เข้าสู่ระบบ
 บุคลากร
ข้อมูลเมื่อ : 19 มิ.ย.2563 10:19 เข้าชม 6,594 ครั้้ง  
นายสะอาด เข็มสีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  โทรศัพท์: 032-493300-6 ,เบอร์ภายใน 1100
  อีเมล: saard.khe@mail.pbru.ac.th
นายนเรนทร อมรจุติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  โทรศัพท์: 032-708603 ,เบอร์ภายใน 1600
  อีเมล: narenthorn.amo@mail.pbru.ac.th
นายอภิวัฒน์ พานทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล
  โทรศัพท์: 032-708603 ,เบอร์ภายใน 1601
  อีเมล: apiwat.pan@mail.pbru.ac.th
นายธีรวัฒน์ เสนะโห
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
  โทรศัพท์: 032-708603 ,เบอร์ภายใน 1603
  อีเมล: theerawat.sen@mail.pbru.ac.th
นางสาวสุชาดา กนกชัชวาล
นักบริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์: 032-708603 ,เบอร์ภายใน 1602
  อีเมล: suchada.won@mail.pbru.ac.th
นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์: 032-708603 ,เบอร์ภายใน 8603
  อีเมล: thitirat.cha@mail.pbru.ac.th
นางสาวจุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์: 032-708603 ,เบอร์ภายใน 1603
  อีเมล: chulalak.vit@mail.pbru.ac.th
นางสาวณัฐจิรา หวังดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์: 032-708603 ,เบอร์ภายใน 8603
  อีเมล: natjira.wan@mail.pbru.ac.th
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine