เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 11 ก.ย.61 เข้าชม 4,326 ครั้้ง  
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 799 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 701 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 780 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,060 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,044 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 919 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 991 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,190 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 820 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 955 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,045 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,027 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 584 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 663 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,141 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 1,055 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 408 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 459 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 405 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 628 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 984 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 320 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 295 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 365 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,141 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,190 ครั้ง )
...............................................................................
3. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,060 ครั้ง )
...............................................................................
4. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
( ดาวน์โหลด 1,055 ครั้ง )
...............................................................................
5. แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558–2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ดาวน์โหลด 1,045 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine