เข้าสู่ระบบ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์
วันที่ 12 ต.ค.64
6/65
-
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่และทางเดินบริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมผลเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดเพื่อการเรียนรู้
98,040.00
อาจารย์ปองพล รักการงาน
วันที่ 05 ต.ค.64
5/65
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจำปี 2564 เลกที่ 1
430,800.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
4/65
-
เตรียมรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการหลัก โครงการตามบริบทองมหาวิทยาลัย
94,520.00
นส. ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
3/65
-
จัดตั้งร้านอาหารและสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน วิทยาเขตโป่งสลอด
911,970.00
อ. ณปภา หอมหวล
วันที่ 04 ต.ค.64
2/65
-
การจัดหาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ PBRU Online Learning Platform
3,500,000.00
ผศ. สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
วันที่ 01 ต.ค.64
1/65
-
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 63
16,800.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine