เข้าสู่ระบบ
กรอบอัตรากำลังบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562-2565
ข้อมูลเมื่อ : 15 พ.ค.63 เข้าชม 436 ครั้้ง  

กรอบอัตรากำลังบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562-2565

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชราบุรี อนุมัติในคราวประชุม 3/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.4

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (ตุลาคม - มีนาคม)
แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผน/ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานเพื่อปรับลดงบประมาณ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย_final
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (ตุลาคม-กันยายน)
รายงานผลการดำเนินโครงการทบทวนผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดีตามบริบทโครงสร้างใหม่ฯ
การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการฯ
แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม
เครื่องมือกรรมการติดตาม ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบเสนอโครงการ
สถิติการขอนุมัติกิจกรรม และดำเนินกิจกรรม (ไตรมาสที่ 1-2)
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย...
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ตุลาคม - มีนาคม)
จำนวนหน่วยกิต นักศึกษา(SCH) และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ตุลาคม-มีนาคม)
หน้า : [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 134 รายการ : จำนวน 7 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 11143 KB

.pdf
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 7,084 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 6,575 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 5,864 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 5,169 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 4,667 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine