กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 เอกสารเผยแพร่
ตัวชี้วัดสำหรับการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 256026 ก.ย.59
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ...21 ก.ย.59
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 256021 ก.ย.59
คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 255915 ก.ย.59
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256029 ส.ค.59
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้ว...30 ก.ค.59
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21 ก.ค.59
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 255912 ก.ค.59
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษ...11 ก.ค.59
ต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 255807 ก.ค.59
+ ดูทั้งหมด
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
[2559] ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
[2559] คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการ...  ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
[2554] ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔  ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
[2557] อัตราและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ฉบับที่ ๒)  ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
[2558] ระเบียบฯกองทุนพัฒนาบุคลากร(ฉบับที่2)_final  ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
[2558] ระเบียบฯเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
[2554] ระเบียบฯการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ.2554  ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553  ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
[2559] ระเบียบฯการรับจ่ายเงินรายได้อื่นที่มิใช่อันเกิดจากการปฏิบัติพันธกิจหลัก  ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
[2559] ประกาศฯหลักเกณฑ์และการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ2559  ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
+ ดูทั้งหมด
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
รายงานกา..
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
รายงานกา..
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
คู่มือกา..
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
รายงานปร..
ดาวน์โหลด 586 ครั้ง
ข้อมูลสา..
ดาวน์โหลด 684 ครั้ง
bootstrap slider
30 กันยายน 2559
ใหม่ล่าสุด
 สารสนเทศมาใหม่
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน...
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 2,861 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 2,302 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 2,032 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 1,686 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 1,572 ครั้ง )
...............................................................................
1  คน
Today
00000005  
All
00005377  
Best viewed in
Chrome

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine