เข้าสู่ระบบ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์
วันที่ 30 มี.ค.66
564/66
408207010121
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
4,400.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 29 มี.ค.66
563/66
-
โครงการพัฒนาแผนงาน ข้อเสนอโครงวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
201,630.00
นส. ชนานุช เงินทอง
562/66
507101040121
104101080144
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
41,000.00
103,224.00
144,224.00
อ. จิตรรดา พงศธราธิก
561/66
208205130121
การพํมนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
56,000.00
ผศ. ณัฐประภา นุ่มเมือง
วันที่ 28 มี.ค.66
560/66
-
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace
350,000.00
อ.ดร. สุธาสินี อัมพิลาศรัย
559/66
-
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
0.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
558/66
108202150144
จัดการเรียนเพื่อปฏิรูปการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่
18,400.00
นาย พิศาล ปานแก้ว
557/66
-
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูนวัตกร
18,240.00
อ. พิศาล ปานแก้ว
556/66
208205130221
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาวิชาการ
24,000.00
ผศ. ณัฐประภา นุ่มเมือง
555/66
-
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace
350,000.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
554/66
208208080121
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
20,000.00
อ. คมชนัญ โวหาร
553/66
-
โครงการงานมรดกถ้ำรงค์ประจำปี 2566
37,200.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 27 มี.ค.66
552/66
-
การพัฒนาและยกระดับการผลิตมะม่วงนอกฤดูและองุ่นอินทผาลัม เพื่อการศึกษาและการค้าของชุมชน
96,700.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
551/66
-
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
150,000.00
ผศ.ดร. พัชรินทร์ สุริยวงค์
550/66
108211030144
ผลิตโปสการ์ด PBRU เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
2,354.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
วันที่ 24 มี.ค.66
549/66
208205230121
อบรมเชิงวิศวกรรม "การจำลองเสมือนจริงด้วยวิธีทางไฟไนเอลิเมนต์"
14,900.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
548/66
208205240121
อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม "การจำลองเสมือนจริงด้วยวิธีทาง CFD"
14,900.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
547/66
308601010121
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ"
6,700.00
นส. วรัณณิช โพธิสุวรรณ
546/66
208206020121
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสามมิติและการประยุกต์ใช้เมตาเวิร์ส
20,000.00
ผศ. ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
545/66
108201080144
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ่ง พ.ศ. 2567
27,240.00
อ.ดร. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
544/66
-
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อบรมการวิจัยในชั้นเรียน)
127,840.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
543/66
208202100121
การศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
15,000.00
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
542/66
108201080144
โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
37,030.00
ผศ.ดร. มุกข์ดา ผดุงยาม
541/66
208202060121
การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่
15,000.00
อ.ดร. จุฬาพร ศรีรังสรรค์
540/66
108202210144
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37,000.00
ผศ.ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม
539/66
108211150144
โครงการกิจกรรมและแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกผสมผสานการบริการวิชาการ 67
22,000.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
538/66
108509040144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดซือวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ
36,800.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
537/66
208205100121
ทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาครู
38,188.00
อ. เกรียงไกร จริยะปัญญา
536/66
208205320121
โครงการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
70,000.00
อ. พรทิพย์ พาโน
535/66
-
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี คุรุวันทา บูชาครู
102,666.00
อ.ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล
534/66
้็H07101010221
ทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)
154,850.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
วันที่ 23 มี.ค.66
533/66
108509040444
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
50,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
532/66
108509040144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
43,200.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
531/66
203102210221
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาการจัดการ
10,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
530/66
108205010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skill" ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี
529/66
-
กีฬาแบดมินตัน Challenge ประเภททีมตีโต้ 3x3
20,000.00
อ. สรศักดิ์ ทองเพชร
วันที่ 22 มี.ค.66
528/66
208402010121
การนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี
169,800.00
นส. ชนานุช เงินทอง
527/66
C07102640144
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
750,000.00
อ. ดนัย เจษฏาฐิติกุล
วันที่ 21 มี.ค.66
526/66
408207010121
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน บูรณาการร่วมกับกระบวนการวิศวกรสังคม ปีที่ 2
23,180.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
525/66
108509041444
การเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงด้วยระบบอินเตอร์เนตออฟติงค์ (IoT)
140,000.00
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
524/66
203304020121
203302130121
โครงการปัจฉิมนิเทศและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยผ่านต้นแบบวิชาชีพและการเสริมสร้างการรับรู้จากประสบการณ์โดยตรง
5,750.00
7,800.00
13,550.00
อาจารย์พรทิพย์ พาโน
523/66
208206080121
เตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตว่าความเพื่อการประกอบวิชาชีพทนายความ
20,000.00
นายสุทธิพงษ์ บุญพอ
522/66
203102370121
การสัมมนาแสดงนิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
4,200.00
อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
521/66
-
(กิจกรรมหลักที่ 1) พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
0.00
นายปฐมพร กำบัง
520/66
66B7000006
การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม
0.00
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
วันที่ 20 มี.ค.66
519/66
108102030144
สร้างเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านวิทยาการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
40,000.00
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
518/66
308606030121
การจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
517/66
203202180121
ลงทะเบียนสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566
40,000.00
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
516/66
108202190144
จัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ด้านวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน
35,000.00
อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์
515/66
208205280121
การอบรมและแข่งขันการออกแบบการจำลองระบบทางอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม FlexSim Simulation
30,500.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
514/66
108207100144
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
2,500.00
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
513/66
208209030121
พัฒนาสื่อเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10,000.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
512/66
208402010121
นำเสนอผลงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง
3,000.00
ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
511/66
208403020121
โครงการตรวจและรับรองมาตรฐาน Peer Evaluation ห้องปฏิบัติการ
21,000.00
นางสาวณภัค ภัทรศิรเมธ
วันที่ 17 มี.ค.66
510/66
108509040744
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล
55,000.00
อ. พนัส ชัยรัมย์
วันที่ 16 มี.ค.66
509/66
208403020121
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36
25,000.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
508/66
-
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธ์ไผ่เพื่อการศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
70,000.00
อ.ดร. จุฬาพร ศรีรังสรรค์
507/66
108205010144
การพัฒนาศูนย์วิศวกรสังคม(เกษตรพอเพียง) สู่การเป็น Social Enterprise
250,000.00
นาย โสภณ เกตุแก้ว
506/66
-
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเพื่อการศึกษาและวิจัย วิทยาเขตโป่งสลอด
300,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
วันที่ 15 มี.ค.66
505/66
-
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567
32,730.00
อ. รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
504/66
108303031244
การอบรมเพื่อเตรียมพร้อมการบรรจุ
13,800.00
อ.ดร. อุบลวรรณ สวนมาลี
503/66
203204040421
เกษตรปัจฉิม ศิษย์ลาครู และเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
8,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
502/66
208206140121
การเพิ่มทักษะความรู้วิชาชีพ้านการยศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
18,500.00
อ.ดร. สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ
501/66
108205010144
การพัฒนา Soft Skill นักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย "วิศวกรสังคม"
12,000.00
อ.ดร. รัชนี นกเทศ
500/66
108205010144
การพัฒนา Soft Skills นักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย "วิศวกรสังคม"
12,000.00
อ.ดร. รัชนี นกเทศ
499/66
-
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
900.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
498/66
208208030121
กิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Start up
20,000.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
497/66
308201040121
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในกาเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
20,000.00
ผศ.ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม
496/66
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อการอุปโภค ชุมชนตำบลดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
95,555.00
ผศ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
495/66
208205300121
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43,800.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
494/66
108207320144
พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์
70,000.00
อ. คมชนัญ โวหาร
493/66
-
โครการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผลิตโกโก้ สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
210,000.00
อ. นราธร สัตย์ซื่อ
วันที่ 14 มี.ค.66
492/66
607101030131
607101050221
โครงการซ่อมบำรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72,500.00
12,200.00
84,700.00
อ. ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
491/66
-
การสัมนาครูปฐมวัย เรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ยุค Active Learning และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้วย Growth mindset
30,000.00
ผศ. วราภรณ์ แก้วแย้ม
วันที่ 13 มี.ค.66
490/66
-
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning (หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
20,000.00
นาง นับวรรณ เอมนุกูลกิจ
489/66
208205150221
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาบัญชี และทักษะในศตวรรษที่ 21
7,800.00
ผศ. จันทรา ธนีเพียร
488/66
208206030121
พัฒนาศักยภาพวิชาการของนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
20,000.00
อ. สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
487/66
208205150321
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาบัญชี
6,000.00
ผศ. จันทรา ธนีเพียร
486/66
108202220144
โครงการการเรียนรู้ (Active learning) แบบสหวิชาชีพ (Inter-professional Education)
98,100.00
อ. รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
485/66
208205150121
การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสาขาบัญชี
16,200.00
ผศ. จันทรา ธนีเพียร
484/66
-
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการสร้างมูลค่าและรายได้ จากผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัท
180,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
483/66
-
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ upskill/reskill หลักสูตรการติดตั้งและการประยุกต์ใช้งานระบบโซล่าเซลล์
80,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
วันที่ 10 มี.ค.66
482/66
-
การพัฒและยกระดับศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ สู่ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
289,851.00
ดร. ฟาริดา ร่มพฤกษ์
481/66
-
การแข่งขันแอโรบิกร่วมสมัยราชภัฏเพชรบุรี
18,000.00
นาย ณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว
480/66
308601010121
สร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย
24,000.00
นาง ภควัน จันทนเสวี
วันที่ 09 มี.ค.66
479/66
108303030744
โครงการพัฒนาทักษะการฝึกทำข้อสอบวิชาเอกภาษาอังกฤฏ สาชาวิชาภาษาอังกฤษ
14,600.00
อ. ธิดา รุ่งธีระ
478/66
-
การจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
40,000.00
อ.ดร. ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
477/66
-
การจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
40,000.00
อ.ดร. ชลีดล อินยาศรี
476/66
-
ส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20,000.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
475/66
203102600121
โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
21,500.00
นส. เฉลย ทองคำ
474/66
-
จิตอาสา พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
0.00
ผศ. ญาวิณีย์ รักพาณิชย์
473/66
-
การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30,000.00
ผศ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
472/66
-
กิจกรรมพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 36
440,000.00
ผศ.ดร. วรรณวิภา มัธยมนันท์
วันที่ 08 มี.ค.66
471/66
-
นำนักเรียนเข้าการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง และการแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566 ในการประชุมวิชาการ IMD Symposium 2023
3,740.00
นาย ฮาฟีฟี สะมะแอ
470/66
308601010121
ดูแลและช่วยเหนือผู้รับทุนพัฒนาบุคคลากรเพื่อความสำเร็จทางการศึกษา
1,750.00
นส. ธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ
469/66
108303031044
โครงการพัฒนาทักษะการสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
11,600.00
อ. สมบัติ ไวยรัช
468/66
-
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบ Coaching
81,980.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
467/66
-
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3,600.00
อ. ปองพล รักการงาน
466/66
203202100121
สัมนาปลายภาคสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและอาชีพให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
14,930.00
อ.ดร. อรพรรณ เลื่อนแป้น
465/66
-
โครงการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์
98,548.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
วันที่ 07 มี.ค.66
464/66
108101030144
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะทางวิทยาการสุขภาพ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ
28,200.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
463/66
-
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูจีน" มืออาชีพ ประจำปี 2566
19,000.00
อ.ดร. กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
462/66
-
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูนวัตกร
19,000.00
อ.ดร. ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
461/66
108204020144
TOEIC Preparation Bootcamp for PBRU Teacher Students
204,427.00
รศ.ดร. กมลทิพย์ พลบุตร
460/66
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (MOU) ระยะ2
64,043.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
459/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถ Scooter ด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
25,000.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
458/66
-
กิจกรรมพัฬราสำนักงานสีเขียวเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
20,000.00
อ. อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
457/66
308606020121
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์จากชันโณงเพื่อ "การใช้ประโยชน์ จากชันโรงเพื่อเพิ่มการติดผลของมะพร้าว
40,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
วันที่ 03 มี.ค.66
456/66
308606020121
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประมงด้วยปลีกล้วย
5,000.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
455/66
308606020121
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มสัตว์
5,000.00
อ.ดร. ทวิรัตน์ ก้อนเครือ
454/66
308606020121
การศึกษาวิธีการเตรียมสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้งเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
5,000.00
อ.ดร. กัญญา รัชตชัยยศ
453/66
308606020121
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของน้ำสลัดชนิดข้นจากผลไม้ตกเกรดในจังหวัดเพชรบุรี
5,000.00
ผศ. สุภัทรา กล่ำสกุล
452/66
308606020121
การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในการเพาะกล้าผัก
5,000.00
อ.ดร. ชมดาว ขำจริง
451/66
308606020121
การฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงและแปรรูปไข่น้ำ
5,000.00
อ. ชลิดา ช้างแก้ว
450/66
308606020121
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มสัตว์
5,000.00
อ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
449/66
308606020121
การใช้ประโยชน์สาหร่ายพวงองุ่นที่ตกเกรดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
5,000.00
ผศ. บำเพ็ญ นิ่มเขียน
448/66
-
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
36,000.00
จิตรา มีทองคำ
วันที่ 02 มี.ค.66
447/66
108207180144
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
446/66
108509041344
กิจกรรมฐานยกระดับกระบวนการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้การเษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
50,000.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
445/66
C07102031744
พัฒนาทักษะการออกแบบ 3D Modeling for Beginner
22,100.00
อ. จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล
444/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในมหาวิทยาลัย
29,960.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
วันที่ 01 มี.ค.66
443/66
-
นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด
28,133.00
นางสาวศศิวมล กาหลง
วันที่ 28 ก.พ.66
442/66
108204030144
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR
99,900.00
นส. ศิริกุล ศรีโตกลิ่น
441/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างโมเดล 3 มิติ และขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ
25,045.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
440/66
-
อบรมการนวดเท้าเพื่อสุขสกุล
25,000.00
นาย ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
439/66
-
อบรมการผลิตผงปรุงรสเพื่ิอสุขภาพ
30,000.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
438/66
-
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางของนักศึกษาด้านอาหารและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศ
16,000.00
นาย เจริญ แสงคำกุล
437/66
C07102033544
การออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
25,000.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
436/66
208206090121
พัฒนาวิชาชีพ "TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่แตกต่างจาก TFRs"
20,000.00
อ. มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล
วันที่ 24 ก.พ.66
435/66
-
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
150,000.00
อ. ศรัณย์ ตรีคุณ
434/66
-
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะ
83,200.00
อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต
433/66
-
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฆษตามกรอบมาตฐานด้านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2
46,800.00
อ. พิศาล ปานแก้ว
432/66
-
กิจกรรมโครงการทำคลิปวีดีโอการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
0.00
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
431/66
208206060121
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามกรอบ National Qualification Framwork ด้าน ICT ของสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
15,000.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
430/66
208205180121
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สำหรับการสอนนาฏศิลป์
24,121.12
อ. ศิริวัฒน์ ขำเกิด
429/66
-
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
147,800.00
นายนเรนทร อมรจุติ
วันที่ 23 ก.พ.66
428/66
h07101010221
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2566
69,040.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
427/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิซวกรสังคม
12,000.00
อ. ประเสริฐ ศรีนวล
426/66
-
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "การแปรรูปผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากผักและผลไม้ท้องถิ่นเพื่อการประกอบธุรกิจ : กิมจิ ผักดองโพไบโอติก เครื่องดื่มคอมบูชา"
50,000.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
425/66
-
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "การแปรรูปผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากน้ำนมเพื่อการประกอบธุรกิจ" ภายใต้โครงการหลักสูตรระยะสั้น
28,000.00
อ.ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา
424/66
108202040144
การฝึกทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
25,000.00
รศ.ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
วันที่ 22 ก.พ.66
423/66
-
ต้นเครื่องเรื่องเมืองเพชร
358,470.00
ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช
422/66
-
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ IOT ในชีวิตประจำวัน
25,000.00
อ.ดร. กิตติพงศ์ นวลใย
421/66
-
การพัฒนา Line Chatbot ด้วย Line Messaging API
25,000.00
อ.ดร. กิตติพงศ์ นวลใย
420/66
-
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10,800.00
อ.กรกรต เจริญผล
419/66
-
ค่ายปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
0.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
418/66
-
พัฒนาสำนักงานสีเขียวเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยฯ
20,000.00
นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
วันที่ 21 ก.พ.66
417/66
-
การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด "โป่งสลอดเดอะซีรีส์"
150,000.00
อ. พิชาภพ บุญเลิศ
416/66
-
การศึกษาดูงานระบบการทำความเย็นและปรับอากาศเพื่อบูรณาในด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0.00
อ. ปองพล รักการงาน
415/66
108303030944
โครงการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบวิชาเอกศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9,400.00
อ.ดร. ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
414/66
208206040121
ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน
50,002.00
อ. จ.ส.อ. หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
413/66
208205110121
เป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยการจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ NCTIM 2023
76,732.00
อ.ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
412/66
607101050121
106101010444
โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565
75,600.00
20,437.00
96,037.00
อ. วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
วันที่ 20 ก.พ.66
411/66
203102290221
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ/วิจัยของบุคลากรคณะครุศาสตร์ : ถอดองค์ความรู้การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
20,000.00
อ.ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง
410/66
C07102034944
การสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย
25,000.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
409/66
C07102035444
การพัฒนาหลักสูตรการเสริมทักษะการสอนรูปแบบใหม่เพื่อการศึกษายุคดิจิทัล
25,000.00
อ.ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
408/66
B07101040121
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2,500.00
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
407/66
C07102150221
การสอบวัดระดับภาษาจีนตามตารางกำหนดการสอบของสำนักงานฮั่นปั้นฯ (MOU) ประจำปี 2566
1,082,500.00
อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
406/66
108207020844
เพิ่มพูนประสบการณ์งานสถาบันบริการสารสนเทศและการจัดการสื่อดิจิทัล
10,000.00
ผศ.ประอรนุช หงษ์ทอง
405/66
C07102036444
ทักษะการสร้างรายได้จากนวัตกรรมท้องถิ่นบนตลาดออนไลน์ด้วย TikTok
25,600.00
ผศ.ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
วันที่ 17 ก.พ.66
404/66
203205010121
ศึกษาดูงาน VIV ASIA and MEAT PRO ASIA 2023
5,460.00
อ.ดร. ทวิรัตน์ ก้อนเครือ
403/66
108207020844
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566
10,000.00
อ.ดร. กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
402/66
-
โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพระกรณียกจิด้านสังคมศาสตร์
0.00
อ.ดร. ศิรินทร์ อินทรวิชะ
วันที่ 16 ก.พ.66
401/66
203203040121
อบรมความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
16,830.00
นาย ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
400/66
C07102036344
รู้ครบ Digital marketing ต้องเริ่มต้นอย่างไร
24,900.00
นางสาวแขนภา ทองตัน
399/66
C07102036244
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
19,100.00
นางสาวแขนภา ทองตัน
วันที่ 15 ก.พ.66
398/66
-
การทำคลิปวีดีโอการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติในเขตจังหวัดเพชรบุรี
0.00
อ. ศุภมาศ เกตุเต็ม
397/66
208202010121
การส่งเสริมและเพิ่มทักษะการจัดการวิสาหกิจชุมชน ชุมชนนาพันสาม จ.เพชรบุรี
15,000.00
อ.ดร. กุลสกาวร์ เลาหสถิติย์
396/66
-
การขยายผลการวิจัยบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
30,150.00
ผศ.ดร. ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
วันที่ 14 ก.พ.66
395/66
308606020121
การใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำขนาดเล็กในการผลิตวัสดุปลูกทดแทน
10,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
394/66
308606020121
การปรับปรุงโรงเรือนอคาโปนิกส์และบริเวณโดยรอบ
10,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
393/66
c07102035644
การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา
25,000.00
อ.ดร. ธำรงค์ บุญพรหม
392/66
c07102030244
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น : นักนวัตกรผู้สูงอายุ
25,000.00
ผศ.ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
391/66
-
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566
7,400.00
อ. ธนวรรณ จันทกูต
390/66
308401030121
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9 และการอบรมการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ
110,310.00
นส. ชนานุช เงินทอง
389/66
208205090221
พัฒนานักศึกษาเกษตรให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5,960.00
รศ.ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
388/66
G07101010121
เสริมสร้างสมรรถนะในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
30,054.00
ผศ. สุธิดา ทองคำ
วันที่ 13 ก.พ.66
387/66
108205010144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
12,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
386/66
C07102030944
C07102030644
อบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
24,700.00
25,000.00
49,700.00
นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ
385/66
C07102035844
การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
17,700.00
นส. แขนภา ทองตัน
384/66
106101010444
การตรวจเยี่ยม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับขั้นพื้นฐาน สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
11,000.00
อ. วรรณพฤกษ์ เทียมเดช
วันที่ 10 ก.พ.66
383/66
C07102033844
C07102034444
C07102034344
C07102034244
C07102034144
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมการ Reskills/Upskills การพัฒนาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และทดลองใช้หลักสูตรกับนักศึกษาชมรม UBIs Club
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
125,000.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
382/66
108211140144
เปิดบ้านราชภัฏเพ็ชร์ 2023 ครั้งที่ 1 Open House
36,000.00
อ.ดร. ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
381/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน
9,600.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
380/66
C07102032244
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
17,700.00
นส. แขนภา ทองตัน
379/66
c07102034044
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
378/66
C07102033944
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
377/66
208202020121
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วยโครงงาน
15,000.00
อ. มธุรส ปราบไพรี
376/66
C07102032144
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
อ.ดร. มลธิชา โอซาวะ
วันที่ 09 ก.พ.66
375/66
308603010221
208603010121
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
935.00
11,065.00
12,000.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
374/66
108202110144
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และการจัดการการสื่อดิจิทัล
19,760.00
อ.ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
373/66
108207020844
เพิ่มพูนประสบการณ์งานสถาบันบริการสารสนเทศและการจัดการสื่อดิจิทัล
10,000.00
ผศ. ประอรนุช หงษ์ทอง
372/66
203104150121
บริการวิชาการสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์จัดห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ
15,790.00
ผศ. สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
371/66
408207010121
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจพกถุง
3,600.00
นส. จามจุรี สู งห้างหว้า
370/66
108506020144
ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข
99,640.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
369/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โดรนเพื่อการเกษตร
25,000.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
368/66
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
10,400.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
367/66
-
106101010544
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1,598.00
6,798.00
8,396.00
อ.ดร. จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
366/66
C07102032044
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษตามกลุ่มยุทธศาสตร์
25,000.00
รศ.ดร. พิมพระวี โรจน์รุ่งสัตย์
365/66
c07102030244
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพืชเบื้องต้น
30,000.00
อ. ว่าที่ ร.ต. ด.ร. บุญชาติ คติวัฒน์
364/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office
9,300.00
อ. กรกรต เจริญผล
363/66
-
การจัดหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
33,050.00
อ. ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
362/66
-
การฝึกอบรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาสำหรับครูในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ
37,800.00
อ.ดร. วิฑูรย์ คุ้มหอม
361/66
-
หลักสูตรระยะสั้น ทักษะการขายมืออาชีพ
18,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
360/66
-
หลักสูตรระยะสั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
18,000.00
อ.ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์
359/66
108506020144
ขับเคลื่อนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
99,600.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 08 ก.พ.66
358/66
-
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิเคราะห์ เรื่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าโป่งสลอด
120,000.00
ผศ. สุภาดา ขุนณรงค์
357/66
108501030144
การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่3 หนูน้อยปลอดภัยพัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น
200,000.00
ผศ. เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์
356/66
-
Open House 2023
30,000.00
อ. ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
วันที่ 07 ก.พ.66
355/66
108211120244
108211120144
การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35,000.00
30,000.00
65,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
354/66
-
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
300,000.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
353/66
-
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี
0.00
อ. ชาลินี เค้าฉิม
352/66
108501040144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสับปะรด ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
69,520.00
อ. สัณฐิตา กลิ่นทอง
351/66
108509080144
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุนชน
80,000.00
อ.ดร. เบญจวรรณ ดุนขุนทด
350/66
108101010144
พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
40,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
349/66
108105020144
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการตีพิมพ์การวิจัย นวัตกรรมในระดับนานาชาติ
85,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
348/66
-
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
45,000.00
นส. เจษฏารัตน์ กล่ำศรี
347/66
-
เสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
86,000.00
นส. เจษฏารัตน์ กล่ำศรี
วันที่ 06 ก.พ.66
346/66
C07102032844
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
27,400.00
อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
345/66
10821140344
เปิดบ้านเกษตร (Open House)
30,000.00
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
344/66
-
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุ
3,500.00
นางสาวอภิญญา แจ่มใส
343/66
-
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
7,200.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
342/66
-
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
1,200.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
341/66
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัปปะรดเพื่อการอุปโภค ชุมชนตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
100,000.00
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
340/66
108207030144
สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
1,200.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
339/66
408207010121
สร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายกิจการนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
148,960.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
338/66
c07102032444
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้โปรแกรม 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
15,800.00
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
337/66
-
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
200,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
วันที่ 03 ก.พ.66
336/66
-
PBRU OPEN HOUSE 2023 คณะครุศาสตร์
30,000.00
อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์
335/66
C07102035544
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
25,000.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลหะนันท์
334/66
-
พัฒนาสื่อดิจิทัลและนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี
500,000.00
อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
333/66
-
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
500,000.00
อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี
332/66
A07102010144
จัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในงานการประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ภาคกลาง
4,980.00
อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
331/66
104101090144
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21
64,694.00
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
330/66
108509041144
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 4
20,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
329/66
C07102032244
การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
25,000.00
อาจารย์มธุรส ปราบไพรี
328/66
108202120144
การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
15,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ
327/66
106101010544
เข้าร่วมการแข่งขัน Math Diamond
1,290.00
อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
326/66
106101010544
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
6,150.00
นางสาวณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
325/66
-
ส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบบรรจุครู
64,200.00
อาจารย์ ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
324/66
C07102230344
แหล่งเรียนรู้ระบบอัตโนมัติจาก Coding สู่ชุมชน
72,000.00
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
323/66
-
การยกระดับคุณภาพโรงเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อพัมนาทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills) ของผู้เรียน โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน ตชด. โรงเรียนกองทุนในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
593,870.00
อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
322/66
C07102031544
อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
25,000.00
ผศ.ชนาธิป บุบผามาศ
321/66
C07102035344
การออกแบบการดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของการพัฒนาผู้เรียนใน PA:การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
25,000.00
อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ
320/66
C07102034844
การออกแบบการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม Canva
25,000.00
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
319/66
203102090121
บริหารสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
63,860.00
นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
วันที่ 02 ก.พ.66
318/66
-
สำนักงานสีเขียน คณะครุศาสตร์
20,000.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
317/66
C07102520144
เสวนาวิชาการแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG จังหวัดเพชรบุรี
99,230.00
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
316/66
C07102031044
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการพัฒนาทักษะเบเกอรี่และการตกแต่ง
25,000.00
อ.นราธร สัตย์ซื่อ
315/66
C07102031244
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรขนมไทยและการตกแต่ง
25,000.00
อ.ณปาภา หอมหวล
314/66
C07102031444
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
25,000.00
อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง
313/66
106101010444
ประกวดโครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15,578.00
อ.วิชาญ แฟงเมือง
312/66
108211100144
เปิดบ้านสุขภาพ แนะแนวการศึกษาต่อสู่ราชภัฏ และการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ประจำปี 2566
60,000.00
อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
311/66
203102200121
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
310/66
-
พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ตามเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา (รหัส 63)
562,000.00
นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี
309/66
C07102032444
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9,000.00
นางสาวรุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์
308/66
C07102031844
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
9,000.00
นางสาวสุภาวดี ใจจร
307/66
C07102031944
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
12,000.00
นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี
วันที่ 01 ก.พ.66
306/66
108509040344
ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
226,000.00
อ.สำรวย มะลิถอด
305/66
106101010544
ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
6,000.00
อ.วิชาญ แฟงเมือง
304/66
-
การพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
51,350.00
อ.ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์
303/66
C07102031344
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างและอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น
25,000.00
ผศ.อารี น้อยสำราญ
302/66
C07102031144
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดดอกไม้สดเพื่อธุรกิจ
25,000.00
อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์
301/66
-
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรในพื้นที่โป่งสลอด
200,000.00
ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
วันที่ 31 ม.ค.66
300/66
308401030121
โครงการศึกษาดูงานหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,200.00
นส. ภัทรานิษฐ กุลวัฒนโภคิน
299/66
108207030144
อบรม ลด ละ เลิกบุรี
13,700.00
นส. จามจุรี สู งห้างหว้า
298/66
c07102035744
เสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
41,480.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
297/66
108504030244
108504030144
โครงการยกระดับฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ของดียางหย่องสู่การตลาดเชิงพาณิชย์
20,000.00
160,000.00
180,000.00
ผศ.ดร. โสภาพร กล่ำสกุล
296/66
106101010544
โครงการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปตาลโตนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ. สวนตาลลุงถนอม
2,935.00
อ. ศิวพร มูลวงค์
295/66
-
การพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด
60,000.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
294/66
203102360121
ดนตรีในสวน เนื่องในงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2566
15,000.00
ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 30 ม.ค.66
293/66
108207030144
การพัฒนา Thinking Skills เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จ
45,000.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
292/66
203202160121
108508140144
ฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
50,000.00
40,000.00
90,000.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
291/66
-
C07102030244
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เบเกอรี่เพื่อการค้า
24,400.00
25,000.00
49,400.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
290/66
-
กิจกรรมเคมีบูรณาการ
10,000.00
ผศ. สุธิดา ทองคำ
วันที่ 27 ม.ค.66
289/66
-
SCI@PBRU OPEN House 2023
15,100.00
ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
288/66
208208040121
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการของนักศึกษา
20,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
287/66
203204030121
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอนูพันธุศาสตร์สำหรับนักศึกาาคณะเทคโยโลยีการเกษตร
12,000.00
อ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
286/66
108202010344
การเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชาการผลิตโคเนื้อและกระบือ
10,000.00
อ.ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
284/66
-
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบลโพไร่ใหม่พัฒนา
198,300.00
อ.ดร. นวรัตน์ ประทุมตา
283/66
308201010621
ประชุมและเสวนาวิชาการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ PBRUQF 1
84,860.00
ผศ.ดร. พิชิต สุดตา
282/66
-
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษารุ่น 1
49,160.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
281/66
607101030131
607101050121
โครงการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล
59,500.00
33,400.00
92,900.00
นาย ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
280/66
-
โครงการอบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นที่ 1
34,760.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
279/66
108504040144
การกำจัดแมลงและการสร้างมูลค่าเพิ่มพร้าวแกง ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
120,000.00
ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 26 ม.ค.66
278/66
-
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
ผศ. ณรงค์ ไกรเนตร์
วันที่ 25 ม.ค.66
277/66
208205090321
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 8
131,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
276/66
-
507101040121
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ
27,750.00
87,500.00
115,250.00
อ. จิตรรดา พงศธราธิก
275/66
-
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
53,000.00
อ. วรัฏฐา เหมทอง
274/66
108509041244
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
120,000.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
273/66
108202010244
การเรียนรู้แบบ Acitve Learning ในรายวิชาฟักไข่และการจัดการโรงไข่ฟัก
5,500.00
อ.สำรวย มะลิถอด
272/66
108508050144
การถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล
50,000.00
อ.สำรวย มะลิถอด
271/66
108509040544
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
38,000.00
อ.ร้อยตรี ดร. บูญญาติ คติวัฒน์
270/66
-
โครงการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบด้านวิชาชีพ
91,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
269/66
-
การพัฒนาครูเข้าสู่วิชาชีพ
90,000.00
อ.ดร. ยุพิน ยืนยง
268/66
203104080421
สัมมนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
7,200.00
อ.ดร. ยุพิน ยืนยง
267/66
106101010544
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5 สรรพศาสตร์วิทยาสร้างคุณค่าปัญญาชน"
17,200.00
อ.พรนภัส ทองพูล
266/66
408207010121
ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์
118,440.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 24 ม.ค.66
265/66
-
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู
30,000.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
264/66
C07102450144
การเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูท้องถิ่น Enrichment Program
125,000.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
263/66
308606020121
โครงการสำรวจการใช้ยานพาหนะและสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
262/66
308606020121
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42,000.00
อ.ดร. ประดิพันธ์ ทองแถม ณ. อยุธยา
วันที่ 23 ม.ค.66
261/66
108509040944
การเลี้ยงแพะเนื้อพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก
150,000.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
260/66
6071001021121
จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ
7,850.00
นาย ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
259/66
106101010544
โครงการเข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
18,103.00
อ.ดร. ศิวพร มูลวงค์
258/66
-
โครงการพัฒนาศุนย์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิต
220,000.00
นาง นับวรรณ เอมนุกูลกิจ
257/66
-
การยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างแกนนำต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี ระดับ Premium
180,000.00
อ.ดร. ณฐกร นิลเตร
256/66
108508150144
การพัฒนาสบู่เหลวและแชวพูจากลูกตาล ชุมชนบ้านโป่งสลอด
85,000.00
ผศ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
255/66
-
ศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี
500,000.00
รศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง
254/66
203302100121
203302020121
507101040121
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลฯ
46,000.00
40,800.00
13,160.00
99,960.00
อ. เผ่า อนันจิ๋ว
253/66
203202150221
การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
4,880.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
252/66
106101010544
โครงการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors
18,537.00
อ.ดร. จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์
251/66
203102320121
สัมนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะมนุษฯ
178,320.00
ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
วันที่ 20 ม.ค.66
250/66
108202010144
การเรียนรู้ระบบน้ำในแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์แบบ Active Learning
9,500.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
249/66
108509040244
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ฐานผักยกโต๊ะกางมุ้ง
115,500.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
248/66
108508020144
การจัดทำหนังสือพรรณพืชท้องถิ่นพื้นที่อนุรักษ์ฯ ป่าโป่งสลอด จ.เพชรบุรี "หนังสือพรรณพฤกษชาติ"
324,000.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
247/66
-
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่21
54,000.00
อ. พนัส ชัยรัมย์
246/66
-
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนดอนขุนห้อยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนตำบล ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
70,000.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
245/66
104101030144
การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้านักศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำการศึกษา 2566
31,750.00
นส. บราลี เอิบอิ่ม
244/66
108205010144
จ้างงานบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา "นักนวัตกรชุมชม"
300,000.00
นาย โสภณ เกตุแก้ว
243/66
-
อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMPและHACCP) ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30,000.00
ผศ. สุภัทรา กล่ำสกุล
242/66
607101021021
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับประชุม
94,000.00
นาย ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
241/66
203202030321
กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหาร
12,000.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
240/66
108508020144
การปลูกรักษา และขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน และพืชวงศ์ขิง เพื่ออนุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
75,000.00
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
วันที่ 19 ม.ค.66
239/66
208201010121
ประชุมและเสวนาวิชาการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
260,000.00
ผศ.ดร. พิชิต สุดตา
238/66
108211020144
กิจกรรมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ จังหวัดชุมพร
96,000.00
นส. เฉลย ทองคำ
วันที่ 18 ม.ค.66
237/66
C07102030244
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น : นักนวัตกรผู้สูงอายุ
25,000.00
ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข
236/66
108207030144
การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะงานสำนัก
17,400.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 17 ม.ค.66
235/66
-
กฏหมายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันของเยาวชนและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
0.00
อ. สกุล กร่ำธาดา
234/66
203202240121
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี
99,872.00
อ. อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
233/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน
20,000.00
ผศ.ดร. ขวัญชัย หนาแน่น
232/66
C07102030244
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง"
30,000.00
อ. ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
วันที่ 16 ม.ค.66
231/66
-
การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วิทยาเขตโป่งสลอดสู่การวิจัย และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
99,750.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
230/66
-
โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหาร และสุขภาพ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองน้ำดำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
200,000.00
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
วันที่ 13 ม.ค.66
229/66
208603010121
โครงการจัดทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
13,910.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
228/66
106101010544
โครงการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องว่าว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 1/2
3,000.00
อ. บูญธิดา แซ่จึง
227/66
106101010544
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทในการร่วมรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัทธยม 6
18,800.00
อ.ดร. นริศรา เค้าฉิม
226/66
-
โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิธึบ้านลาด "ถนนต้นตาล ลานวัฒนธรรม อ.บ้านลาด"
37,400.00
นส. พิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 12 ม.ค.66
225/66
-
เตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า
94,000.00
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
224/66
108508160144
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านโป่งสลอด
80,000.00
ผศ.ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา
223/66
-
การจัดทำระบบประกันคุณภาพความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
30,000.00
ผศ. สุภัทรา กล่ำสกุล
วันที่ 11 ม.ค.66
222/66
308401030121
ศึกษาดูงานหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาววิทยาลัยมหิดล
9,760.00
นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลวัฒนโภคิน
221/66
-
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนตามกลุ่มยุทธศาสตร์
100,000.00
อ.ดร. จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
220/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย2
86,592.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
219/66
-
ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์
0.00
อ. วิชาญ แฟงเมือง
218/66
-
แปลงสาธิตการปลูกผักยกโต๊ะ วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งสลอด
73,500.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
217/66
-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอนจานบ้านเชียงเกมส์
1,433,860.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 10 ม.ค.66
216/66
108503020244
จัดทำแผน SDGs เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs Ranking 2023
53,600.00
นส. ชลธิพา สุขดี
215/66
108506020144
โครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ สร้างสรรค์ จรจรัล จันทบูร
35,000.00
นายศิริวัฒน์ ขำเกิด
214/66
607101050121
โครงการค่ายนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์
14,600.00
ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม
วันที่ 09 ม.ค.66
213/66
-
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ น้ำ น้ำเสีย ดิน ปุ๋ย และอาหาร
7,704.00
นส. ชนิดา ศรีสาคร
212/66
106101010544
โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสอบแข่งขันเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ
2,700.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
211/66
-
การพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพาน
170,000.00
รศ. ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
210/66
-
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัิตการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
64,201.00
อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
209/66
108207020744
กิจกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด และการป้องกันโรค
16,800.00
นาย ปฐมพร กำบัง
208/66
108207020244
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3,200.00
นาย ปฐมพร กำบัง
207/66
108207020144
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้วยวงจร PDCA
3,200.00
ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
206/66
108207160144
อบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
22,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
205/66
308606040121
ติดตั้งระบบล้นบำบัดน้ำเสียภายในศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการหลัก โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในมหาวิทยาลัย
54,500.00
อ. ว่าที่ ร.ต. ด.ร. บุญชาติ คติวัฒน์
204/66
308606040121
นำน้ำหลังการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำสนามหญ้า ภายในศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
95,441.00
อ.ว่าที่ ร.ต. ดร. บุญชาติ คติวัฒน์
203/66
308606010131
โครงการระบบนำพลังงานแสงอาทิตย์
150,000.00
ผศ.ดร. ปรัชญา มุขดา
202/66
108508100144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมพื้นเมือง
150,000.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
201/66
203205010121
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านแพะ
4,500.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
200/66
507101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
199,665.00
ผศ. วรรณไพร แย้มมา
วันที่ 06 ม.ค.66
199/66
106101010544
โครงการจัดซื้อเกมกระดาน เพื่อฝึกกระบวนการคิด
2,890.00
อ. ชาลินี เค้าฉิม
198/66
607101050121
Satit s Recital 2023
4,400.00
นส. ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
197/66
-
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด
99,955.00
รศ.ดร. สริตา บัวเขียว
196/66
-
507101040121
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
50,100.00
165,678.64
215,778.64
อ. ธัญชนก ลีธีระ
195/66
-
การทดสอบสมรรถนะมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1
70,000.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
194/66
-
การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
2,775.00
นาย ทศพร ลิ้มดำเนิน
193/66
108508110144
โครงการปลูกขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการศึกาาเรียนรู้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้าพื้นถิ่น
100,000.00
อ.ดร. สุมิตานันท์ จันทะบุรี
วันที่ 05 ม.ค.66
192/66
108508130144
จัดทำหนังสือกล้วยไม้อนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
150,000.00
อ.วุฒิชัย ฤทธิ
191/66
108508040144
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียน
70,000.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
190/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
98,000.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
189/66
308603010221
โครงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
99,510.00
นส. ฐิติพร การะเกตุ
188/66
203302100121
โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเชิงบริการวิชาการในชุมชนตำบลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี และศึกษาดูงานสปาเกลือกังหันทอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
8,100.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
187/66
507101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพบาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
358,304.76
อ. ปิยธิดา เฉียบแหลม
186/66
203304020121
โครงการสอบประมวลความรอบรู้พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4
3,000.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
วันที่ 04 ม.ค.66
185/66
507101040121
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
116,890.00
อ.ดร. นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
184/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง "ทักษะ Soft Skill" และ Reskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
25,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
183/66
607101050221
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถม
7,720.00
อ. พงค์ธร เรืองสวัสดิ์
182/66
-
โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ครั้งที่2
11,400.00
นส. ชนานุช เงินทอง
วันที่ 03 ม.ค.66
181/66
-
ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
75,000.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
180/66
108508030144
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากละมุด
50,000.00
รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
179/66
108506020144
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art@ถนนต้นตาล ครั้งที่ 2
47,600.00
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
วันที่ 29 ธ.ค.65
178/66
507101030121
การเสริมสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมบริการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2
5,475.00
อ. วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
177/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระยะที่ 2
51,370.00
นส. ณภัค ภัทรศิรเมธ
176/66
108508120144
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
90,000.00
อ.ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
175/66
108508090144
รวบวรมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
50,000.00
อ. วุฒิชัย ฤทธิ
174/66
203202230121
แนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหาหกรรม
50,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
173/66
203202220121
งานพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
40,000.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
172/66
-
การส่งเสริมการปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง ชุมชนบ้านดอนขุนห้อย ปีที่ 2
99,500.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
171/66
-
โครงการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด
99,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
วันที่ 28 ธ.ค.65
170/66
203205010121
การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเขตกึ่งร้อน ไม้ผลเขตหนาว การผลิตพืชอินทรีย์
12,840.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
169/66
108508080144
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี
5,000.00
อ.ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
168/66
203202030221
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
นส. ทิพสุดา ชงัดเวช
วันที่ 27 ธ.ค.65
167/66
-
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธิ์ของสถาบันวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ
78,820.00
นส. นงลักษณ์ ขาวผ่อง
166/66
-
โครงการเตรียมความพร้อม การสอบวิชาเอก เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู
205,000.00
รศ. กาญจนา บุญส่ง
165/66
-
โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
30,000.00
ผศ.ดร. ปัญญา ทองนิล
164/66
-
วอลเลย์บอลชายหาด 3 คน เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2
28,800.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 26 ธ.ค.65
163/66
108508060144
บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
59,300.00
อ.ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
วันที่ 23 ธ.ค.65
162/66
-
การเจ็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ
40,000.00
นส. ทิพย์สุดา ชงัดเวช
161/66
203302090121
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและจาก
34,000.00
อ.ดร. เบญจวรรณ ดุนขุนทด
วันที่ 21 ธ.ค.65
160/66
-
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพครูในรายวิชาเอก
205,000.00
รศ. กาญจนา บุญส่ง
159/66
106101010444
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
9,600.00
อ. ธนวรรณ จันทกูต
158/66
203304020121
203302100121
203302110121
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาแพทย์แผนไทย และเสริมสร้างศักยภาพอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
9,700.00
4,900.00
5,600.00
20,200.00
อ. ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร
157/66
-
การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ
111,080.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
156/66
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tournament ครั้งที่ 8
150,176.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 20 ธ.ค.65
155/66
108207020844
กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
10,000.00
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
154/66
108207020844
กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
10,000.00
อ. พิศาล ปานแก้ว
153/66
-
Happy New Year & Children s Day 2023
20,600.00
อ.ดร. ทสพล แม้นเขียน
152/66
-
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารและผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีมาตรฐาน
0.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
151/66
-
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็น Instructor ด้าการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุข
218,490.00
อ.ดร. วีรยุทธ ศรีทุมสุข
150/66
-
โครงการพัฒนาศักยภาพ "อสม. Diamond" ด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
7,500,000.00
ผศ.ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
149/66
B07101040321
อบรมการจัดสวนถาด Mini 3 Garden
8,775.00
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
วันที่ 19 ธ.ค.65
148/66
07102010144
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์ขนม) ปีที่ 5 ภายใต้โครงการ 3.3-2 การพัมนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
193,000.00
อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
147/66
108503020244
การออกแบบการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs
54,100.00
นางสาวชลธิพา สุขดี
146/66
-
ศึกษาดูงานโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
0.00
ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
วันที่ 16 ธ.ค.65
145/66
F07101060421
กิจกรรมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25,620.00
นางสาวเฉลย ทองคำ
144/66
-
กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ Entech Ambassador 2022
10,000.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
วันที่ 15 ธ.ค.65
143/66
-
ทูต PBRU Ambassador 2022
13,000.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
142/66
-
การสัมมนา เรื่อง ตู้ MDB กับความสำคัญในงานไฟฟ้า
0.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 14 ธ.ค.65
141/66
108506020144
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 43
19,324.88
ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
140/66
208205030121
แข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 43 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
20,710.00
อ.ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
139/66
-
ผลิตสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
15,000.00
อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
138/66
-
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 คณะวิทยาการจัดการ
55,282.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
137/66
F07101040121
รับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
17,000.00
อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์
136/66
203204010221
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนวัสดุการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา
39,190.00
รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
วันที่ 13 ธ.ค.65
135/66
-
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
30,000.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
134/66
203104050121
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา : การพัฒนาความสามารถในการอ่านบทความภาษาอังกฤษและเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการบริหารการศึกษาจากฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต
7,200.00
ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
133/66
208205050121
แข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 43 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
40,000.00
อ.พรพรรณ เพ่งผล
132/66
-
ร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 "ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์" 2566
1,707,380.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 09 ธ.ค.65
131/66
-
กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0.00
อ.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
130/66
106101010444
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิต
11,280.00
อ.วิชชุดา ขำประถม
129/66
106101010544
SATIT Fair
2,126.00
อ.วรภัทร์ อิทร์ประสิทธิ์
วันที่ 07 ธ.ค.65
128/66
208205010121
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 "เฟื่องฟ้าเกมส์"
228,739.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
127/66
-
การแข่งทักษะทางวิชาการของนักศึกษา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์
234,150.00
อ.ดร. ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
126/66
208603010121
โครงการผลิตสื่อป้ายโฆษณาไวนิลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
98,344.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
125/66
A07102010144
โครงการเข้าร่วมการประเมินผลการประเมินผลการดำเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจ รอบ 24 เดือน
12,980.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
124/66
203302100121
203302020121
507101040121
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ระยะ 5 ปี
10,000.00
10,000.00
169,850.00
189,850.00
ผศ. เผ่า อนันจิ๋ว
123/66
-
203302080121
โครงการแข่งขันทักษะเครือข่ายวิชาการสาธารณสุข พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่43
9,403.00
38,780.00
48,183.00
ผศ. ชิดชนก ปานวิเชียร
122/66
203202030121
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์
30,000.00
ผศ. น.สพ.ดร. มหิศร ประภาสะโนบล
121/66
203204010421
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
48,000.00
ผศ. น.สพ.ดร. มหิศร ประภาสะโนบล
วันที่ 06 ธ.ค.65
120/66
-
Entech Smart Boy & Girl 2022
24,000.00
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
119/66
C070102220144
สร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566
79,400.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
118/66
B07101040321
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Occupational Training Course for Dorm"
40,000.00
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
117/66
-
เตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานสากล Society for Simulation in Healthcare ศูนย์ SIRCOP
18,580.00
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
116/66
607101050121
พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20,360.00
อาจารย์ ดร.ศิวพร มูลวงค์ และอาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน
115/66
203204010121
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
45,600.00
อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
114/66
-
โครงการนำเสนอแผนงานวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
35,700.00
นางสาวชนานุช เงินทอง
วันที่ 30 พ.ย.65
113/66
208603010121
โครงการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ
83,460.00
นส. ชนิกานต์ ชวรุ่ง
112/66
-
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่43
10,000.00
ผศ. กฤษณ์ ไชยวงศ์
วันที่ 29 พ.ย.65
111/66
-
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ศูนย์ทรพัยากรสถานการณ์จำลองและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
274,500.00
อ.ดร. วีรยุทธ ศรีทุมสุข
110/66
-
อบรมเรื่องการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
17,700.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
109/66
-
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11
3,144,320.00
ผศ.ดร. วรรณวิภา มัธยมนันท์
108/66
-
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาเขตโป่งสลอด
70,000.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
107/66
-
การพัฒนาข้อเสนโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวสุขภาพ Thailand Riviera Health Tourism
5,700.00
ดร. บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
106/66
108207030144
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
20,000.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
105/66
108207030144
PBRU Ambassador & PBRU LGBTQ+ 2022
65,000.00
นาย หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
104/66
108207030144
การพัฒนาสมรรถนะและความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ
80,200.00
นาย ณัฐวรรธน์ ขำขาว
วันที่ 28 พ.ย.65
103/66
106101010244
โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74,940.00
นาง เณริศา พิทักษ์สาลี
102/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โดรนเพื่อการเกษตร
51,000.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
101/66
106101010444
Christmas Day at SATIT PBRU
14,035.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
100/66
203102250121
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ
10,000.00
อ.ดร. กฤษฎา สุริยวงค์
99/66
203204010421
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์
30,000.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
98/66
203204010421
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านงานฟาร์มปศุสัตว์เคี้วเอื้อง
18,000.00
อ.ดร. วนิดา มากศิริ
97/66
106101010544
โครงการประชุมผู้ปกครองและแนะแนวทางศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
5,425.00
นส. ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์
96/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
35,900.00
อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
95/66
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น
71,680.00
อ. ปองพล รักการงาน
วันที่ 25 พ.ย.65
94/66
607101050121
106101010444
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์
161,000.00
154,265.00
315,265.00
นส. กัญญารัตน์ คำวิชัย
93/66
203202150121
การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
7,500.00
อ. ศจีมาศ นันตสุคนธ์
92/66
-
โครงการปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัย
92,600.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
91/66
203202040121
ภารกิจของหน่วยงาน พัฒนาระบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียน
6,720.00
อ.ดร. กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
วันที่ 23 พ.ย.65
90/66
607101050121
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
234,809.98
อ.ดร. สรรเสริญ เลาหสถิตย์
วันที่ 22 พ.ย.65
89/66
-
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด Covid-19
402,600.00
อ.ดร. กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
88/66
-
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
20,000.00
อ. กมลาลักษณ์ นวมสำลี
87/66
-
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารขั้นสูง
0.00
ผศ. ประกาศ ชมภู่ทอง
วันที่ 21 พ.ย.65
86/66
607101050221
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566
21,400.00
อ. ธิดารัตน์ หอมเมือง
85/66
-
การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 6
25,200.00
อ.ดร. ยุพิน ยืนยง
84/66
106101010444
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายพระราชกุศล
6,575.00
อ. วิชาญ แฟงเมือง
วันที่ 18 พ.ย.65
83/66
106101010544
โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสอบแข่งขันเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ
1,205.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
82/66
-
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์และการแพทย์แผนทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
584,500.00
อ. ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
81/66
-
การแข่งขัน พ.จ.น.ก. บุคลากร สัมพันธ์ ครั้งที่ 43
384,700.00
นส. น้ำฝน แสงอรุณ
80/66
็H07101010121
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65
52,240.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
79/66
-
โครงการ Mental health of PBRU ประจำปี 2565
0.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
78/66
-
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
8,840.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
77/66
-
โครงการตลาดนัดแรงงาน PBRU ประจำปี 2566
0.00
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง
วันที่ 17 พ.ย.65
76/66
-
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2566
1,400.00
ดร. บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
75/66
203102360121
การจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566
19,400.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
วันที่ 16 พ.ย.65
74/66
203204020121
สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อม และเผยแพร่งานวิจัย
20,000.00
ผศ.ดร. รุ่งกานต์ กล้าหาญ
73/66
203102290121
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
16,720.00
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
วันที่ 15 พ.ย.65
72/66
-
5 ส Big Cleaning Day สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,880.00
นายณัฎฐนันท์ ศูนย์จันดา
71/66
104101030144
พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ (Telehealth & Smart Health)
8,640.00
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
70/66
203202050121
งานทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
98,900.00
อาจารย์กรกรต เจริญผล
69/66
-
กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเป็นต้นแบบที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
0.00
อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
68/66
203102280121
โครงการสนับสนุนฝ่ายฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
50,000.00
อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
67/66
-
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
260,000.00
นางภควัน จันทนเสวี
66/66
A07102010144
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการระดับ Spin-off ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2564 - 2565
25,000.00
นางสาวสุพัตรา บูรณารมย์
65/66
A07102010144
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการระดับ StartUP ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2564 - 2565
53,000.00
นางสาวสุพัตรา บูรณารมย์
วันที่ 14 พ.ย.65
64/66
-
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62
66,920.00
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
วันที่ 11 พ.ย.65
63/66
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้
36,000.00
อ.ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
62/66
203202030421
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
12,000.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
61/66
-
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
67,500.00
อ. กุลวดี เข่งวา
60/66
-
โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษา EP-MITSL
6,300.00
อ. อภิชาติ เครือจันทร์
59/66
-
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
5,000.00
อ.ดร. ชาลินี เค้าฉิม
58/66
-
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
0.00
อ. ชลาลัย วงเวียน
57/66
-
กิจกรรมลอยกระทงสไตล์วิศวะฯ ปีที่ 3
0.00
อ. ชลีดล อินยาศรี
56/66
203204010321
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
27,739.00
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
55/66
-
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
137,693.80
ผศ.ดร. มุกข์ดา ผดุงยาม
54/66
-
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,019,200.00
ผศ.ดร. ณัฐกานต์ ภาคพรต
53/66
-
โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสอบแข่งขันเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ
925.00
นส. ฐิดารัตน์ เดชเรือง
52/66
-
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
264,000.00
ผศ.ดร. อภิชาติ เลนะนันท์
51/66
-
การแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ ประจำปี 2565
34,980.00
อ.วนิดา มากศิริ
วันที่ 09 พ.ย.65
50/66
-
พัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส 62
0.00
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
วันที่ 08 พ.ย.65
49/66
-
โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I Freshy Day 2022
0.00
อ.ดร. ฐาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
48/66
-
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
2,100.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
วันที่ 07 พ.ย.65
47/66
-
กิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565
0.00
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
46/66
607101021021
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
386,280.00
อ.ดร.จรรยา อุดมทรัพย์
วันที่ 01 พ.ย.65
45/66
-
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7,080.00
อ. ณัฐมล อยู่ยั่งยืน
44/66
-
การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
473,790.00
อ. วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
43/66
-
ร่วมโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะดนตรี และการแสดงครั้งที่ 10 "Culture and Arts Festival 2022"
15,680.00
อ. วิไลวรรณ ไชยลังการ
42/66
-
สัมมนาการถ่ายทอดผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามกรอบตารฐานคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
17,500.00
ผศ.ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
วันที่ 27 ต.ค.65
41/66
-
การพัฒนาและปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อบริการวิชาการหารายได้ในอนาคต ณ. ชั้น 1 อาคารเพชรน้ำหนึ่ง
654,468.00
อ.ดร. ประกายรัตน์ ทุนิจ
40/66
-
กิจกรรมการผลิตผ้าพิมพ์ลวดลายอัตลักษณ์อันเป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
134,820.00
ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช
39/66
-
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร (หนังตะลุง) จากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
0.00
ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย
38/66
-
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย
69,780.00
นส. ชนานุช เงินทอง
37/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Positive Thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ"
247,000.00
นาง ภควัน จันทนเสวี
วันที่ 21 ต.ค.65
36/66
A07102010144
โครงการสัมนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดียยุคดิจิทัล
35,800.00
อ. จรรยาพร บุญเหลือ
35/66
-
การรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
483,250.00
นาย นเรนทร อมรจุติ
34/66
-
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
457,550.00
นาย นเรนทร อมรจุติ
33/66
-
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า
40,000.00
ผศ.ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
32/66
-
โครงการความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
41,850.00
อ.ดร. มุกข์ดา ผดุงยาม
31/66
-
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
8,000.00
อ. สัณฐิตา กลิ่นทอง
30/66
-
การผลิตไก่ไข่เพื่อสุขภาพต้นทุนต่ำ
259,812.00
อ.สำรวย มะลิถอด
วันที่ 20 ต.ค.65
29/66
2031020101211
การประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา
35,910.00
นส. ยุวดี แสงส่งกลิ่น
28/66
-
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธิ์ของสถาบันวิจัย
43,000.00
นส. นงลักษณ์ ขาวผ่อง
27/66
-
ทูต IT Ambassador 2022
0.00
อ.ดร. ปราโมทย์ ตงฉิน
วันที่ 19 ต.ค.65
26/66
-
การจัดการสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
31,750.00
นส. บราลี เอิบอิ่ม
วันที่ 18 ต.ค.65
25/66
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ปี 2565 เลก 2
610,430.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
24/66
-
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
197,520.00
อ. ปองพล รักการงาน
วันที่ 17 ต.ค.65
23/66
-
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565
19,400.00
นส. ไพลิน อ่อนแสง
วันที่ 12 ต.ค.65
22/66
-
โครงการและดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
794,154.04
อ.ดร. กฤษดา ตั้งชวาล
21/66
-
หลักการทรงงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
10,000.00
ผศ.ดร. วิภวานี เผือกบัวขาว
20/66
-
ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรีโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.00
อ. วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์
19/66
-
ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
0.00
อ. ประเสริญ ปราชญ์ประยูร
วันที่ 11 ต.ค.65
18/66
-
บริการการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยในยุคสังคมปกติวิถีใหม่
877,060.00
อ.ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ
17/66
-
โครงการเข้าร่วมประชุมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 "ลวบุรีเกมส์" ครั้งที่ 3
64,600.00
นางสาวกัญญารัตน์ คำวิชัย
16/66
-
การประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
917,926.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
15/66
-
จ้างพนักงานชั่วคราวประจำศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาเขตโป่งสลอด
340,200.00
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
วันที่ 10 ต.ค.65
14/66
-
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก
849,460.00
นาย อำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 07 ต.ค.65
13/66
-
ลอยกระทง สืบสานงานประเพณีไทย 2565
58,780.00
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
12/66
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
20,000.00
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
11/66
-
งานแถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11
246,691.00
ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
วันที่ 06 ต.ค.65
10/66
-
จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหวิทยาลัย "PBRU Shop"
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
9/66
-
จัดทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
712,600.00
นาง เสาวภา พงษ์พิพัฒน์
8/66
-
การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
461,530.00
อ. วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
7/66
-
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
582,000.00
นส. ศศิวิมล กาหลง
วันที่ 05 ต.ค.65
6/66
-
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
17,800.00
นาง ภควัน จันทนเสวี
5/66
-
โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 1
25,914.00
อ. วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
วันที่ 04 ต.ค.65
4/66
-
อบรมจัดเตรียมความพร้อมในการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ UBI Pitching Day เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
18,280.00
นส.สุพัตรา บูรณารมย์
3/66
-
กิจกรรมผลิตโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.00
อ.ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท์
วันที่ 03 ต.ค.65
2/66
-
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติการการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยุนต์ในฟาร์มปศุสัตว์
0.00
อ.ดร.ทวิรัตน์ ก้อนเครือ
1/66
-
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
21,600.00
นาย ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine