เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 11 ก.ย.61 เข้าชม 4,064 ครั้้ง  
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 728 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 628 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 695 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 1,010 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,002 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 890 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 727 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 962 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,152 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 798 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 915 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 1,007 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 1,007 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 558 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 627 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,109 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 974 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 469 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 499 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 599 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 945 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 315 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 299 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,109 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,152 ครั้ง )
...............................................................................
3. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( ดาวน์โหลด 1,010 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
( ดาวน์โหลด 1,007 ครั้ง )
...............................................................................
5. แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558–2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ดาวน์โหลด 1,007 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine