เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 07 ก.ค.60 เข้าชม 3,390 ครั้้ง  
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 404 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 737 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 759 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 741 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 560 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 885 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,034 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 697 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 887 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 901 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 449 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 451 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 1,735 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 709 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 489 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 793 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,735 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,034 ครั้ง )
...............................................................................
3. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
( ดาวน์โหลด 901 ครั้ง )
...............................................................................
4. แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558–2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ดาวน์โหลด 887 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานประจำปี 2556
( ดาวน์โหลด 885 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine