65
606101050121
อบรมออนไลน์ The Test of English for International Communication
15,300.00
นส. วิชชุดา ขำประถม
179/65
506101040121
103101040144
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
40,840.00
105,072.00
145,912.00
อ. ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
178/65
202302120121
โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้างความเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทย
8,000.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
177/65
202302150121
โครงการการสอบประมวลความรอบรู้พื้นฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4
3,858.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
176/65
202202040221
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
19,796.00
นส. ทิพย์สุดา ชงัดเวช
วันที่ 07 ม.ค.65
175/65
108504010144
พัฒนาพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม สู่เส้นทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
397,237.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 06 ม.ค.65
174/65
-
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางด้านเกษตรและเส้นทางท่องเที่ยวสวนเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
500,000.00
ผศ. ณรงค์ ไกรเนตร์
173/65
606101030231
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
34,400.00
นส. ไพลิน อ่อนแสง
172/65
-
โครงการยกระดับการเป็นต้นแบบสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
150,830.00
อ.ดร. สรรเสริญ เลาหสถิตย์
171/65
-
โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด
99,500.00
อ. เบญจวรรณ ดุนขุนทด
วันที่ 05 ม.ค.65
170/65
-
สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี
21,000.00
ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
169/65
202202270421
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านอาหาร
2,950.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
168/65
202202270321
อบรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารไทย
17,300.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
167/65
606101050121
606101030131
จัดซื้อกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในการพัฒนา SATIT PBRU Chanel
3,400.00
37,000.00
40,400.00
อ.ดร.จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
166/65
-
ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
60,000.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
วันที่ 28 ธ.ค.64
165/65
208608010221
เสริมสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้: ปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เพชรนวลัย
7,700.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
164/65
108502050244
108502050144
การสำรวจทำรหัสพิกัดบริเวณการทำประมงปูม้าบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
13,496.00
46,504.00
60,000.00
นส. ทิพย์สุดา ชงัดเวช
163/65
108502140144
การบูรณาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นถิ่น ในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
60,000.00
อ.ดร. นวรัตน์ ประทุมตา
162/65
208608010221
การเลี้ยงแหนแดงเพื่อทำปุ๋ยพืชสด
7,700.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
วันที่ 24 ธ.ค.64
161/65
606101050121
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายและเชื่อต่อสัญญาณ ICT
107,530.00
อ. กัญจนา ชูจิตร
160/65
208608010221
รวบรวมพันธุ์ไม้น้ำเพื่อการอนุรักษ์บูรณาการกับรายวิชาพฤกษศาสตร์
8,500.00
อ. วุฒิชัย ฤทธิ
159/65
208608010221
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบูรณาการกับรายวิชานิเวศวิทยา
8,500.00
อ. วุฒิชัย ฤทธิ
158/65
-
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบด้านวิชาชีพ
432,380.00
ผศ. ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
157/65
-
การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า
40,000.00
นส. ทิพย์สุดา ชงัดเวช
156/65
606101050121
Satit Talent Show
2,600.00
อ. ธมลวรรณ กาศสีมูล
155/65
606101050221
สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
15,155.48
อ. กัญจนา ชูจิตร
วันที่ 23 ธ.ค.64
154/65
606101050121
็Happy New Year & Children s Day 2022
24,160.00
อ. ว่าที่ ร.ต. อนุรุทธ ด้วงทอง
153/65
105101050144
โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสอบแข่งขันเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ
3,690.00
อ. วิชชุดา ขำประถม
152/65
108502070144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากละมุดพันธุ์มะกอกในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเจลลี่ละมุด
75,500.00
รศ.ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
151/65
108502070144
การปลูกรักษารวบรวมขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินพืชวงศ์ขิงข่า
60,800.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
150/65
108502010144
บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
77,000.00
อ.ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
149/65
208209010121
โครงการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2564
33,700.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
148/65
-
โครงการปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
95,200.00
อ. ปองพล รักการงาน
วันที่ 22 ธ.ค.64
147/65
208608010221
โครงการศึกษาชีววิทยาของนกกระจาบทอง และสำรวจแหล่งอาศัยทำรังในมหาลัย
8,500.00
อ.ดร. ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
146/65
-
อบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ"
23,600.00
นาง ภควัน จันทรเสวี
วันที่ 21 ธ.ค.64
145/65
208608010221
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
8,500.00
อ. พงศ์ธร เรืองสวัสดิ์
144/65
208608010221
โครงการศึกษาชีววิทยาของนกกระจาบธรรมดา และสำรวจแหล่งอาศัยทำรังในมหาลัย
8,500.00
อ.ดร. ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
143/65
-
506101040121
โครงการเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
23,400.00
70,000.00
93,400.00
อ. วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
วันที่ 20 ธ.ค.64
142/65
202102100121
แนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845
14,975.00
นส. ศิริ แฉ่งฉายา
141/65
606101050221
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการฝึกภาษาและการสอบแข่งขันทางวิชาการ
38,400.00
อ.ดร. จรรยา อุดมทรัพย์
140/65
606101050121
โครงการซ่อมบำรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
77,470.00
อ. ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
138/65
108502020144
เว็บไซท์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ. เพชรบุรี
5,000.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
137/65
208604010121
โครงการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ
18,725.00
นส ชนิกานต์ ชวรุ่ง
136/65
108502090144
การสำรวจรวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชจากปราชญ์เกษตร
30,000.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
135/65
202204020121
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอนูพันธุศาสตร์สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
15,000.00
นาย ดำรงศักดิ์ อาลัย
134/65
202204010421
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
25,263.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
วันที่ 17 ธ.ค.64
133/65
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
120,000.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
132/65
-
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการแข่งขัน
138,000.00
อ.ดร. มลทิชา แจ่มจันทร์
131/65
202302040121
โครงการความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
19,800.00
อ. ภาสิต ศิริเทศ
130/65
506101040121
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน simulation-based learning
10,940.00
อ.ดร. วีรยุทธ ศรีทุมสุข
129/65
103101040144
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
68,200.00
55,660.00
123,860.00
ผศ. วรรณไพร แย้มมา
128/65
202202040421
กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15,000.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
วันที่ 16 ธ.ค.64
127/65
208209010121
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564
20,100.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
126/65
208209010121
อบรม "ลด ละ เลิกบุหรี่"
1,200.00
นส. จามจุรี สูงห้างหว้า
125/65
-
โครงการการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนโป่งสลอด
715,780.00
อ. ปองพล รักการงาน
124/65
C06102070244
อบรมผู้ขอรับใบอนุฐาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
480.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
123/65
208608010221
การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
8,500.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
122/65
208608010221
โครงการสวนสวยน้ำใสหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว
8,500.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
121/65
208608010221
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
34,800.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
120/65
208608010221
โครงการสำรวจการใช้ยานพาหนะและสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
34,800.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
119/65
208608010221
โครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย บูรณาการกับรายวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
8,500.00
อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
118/65
208608010421
208608010531
ติดตั้งระบบน้ำเสียภายในศูนย์เรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
130,500.00
99,500.00
230,000.00
อ. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 14 ธ.ค.64
117/65
A06102010144
โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
700.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
116/65
105101030144
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการเปิดเรียนรูป On-site ตามแผนเผชิญเหตุรองรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
72,240.00
นาง เณริศา พิทักษ์สาสี
115/65
208604010121
โครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
50,000.00
นาย ดนัย มีอารีย์
114/65
208604010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
93,702.00
นาย ดนัย มีอารีย์
113/65
208604010121
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผ่าน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 (NBT)
97,000.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
112/65
208604010121
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
98,200.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
111/65
-
การพัฒนาสนับสนุนท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ และสินค้า OTOP เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนบ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
300,000.00
ผศ. ณรงค์ ไกรเนตร์
วันที่ 13 ธ.ค.64
110/65
J06101012044
อว.สร้างงาน บูรณาการองค์ความรู้มหาวิทยลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
638,460.00
อ.ปองพล รักการงาน
109/65
C06102010144
อบรมการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทย
230,000.00
อ.ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
วันที่ 09 ธ.ค.64
108/65
105101050144
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยและสากล
21,080.00
นาย ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
107/65
606101050121
โครงการ English Contest @ SATIT PBRU
4,450.00
อ. วิชชุดา ขำประถม
106/65
A06102010144
พัฒนาผู้ประกอบการระดับ Startup Company และ Spin Off Company TOR 64
16,000.00
นส. สุพัตรา บูรณารมย์
105/65
-
พัฒนาบทบาทของครูจากผู้สอนเป็น Coaching
198,060.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
104/65
-
โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกองุ่น อินทผาลัม และหม่อนด้วย
98,260.00
อ. ปองพล รักการงาน
103/65
-
โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์ไผ่เพื่อการค้าพาณิชย์
61,200.00
อ.ปองพล รักการงาน
102/65
208608010221
การจัดการระบบแปลงหญ้าสำหรับการเลี้ยงแพะพ่อแม่พันธุ์
8,400.00
อ. วนิดา มากศิริ
101/65
208608010221
ระบบการจัดการน้ำเพื่อการผลิตสัตว์น้ำปลอดภัย
8,400.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
วันที่ 08 ธ.ค.64
100/65
108209320144
อบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบออฟไลน์
21,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
99/65
202102320121
การจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึก 2565
18,000.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
98/65
606101050121
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564
9,080.00
อ. วิทิต มูลวงค์
97/65
-
ร่วมงาน phetchaburi City of Gastronomy : Cha-am Food Festival
77,210.00
นส. สีนวล ไทยานนท์
96/65
A06102010144
โครงการพัฒนาแผนธุรกิจ การวางแผนระบบบัญชี การจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
50,000.00
นส. สุพัตรา บูรณารมย์
95/65
208608010221
การปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่จากผงเปลือกมะนาว
8,400.00
อ. สำรวย มะลิถอด
94/65
208608010221
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากโรงฆ่าสัตว์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในทางกายวิภาคสัตว์เลี้ยง
8,400.00
อ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
93/65
208608010221
ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยไข่น้ำ และแหนแดง
8,400.00
อ. ชลิดา ช้างแก้ว
91/65
208608010221
การเพิ่มมูลค่าสาหร่ายพวงองุ่นตกเกรด : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแผ่นเสริมสาหร่ายพวงองุ่น
8,400.00
ผศ. อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
90/65
208608010221
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตกระท่อมเพื่อการค้า
7,600.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
89/65
208608010221
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์และขยายพันธุ์มะละกอ
8,400.00
ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
88/65
208608010221
การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยหอมทองตกเกรดเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาไขมัน
8,400.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
87/65
208608010221
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวในรูปแบบต่างๆ ต่อการผลิตพืชอายุสั้น
8,400.00
อจ.ดร. ชมดาว ขำจริง
86/65
208403010121
ร่วมงาน phetchaburi City of Gastronomy : Cha-am Food Festival
59,050.00
นส. ชนานุช เงินทอง
วันที่ 07 ธ.ค.64
85/65
208608010221
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณธ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติ
8,400.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
84/65
208608010221
การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
8,400.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
83/65
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจำปี 2564 เลกที่ 2
538,200.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
82/65
202102330131
กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์คณะเพื่อการประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อ
50,000.00
อจ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
81/65
-
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการเขียน
3,600.00
อ. นริศรา เค้าฉิม
วันที่ 03 ธ.ค.64
80/65
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันดาบไทยและกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
150,890.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 02 ธ.ค.64
79/65
108209070144
การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)
6,000.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
78/65
-
ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564
170,950.00
ผศ.ดร. วรรณวิภา มัธยมนันท์
77/65
-
506101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
101,172.00
144,840.00
246,012.00
อ. ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
76/65
-
พัฒนาพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม สู่เส้นทางการท่องเที่ยว
441,162.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
75/65
108209020244
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
3,200.00
นาย สิทธิพงษ์ จันหับปะ
74/65
108209050144
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโค้ชด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเสริมทักษะ Soft Skills
36,000.00
นายโสภณ เกตุแก้ว
73/65
606101050221
รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล
3,600.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
72/65
606101050221
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1,589.00
อ. พงศ์ธร เรืองสวัสดิ์
วันที่ 01 ธ.ค.64
71/65
C06102180431
C06102180322
C06102180221
C06102180112
โครงการการบริหารจัดการสระว่ายน้ำมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี
161,500.00
120,000.00
267,100.00
624,000.00
1,172,600.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 30 พ.ย.64
70/65
C06102130144
การดูแลรักษาแปลงต้นแบบการผลิตกล้วยหอมทองอย่างมีประสิทธิภาพ และแปลงผลิตพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
38,862.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
69/65
208608010331
โครงการผลิตระบบโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
230,000.00
ผศ.ดร. ปรัชญา มุขดา
วันที่ 29 พ.ย.64
68/65
-
โครงการความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)
50,000.00
ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม
67/65
606101050221
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
12,300.00
อ. กัญจนา ชูจิตร
66/65
-
-
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
19,620.00
101,810.00
121,430.00
อ. จิตรรดา พงศธราธิก
65/65
-
โครงการจัดซื้อแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบป้ายข้อความติดในอาคาร
42,772.00
อ. สันติรักษ์ โยธาธิกุล
วันที่ 26 พ.ย.64
64/65
606101050121
105101050144
โครงการฝึกซ้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
19,200.00
19,830.00
39,030.00
นส. กัญญารัตน์ คำวิชัย
วันที่ 25 พ.ย.64
63/65
f06101010621
จัดทำฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
50,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
วันที่ 24 พ.ย.64
62/65
-
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
0.00
อ. ชลิดา ช้างแก้ว
วันที่ 22 พ.ย.64
61/65
A06102010144
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากตาลโตนด (กรีนคิทเช่น) ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2564-2565
68,000.00
อ.จรรยาพร บุญเหลือ
60/65
-
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ "เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ"
500,000.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
59/65
208608010221
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
20,000.00
นส. ประภัสสร อินทราพงษ์
วันที่ 19 พ.ย.64
58/65
-
พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหารระดับชาติและนานาชาติ
22,240.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
57/65
-
การผลิตไก่ไข่เพื่อสุขภาพ
215,484.00
อ. สำรวย มะลิถอด
56/65
606101020421
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564
19,400.00
อ. พรนภัส ทองพูล
วันที่ 18 พ.ย.64
55/65
c06102010221
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
120,000.00
อจ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
54/65
-
f06101050221
การทดสอบสมรรถนะมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1
11,600.00
50,000.00
61,600.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
53/65
-
-
-
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
11,600.00
11,600.00
40,000.00
63,200.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
52/65
-
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด Covid-19
620,000.00
อ.ดร. กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
51/65
606101030231
606101050221
โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะสำนักงาน ตู้และแผงกั้นห้องสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 EP-MITSL
63,400.00
68,450.00
131,850.00
อ. อภิชาติ เครือจันทร์
วันที่ 16 พ.ย.64
50/65
506101040121
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา
27,200.00
นส. ประภัสสร อินทราพงษ์
49/65
-
หมอภาษา รุ่นที่ 2
0.00
นส. ฐิติรัตน์ เดชเรือง
48/65
-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีงบประมาณ 2565
52,150.00
นาง เณริศา พิทักษ์สาสี
47/65
202302030121
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
61,920.00
อ. กุลวดี เข่งวา
วันที่ 15 พ.ย.64
46/65
c06102090144
อบรมครูภายใต้หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศิษย์เก่า
84,000.00
อจ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจากูล
45/65
-
เทคนิคการเขียนใบสมัคร อย่างไรให้ได้งาน
0.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
44/65
-
โครงการอบรมสมาธิพัฒนาจิตออนไลน์ (หลักสูตรวิทิสาสมาธิ)
100,000.00
นส. ลัดดา อินทราพงษ์
43/65
-
ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2564
217,800.00
นส. ชนานุช เงินทอง
วันที่ 11 พ.ย.64
42/65
F06101070421
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
151,000.00
อจ. ดร. จุติพร อินทะนิน
41/65
-
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์ New Normal ในสังคมปกติวิถีใหม่
23,199.00
อจ. ดร. นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
40/65
-
อบรมผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
1,160.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
39/65
-
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลกเสมือนในระดับเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
0.00
ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
วันที่ 10 พ.ย.64
38/65
406101020121
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
47,600.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
วันที่ 08 พ.ย.64
37/65
606101021021
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
147,600.00
อ. กัญจนา ชูจิตร
36/65
105101050144
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ฝึกสอนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
6,780.00
นาย จิตรภณ โลภปัญญา
35/65
-
การพัฒนาครูเข้าสู่วิชาชีพ
58,800.00
อจ.ดร. ยุพิน ยืนยง
34/65
105101040144
โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
32,302.00
นส. ธิดารัตน์ ผุดผ่อง
วันที่ 04 พ.ย.64
30/65
-
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR แบบ International standard
0.00
นส. ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
29/65
606101050221
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
1,658.50
อ. กัญจนา ชูจิตร
28/65
-
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2
229,485.24
อ. ปิยธิดา เฉียบแหลม
27/65
606101050221
สื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ระดับประถมศึกษา (EP-MITSL)
4,780.00
อ. จรรยา อุดมทรัพย์
26/65
506101030121
การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
600,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
วันที่ 02 พ.ย.64
25/65
-
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด Covid-19
664,770.00
อ. ดร. กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
24/65
-
โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
39,000.00
นาย จิตรภณ โลภปัญญา
23/65
-
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
1,000.00
นาย จิตรภณ โลภปัญญา
22/65
-
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
130,110.00
อ. ประเสริฐ ศรีนวล
21/65
-
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาขาที่เลือกสรร ระยะที่2
139,860.00
อ. ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
20/65
-
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
31,290.00
อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
19/65
-
โครงการและดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
600,686.00
อ.ดร. กฤษดา ตั้งชวาล
18/65
F06101050321
พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหารระดับชาติและนานาชาติ
18,540.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
17/65
-
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
3,880.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
16/65
L06101010321
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำโครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบออนไลน์
20,289.00
อจ. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุทธ ด้วงทอง
15/65
-
การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ
0.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 01 พ.ย.64
14/65
202202050121
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร
50,000.00
อ. เจิมธง ปรารถนารักษ์
วันที่ 29 ต.ค.64
13/65
105101010144
โครงการพัฒนาสถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
80,145.00
อ. ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
12/65
105101010144
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
78,620.00
นาย วิชาญ แฟงเมือง
11/65
-
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะที่ 2
2,476,450.00
อ.ภาค พราหมณ์แก้ว
วันที่ 27 ต.ค.64
10/65
f06101030321
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการแข่งขัน
7,000.00
อ.ดร. ลัคนา ชูใจ
วันที่ 20 ต.ค.64
9/65
L06101010321
โครงการ OUR FIRST RECITAL @ SATIT PBRU
7,097.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
8/65
606101050121
โครงการอบรมจิตวิทยาความเป็นครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบออนไลน์
2,650.00
อ. ธมลวรรณ กาศสีมูล
7/65
C06102060121
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ Toeic และ Toefl itp
367,500.00
นส. เสาวภา พงษ์พิพัฒน์
วันที่ 12 ต.ค.64
6/65
-
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่และทางเดินบริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมผลเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดเพื่อการเรียนรู้
98,040.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
วันที่ 05 ต.ค.64
5/65
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจำปี 2564 เลกที่ 1
430,800.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
4/65
-
เตรียมรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการหลัก โครงการตามบริบทองมหาวิทยาลัย
94,520.00
นส. ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
3/65
-
จัดตั้งร้านอาหารและสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน วิทยาเขตโป่งสลอด
911,970.00
อ. ณปภา หอมหวล
วันที่ 04 ต.ค.64
2/65
-
การจัดหาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ PBRU Online Learning Platform
3,500,000.00
ผศ. สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
วันที่ 01 ต.ค.64
1/65
-
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 63
16,800.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine