เข้าสู่ระบบ
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
 11 มี.ค.67    242 ครั้้ง  

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีการดำเนินการที่เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำโดยนายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประธาน ดร. ขนิษฐา จิตต์ประกอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และนางสาวเพ็ญสุข  ม่วงไหมทอง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี เป็นกรรมการ และนายอาจินต์ ฟักทองพรรณ เป็นที่ปรึกษา พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 5 และ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Division of Policy and Planning : PBRU
สัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 21 พ.ค.67    86 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
การจัดสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ..
 22 เม.ย.67    104 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 05 เม.ย.67    113 ครั้ง
อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
7  ท่าน
Today
00000005  
All
00038286