เข้าสู่ระบบ
คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก : 
มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 19 มิ.ย.67      43 ครั้ง
การปรับปรุงโครงสร้างระดับงานภายในสำนักงานคณบดี สำนักงานอธิการบดี สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...
 14 พ.ค.67      40 ครั้ง
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 26 ก.พ.67      186 ครั้ง
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 12 ธ.ค.66      219 ครั้ง
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 05 ก.ย.66      353 ครั้ง
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 26 ธ.ค.65      201 ครั้ง
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559
 26 ธ.ค.65      298 ครั้ง
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี...
 23 ธ.ค.65      621 ครั้ง
การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ปรับปรุงปี 2564...
 28 ต.ค.65      782 ครั้ง
กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ พ.ศ. 2564
 28 ต.ค.65      452 ครั้ง
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 27 ม.ค.64      754 ครั้ง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 13 พ.ย.63      25 ครั้ง
การแบ่งส่วนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง...
 21 พ.ค.63      890 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 28 ก.ย.61      1,930 ครั้ง
ประกาศการจ้างเหมาบริการรถยนต์มาใช้ในราชการ
 28 ก.ย.61      703 ครั้ง
ประกาศกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย...
 28 ก.ย.61      1,184 ครั้ง
ข้อบังคับฯการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ 2561
 21 ส.ค.61      1,116 ครั้ง
ข้อบังคับฯคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พศ 2561
 21 ส.ค.61      825 ครั้ง
ข้อบังคับฯการจ้างบุคลากรในสาขาขาดแคลนทางด้านพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พศ 2561
 21 ส.ค.61      761 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 17 ก.ค.63      915 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด : 242 รายการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
5  ท่าน
Today
00000017  
All
00038802