เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ค้นหา
ลำดับ รหัสงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
วันที่ 07 ธ.ค.61
214/62
208205060421
การสร้างความพร้อมด้านครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน
29,600.00
อ.วรรณา วัฒนา
213/62
208205060521
การสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
17,800.00
อ.วรรณา วัฒนา
212/62
208202120121
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
40,000.00
อ.ดร.อนุชา สายสร้อย
211/62
102202330121
พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำหรับนักศึกษา
5,833.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
210/62
508406010121
การพัฒนานวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
58,200.00
อ.ภาสิต ศิริเทศ
209/62
208204250321
แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศของนักศึกษาสาขาบัญชี
25,000.00
ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง
208/62
208204070121
การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั้วประเทศ
10,000.00
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
207/62
102202A10121
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5,000.00
อ.ชลาลัย วงเวียน
206/62
102202320121
สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5,833.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
205/62
102202300121
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
12,798.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
204/62
102202290221
102202290121
การเพาะขยายพันธุ์ปูม้าและไข่ของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ที่ติดมากับเครื่องมือประมง
1,498.00
8,502.00
10,000.00
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
203/62
103201010444
พัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องพยาบาลประจำปี 2561
18,000.00
น.ส.กัญญารัตน์ คำวิชัย
202/62
208201460121
ประชุมสัมมนา ทิศทางการผลิตครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
35,800.00
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
201/62
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
16,000.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
วันที่ 06 ธ.ค.61
200/62
-
ฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
50,000.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
199/62
102102260121
แนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
80,000.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
198/62
102202090155
แนะแนวการศึกษาจังหวัดประจวบฯ-ชุมพรพื้นฐาน
57,540.00
น.ส.เฉลย ทองคำ
วันที่ 04 ธ.ค.61
197/62
102102090121
อบรมสัมมนางานสกุลช่างเมืองเพชร (ลายรดน้ำ) ระดับนานาชาติ
30,000.00
อ.จักริน จันทนภุมมะ
196/62
202202220121
สัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
5,100.00
อ.อิทธิพัฒน์ รูปคม
วันที่ 29 พ.ย.61
195/62
102202430121
แนะแนวการศึกษาสาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
5,000.00
อ.ครรชิต ภาวนานนท์
194/62
102202300121
การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9,342.00
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
193/62
206101091021
ราชภัฏวิชาการเปิดบ้านเพื่อนักเรียน
14,500.00
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
192/62
208204160121
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม "ศิลปกรรมไทยเพชรบุรีสู่งานสร้างสรรค์"
7,000.00
อ.เขมา แฉ่งฉายา
191/62
202102230221
แสดงผลงานนำเสนอ Infographic เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนฯและ ประกวดสื่อการเรียนรู้ด้วย Application Program (Infographic)
6,985.00
อ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
190/62
-
จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
137,880.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
วันที่ 28 พ.ย.61
189/62
408606030121
พัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีแก่นักศึกษาและบุคลากร
9,380.00
นายเชฐ ศรีแย้ม
188/62
102202100155
ปรับปรุงภูมิทัศน์และเผยแพร่นวัตกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20,160.00
น.ส.เฉลย ทองคำ
187/62
-
จัดแสดงนิทรรศการงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5
12,570.00
อ.วุฒิ สาระรัตน์
186/62
508401010121
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ สถาบัน STIKES Buleleng Bali Indonesia
64,160.00
ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
วันที่ 27 พ.ย.61
185/62
102102300221
102102300121
แข่งขันทักษะวิชาการระดับมัธยมศึกษาและงาน Open House คณะวิทยาการจัดการ
67,100.00
22,500.00
89,600.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
184/62
-
-
206101090121
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5
50,400.00
7,400,000.00
4,347,100.00
11,797,500.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
183/62
308603020121
อบรมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย
10,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
182/62
-
เปิดประสบการณ์ Backpackers
90,000.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
181/62
102202310121
พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสู่การเริ่มต้นทำธุรกิจเกษตร (Student Start up)
5,000.00
ดร.ชมดาว ขำจริง
180/62
-
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8
2,213,700.00
อ.ทนงศ์ จันทะมาตย์
179/62
208201350121
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจระหว่างประเทศ
40,000.00
อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
178/62
208204280121
PBRU Master Chef
30,000.00
อ.ณปภา หอมหวล
177/62
202202220121
เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
5,100.00
อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
176/62
-
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.
15,000.00
อ.ครรชิต ภาวนานนท์
วันที่ 26 พ.ย.61
175/62
202202220121
แข่งขัน Cabling Contest ปี6
5,660.00
นายสมปราชญ์ แซ่หว่อง
174/62
102202480121
นิทรรศการงานประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42,300.00
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
173/62
-
-
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8
93,300.00
99,500.00
192,800.00
น.ส.สุรภา พูลเพิ่ม
วันที่ 23 พ.ย.61
172/62
-
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90,000.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
171/62
202302150121
นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแพทย์แผนไทย
95,740.00
อ.พรทิพย์ พาโน
170/62
202302120121
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข
27,750.00
อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
169/62
202302060121
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
32,200.00
อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
168/62
508604040121
การเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล
120,000.00
อ.รวินันท์ นุชศิลป์
167/62
208201420321
แนะแนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
40,600.00
อ.วรรณา วัฒนา
166/62
-
การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน
10,000.00
อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
วันที่ 22 พ.ย.61
165/62
-
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
15,000.00
ดร.อนุชา สายสร้อย
164/62
208208140142
ก้าวเพื่อความดี ตามศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ครั้งที่ 2
99,300.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
163/62
102202300121
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง
30,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
162/62
102202300121
การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารต้นน้ำ
50,000.00
อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
161/62
102202300121
ฝีกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
15,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
160/62
206101090821
การทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือ ประชุม "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
18,640.00
อ.มธุรส ปราบไพรี
159/62
206101090721
ศึกษาดูงานเส้นทางการท่องเที่ยวสายโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ ประชุม "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
18,750.00
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์
158/62
206101090121
งานประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
366,200.00
อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน
วันที่ 21 พ.ย.61
157/62
308603010121
ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
99,000.00
อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง
156/62
102202660121
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรี) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5,000.00
ดร.อนุชา สายสร้อย
155/62
102202650121
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5,000.00
รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี
154/62
102202590121
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ (บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จ.ปทุมธานี กับ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร)
4,420.00
ผศ.ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์
153/62
-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 "ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์"
282,059.00
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
วันที่ 20 พ.ย.61
152/62
308603020121
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
20,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
151/62
308603020121
อบรมการขยายแตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว
10,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
150/62
308603020121
ศึกษาดูงานเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
99,200.00
อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
149/62
308603020121
อบรมการผลิตถุงผ้า "ช่วยกันใช้ถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม"
10,000.00
อ.อัญชนา เถาว์ชาลี
148/62
308603020121
จิตสำนึกสาธารณะด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา
20,000.00
อ.วิชชญา มณีชัย
147/62
308603010121
การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบรดน้ำสนามหญ้าและสวน
70,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
146/62
308603010121
ใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร
100,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
145/62
308603020121
กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า
30,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
144/62
202202100121
อบรมเรื่อง การเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
143/62
102202300121
พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ การผลิตอาหารต้นน้ำ
90,932.00
ดร.ชมดาว ขำจริง
142/62
102202320121
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
70,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
141/62
-
จูเนียร์ติวเตอร์ ประจำภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
0.00
อ.วิชชุดา ขำประถม
140/62
-
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตฯสัมพันธ์
52,253.00
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
139/62
-
บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
81,290.00
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
138/62
-
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
27,000.00
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
137/62
-
จัดแสดงนิทรรศการและ open house ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5
80,000.00
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
วันที่ 19 พ.ย.61
136/62
208204220121
208204220221
การแข่งขันทักษะการประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561
7,568.00
10,220.00
17,788.00
อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
135/62
-
งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
572,800.00
นายสะอาด เข็มสีดา
วันที่ 16 พ.ย.61
134/62
-
ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ปรับปรุง พ.ศ.2562)
40,000.00
อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
วันที่ 15 พ.ย.61
133/62
202202060121
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอณูพันธุศาสตร์สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
25,000.00
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
132/62
-
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561
5,000.00
อ.กรกรต เจริญผล
วันที่ 14 พ.ย.61
131/62
-
การแข่งขันคล้องโค ประจำปี 2561
30,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
130/62
-
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมอุตสาหกรรม
40,000.00
ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
129/62
-
การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัว "วิถีวัฒนธรรมอาเซียน"
31,200.00
อ.สุธิดา บุตรแขก
128/62
-
จัดซื้อโต๊ะประชุมและชุดโต๊ะรับรองแขก
39,200.00
นางสาวเณริศา คนคล่อง
127/62
502302110121
จัดการเรียนรู้ รายวิชากระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
15,000.00
อ.ดร.ภัทรา ซูริค
126/62
502302040121
การประสานงานและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
45,300.00
อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
125/62
-
ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1
142,400.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
124/62
102202860221
อบรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็ม
19,700.00
อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
123/62
102102330321
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
90,000.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
122/62
10210233032
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
16,100.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
121/62
-
ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
8,630.00
อ.สุธิดา ทองคำ
120/62
-
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์บุคลากร สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
44,000.00
นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
วันที่ 12 พ.ย.61
119/62
102102010154
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
36,900.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
118/62
102202270121
การจัดสรรทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25,000.00
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
117/62
102202210221
102202210121
บูรณาการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกับการพัฒนาชุมชนท่าเรือหาดเจ้าสำราญ
749.00
9,251.00
10,000.00
ดร.ชมดาว ขำจริง
116/62
102302070521
102302070421
102302070321
102302070221
102302070121
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
13,275.00
26,925.00
22,525.00
16,625.00
21,680.00
101,030.00
อ.กุลวดี เข่งวา
115/62
-
ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ O-net (เรียนเพิ่มเติมช่วงเย็น) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
74,750.00
อ.วิทิต มูลวงค์
114/62
102202860321
อบรมการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้
17,600.00
อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
113/62
102202860121
อบรมการพัฒนาปัญหาการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
19,700.00
อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
112/62
502302140121
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
100,000.00
อ.ประเสริฐ ศรีนวล
วันที่ 08 พ.ย.61
111/62
-
การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6
121,800.00
อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
110/62
206101080721
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
65,400.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
วันที่ 07 พ.ย.61
109/62
-
แข่งขันเอแม็ทในโครงการ C.U.T A-MATH CHALLENGE 2018
3,660.00
อ.วิทิต มูลวงค์
108/62
102102340121
ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการด้านแผนธุรกิจและมารยาทไทยระดับชาติ
60,000.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
107/62
-
แข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ
100,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
106/62
-
นวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย
50,000.00
อ.กิตติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
105/62
-
วิชาการพยาบาลพื้นฐาน
28,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
104/62
502302030121
วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
63,148.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
103/62
502302050121
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
105,176.00
อ.กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์
102/62
-
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจังหวัดประจวบฯ
40,600.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
101/62
สกอ.
-
เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
64,240.00
1,145,320.00
1,209,560.00
นายณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว
วันที่ 06 พ.ย.61
100/62
-
การแข่งขันทักษะการปูเตียงในแบบ Duvet
6,649.00
ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
99/62
-
การเสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร
77,300.00
นายทศพร ลิ้มดำเนิน
วันที่ 02 พ.ย.61
98/62
-
ปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
0.00
อ.เกสรสิริ ลีลาลัย
97/62
208209040121
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
9,560.00
อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
96/62
-
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล
20,000.00
ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
95/62
-
จัดทำสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล
70,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
94/62
-
อบรมการพัฒนานักวิจัยสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
35,700.00
อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว
93/62
-
จัดทำวารสารวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
115,000.00
อ.ณฐกร นิลเนตร
92/62
-
สร้างฐานพระอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสวนพฤกษชาติ
200,000.00
อ.ณัทกวี ศิริรัตน์
91/62
-
การจัดซื้อหนังสือ วารสาร วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและการพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
800,000.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
90/62
-
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
80,000.00
อ.วิยดา สุวรรณชาติ
89/62
102202200121
อบรมเทคนิคการผลิตต้นอ่อนทานตะวันงอกเพื่อการบริโภค
10,000.00
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
88/62
102202350121
แนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
87/62
-
เก็บตัวนักกีฬาฟุตซอลเพื่อแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30
0.00
อ.วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
86/62
-
แข่งขัน C.U.T Crossword challenge 2018
1,968.00
อ.วิชชุดา ขำประถม
85/62
-
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42,290.00
เณริศา คนคล่อง
84/62
-
ติดตั้งม่านหน้าต่างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
485,400.00
อ.จิตรรดา พงศธราธิก
83/62
102202170154
ศึกษาดูงานและการปรับแผนกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
107,540.00
ศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
82/62
-
วิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
60,000.00
อ.ทินกร บัวชู
81/62
-
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์
100,000.00
อ.ณัทกวี ศิริรัตน์
80/62
-
ศึกษาดูงานรายวิชาบริหารการพยาบาล
40,000.00
อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
วันที่ 31 ต.ค.61
79/62
-
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ่านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม
100,000.00
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
78/62
-
แข่งขัน Satit PBRU Students Talents
4,700.00
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
77/62
102102330621
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
4,420.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
76/62
102102330121
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
5,600.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
75/62
102102330521
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
36,960.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
74/62
102102330321
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
106,100.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
73/62
102102330221
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
13,320.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
72/62
208206030121
การประกวดชุดรีไซเคิล Green Agri Fashion (โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา)
30,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
71/62
102202180154
พัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ
299,350.00
อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
70/62
-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านสัตวศาสตร์
0.00
อ.สำรวย มะลิถอด
69/62
102102330421
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
13,600.00
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
68/62
202302090121
การจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS ในนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์
21,565.00
อ.ณฐกร นิลเนตร
67/62
202302100121
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรการแพทย์แผนไทย, หลักสูตรสุขภาพและความงาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
60,000.00
อ.ณฐกร นิลเนตร
66/62
208206100321
208206100231
208206100121
บริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
10,000.00
11,700.00
78,300.00
100,000.00
จามจุรี สูงห้างหว้า
65/62
202302150121
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1,740.00
อ.วรัฏฐา เหมทอง
64/62
202302080121
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
27,000.00
อ.อรวรรณ มุงวงษา
วันที่ 30 ต.ค.61
63/62
-
พัฒนาทักษะวิชาการด้านอาหารและการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
41,600.00
อ.ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์
62/62
208201150121
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
40,000.00
อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ
วันที่ 26 ต.ค.61
61/62
202202010121
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร
15,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
60/62
202202030121
วัวเทียมเกวียนแห่เทียนพรรษา
25,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
59/62
202202020121
ปัจฉิมนิเทศเกษตร
10,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
58/62
102202220121
เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและ smart farm
40,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
57/62
102202230121
พัฒนาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00
อ.ดร.วนิดา มากศิริ
56/62
-
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
16,288.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
55/62
-
นำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
50,000.00
ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
วันที่ 24 ต.ค.61
54/62
-
อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
36,900.00
ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
วันที่ 22 ต.ค.61
53/62
102102230121
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฟังบรรยายพิเศษ เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย
31,200.00
อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ
52/62
102102010154
การเตรียมความพร้อมทำงานในสถานประกอบการ
164,600.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
51/62
-
นำนักเรียนร่วมเรียนรู้โครงการมิติทางสังคม ภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย
31,044.00
อ.วิฑูรย์ คุ้มหอม
50/62
-
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
14,362.00
อ.ธีรศักดิ์ วังเวงจิต
49/62
-
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร
100,000.00
อ.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
วันที่ 19 ต.ค.61
48/62
-
อบรมและให้ความรู้กฏหมายและการปฏฺบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
34,000.00
อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย
47/62
-
ส่งเสริมภาพักษณ์บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี
72,000.00
นางภควัน จันทนเสวี
46/62
-
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
42,960.00
อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
45/62
-
แข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีวิชาการ
3,740.00
อ.ธีรพงศ์ สามพ่วงบุญ
44/62
-
เข้าร่วมประชุมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 "ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์"
51,728.10
อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
43/62
-
การเสริมทักษะวิชาชีพ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพื่อสุขภาพต่อเนื่อง ปีที่5
165,280.00
อ.สำรวย มะลิถอด
42/62
-
อบรมด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architectural and Design Education)
0.00
อ.จิตรา มีทองคำ
วันที่ 18 ต.ค.61
41/62
208206110121
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 32 "ดอนขังใหญ่เกมส์"
499,990.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
40/62
-
สัมมนาพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสำหรับอาจารย์คณะมนุษย์ฯด้านการประเมินหลักสูตรและประเมินโครงการ
42,800.00
อ.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
39/62
-
การแข่งขันฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี ราชภัฏเพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 1
122,000.00
นายณัณฒิพัฒณ์ ขำเขียว
38/62
-
การให้บริการห้องพักและการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
2,602,100.00
อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
37/62
-
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
66,700.00
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
36/62
202102260121
จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาความสามารถพิเศษ Portfolio
6,000.00
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
35/62
-
เข้าร่วมการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
62,420.00
นายอำนาจ อนันพิทักษ์
วันที่ 17 ต.ค.61
34/62
-
สัมมนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
0.00
อ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
33/62
-
Performing Arts At หาดเจ้าสำราญ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมผ่านชุมชน
0.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
32/62
-
พัฒนาข้อสอบ เพชรสาธิต
27,600.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
31/62
-
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีวิชาการ
3,740.00
ธีรพงศ์ สามพ่วงบุญ
30/62
-
พัฒนาศักยภาพทักษะการสอน (STEM)
29,400.00
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
29/62
-
สนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกีฬาดอนขังใหญ่
150,000.00
อ.ชนาธิป บุบผามาศ
28/62
-
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
2,000.00
อ.สุธิดา ทองคำ
27/62
-
แข่งขันประกวดบอนไซ
28,900.00
ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
26/62
-
การศึกษานำร่องในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพทารกและเด็กเล็ก
466,156.00
น.ส.พรรณกมล ทรัพย์สกุล
25/62
-
ทักษะด้านนิติศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25,000.00
ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
24/62
-
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
80,000.00
นายนพดล เมืองนก
23/62
-
บริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกการแพทย์แผนไทย
1,760,400.00
ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
วันที่ 16 ต.ค.61
22/62
102102010154
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย
88,450.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21/62
102102010154
อบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา
4,400.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20/62
102102010154
การเขียนโครงการ วิธีการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
23,600.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19/62
102102010154
เปิดโลกชมรมและการแสดงเชิงสร้างสรรค์
59,100.00
หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
วันที่ 12 ต.ค.61
18/62
-
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์วนิดา มากศิริ
17/62
-
กีฬาระหว่างคณะครั้งที่ 32 ดอนขังใหญ่เกมส์
160,000.00
อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี
16/62
-
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
15/62
-
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
150,000.00
อาจารย์กรกรต เจริญผล
วันที่ 11 ต.ค.61
14/62
-
แข่งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน 2561
80,000.00
อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด
13/62
-
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม STEM ศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาเคมี
15,500.00
อ.กฤษณะ พวงระย้า
วันที่ 09 ต.ค.61
12/62
-
แข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
180,000.00
อาจารย์ศิริจิตร ช่อสุวรรณ
วันที่ 08 ต.ค.61
11/62
-
พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย
356,198.00
อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์
10/62
-
พัฒนาสุขภาวะด้านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ดอนขังใหญ่เกมส์ครั้งที่ 32)
150,000.00
อ.กฤษฏา สุริยวงค์
9/62
-
กีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่ ประจำปี 2561
150,000.00
อ.ปองพล รักการงาน
8/62
C06102030144
วิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนฯ (สสส.)
180,040.00
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
7/62
-
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ
12,828.00
อาจารย์วิชชุดา ขำประถม
วันที่ 04 ต.ค.61
6/62
-
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16,520.00
อาจารย์พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
วันที่ 03 ต.ค.61
5/62
-
ศึกษาและส่งเสริมการสร้างสื่อการสอนใหม่
3,600.00
อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
วันที่ 02 ต.ค.61
4/62
-
อบรมและทดสอบมาตรฐานข่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
52,000.00
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท
3/62
-
ฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC ภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
42,100.00
อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
2/62
-
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี
31,250.00
นายกิตติภพ รักษาราษฏร์
1/62
-
ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ บูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
17,390.00
อ.มนชยา สมจริต
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine