เข้าสู่ระบบ
 การแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลเมื่อ : 19 มิ.ย.2563 11:45 เข้าชม 12,147 ครั้้ง  
โครงสร้างการบริหาร กองนโยบายและแผน
ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองกองนโยบายและแผน
1. หน่วยธุรการและประชาสัมพันธ์

1) การรับส่งหนังสือ ทั้งจากภายในกองและภายนอก จากหน่วยงานราชการในสังกัด และหน่วยงานอื่น ตลอดจน ภาคเอกชน การเก็บ การค้นหาและการทำลายเอกสาร การปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้บริหาร เพื่อเป็นการประสาน และเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ

2) ร่าง โต้ตอบ หนังสือเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดการด้านการผลิตเอกสารของหน่วยงาน

3) ติดต่อและประสานงานด้านการประชุม การจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการจัดทำเอกสารในการประชุม

4) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงสู่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. หน่วยบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน พัสดุ

1) งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เพียงพอ และมีคุณภาพดี พร้อมในการปฏิบัติงาน

2) การควบคุมทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

3) การจัดทำคำของบประมาณประจำปี การควบคุมและตรวจสอบยอดเงินงบประมาณของหน่วยงาน

4) จัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน

3. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

1) ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

2) รวบรวมเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

3) จัดทำ SAR ของมหาวิทยาลัยในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานแก่มหาวิทยาลัย

4. หน่วยประสานงานและบริการ

1) สรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

2) เสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

3) ติดต่อและประสานงานด้านการประชุมคณะกรรมการฯ และการเบิกจ่ายต่าง ๆ

4) รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

5) จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย

5. หน่วยประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1) นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มาวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

3) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

4) ดำเนินการรวบรวมความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

6) นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่กำกับดูแล

7) เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

8) เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

9) จัดทำการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดและตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล

10) จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่ออธิการบดีและหน่วยงานที่กำกับดูแล

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. หน่วยวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเงินรายได้

1) ประสานและวิเคราะห์การจัดทำแผน โครงการงบประมาณ และเสนอคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอกรอบและทิศทางงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

2) ริเริ่มพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ ลงสู่หน่วยงาน เพื่อหน่วยงานจัดทำคำขอเสนอต่อมหาวิทยาลัย

4) รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานเสนอต่อรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

5) รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยวิเคราะห์และการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

1) ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำเอกสารจัดทำคำของบประมาณตามผ่านระบบ E-Budget ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และติดตามการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) จัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมาธิการฯ ตามลำดับ

3) งานรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี โดยประสานกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ

5) ประสานงบประมาณกับคณะและหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6) งานวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

7) การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบแผ่นดิน

8) ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีกับหน่วยงานและสรุปในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

9) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ

10) ประสานงานการกลั่นกรองงบประมาณแผ่นดิน

11) วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไข และเสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตรงตามเป้าหมายมากที่สุด

12) ประสาน วิเคราะห์ จัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำในส่วนของเงินงบประมาณ ตั้งงบประมาณและการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแผ่นดิน

13) รายงานเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

14) งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ

15) งานเตรียมการจัดทำเอกสารและการชี้แจงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

16) งานชี้แจงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

17) งานเตรียมการจัดทำเอกสารและการชี้แจงอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

18) งานรายงานการบริหารงบประมาณ ตามแบบสำนักงบประมาณให้เป็นไปตามรายไตรมาส

19) การจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ งบประมาณแผ่นดินประจำปี

20) ประสานงบประมาณบูรณาการกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และจัดทำรายละเอียดงบประมาณ

1. หน่วยวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์

1) ประสานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

3) เสนอแนะและร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงนโยบายและแผนต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลรายละเอียด แผนงานโครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

4) รวมรวบ สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2. หน่วยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ

1) จัดทำปฏิทินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

2) เร่งรัด ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

3) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำรายงานผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย

4) รายงานผลในระบบติดตามแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5) ประสานกับศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาในแต่ละดัชนี

6) ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงาน

7) รวบรวมรายชื่อบุคลากรภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และรายชื่อผู้มารับบริการ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นำส่งต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

8) รวบรวม สังเคราะห์ เอกสารตามแบบ Evidence-Based Integrity and Transparency : EBIT) รายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

9) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับทราบผลประเมิน

10) รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

3. หน่วยวิจัยสถาบัน

1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิต และข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต

2) รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และจัดทำรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เสนอมหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อประกันคุณภาพการศึกษา

3) บันทึกข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4) ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

4. หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ

1) รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

2) สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3) รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคาร

4) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES

5. หน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง

1) การจัดทำแผนอัตรากำลัง การขอเลื่อนระดับ ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีความดีความชอบ ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

2) ประสานกับหน่วยงานเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังระดับมหาวิทยาลัย

3) รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยทั้งสายสายสนับสนุนและสายวิชาการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
4  ท่าน
Today
00000017  
All
00038802