เข้าสู่ระบบ
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะ
ข้อมูลเมื่อ : 30 ก.ย.65 เข้าชม 20,042 ครั้้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย นายนเรนทร อมรจุติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่คณบดี รองคณบดี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือและให้ข้อมูลทางการเงิน PBRU Balance sheet
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
อธิการบดี ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2567
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการนำเสนอ และทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณฯ...
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย
ประชุมพิจารณาโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
สัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เข้าติดตามผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สัมมนาการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
สัมมนาการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
สัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
สัมมนาการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)...
กองนโยบายและแผนจัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ขอเชิญเข้าร่วม ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หน้า : [ 1 ]  2  3  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 60 รายการ : จำนวน 3 หน้า
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 30,838 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 29,444 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 29,103 ครั้ง )
...............................................................................
4. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
( เข้าชม 27,976 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 27,764 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine