เข้าสู่ระบบ
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 05 เม.ย.67    146 ครั้้ง  

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงนำเสนอนโยบายของผู้บริหาร สร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ต่อบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปฏิบัติตามแผนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนยุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนการดำเนินงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใต้การเป็นองค์กแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#ขอบคุณภาพจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Division of Policy and Planning : PBRU
สัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 21 พ.ค.67    142 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
การจัดสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ..
 22 เม.ย.67    140 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
 11 มี.ค.67    269 ครั้ง
อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
13  ท่าน
Today
00000018  
All
00038803