เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
วันที่ 25 มี.ค.62
602/62
-
ศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล
900,000.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
601/62
108505100155
อบรมติวสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาครู
550,000.00
อ.พิศาล ปานแก้ว
600/62
202102240121
พัฒนาน้ำสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษก จังหวัดเพชรบุรี
20,000.00
อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ
599/62
102202620321
102202620221
102202620121
พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน
8,472.00
27,520.00
4,008.00
40,000.00
อ.ปกรณ์ พรหมแก้ว
วันที่ 22 มี.ค.62
598/62
108509050155
สืบสานภาษาและวัฒนธรรม ชุมชนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
74,200.00
ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
597/62
208401220121
การบูรณาการงานวิจัย PLC กับการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์
15,000.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
596/62
108502210155
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน : การทอผ้า การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและการทำเครื่องจักสาน ณ บ้านสามเรือน
60,323.00
ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
595/62
508203010221
508203010121
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
21,600.00
19,600.00
41,200.00
อ.อรวรรณ มุงวงษา
594/62
208401090121
สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
50,000.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
593/62
108507170155
การใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากตาลโตนด ของสัตว์อาศัยชนิดต่างๆ
100,000.00
อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
592/62
208209450121
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
20,000.00
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
วันที่ 21 มี.ค.62
591/62
208204310321
ฝึกทักษะเพื่อเสริมวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
14,400.00
ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
590/62
108502210155
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน : การทอผ้า การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและการทำเครื่องจักสาน ณ บ้านสามเรือน
76,200.00
ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
วันที่ 20 มี.ค.62
589/62
208303010121
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2562
34,530.00
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
588/62
208209590121
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับสถานประกอบการบ้านเดือนขนมไทย
10,000.00
อ.สรญา ธิมาชัย
587/62
208209510121
การเรียนการสอน Active Learning
78,650.00
อ.ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล
วันที่ 18 มี.ค.62
586/62
102202980121
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
6,400.00
อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
585/62
208101010121
ศิลปะการตกแต่งสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
30,000.00
อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์
584/62
102102040321
ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต และงานอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0
20,000.00
อ.อัญชนา เถาว์ชาลี
583/62
102202300121
การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9,342.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
582/62
208202110121
พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมพลังงาน
24,000.00
อ.ชลีดล อินยาศรี
581/62
108502300121
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดผู้บริโภครักษ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ "กะปิอ่อนเค็ม"
103,000.00
อ.จันทรา ธนีเพียร
580/62
102102010154
จิตอาสาปันน้ำใจ จากใจพี่สู่ใจน้อง
99,000.00
น.ส.ลัดดา อินทราพงษ์
579/62
308603010121
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟเอลอีดี อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99,000.00
อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์
วันที่ 15 มี.ค.62
578/62
202102240121
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
14,600.00
อ.กิตติพงศ์ นวลใย
577/62
202202260121
การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46,000.00
อาจารย์สุธิดา ทองคำ
วันที่ 14 มี.ค.62
576/62
-
ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1,000,000.00
อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
575/62
102202980121
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
12,155.00
อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
574/62
208104130121
การพัฒนาสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill
87,800.00
อ.มธุรส ปราบไพรี
573/62
202102240121
102202480121
อบรมการสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX และการเขียน LabVIEW
15,140.00
9,420.00
24,560.00
อ.ครรชิต ภาวนานนท์
572/62
208201480121
การวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ฯ
123,000.00
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
571/62
102102270121
อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่นักศึกษา
35,000.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
570/62
208204230121
พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ Bootstrap
20,000.00
อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
569/62
208104130121
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในศตวรรษที่ 21
19,800.00
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
568/62
208104130121
พัฒนาสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill
41,200.00
อ.พรพิมล โหจันทร์
567/62
-
ส่งเสริมภาพลักษณ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
45,000.00
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
วันที่ 13 มี.ค.62
566/62
208201200121
ปรับปรุงหลักสูตรครูเป็นเลิศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และพลศึกษา (4ปี)
50,000.00
อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล
565/62
208203030121
จัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู
395,000.00
อ.วัชระ เย็นเปรม
564/62
208301370121
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาครู
50,000.00
อ.ชนาธิป บุบผามาศ
563/62
-
อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
300,000.00
อ.วนิดา มากศิริ
562/62
208204310321
อบรมใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (MOS) : Microsoft Word 2016
15,000.00
อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู
561/62
108507080255
108507080155
ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ การงอกของเมล็ด และการเจริญของจาวตาลโตนด
40,000.00
40,000.00
80,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
560/62
202202290121
108508070121
พัฒนานวัตกรรมด้วยการบูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีไอที
16,000.00
34,000.00
50,000.00
ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
559/62
208102020121
อบรมการเพาะพันธุ์ปลาดุกน้ำจืด
27,750.00
รศ.ดร.บัญญัติ ศิรธนาวงศ์
558/62
208205040721
ลูกมนุษย์ เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กิจกรรม อบรมปฏิบัติการทางสังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของครูสังคมศึกษา
19,800.00
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
557/62
-
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ไร้สารเคมีชุมชนบ้านสามเรือน
52,408.72
อ.เกสรสิริ ลีลาลัย
556/62
208401090121
การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฏีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง กับการเรียนการสอน
12,000.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
555/62
208401100121
การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 คณะวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษ
12,000.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
554/62
102202700121
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
27,200.00
อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์
553/62
502302080121
กิจกรรมวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
165,000.00
อ.กัลยา แก้วสม
วันที่ 12 มี.ค.62
552/62
108508150155
จัดการความรู้และการจัดการมณฑปสมเด็จพระสังฆราชแตงโม
100,000.00
น.ส.พิชชานันท์ กรีดกราย
551/62
308604130221
วิพากษ์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการสู่การปฏิบัติ
50,400.00
อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
วันที่ 11 มี.ค.62
550/62
108506140155
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านยางน้ำกลัดใต้
350,000.00
อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์
549/62
208401080221
208401080121
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมกล้วยหอมทองปรุงแต่งรสเพื่อสุขภาพ
14,000.00
46,000.00
60,000.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
548/62
208102020321
การทำเต้าหู้นมสดมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม
29,650.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
547/62
-
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตามอุตสาหกรรมโรงแรมเป้าหมาย ระยะที่ 1
150,000.00
อ.ธนิดา ชาญชัย
546/62
208104130121
การพัฒนาสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill
12,000.00
ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์
545/62
208201420221
Science Test
37,200.00
อ.สุธิดา ทองคำ
544/62
208102020421
การแปรรูปเห็ดหลินจือ การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพผสมเห็ดหลินจือ
29,650.00
ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
543/62
208204190121
พัฒนาทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ปี 2562
99,690.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
542/62
C06102030144
ประชุมวางกรอบสังเคราะห์องค์ความรู้และนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5
355,440.00
อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
541/62
208101060121
Internship in Taiwan
400,000.00
อ.สุปรียา สืบสุนทร
540/62
208204310221
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
40,000.00
อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
539/62
102102030421
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงวิชาการเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
50,760.00
อ.คมชนัญ โวหาร
วันที่ 08 มี.ค.62
538/62
208301460121
พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย
79,900.00
อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ
537/62
-
ยกระดับรายได้ของชุมชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัปปะรดและกล้วยเพื่อหนุนเสริมเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในชุมชนบ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
459,360.00
อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์
536/62
c06102030144
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อต่อยอดและผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ
62,200.00
อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
535/62
-
การส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรุบรีและประจวบคีรีขันธ์
396,840.00
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
534/62
6298000037
พัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนรูปธรรมบ้านสองพี่น้องโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
360,050.00
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
วันที่ 07 มี.ค.62
533/62
-
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องตัดกล้วยกวนด้วยระบบอัตโนมัติ
80,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
532/62
-
การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตูไรซ์เบอรี่ของกลุ่มผู้ผลิตจังหวัดเพชรบุรี
6,000.00
อ.ธนิดา ชาญชัย
531/62
208209560121
ศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย
55,000.00
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
530/62
108507100155
ปรับปรุงและจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
150,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
529/62
102102290121
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ปี 2562
50,000.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
528/62
108507150155
สำรวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
150,000.00
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
527/62
108507140155
ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย
150,000.00
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
526/62
108507160155
อบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 8
45,000.00
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
525/62
208209310121
การเพิ่มพูนทักษะทางนาฏศิลป์ไทยร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่าย (นาฏยการแสดง)
20,000.00
อ.จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ
524/62
H06101020221
G06101100321
F06101280221
การจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
74,000.00
399,700.00
3,840,000.00
4,313,700.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 06 มี.ค.62
523/62
C06102010421
การประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
18,620.00
อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
522/62
208209060121
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
20,000.00
อ.ดร.กฤษฎา วรพิน
521/62
208202080121
อบรมสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 11
11,504.00
อ.พรพรรณ ทองแพง
520/62
-
102102010154
ปลูกป่าชายเลน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
20,000.00
17,200.00
37,200.00
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า
519/62
108507110155
ศึกษาชีววิทยาของตาล
100,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
518/62
208104130121
พัฒนาสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแบบ Upskill
9,600.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
517/62
208303110121
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
15,000.00
อ.สุธิดา ทองคำ
516/62
208401180121
การพัฒนาการสื่อสารการท่องเที่ยวตลาดท่าย์น้ำข้ามภพตลาดริมน้ำแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี
12,000.00
ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
515/62
208209080121
การพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ PDCC โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
20,000.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
514/62
208209570121
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับบริษัทน้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ฯ
45,000.00
ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
513/62
-
ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลสารคดีและศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
0.00
อ.ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์
512/62
-
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ศตวรรษที่21 ด้านทักษะภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์
0.00
อ.ดำรงศักดิ์ อาลัย
511/62
102202330121
แนะแนวประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา
48,480.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
วันที่ 05 มี.ค.62
510/62
208104050121
ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง
43,140.00
นางสาวลัลน์ลภัฏ ชื่นอารมณ์
วันที่ 04 มี.ค.62
509/62
308603040121
ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์
70,000.00
อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์
508/62
308603020121
ทำโป่งเทียม อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
99,000.00
อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
507/62
308603020121
อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาชีววิทยา
51,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
506/62
308603040121
คาร์บอนฟุตพริ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
40,000.00
อ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ
505/62
606101010321
ทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
71,740.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
504/62
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
52,000.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
วันที่ 01 มี.ค.62
503/62
108507120155
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
150,000.00
อ.วุฒิชัย ฤทธิ
502/62
606101010321
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเดินระหว่างโรงเรียนสาธิตฯ และอาคารเรียนคหกรรม
261,475.11
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
501/62
606101010431
ซื้อเครื่องดนตรีสากล
146,095.00
อ.ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
500/62
208301520221
208301520121
เตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุครูและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
19,810.00
30,190.00
50,000.00
อ.สุธิดา ทองคำ
499/62
102202310121
Student Start Up
5,000.00
อ.สำรวย มะลิถอด
498/62
208306050221
208306050121
อบรมการให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
15,000.00
10,000.00
25,000.00
อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
497/62
208209440121
การส่งเสริมการเรียนรู้จากปฏิบัติงานของหน่วยงานคลังของปกครองส่วนท้องถิ่น
20,000.00
อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง
496/62
208306040121
การสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติ
25,000.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
495/62
-
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
200,000.00
ว่าที่ รต.ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ
494/62
606101010321
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
21,539.00
อ.ธนวรรณ จันทกูต
493/62
208204170121
พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
44,300.00
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
วันที่ 28 ก.พ.62
492/62
208209110121
ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตของนักศึกษา
17,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
491/62
102202560121
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9,620.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
490/62
102202760121
อบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ
6,650.00
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
วันที่ 27 ก.พ.62
489/62
208401020121
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยน้ำว้าเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
60,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
488/62
208303090121
วิพิธทัศนนาฎยการแสดง (Music of Freedom)
13,000.00
อาจารย์ภาสกร ภู่ประภา
487/62
-
การสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
99,380.00
อาจารย์เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
วันที่ 26 ก.พ.62
486/62
-
อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
40,000.00
อ.วุฒิชัย ฤทธิ
485/62
-
ส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และเศษอาหาร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองประดู่
100,400.00
อ.ปองพล รักการงาน
484/62
-
การพัฒนาท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลท่าแร้งออก
50,000.00
อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์
483/62
-
ศึกษาดูงานเพลินกายแผนไทย&สปา และศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี
39,690.00
นางปริศนา พันธ์งาม
482/62
-
ผลิตน้ำซอสปรุงรสอาหารจากน้ำตาลโตนดเพชรบุรี
25,000.00
อ.วรรณา วัฒนา
481/62
208209100121
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.
38,687.00
อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
480/62
102202780121
เตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุสาขาวิชาคณิตศาสตร์
10,050.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
479/62
-
การบูรณาการงานวิจัย ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
6,000.00
ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
478/62
-
การบูรณาการงานวิจัย การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กข้าวไรซ์เบอรี่กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป
12,000.00
อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
477/62
-
การบูรณาการงานวิจัย การพัฒนาไซรัปน้ำตาลโตนดในเชิงพาณิชย์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วยวิศวกรรมอาหาร
12,000.00
ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
476/62
-
การบูรณาการงานวิจัย การพัฒนาสูตรคุกกี้ปลารสเครื่องแกงสมุนไพร กับการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมง คุกกี้ปลารสเครื่องแกง
12,000.00
ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
475/62
208204160121
แข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
676,085.00
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
วันที่ 25 ก.พ.62
474/62
-
การเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาจีน
149,650.00
อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
473/62
-
ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมสรุปการดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดและประเมินผลการดำเนินสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ในโครงการพัฒนาและสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน ในเขตชุมชนโค้งตาบาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
29,000.00
นางปริศนา พันธ์งาม
472/62
208304020121
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
70,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
471/62
208301520221
208301520121
เตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุครูและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
19,800.00
30,190.00
49,990.00
อ.สุธิดา ทองคำ
470/62
208204250221
การเตรียมความพร้อมทักษะนักศึกษาบัญชี เรื่องการทำบัญชี การภาษีอากรและการสอบบัญชี
15,000.00
อ.จันทรา ธนีเพียร
469/62
208204340152
การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ์
421,250.00
นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
468/62
308603020121
การเรียนรู้การจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่ด้วยอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว
10,000.00
อ.อัจราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
467/62
-
อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 22
110,000.00
รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี
466/62
208210130121
ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน์และการแข่งทักษะวิชาการงานอาเซียนสัมพันธ์
45,000.00
ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
465/62
-
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กุ้งเคยของอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
600,000.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
464/62
-
การสำรวจคุณภาพดินและจุลินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ปลูกตาล
150,000.00
อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
วันที่ 20 ก.พ.62
463/62
208204310321
อบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโก
15,584.00
ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
462/62
208202260121
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ
74,720.00
อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
461/62
208303010121
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
32,540.00
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
460/62
-
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้สอน TOEIC มืออาชีพ
243,600.00
อ.มัฆวาน นาคจั่น
459/62
-
พัฒนาทักษะการสอบ TOEIC ระยะยาว
724,000.00
อ.มัฆวาน นาคจั่น
458/62
-
จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ความเข้าใจในการสอบ TOEIC หลักสูตร PBRU Teacher Students TOEIC Preparation Camp
540,400.00
อ.วัชระ เย็นเปรม
457/62
-
จัดทำสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
280,000.00
อ.วัชระ เย็นเปรม
456/62
-
ผลิตสื่อ VDO ติวสอบ TOEIC ครบวงจร
88,000.00
อ.วัชระ เย็นเปรม
455/62
-
จัดทดสอบ TOEIC-Placement Test for PBRU Teacher Students 2018
172,000.00
อ.ธิดา รุ่งธีระ
454/62
208209530421
ฝึกปฏิบัติการกรอกแบบประเมินภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
10,000.00
ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์
453/62
208209540321
208209540221
208209540121
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเขียนบทและผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3,400.00
13,200.00
13,000.00
29,600.00
อ.ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย
452/62
208303070221
208303070121
อบรมให้ความรู้ด้านการสอนศิลปะและการผลิตสื่อศิลปะ และสื่อศิลปะสร้างสรรค์
13,200.00
12,800.00
26,000.00
อ.ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
451/62
208209240121
ค่ายพัฒนาสื่อศิลปะสร้างสรรค์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
20,000.00
อ.ภัทรภร ฐิติชาญชัยกุลา
450/62
-
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
42,000.00
อ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
449/62
-
สำรวจความหลากหลายของพันธุ์ปลา ที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
56,952.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
448/62
-
ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
80,000.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
447/62
-
ยกระดับรายได้ของชุมชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อหนุนเสริมเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในชุมชนบ้านทุ่งพุฒิ
422,160.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
วันที่ 18 ก.พ.62
446/62
208209210121
Active Learning สาขาวิชาภาษาไทย
20,000.00
ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ
445/62
-
พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม จังหวัดเพชรบุรี
731,200.00
อาจารย์นิสากร คุณวงศ์
วันที่ 14 ก.พ.62
444/62
-
การพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืน
2,040,000.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
443/62
208209090321
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
32,072.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
442/62
508201010421
208201160521
208201160321
208201160221
208201160121
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
44,700.00
8,000.00
13,000.00
60,900.00
18,100.00
144,700.00
อ.ดร.ภัทรา ซูริค
441/62
208204310321
อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning
29,955.00
อ.จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
440/62
502302190121
การศึกษาดูงานรายวิชา ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
20,000.00
อ.กัลยา แก้วสม
439/62
208301500121
พัฒนาทักษะการใช้ ICT สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
438/62
208303010121
ทักษะการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย
60,000.00
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
437/62
-
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทยโดยใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
240,000.00
อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
436/62
103201010544
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
9,910.00
อ.ธนวรรณ จันทกูต
435/62
508209060231
508209060121
บูรณาการรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่1 (รักษ์เต้าเฝ้าความเสี่ยงมะเร็งเต้านม)
14,980.00
5,000.00
19,980.00
อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว
434/62
208209580121
การศึกษาดูงานด้านการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
10,000.00
อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
433/62
108507010155
บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
62,710.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
432/62
208209530621
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การบัญชีโรงแรม
5,000.00
ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์
431/62
-
การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl- 1-pyrroline) และสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
150,000.00
อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
430/62
108507020155
การใช้กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแป้งเพื่อชะลอการสลายตัวของเนื้อตาลสุกแห้ง
200,000.00
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
429/62
-
คัดเลือก 20 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และจัดทำแผนกิจกรรมในโครงการพัฒนาและสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตชุมชนโค้งตาบาง
19,600.00
นางปริศนา พันธ์งาม
428/62
-
อบรมการทำผลิตภัณฑ์นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร และการนวดพื้นฐานด้วยสมุนไพร
355,500.00
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
427/62
102102030621
การอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแชร์บอล
20,000.00
อ.กุศล ช่วงบุญศรี
426/62
102102030121
อบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
20,000.00
นายกุศล ช่วงบุญศรี
วันที่ 13 ก.พ.62
425/62
-
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชในชุมชนบ้านหนองมะกอก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
50,000.00
อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
424/62
-
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย
1,400,000.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
423/62
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากตาลโตนด ร่วมกับกับชุมชนใน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
60,000.00
อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
422/62
-
การสำรวจและทำแผนที่พื้นที่ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี
20,000.00
อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์
421/62
-
การสร้างต้นแบบระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
100,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
420/62
-
พัฒนานวัตกรรมด้วยการบูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีไอที
0.00
อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู
419/62
202202100121
ศึกษาดูงานเสริมทักษะวิชาชีพเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5,000.00
ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
418/62
208204160221
ประกวดมารยาทไทย
4,940.00
อ.ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
417/62
208208100221
208208100121
จิตอาสา ตามรอยพ่อ ด้วยศาสตร์พระราชา
80,000.00
80,000.00
160,000.00
อ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 12 ก.พ.62
416/62
208202050221
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ
12,380.00
ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
415/62
102202250121
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปนมพาสเจอไรซ์เพื่อสุขภาพ”
10,000.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
414/62
208406010121
การนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCTIM) ของนักศึกษา
20,000.00
อ.ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล
413/62
208206060121
พัฒนานักศึกษาต้นแบบคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา
90,000.00
อ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี
412/62
208205040721
ส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ)
5,000.00
อ.กมลาลักษณ์ นวมสำลี
411/62
108510010155
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographics) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
176,800.00
อ.กาญจนา สังข์ผาด
วันที่ 11 ก.พ.62
410/62
102102010154
รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่ 5
50,000.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
409/62
103201010444
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561
61,000.00
อ.ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
วันที่ 08 ก.พ.62
408/62
-
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7
10,960.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
407/62
108507050155
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี
20,000.00
นางสาวสุวรรณา ด้วงงาม
406/62
-
ผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ์ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ่อน
63,000.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
405/62
-
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานตามศาสตร์พระราชา
1,000,000.00
อ.อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ
404/62
202202220121
แข่งขัน TOT Hackathon 2019
4,960.00
อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
403/62
208104110121
แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
106,700.00
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
วันที่ 07 ก.พ.62
402/62
208402010121
อบรมการพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยในภาพรวมของประเทศ
9,970.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
วันที่ 06 ก.พ.62
401/62
-
โรงเรียนพัฒนาสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลหาดเจ้าสำราญ
99,900.00
อ.ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
400/62
102102010154
ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต
50,000.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
399/62
-
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระยะที่ 1
356,000.00
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
398/62
-
จัดตั้ง Smart Royal Coast tourism Unit กับการบูรณาการท่องเที่ยวครบวงจรพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
1,160,000.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
397/62
102202980121
แนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
69,500.00
ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
396/62
208209120121
ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตของนักศึกษา
3,320.00
อ.ดร.สมสุข แขมคำ
395/62
103201010444
ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องสาธารณูปโภค
2,000.00
อ.ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
394/62
102202550121
อบรมพื้นฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม
20,000.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
393/62
102202950121
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
19,000.00
อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์
392/62
208204180221
208204180121
สร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษ
8,800.00
8,800.00
17,600.00
อ.ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย
391/62
103201010544
จัดซื้ออุปกรณ์และป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตฯ
1,860.00
น.ส.ธนวรรณ จันทกูต
390/62
208605010621
408605010521
308605010121
308605010121
308605010121
308605010121
พัฒนาระบบการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
73,500.00
212,800.00
150,000.00
212,200.00
642,200.00
209,300.00
1,500,000.00
นางอัญธิกา ถาวรเวช
วันที่ 05 ก.พ.62
389/62
208104050121
สร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Myeik University Myanmar
461,740.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
388/62
102202710121
พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
40,000.00
อ.ภัทรวรรณ เอมกมล
วันที่ 01 ก.พ.62
387/62
-
G06101100121
การแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40
429,490.00
500,000.00
929,490.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
วันที่ 31 ม.ค.62
386/62
208209550121
ค่ายปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการทางชีววิทยาทางทะเลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
70,000.00
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
385/62
202102240121
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร
51,152.00
อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ
384/62
208210030121
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
10,000.00
อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ
วันที่ 30 ม.ค.62
383/62
606101010321
อบรมจิตวิทยาวัยรุ่นในหัวข้อ แฟนฉัน
1,200.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
382/62
208209340121
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ร่วมกับห้องสมุดประชาชน
10,000.00
อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
381/62
202202260121
208202240121
อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
14,500.00
70,440.00
84,940.00
อ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ
380/62
606101010321
เสริมศักยภาพทางการเรียน (ค่ายโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
45,020.00
อ.วุฒิ สาระรัตน์
วันที่ 29 ม.ค.62
379/62
-
การดูดซับคาร์บอนของตาล จังหวัดเพชรบุรี
11,800.00
อ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ
378/62
208105010121
เตรียมความพร้อมการเพิ่มสาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1
295,797.20
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
377/62
-
Dinosau Tower Running ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
12,375.00
นายณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว
วันที่ 28 ม.ค.62
376/62
208204070121
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรของเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 5
99,750.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
375/62
102302170121
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6
78,440.00
อ.พรทิพย์ พาโน
374/62
102302110121
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
21,900.00
อ.วรัฏฐา เหมทอง
373/62
202302130121
การสอบประมวลความรู้รวบยอดวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
5,000.00
อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
372/62
202302140121
การเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย
36,385.00
อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
371/62
102302120121
อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย
30,810.00
อ.ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร
370/62
102202020154
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยจากผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
42,150.00
ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
369/62
102202030154
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
50,000.00
ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
วันที่ 25 ม.ค.62
368/62
208204070121
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรของเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 5
40,250.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
367/62
208209330121
การเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่าย
30,000.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
366/62
102102040521
ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเล่านิทาน 2 ภาษาระดับประเทศ
40,000.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
365/62
208204340152
208201460121
ประชุมสัมมนาการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี กลุ่มภูมิภาคตะวันตก
37,600.00
21,150.00
58,750.00
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
364/62
202302110121
แข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. และกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 3
85,470.00
อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์
363/62
102302160121
อบรมศักการะบรมครูแพทย์แผนไทยและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
50,000.00
อ.พรทิพย์ พาโน
362/62
-
อบรมผู้นำแอโรบิค
4,500.00
นายชาตรี ศรีจันทร์
361/62
-
พัฒนาศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนหาดเจ้าสำราญ บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสายเกลือทะเลไทย
300,000.00
ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
360/62
606101010321
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,500.00
อ.จรรยา อุดมทรัพย์
359/62
103201010444
ตามรอยเจ้าฟ้ากุ้ง มุ่งสู่พระพุทธบาทสระบุรี และย้อนครั้งการบ้านเมืองดีที่กรุงศรีอยุธยา
30,270.00
ว่าที่ รต.ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ
358/62
-
นิเทศติดตามครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิาชีพ (Induction Period)
255,000.00
อ.ดร.ยุพิน ยืนยง
วันที่ 24 ม.ค.62
357/62
208209320121
การเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่าย
20,000.00
อ.พนัส ชัยรัมย์
356/62
-
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ
151,855.00
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
355/62
308603020121
IT GreenU
50,000.00
อ.จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
354/62
102302190121
สร้างผู้นำทางนวัตกรรมสมุนไพรไทย
77,020.00
อ.ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร
353/62
102202260121
บูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนสาขาสัตวศาสตร์
10,000.00
ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
352/62
-
การฝึกภาคปฏิบัติและทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน
30,000.00
น.ส.เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
351/62
208208120121
ค่ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตร์พระราชา
50,000.00
อ.กรกรต เจริญผล
350/62
208205010521
การให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาคณะครุศาสตร์
10,000.00
อ.วิชชญา มณีชัย
349/62
208204200221
208204200121
พัฒนาทักษะวิชาการ และการแข่งขันทักษะการตลาดระดับชาติ
10,000.00
20,000.00
30,000.00
อ.จรรยาพร บุญเหลือ
วันที่ 23 ม.ค.62
348/62
-
ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม
456,720.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
347/62
-
ยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนตาลโตนดตลอดห่วงโซ่คุณค่า
800,000.00
อ.ครรชิต ภาวนานนท์
วันที่ 22 ม.ค.62
346/62
102202210221
102202210121
บูรณาการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกับการพัฒนาชุมชน หรือโรงเรียน ท่าเรือหาดเจ้าสำราญ
749.00
9,251.00
10,000.00
ดร.ชมดาว ขำจริง
345/62
103201010544
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น ตามศาสตร์พระราชา (ระดับจังหวัด)
9,700.00
อ.พรนภัส ทองพูล
344/62
103201010444
สืบสานการทำนาในแปลงสาธิตตามศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ 2562
34,700.00
อ.วิฑูรย์ คุ้มหอม
343/62
606101010321
นักโบราณคดีน้อย ปีงบประมาณ 2562
27,992.00
อ.วิฑูรย์ คุ้มหอม
342/62
103201010544
ค่ายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
17,760.00
อ.วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
341/62
C06102030144
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2
148,520.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
340/62
208209250121
ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และกระบวนการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์
20,000.00
อ.ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
339/62
208202270321
208202270221
208202270121
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ
24,470.00
110,110.00
95,420.00
230,000.00
อ.ดร.ภัทรา ซูริค
338/62
-
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ น้ำ น้ำเสีย ดิน ปุ๋ย และอาหาร
25,088.00
นางสาวชนิดา ศรีสาคร
337/62
208201460121
ประชุมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
22,800.00
นางวิภา เหล็กคม
336/62
408606030121
แข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS
36,720.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
335/62
508506010221
508506010121
ขยายชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
6,450.00
73,550.00
80,000.00
นายเผ่า อนันจิ๋ว
วันที่ 16 ม.ค.62
334/62
508209030121
508209030321
208209050221
เตรียมความพร้อมสู่สมาชิกวิชาชีพ
10,600.00
139,400.00
100,000.00
250,000.00
อาจารย์สายหยุด พิลึก
333/62
208205070121
Mr.&Miss PBRU Smart and Miss International เพื่อค้นหานักศึกษาต้นแบบ
5,000.00
อ.กรกรต เจริญผล
332/62
-
การประกวดการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก และไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์
250,000.00
อ.ปกป้อง ขำประเสริฐ
331/62
208205020121
เกษตรสร้างสรรค์ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
98,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
330/62
102202960121
นิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
16,680.00
อ.อารี น้อยสำราญ
329/62
208206080321
เสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
27,500.00
อ.วรรณา วัฒนา
328/62
208205030121
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
327/62
-
อบรมจริยธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเพชร
30,000.00
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
326/62
-
อบรมและฝึกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต้อนรับของสายการบินนานาชาติ(ground and in-flight service)
30,000.00
น.ส.เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
325/62
-
สานฝันสู่งานบริการในศตวรรษที่ 21
35,000.00
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
324/62
202302040121
การเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทางสาธารณสุข
16,495.00
อ.ชิดชนก ปานวิเชียร
323/62
208209150121
MOU ร่วมกับสถานประกอบการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
30,000.00
อ.ดร.อนุชา สายสร้อย
322/62
102202980121
แนะแนวการศึกษาต่อ
9,880.00
อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา
321/62
103201010544
จัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและพบปะอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเป้าหมาย
5,832.00
อ.ธนวรรณ จันทกูต
320/62
103201010444
ค่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2562
11,340.00
อ.วิชาญ แฟงเมือง
วันที่ 14 ม.ค.62
319/62
208301550121
พัฒนาสื่อและบทความวิชาการทางการศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
80,000.00
อ.จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
318/62
-
ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน
25,000.00
อ.จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
วันที่ 11 ม.ค.62
317/62
208206040321
กีฬาวิศวกรรมสัมพันธ์
15,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
316/62
208206040221
EnTech Smart Student and Music Challenge 4.0
20,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
315/62
208205030221
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21
50,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
314/62
208205030421
ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
15,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
313/62
208208090121
สร้างภาวะผู้นำและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยศาสตร์พระราชา
70,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
312/62
208205030321
ปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ
10,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
311/62
208206040121
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
15,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
310/62
208205030521
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างสถาบัน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ในศตวรรษที่ 21
15,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
309/62
508402010121
การพัฒนาระบบ กลไกและฐานข้อมูลการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
40,000.00
อ.ดร.ภัทรา ซูริค
308/62
102202240121
อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (FSSC 22000)
10,000.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
307/62
208204060121
อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (FSSC 22000)
20,000.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
306/62
103201010444
ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์
13,820.00
อ.ธีรพงศ์ สามพ่วงบุญ
305/62
208205020221
แอปพลิเคชันเกษตรกรรุ่นใหม่บนสมาร์ทโฟน
4,000.00
อ.วนิดา มากศิริ
304/62
208205020321
การรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบ การไม่สูบบุหรี่ในตึก การจอดรถในบริเวณที่คณะฯ จัดให้และการสวมหมวกนิรภัย
10,000.00
อ.วนิดา มากศิริ
303/62
208205020421
แทงหยวกถวายเทียนพรรษา
8,000.00
อ.วนิดา มากศิริ
302/62
208202020121
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์คณะครุศาสตร์
50,000.00
อ.ชนาธิป บุบผามาศ
301/62
-
เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อสุขภาพ
82,240.00
น.ส.พัชรินทร์ ย้อมสี
300/62
-
จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
49,680.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
วันที่ 10 ม.ค.62
299/62
102202330121
แนะแนวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร
38,920.00
อ.ชลิดา ช้างแก้ว
298/62
308604120121
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563
48,600.00
อ.ดร.พิรศุษย์ บุญมาธรรม
297/62
208209270121
ค่ายปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการ ก้าวย่างตามรอยพ่อของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
30,000.00
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
296/62
208201170121
102202110154
102202090155
แนะแนวการศึกษาจังหวัดระนอง
32,290.00
14,400.00
10,130.00
56,820.00
น.ส.เฉลย ทองคำ
295/62
208209090321
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่าย
7,720.00
อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
294/62
-
สมาธิเพื่อพัฒนาจิต
20,000.00
น.ส.พัชรินทร์ ย้อมสี
293/62
-
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณแก่นักศึกษาหอพัก
150,000.00
น.ส.พัชรินทร์ ย้อมสี
292/62
102102040421
การบูรณาการความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการเรียนการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย
70,000.00
อ.ชนาธิป บุบผามาศ
วันที่ 09 ม.ค.62
291/62
-
การทอผ้า การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและการทำเครื่องจักสาน ณ บ้านสามเรือน
58,700.00
ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
290/62
-
ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจังหวัดเพชรบุรี
1,000,000.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
289/62
308603020121
อบรมการใช้โปรแกรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสาขาสังคมศึกษา
10,000.00
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
288/62
202302050121
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
13,260.00
อ.บุญตา กลิ่นมาลี
วันที่ 08 ม.ค.62
287/62
208301410121
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
194,400.00
อ.บุญทิพย์ แป้นทอง
286/62
103201010444
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา (เชียงใหม่)
95,360.00
อ.วิฑูรย์ คุ้มหอม
285/62
208104050121
สร้างความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย
199,360.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
284/62
208204330421
208204330321
208204330221
208204330121
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตพร้อมทำงาน วิชาชีพและสู่ศตวรรษที่ 21
26,900.00
19,200.00
50,200.00
23,700.00
120,000.00
อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
283/62
102102010154
ราชภัฏสดุดี (วันราชภัฏ)
64,000.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
282/62
-
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดนไทย สิงขร-มะริด
600,000.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
วันที่ 07 ม.ค.62
281/62
103201010544
ฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ
24,490.00
ว่าที่ รต.ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ
280/62
-
จัดหาอุปกรณ์เพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแม่บ้าน
146,000.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
279/62
-
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้สื่อดิจิตอลเพื่อการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน
100,000.00
ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
278/62
208208080121
คุณธรรมจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา
50,000.00
นางสาววนิดา มากศิริ
277/62
208204310121
เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. (4 ทักษะ)
28,820.00
อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
276/62
102202280121
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบ Action Learning ในรายวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3,360.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
275/62
102102410121
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ
40,080.00
นางทานตะวัน มณีวิหค
274/62
208204310321
อบรมพัฒนาทักษะด้านใบรับรองวิชาชีพด้านความปลอดภัยในยุคดิจิตอล
20,000.00
อ.ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา
273/62
208104050121
การประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13
5,400.00
อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
272/62
606101010321
วันขึ้นปีใหม่
12,900.00
นายวิชาญ แฟงเมือง
วันที่ 04 ม.ค.62
271/62
202202220121
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯกับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศ
16,000.00
อาจารย์ ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์
วันที่ 02 ม.ค.62
270/62
-
การเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
445,468.00
อ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
วันที่ 28 ธ.ค.61
269/62
-
พัฒนาชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา สู่ชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
107,950.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
268/62
-
พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
96,000.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
267/62
102302140121
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย
20,000.00
อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ
266/62
208209090321
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้านเกษตรศาสตร์
23,795.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
265/62
208104050121
Camp in Taiwan
95,800.00
อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
วันที่ 27 ธ.ค.61
264/62
208208130121
ส่งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
20,000.00
อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
263/62
208201160121
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
18,100.00
อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
262/62
606101010321
ติวเข้มก่อนลงสนามสอบ O-NET,GAT,PAT โรงเรียนสาธิตฯ
19,200.00
อ.จรรยา อุดมทรัพย์
261/62
103201010544
เก็บใบสมัครและแนะแนวการศึกษาเพิ่มเติม โรงเรียนสาธิตฯ
5,152.00
นางสาวธนวรรณ จันทกูต
260/62
102202300121
การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารต้นน้ำ
13,280.00
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
259/62
208201410121
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
3,125.00
อ.สุธิดา ทองคำ
258/62
508401010121
การพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ กับ สถาบัน STIKES Buleeng,Bali, Indonesia และสถาบัน STIKes Majapahit Mojokerto, Indonesia
182,980.00
อ.ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
257/62
208201430121
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
45,000.00
อ.อารี น้อยสำราญ
256/62
102202300121
การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารต้นน้ำ
11,660.00
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
255/62
-
การเขียนใบสมัคร อย่างไรให้ได้งาน
5,000.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 25 ธ.ค.61
254/62
-
สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
410,100.00
นายสะอาด เข็มสีดา
วันที่ 21 ธ.ค.61
253/62
606101010321
เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ 2562
78,202.02
อ.ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
252/62
102102040221
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาปี 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย
20,000.00
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
วันที่ 20 ธ.ค.61
251/62
308603020121
ชมรมเครือข่ายสาธารณะ For PBRU "จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
20,000.00
อ.วรรณีศา สีฟ้า
250/62
308603020121
Event day แถลงนโยบาย
60,000.00
อ.วรรณีศา สีฟ้า
249/62
308603010121
การจัดทำแผนอนุรักษ์น้ำในมหาวิทยาลัย (U-SAVE)
40,000.00
ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์
248/62
308603010121
การสำรวจคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย
50,000.00
อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
247/62
308603010121
การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
50,000.00
อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
246/62
308603020121
การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน ตามระบบมาตรฐาน UI Green Metric ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
40,000.00
อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์
245/62
308603010121
คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
50,000.00
อ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ
244/62
308603040121
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์
99,000.00
ดร.ปรัชญา มุขดา
243/62
-
208210160153
ปรับปรุงระบบรายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
90,000.00
360,000.00
450,000.00
น.ส.ไพลิน ฤทธิเดช
วันที่ 19 ธ.ค.61
242/62
208209120121
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากโครงงานวิจัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
10,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
241/62
208205060321
อบรมรณรงค์ด้านมารยาทและการแต่งกายที่ถูกต้อง
23,600.00
นายนพดล เมืองนก
240/62
606101010321
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
487,500.00
น.ส.ไพลิน อ่อนแสง
วันที่ 18 ธ.ค.61
239/62
102202560121
อบรมระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร
10,960.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
238/62
208303040121
การพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบ STEM ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
26,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
237/62
508402020321
508402020121
อบรมการพัฒนานักวิจัยสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
19,200.00
34,200.00
53,400.00
อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว
236/62
102202310121
การพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสู่การเริ่มต้นทำธุรกิจเกษตร (Student start up) ด้านเกษตรศาสตร์
5,000.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
235/62
502302180121
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาขาที่เลือกสรร
80,000.00
อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ
วันที่ 14 ธ.ค.61
234/62
102202280121
นำนักศึกษาดูงาน
4,700.00
อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
233/62
208303110121
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
15,000.00
อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง
232/62
308603030121
สัมมนาตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา สู่การรักษ์ธรรมชาติที่ยั่งยืน
20,000.00
อ.วรรณีศา สีฟ้า
231/62
308603020121
เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายของท้องถิ่น
30,000.00
อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
230/62
208210050121
การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10,000.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
229/62
208301440221
การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ
5,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
228/62
208301440121
การพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาเพื่อ่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
5,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
227/62
208301440521
ค่ายครูเกษตรจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
40,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
226/62
102202790121
อบรมการใช้โปรแกรม Geogebra
17,200.00
อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ
225/62
-
ร่วมการแข่งขัน เอไอเอส ฟุตซอล เอฟเอคัพ ประจำปี 2561
45,650.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 13 ธ.ค.61
224/62
208204340152
ประชุมการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ์
16,250.00
นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
วันที่ 12 ธ.ค.61
223/62
208209090321
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Action Learning ร่วมกับสถานประกอบการ
18,500.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
222/62
208301440421
อบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนเกษตรในศตวรรษที่ 21
15,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
221/62
103201010444
ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน "พัฒนาข้อสอบเพชรสาธิต"
2,577.00
น.ส.ไพลิน อ่อนแสง
220/62
102102010154
Mr.&Miss PBRU Smart and Miss International เพื่อค้นหานักศึกษาต้นแบบ
64,400.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
219/62
308603010121
ธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
100,000.00
อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
218/62
308602140121
การศึกษาดูงานและการปรับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี
300,000.00
นายสะอาด เข็มสีดา
วันที่ 11 ธ.ค.61
217/62
108510020155
ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 2
148,170.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
216/62
-
แข่งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 "PBRU 2018"
36,785.00
อ.คมชนัญ โวหาร
215/62
C06102010521
วิจัยเรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
20,000.00
อ.จรรยาพร บุญเหลือ
วันที่ 07 ธ.ค.61
214/62
208205060421
การสร้างความพร้อมด้านครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน
29,600.00
อ.วรรณา วัฒนา
213/62
208205060521
การสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
17,800.00
อ.วรรณา วัฒนา
212/62
208202120121
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
40,000.00
อ.ดร.อนุชา สายสร้อย
211/62
102202330121
พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำหรับนักศึกษา
5,833.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
210/62
508406010121
การพัฒนานวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
58,200.00
อ.ภาสิต ศิริเทศ
209/62
208204250321
แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศของนักศึกษาสาขาบัญชี
25,000.00
ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง
208/62
208204070121
การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั้วประเทศ
10,000.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
207/62
102202A10121
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5,000.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
206/62
102202320121
สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5,833.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
205/62
102202300121
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
12,798.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
204/62
102202290221
102202290121
การเพาะขยายพันธุ์ปูม้าและไข่ของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ที่ติดมากับเครื่องมือประมง
1,498.00
8,502.00
10,000.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
203/62
103201010444
พัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องพยาบาลประจำปี 2561
18,000.00
น.ส.กัญญารัตน์ คำวิชัย
202/62
208201460121
ประชุมสัมมนา ทิศทางการผลิตครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
35,800.00
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
201/62
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
16,000.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
วันที่ 06 ธ.ค.61
200/62
-
ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
50,000.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
199/62
102102260121
แนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
80,000.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
198/62
102202090155
แนะแนวการศึกษาจังหวัดประจวบฯ-ชุมพรพื้นฐาน
57,540.00
น.ส.เฉลย ทองคำ
วันที่ 04 ธ.ค.61
197/62
102102090121
อบรมสัมมนางานสกุลช่างเมืองเพชร (ลายรดน้ำ) ระดับนานาชาติ
30,000.00
อ.จักริน จันทนภุมมะ
196/62
202202220121
สัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
5,100.00
อ.อิทธิพัฒน์ รูปคม
วันที่ 29 พ.ย.61
195/62
102202430121
แนะแนวการศึกษาสาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
5,000.00
อ.ครรชิต ภาวนานนท์
194/62
102202300121
การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9,342.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
193/62
206101091021
ราชภัฏวิชาการเปิดบ้านเพื่อนักเรียน
14,500.00
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
192/62
208204160121
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม "ศิลปกรรมไทยเพชรบุรีสู่งานสร้างสรรค์"
7,000.00
อ.เขมา แฉ่งฉายา
191/62
202102230221
แสดงผลงานนำเสนอ Infographic เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนฯและ ประกวดสื่อการเรียนรู้ด้วย Application Program (Infographic)
6,985.00
อ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
190/62
-
จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
137,880.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
วันที่ 28 พ.ย.61
189/62
408606030121
พัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีแก่นักศึกษาและบุคลากร
9,380.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
188/62
102202100155
ปรับปรุงภูมิทัศน์และเผยแพร่นวัตกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20,160.00
น.ส.เฉลย ทองคำ
187/62
-
จัดแสดงนิทรรศการงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5
12,570.00
อ.วุฒิ สาระรัตน์
186/62
508401010121
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ สถาบัน STIKES Buleleng Bali Indonesia
64,160.00
ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
วันที่ 27 พ.ย.61
185/62
102102300221
102102300121
แข่งขันทักษะวิชาการระดับมัธยมศึกษาและงาน Open House คณะวิทยาการจัดการ
67,100.00
22,500.00
89,600.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
184/62
-
-
206101090121
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5
50,400.00
7,400,000.00
4,347,100.00
11,797,500.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
183/62
308603020121
อบรมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย
10,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
182/62
-
เปิดประสบการณ์ Backpackers
90,000.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
181/62
102202310121
พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสู่การเริ่มต้นทำธุรกิจเกษตร (Student Start up)
5,000.00
ดร.ชมดาว ขำจริง
180/62
-
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8
2,213,700.00
อ.ทนงศ์ จันทะมาตย์
179/62
208201350121
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจระหว่างประเทศ
40,000.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
178/62
208204280121
PBRU Master Chef
30,000.00
อ.ณปภา หอมหวล
177/62
202202220121
เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
5,100.00
อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
176/62
-
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.
15,000.00
อ.ครรชิต ภาวนานนท์
วันที่ 26 พ.ย.61
175/62
202202220121
แข่งขัน Cabling Contest ปี6
5,660.00
นายสมปราชญ์ แซ่หว่อง
174/62
102202480121
นิทรรศการงานประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42,300.00
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
173/62
-
-
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8
93,300.00
99,500.00
192,800.00
น.ส.สุรภา พูลเพิ่ม
วันที่ 23 พ.ย.61
172/62
-
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90,000.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
171/62
202302150121
นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแพทย์แผนไทย
95,740.00
อ.พรทิพย์ พาโน
170/62
202302120121
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข
27,750.00
อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
169/62
202302060121
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
32,200.00
อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
168/62
508604040121
การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล
120,000.00
อ.รวินันท์ นุชศิลป์
167/62
208201420321
แนะแนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
40,600.00
อ.วรรณา วัฒนา
166/62
-
การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน
10,000.00
อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
วันที่ 22 พ.ย.61
165/62
-
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
15,000.00
ดร.อนุชา สายสร้อย
164/62
208208140142
ก้าวเพื่อความดี ตามศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ครั้งที่ 2
99,300.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
163/62
102202300121
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง
30,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
162/62
102202300121
การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารต้นน้ำ
50,000.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
161/62
102202300121
ฝีกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
15,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
160/62
206101090821
การทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือ ประชุม "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
18,640.00
อ.มธุรส ปราบไพรี
159/62
206101090721
ศึกษาดูงานเส้นทางการท่องเที่ยวสายโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ ประชุม "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
18,750.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
158/62
206101090121
งานประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
366,200.00
อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน
วันที่ 21 พ.ย.61
157/62
308603010121
ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
99,000.00
อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง
156/62
102202660121
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรี) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5,000.00
ดร.อนุชา สายสร้อย
155/62
102202650121
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5,000.00
รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี
154/62
102202590121
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ (บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จ.ปทุมธานี กับ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร)
4,420.00
ผศ.ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์
153/62
-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 "ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์"
282,059.00
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
วันที่ 20 พ.ย.61
152/62
308603020121
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
20,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
151/62
308603020121
อบรมการขยายแตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว
10,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
150/62
308603020121
ศึกษาดูงานเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
99,200.00
อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
149/62
308603020121
อบรมการผลิตถุงผ้า "ช่วยกันใช้ถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม"
10,000.00
อ.อัญชนา เถาว์ชาลี
148/62
308603020121
จิตสำนึกสาธารณะด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา
20,000.00
อ.วิชชญา มณีชัย
147/62
308603010121
การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบรดน้ำสนามหญ้าและสวน
70,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
146/62
308603010121
ใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร
100,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
145/62
308603020121
กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า
30,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
144/62
202202100121
อบรมเรื่อง การเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
143/62
102202300121
พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ การผลิตอาหารต้นน้ำ
90,932.00
ดร.ชมดาว ขำจริง
142/62
102202320121
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
70,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
141/62
-
จูเนียร์ติวเตอร์ ประจำภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
0.00
อ.วิชชุดา ขำประถม
140/62
-
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตฯสัมพันธ์
52,253.00
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
139/62
-
บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
81,290.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
138/62
-
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
27,000.00
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
137/62
-
จัดแสดงนิทรรศการและ open house ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5
80,000.00
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
วันที่ 19 พ.ย.61
136/62
208204220121
208204220221
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561
7,568.00
10,220.00
17,788.00
อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
135/62
-
งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
572,800.00
นายสะอาด เข็มสีดา
วันที่ 16 พ.ย.61
134/62
-
ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ปรับปรุง พ.ศ.2562)
40,000.00
อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
วันที่ 15 พ.ย.61
133/62
202202060121
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอณูพันธุศาสตร์สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
25,000.00
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
132/62
-
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561
5,000.00
อ.กรกรต เจริญผล
วันที่ 14 พ.ย.61
131/62
-
การแข่งขันคล้องโค ประจำปี 2561
30,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
130/62
-
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมอุตสาหกรรม
40,000.00
ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
129/62
-
การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัว "วิถีวัฒนธรรมอาเซียน"
31,200.00
อ.สุธิดา บุตรแขก
128/62
-
จัดซื้อโต๊ะประชุมและชุดโต๊ะรับรองแขก
39,200.00
นางสาวเณริศา คนคล่อง
127/62
502302110121
จัดการเรียนรู้ รายวิชากระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
15,000.00
อ.ดร.ภัทรา ซูริค
126/62
502302040121
การประสานงานและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
45,300.00
อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
125/62
-
ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1
142,400.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
124/62
102202860221
อบรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็ม
19,700.00
อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
123/62
102102330321
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
90,000.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
122/62
10210233032
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
16,100.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
121/62
-
ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
8,630.00
อ.สุธิดา ทองคำ
120/62
-
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์บุคลากร สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
44,000.00
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
วันที่ 12 พ.ย.61
119/62
102102010154
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
36,900.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
118/62
102202270121
การจัดสรรทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25,000.00
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
117/62
102202210221
102202210121
บูรณาการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกับการพัฒนาชุมชนท่าเรือหาดเจ้าสำราญ
749.00
9,251.00
10,000.00
ดร.ชมดาว ขำจริง
116/62
102302070521
102302070421
102302070321
102302070221
102302070121
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
13,275.00
26,925.00
22,525.00
16,625.00
21,680.00
101,030.00
อ.กุลวดี เข่งวา
115/62
-
ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ O-net (เรียนเพิ่มเติมช่วงเย็น) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
74,750.00
อ.วิทิต มูลวงค์
114/62
102202860321
อบรมการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้
17,600.00
อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
113/62
102202860121
อบรมการพัฒนาปัญหาการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
19,700.00
อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
112/62
502302140121
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
100,000.00
อ.ประเสริฐ ศรีนวล
วันที่ 08 พ.ย.61
111/62
-
การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6
121,800.00
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
110/62
206101080721
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
65,400.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
วันที่ 07 พ.ย.61
109/62
-
แข่งขันเอแม็ทในโครงการ C.U.T A-MATH CHALLENGE 2018
3,660.00
อ.วิทิต มูลวงค์
108/62
102102340121
ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการด้านแผนธุรกิจและมารยาทไทยระดับชาติ
60,000.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
107/62
-
แข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ
100,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
106/62
-
นวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย
50,000.00
อ.กิตติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
105/62
-
วิชาการพยาบาลพื้นฐาน
28,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
104/62
502302030121
วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
63,148.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
103/62
502302050121
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
105,176.00
อ.กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์
102/62
-
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจังหวัดประจวบฯ
40,600.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
101/62
สกอ.
-
เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
64,240.00
1,145,320.00
1,209,560.00
นายณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว
วันที่ 06 พ.ย.61
100/62
-
การแข่งขันทักษะการปูเตียงในแบบ Duvet
6,649.00
ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
99/62
-
การเสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร
77,300.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
วันที่ 02 พ.ย.61
98/62
-
ปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
0.00
อ.เกสรสิริ ลีลาลัย
97/62
208209040121
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
9,560.00
อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
96/62
-
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล
20,000.00
ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
95/62
-
จัดทำสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล
70,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
94/62
-
อบรมการพัฒนานักวิจัยสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
35,700.00
อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว
93/62
-
จัดทำวารสารวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
115,000.00
อ.ณฐกร นิลเนตร
92/62
-
สร้างฐานพระอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสวนพฤกษชาติ
200,000.00
อ.ณัทกวี ศิริรัตน์
91/62
-
การจัดซื้อหนังสือ วารสาร วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและการพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
800,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
90/62
-
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
80,000.00
อ.วิยดา สุวรรณชาติ
89/62
102202200121
อบรมเทคนิคการผลิตต้นอ่อนทานตะวันงอกเพื่อการบริโภค
10,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
88/62
102202350121
แนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
87/62
-
เก็บตัวนักกีฬาฟุตซอลเพื่อแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30
0.00
อ.วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
86/62
-
แข่งขัน C.U.T Crossword challenge 2018
1,968.00
อ.วิชชุดา ขำประถม
85/62
-
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42,290.00
เณริศา คนคล่อง
84/62
-
ติดตั้งม่านหน้าต่างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
485,400.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
83/62
102202170154
ศึกษาดูงานและการปรับแผนกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
107,540.00
ศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
82/62
-
วิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
60,000.00
อ.ทินกร บัวชู
81/62
-
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์
100,000.00
อ.ณัทกวี ศิริรัตน์
80/62
-
ศึกษาดูงานรายวิชาบริหารการพยาบาล
40,000.00
อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
วันที่ 31 ต.ค.61
79/62
-
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ่านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม
100,000.00
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
78/62
-
แข่งขัน Satit PBRU Students Talents
4,700.00
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
77/62
102102330621
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
4,420.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
76/62
102102330121
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
5,600.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
75/62
102102330521
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
36,960.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
74/62
102102330321
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
106,100.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
73/62
102102330221
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
13,320.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
72/62
208206030121
การประกวดชุดรีไซเคิล Green Agri Fashion (โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา)
30,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
71/62
102202180154
พัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ
299,350.00
อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
70/62
-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านสัตวศาสตร์
0.00
อ.สำรวย มะลิถอด
69/62
102102330421
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
13,600.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
68/62
202302090121
การจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS ในนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์
21,565.00
อ.ณฐกร นิลเนตร
67/62
202302100121
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรการแพทย์แผนไทย, หลักสูตรสุขภาพและความงาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
60,000.00
อ.ณฐกร นิลเนตร
66/62
208206100321
208206100231
208206100121
บริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
10,000.00
11,700.00
78,300.00
100,000.00
จามจุรี สูงห้างหว้า
65/62
202302150121
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1,740.00
อ.วรัฏฐา เหมทอง
64/62
202302080121
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
27,000.00
อ.อรวรรณ มุงวงษา
วันที่ 30 ต.ค.61
63/62
-
พัฒนาทักษะวิชาการด้านอาหารและการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
41,600.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
62/62
208201150121
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
40,000.00
อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ
วันที่ 26 ต.ค.61
61/62
202202010121
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร
15,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
60/62
202202030121
วัวเทียมเกวียนแห่เทียนพรรษา
25,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
59/62
202202020121
ปัจฉิมนิเทศเกษตร
10,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
58/62
102202220121
เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและ smart farm
40,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
57/62
102202230121
พัฒนาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
56/62
-
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
16,288.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
55/62
-
นำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
50,000.00
ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
วันที่ 24 ต.ค.61
54/62
-
อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
36,900.00
ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
วันที่ 22 ต.ค.61
53/62
102102230121
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฟังบรรยายพิเศษ เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย
31,200.00
อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ
52/62
102102010154
การเตรียมความพร้อมทำงานในสถานประกอบการ
164,600.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
51/62
-
นำนักเรียนร่วมเรียนรู้โครงการมิติทางสังคม ภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย
31,044.00
อ.วิฑูรย์ คุ้มหอม
50/62
-
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
14,362.00
อ.ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
49/62
-
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร
100,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 19 ต.ค.61
48/62
-
อบรมและให้ความรู้กฏหมายและการปฏฺบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
34,000.00
อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย
47/62
-
ส่งเสริมภาพักษณ์บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี
72,000.00
นางภควัน จันทนเสวี
46/62
-
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
42,960.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
45/62
-
แข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีวิชาการ
3,740.00
อ.ธีรพงศ์ สามพ่วงบุญ
44/62
-
เข้าร่วมประชุมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 "ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์"
51,728.08
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
43/62
-
การเสริมทักษะวิชาชีพ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพื่อสุขภาพต่อเนื่อง ปีที่5
165,280.00
อ.สำรวย มะลิถอด
42/62
-
อบรมด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architectural and Design Education)
0.00
อ.จิตรา มีทองคำ
วันที่ 18 ต.ค.61
41/62
208206110121
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 32 "ดอนขังใหญ่เกมส์"
499,990.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
40/62
-
สัมมนาพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสำหรับอาจารย์คณะมนุษย์ฯด้านการประเมินหลักสูตรและประเมินโครงการ
42,800.00
อ.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
39/62
-
การแข่งขันฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี ราชภัฏเพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 1
122,000.00
นายณัณฒิพัฒณ์ ขำเขียว
38/62
-
การให้บริการห้องพักและการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
2,602,100.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
37/62
-
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
66,700.00
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
36/62
202102260121
จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาความสามารถพิเศษ Portfolio
6,000.00
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
35/62
-
เข้าร่วมการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
62,420.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 17 ต.ค.61
34/62
-
สัมมนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
0.00
อ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
33/62
-
Performing Arts At หาดเจ้าสำราญ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมผ่านชุมชน
0.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
32/62
-
พัฒนาข้อสอบ เพชรสาธิต
27,600.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
31/62
-
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีวิชาการ
3,740.00
ธีรพงศ์ สามพ่วงบุญ
30/62
-
พัฒนาศักยภาพทักษะการสอน (STEM)
29,400.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
29/62
-
สนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกีฬาดอนขังใหญ่
150,000.00
อ.ชนาธิป บุบผามาศ
28/62
-
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
2,000.00
อ.สุธิดา ทองคำ
27/62
-
แข่งขันประกวดบอนไซ
28,900.00
ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
26/62
-
การศึกษานำร่องในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพทารกและเด็กเล็ก
466,156.00
น.ส.พรรณกมล ทรัพย์สกุล
25/62
-
ทักษะด้านนิติศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25,000.00
ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
24/62
-
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
80,000.00
นายนพดล เมืองนก
23/62
-
บริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกการแพทย์แผนไทย
1,760,400.00
ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
วันที่ 16 ต.ค.61
22/62
102102010154
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย
88,450.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21/62
102102010154
อบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา
4,400.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20/62
102102010154
การเขียนโครงการ วิธีการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
23,600.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19/62
102102010154
เปิดโลกชมรมและการแสดงเชิงสร้างสรรค์
59,100.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 12 ต.ค.61
18/62
-
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์วนิดา มากศิริ
17/62
-
กีฬาระหว่างคณะครั้งที่ 32 ดอนขังใหญ่เกมส์
160,000.00
อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี
16/62
-
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
15/62
-
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์กรกรต เจริญผล
วันที่ 11 ต.ค.61
14/62
-
แข่งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน 2561
80,000.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
13/62
-
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม STEM ศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาเคมี
15,500.00
อ.กฤษณะ พวงระย้า
วันที่ 09 ต.ค.61
12/62
-
แข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
180,000.00
อาจารย์ศิริจิตร ช่อสุวรรณ
วันที่ 08 ต.ค.61
11/62
-
พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย
356,198.00
อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์
10/62
-
พัฒนาสุขภาวะด้านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ดอนขังใหญ่เกมส์ครั้งที่ 32)
150,000.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
9/62
-
กีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่ ประจำปี 2561
150,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
8/62
C06102030144
วิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนฯ (สสส.)
180,040.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
7/62
-
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ
12,828.00
อาจารย์วิชชุดา ขำประถม
วันที่ 04 ต.ค.61
6/62
-
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16,520.00
อาจารย์พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
วันที่ 03 ต.ค.61
5/62
-
ศึกษาและส่งเสริมการสร้างสื่อการสอนใหม่
3,600.00
อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
วันที่ 02 ต.ค.61
4/62
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานข่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
52,000.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
3/62
-
ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC ภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
42,100.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
2/62
-
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี
31,250.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
1/62
-
ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ บูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
17,390.00
อ.มนชยา สมจริต
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine