เข้าสู่ระบบ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ข้อมูลเมื่อ : 26 ธ.ค.65 เข้าชม 21,520 ครั้้ง  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีนี้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์์มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งเน้นในเรื่องการยกระดับคุณภาพบัณฑิต การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ที่ต้องการให้หน่วยงานมีแผนในการดำเนินงาน ระยะยาว 20 ปี จึงกำหนดจุดมุ่งหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บัณฑิต ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความยินดีรองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน
สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เข้าติดตามผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สัมมนาการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
สัมมนาการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติ
สัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
สัมมนาการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)...
กองนโยบายและแผนจัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะ
ขอเชิญเข้าร่วม ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา
เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดทำงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
ชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส.ส.
สัมมนาการพัฒนารูปแบบการปฏิรูประบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพลิกโฉม
กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
แจ้งการย้ายสำนักงานกองนโยบายและแผน (ชั่วคราว) เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)
กองนโยบายและแผนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผอ.สะอาด เข็มสีดา เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
หน้า : [ 1 ]  2  3  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 51 รายการ : จำนวน 3 หน้า
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 30,481 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 29,219 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 28,848 ครั้ง )
...............................................................................
4. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
( เข้าชม 27,758 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 27,548 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine