เข้าสู่ระบบ

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2,228 ครั้ง  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวจัดสรร : 1,664,900 บาท
เบิกจ่าย : 1,038,762.78 บาท
คิดเป็น : 62.39 %
การยกระดับคุณภาพบัณฑิตจัดสรร : 15,539,000 บาท
เบิกจ่าย : 8,166,634.23 บาท
คิดเป็น : 52.56 %
การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูจัดสรร : 7,699,000 บาท
เบิกจ่าย : 3,734,619.74 บาท
คิดเป็น : 48.51 %
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจัดสรร : 1,664,900 บาท
เบิกจ่าย : 990,353.64 บาท
คิดเป็น : 59.48 %
การพัฒนาท้องถิ่นจัดสรร : 26,374,800 บาท
เบิกจ่าย : 18,723,070.85 บาท
คิดเป็น : 70.99 %
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดสรร : 4,162,500 บาท
เบิกจ่าย : 3,362,897.05 บาท
คิดเป็น : 80.79 %
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจประจำข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
10  ท่าน
Today
00000005  
All
00038286