เข้าสู่ระบบ
การจัดสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 22 เม.ย.67    141 ครั้้ง  

กองนโยบายและแผน ร่วมจัดสัมมนา "การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2567 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท เพชรบุรี

บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยากรกลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ และกลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต

ดร.ธีร์  ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา่น วิทยากรกลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

คุณสุนันทา  สมพงษ์  ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์) สำนักงานวิจัยแห่งชาติ วิทยากรกลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ วิทยากรกลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น (+Digital University) 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรกลุ่มที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Division of Policy and Planning : PBRU
สัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 21 พ.ค.67    142 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 05 เม.ย.67    146 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
 11 มี.ค.67    269 ครั้ง
อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
10  ท่าน
Today
00000018  
All
00038803