เข้าสู่ระบบ
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะ
ข้อมูลเมื่อ : 30 ก.ย.65 เข้าชม 19,782 ครั้้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย นายนเรนทร อมรจุติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่คณบดี รองคณบดี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
sfsdgfgd 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
สัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
สัมมนาการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)...
กองนโยบายและแผนจัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ขอเชิญเข้าร่วม ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา
เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดทำงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
ชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส.ส.
สัมมนาการพัฒนารูปแบบการปฏิรูประบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพลิกโฉม
กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
แจ้งการย้ายสำนักงานกองนโยบายและแผน (ชั่วคราว) เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)
กองนโยบายและแผนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผอ.สะอาด เข็มสีดา เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
เกษียณอายุราชการของนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สังเกตการณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ระยะที่ 1
หน้า : [ 1 ]  2  3  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 46 รายการ : จำนวน 3 หน้า
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 30,168 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 29,028 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 28,540 ครั้ง )
...............................................................................
4. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
( เข้าชม 27,518 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 27,333 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine