เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 หน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูลเมื่อ : 28 ม.ค.2558 18:15 เข้าชม 2,933 ครั้้ง  
กองนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

ติดตามการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลังข้าราชการทุกสายงาน ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง

ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย

จัดทำคลังข้อมูลในด้านข้อมูลนักศึกษา บุคลากร ภาระงานสอนของอาจารย์ สถิติทางการศึกษาโปรแกรมการศึกษา อาคารสถานที่ ฯลฯ

วิเคราะห์การใช้พื้นที่ใช้สอยอาคารสถานที่ต่าง ๆ

จัดทำโครงการวิจัยสถาบัน

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine