เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 การแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลเมื่อ : 28 ม.ค.2558 18:15 เข้าชม 3,369 ครั้้ง  
1. หน่วยสารบบรรณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 รับ-ส่งเอกสาร

- งานรับและลงทะเบียนหนังสือและพัสดุภัณฑ์

- รับหนังสือและพัสดุภัณฑ์ที่มาจากส่วนราชการภายนอก จากไปรษณีย์ การบินไทย รถทัวร์ รวมทั้งโทรสาร

- งานรับและลงทะเบียนหนังสือและพัสดุภัณฑ์

- รับหนังสือและพัสดุภัณฑ์ที่มาจากส่วนราชการภายนอก จากไปรษณีย์ การบินไทย รถทัวร์ รวมทั้งโทรสาร

- รับหนังสือภายในจากคณะ สถาบัน สำนัก และกองต่าง ๆ

- รับหนังสือจากส่วนราชการภายในคือ คณะ สถาบัน สำนัก และกองต่าง ๆ

- รับหนังสือจากส่วนราชการภายนอก คือ กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ

- พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดำเนินการก่อนหลัง

- ตรวจสอบหนังสือหรือเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน

- ประทับตราหนังสือและลงเลขรับ วันที่ เวลา

- ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ

- จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ แล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

- ติดตาม ทวงถาม และประสานงานในกรณีเกิดปัญหา

- ส่งหนังสือภายนอก รวมทั้งพัสดุภัณฑ์ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ

- ส่งหนังสือภายใน รวมทั้งพัสดุภัณฑ์ไปยังคณะ สถาบัน สำนัก และกองต่าง ๆ

- ลงทะเบียนหนังสือส่งในทะเบียนหนังสือส่ง

- ลงเลขที่และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออก ทั้งในต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วย

- จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

- จัดส่งหนังสือ โดยใช้สมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือให้ผู้รับลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ติดตาม ทวงถาม ประสานงานในกรณีเกิดปัญหา

1.2 โต้ตอบหนังสือ

- ลงทะเบียนหนังสือรับในส่วนที่หน่วยโต้ตอบจะต้องดำเนินการ

- เสนอหัวหน้างานสารบรรณเพื่อพิจารณาตรวจสอบและสั่งการให้ปฏิบัติ

- แจกจ่ายหนังสือแต่ละเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

- จัดทำทะเบียนคุมหนังสือที่นำเสนอให้อธิการบดี รองอธิการบดี เพื่อสั่งการหรือลงนาม

- เสนอแฟ้มไปที่งานเลขานุการผู้บริหาร

- ตรวจสอบและติดตามหนังสือแต่ละเรื่องที่เสนออธิการบดี รองอธิการบดีสั่งการ หรือลงนาม

- แจกจ่ายหนังสือที่อธิการบดี รองอธิการบดี สั่งการหรือลงนามแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

1.3 เสนอหนังสือสั่งการ

- ลงทะเบียนหนังสือรับในส่วนที่หน่วยโต้ตอบจะต้องดำเนินการ

- เสนอหัวหน้างานสารบรรณเพื่อพิจารณาตรวจสอบและสั่งการให้ปฏิบัติ

- แจกจ่ายหนังสือแต่ละเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

- จัดทำทะเบียนคุมหนังสือที่นำเสนอให้อธิการบดี รองอธิการบดี เพื่อสั่งการหรือลงนาม

- เสนอแฟ้มไปที่งานเลขานุการผู้บริหาร

- ตรวจสอบและติดตามหนังสือแต่ละเรื่องที่เสนออธิการบดี รองอธิการบดีสั่งการ หรือลงนาม

- แจกจ่ายหนังสือที่อธิการบดี รองอธิการบดี สั่งการหรือลงนามแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 งานเสนอหนังสือลงนาม

- ตรวจสอบและกลั่นกรองความครบถ้วนถูกต้องของหนังสือลงนามทุกชนิด รวมทั้งประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ

- แก้ไขสำนวนและการใช้ถ้อยคำ เพื่อให้เกิดความสละสลวยในการใช้ภาษา แล้วจึงดำเนินการจัดทำหนังสือทุกชนิด รวมทั้งประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

- บันทึกเสนอความเห็น เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม

- จัดส่งสำเนาหนังสือลงนามที่ผู้บริหารลงนามแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการต่อไป

1.5 งานหนังสือเวียน

- จัดทำหนังสือเวียนที่มาจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยทราบ

- จัดทำหนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

- จัดทำหนังสือเวียน ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

- จัดทำหนังสือเวียนในกรณีที่มหาวิทยาลัยประสงค์ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในสังกัดในเรื่องเฉพาะกิจต่าง ๆ

- ติดต่อนัดหมาย ทวงถาม ติดตามเรื่องและประสานงานกับคณะ สถาบัน สำนัก กอง ในส่วนที่จะต้องดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของหนังสือสั่งการนั้น ๆ

1.6 งานเก็บเอกสาร

- เก็บรวบรวมหนังสือราชการทุกชนิด

- ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือแต่ละเรื่อง

- ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- พิจารณาเอกสารและดำเนินการจัดหมวดหมู่ตามระบบจัดเอกสารที่กำหนด

- จัดแยกเอกสารเป็นหมวดใหญ่

- นำเอกสารที่แยกเป็นหมวดใหญ่มาจัดแยกเป็นหมวดย่อย โดยกำหนดรหัสเอกสาร

- จัดเอกสารที่แยกหมวดหมู่ แล้วเก็บเข้าแฟ้ม

- จัดทำบัญชีประจำแฟ้ม

- เขียนรหัส ชื่อเรื่องบนหน้าแฟ้มและที่สันแฟ้มหรือบนแถบที่ยื่นด้านบนแฟ้ม

- นำแฟ้มเอกสารเก็บในตู้ โดยเรียงตามหมวดหมู่

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสาร

- ดำเนินการเย็บปก เข้าเล่มเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และสำเนาหนังสือออกของมหาวิทยาลัย

1.7 การให้ยืมเอกสาร

- จัดทำแบบฟอร์มการยืมเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

- จัดทำบัตรยืมแทนแฟ้มที่ถูกยืมไป

- ติดตามทวงถามแฟ้มที่ถูกยืมไปตามเวลาที่กำหนด

1.8 การทำลายเอกสาร

- สำรวจเอกสารที่ครบอายุการเก็บ

- จัดทำบัญชีขอทำลายเอกสาร

- เสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร

- จัดส่งบัญชีหนังสือขอทำลายเอกสารให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรพิจารณา

- เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติขอสงวนเอกสารรายใดตามบัญชีขอทำลายเอกสาร ให้ส่งมอบเอกสารนั้นให้กองจดหมายเหตุ

- ดำเนินการทำลายเอกสาร โดยการเผา หรือย่อยเป็นเศษกระดาษขายทอดตลาด ตามระเบียบงานพัสดุ และส่งเงินเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

- รายงานผลการทำลายเอกสารให้อธิการบดีทราบ

2. หน่วยธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 จัดพิมพ์เอกสารทั้งภายในและภายนอก ตามที่หน่วยโต้ตอบมอบให้ รวมทั้งจัดทำสำเนาหนังสือให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามสั่งการ

2.2 บริการสำเนาเอกสารให้หน่วยงานต่าง ๆ

2.3 จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม แจ้งมติที่ประชุม และรายงานการประชุม และงานพิมพ์อื่นที่หน่วยประชุมและพิธีการมอบให้

2.4 พิมพ์เอกสารและโครงการต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาและรองอธิการบดีมอบหมายหน่วยจัดเก็บเอกสาร

2.5 ตรวจสอบเอกสารเพื่อแยกเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

2.6 ลงทะเบียนเก็บเอกสาร และลงทะเบียนคุมเอกสาร

2.7 นำเข้าแฟ้มตามที่แยกเป็นหมวดหมู่

2.8 บริการค้นหาเอกสารเมื่อมีผู้บริหารหรือหน่วยงานต้องการ

2.9 บันทึกการให้ยืมและนำเอกสารที่ได้รับคืนเก็บ พร้อมบันทึกการรับคืน

2.10 ตรวจสอบเอกสารชำรุด ซ่อมแซม หรือปรับปรุงเอกสารโดยเฉพาะเอกสารสำคัญให้อยู่ในสภาพดี

2.11 สำรวจเอกสารที่สมควรทำลาย

2.12 ทำบัญชีเอกสารที่สมควรทำลาย แต่งตั้งกรรมการทำลายเอกสาร และทำลายเอกสาร

2.13 บริหารการเงิน และพัสดุของกอง ได้แก่

- การจัดทำและควบคุมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

- การควบคุมดูแลเงินทดรองราชการหมุนเวียน

- การจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

- การจัดทำฎีกา

- การควบคุมเกี่ยวกับค่าบริการโทรสาร

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ค่าเดินทางไปราชการ

- รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย จัดซื้อ จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ในกรณีเร่งด่วน

- บำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกลาง

1. หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

- เตรียมการ วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว

- เสนอแนะปรับปรุงแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.2 การปรับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย ในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา(ยุบเลิก ชะลอ เพิ่ม เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย)

- วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอปรับเข้าบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.3 การประสานการดำเนินงานตามแผน

- ประสานงานให้มีการดำเนินการตามแผนและนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

- เป็นแหล่งกลางในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงาน/โครงการที่จะขยายปรับปรุงหรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่

- สำรวจความก้าวหน้าของการดำเนินงานในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะต่าง ๆ ( แผน 5 ปี ) เฉพาะโครงการเปิดสอนสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา

1.4 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

- วิเคราะห์ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) สายสนับสนุนวิชาการและธุรการ (สาย ข - ค) เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อการกำหนดตำแหน่ง และการจัดสรรอัตราสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย

- วิเคราะห์ภาระงานของลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อการกำหนดตำแหน่ง และการจัดสรรอัตราสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย

- วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอรับโอน การขอย้ายสังกัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

- แจ้งตำแหน่งที่จะยุบเลิกและขอใช้อัตราตามมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ เสนอ ทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

- วิเคราะห์ข้อมูลภาระงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประกอบการจัดสรรทุนตามที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร้องขอ

- วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรนักศึกษาผู้ให้สัญญา ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตรากำลังประกอบการพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่

- วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานในการจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลัง

1.5 การจัดทำแผนงาน / โครงการ เฉพาะกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

- โครงการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา

- โครงการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

- จัดทำแผนปฏิบัติงานกองแผนงาน

- วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

2. หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.2 วิเคราะห์และกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

2.3 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2.4 จัดทำข้อมูล การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

2.5 พิจารณาจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงวงเงินในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี

2.6 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดสรรงบประมาณโครงการ เร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2.7 จัดทำยอดโอนเงินงบประมาณเพื่อให้กองคลังดำเนินการโอนเงินงบประมาณตามแผนงาน / งาน

2.8 จัดทำแผนการจัดซื้อ / จัดจ้างและติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

2.9 ยืนยันยอดงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวไปยังสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

2.10 ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

2.11 จัดทำแผนการปฏิบัติงานเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นงวดต่อทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงบประมาณ

2.12 จัดทำรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ

2.13 ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2.14 ปฏิบัติงานนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย

2.15 รวบรวม และตรวจสอบประมาณการรายรับจากเงินรายได้ประเภทต่างๆ

2.16 จัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของหน่วยงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้

2.17 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

2.18 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีของหน่วยงาน

1. หน่วยคลังข้อมูล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 โปรแกรมการศึกษา / หลักสูตร จัดเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนรายวิชาที่เปิดสอน จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาควิชา จำแนกตามหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ และเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์หน่วยกิตนักศึกษา (SCH) นักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

1.2 จำนวนนักศึกษา จัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาใหม่ นักศึกษาหัวจริง นักศึกษาปัจจุบัน

1.3 ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการหางานทำของบัณฑิต เสนอในรูปแบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบประจำปีการศึกษา และปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน และอาจมีการเปรียบเทียบกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

1.4 บุคลากร จัดเก็บข้อมูลอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ต้องจำแนกตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นตามกรณี ตลอดจนการเก็บข้อมูลบุคลากรไปศึกษา อบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน ทำการวิจัยและประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรายงานการสำรวจการพัฒนาบุคลากร สาย ก

1.5 อาคารสถานที่ จัดเก็บข้อมูลด้านอาคารสถานที่ การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ สำรวจข้อมูล และรายงานความต้องการที่พักอาศัยของนักศึกษาและข้าราชการ

2. หน่วยวิจัยสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 วิเคราะห์และคำนวณหาจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

2.2 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยสถาบัน

2.3 วิเคราะห์และสรุปรายงานประจำปีของหน่วยงานเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

2.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

2.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. หน่วยทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ

1.1 ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนา

1.2 ทุนวิจัย

1.3 ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

1.4 การเชิญผู้บริหาร/บุคลากร ร่วมทำวิจัย/ประชุม/สัมมนา/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย

1.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. หน่วยพิธีการและสารนิเทศ

2.1 งานในความรับผิดชอบ

2.2 อาคันตุกะสัมพันธ์

2.3 ให้บริการและประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างประเทศ

2.4 เผยแพร่ข้อมูลมหาวิทยาลัย/องค์กร ในประเทศและต่างประเทศ

2.5 การเชิญมหาวิทยาลัย/บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ

2.6 จัดทำคำกล่าว และสาสน์ในโอกาสต่าง ๆ

2.7 จัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย

2.8 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. งานองค์การสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3.1 ประสานงานองค์กรความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

3.2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

3.3 ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาและตราสาร

3.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อไปฝึกอบรม และเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

3.5 จัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก ณ ต่างประเทศ

3.6 ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครจากต่างประเทศ

3.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ วิสัยทัศน์ จุดเน้น เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. สร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. พัฒนาและกำหนดระบบการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานเพื่อช่วยการปฏิบัติงานให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ภายใต้การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดผลคุ้มค่าสูงสุด

4. กำหนดจัดทำแผนการประหยัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรพื้นฐานต่าง ๆ โดยให้บุคลากรทุกกลุ่มเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ

5. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานรายกลุ่มงานและรายบุคคล โดยเน้น การลดระยะเวลาการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

6. วิเคราะห์และกำหนดอัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพการปรับเปลี่ยนภารกิจ รวมทั้งการกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจในอนาคต

7. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ในทุกลักษณะงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างระบบ เร่งรัด การปฏิบัติ ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. กำกับและอำนวยการจัดทำเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติให้ กพร. และหน่วยงานระดับสูงรับทราบ

9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine