เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 255904 ส.ค.58
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ.255824 ก.พ.58
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1. ปฏิทินจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนปฏิบัติราชการ 2562  ( ดาวน์โหลด 47 ครั้ง )
...............................................................................
3. ปีงบประมาณ 2561  ( ดาวน์โหลด 225 ครั้ง )
...............................................................................
4. ปีงบประมาณ 2560  ( ดาวน์โหลด 367 ครั้ง )
...............................................................................
5. ปีงบประมาณ 2559  ( ดาวน์โหลด 376 ครั้ง )
...............................................................................
6. ปีงบประมาณ 2558  ( ดาวน์โหลด 341 ครั้ง )
...............................................................................
7. ปีงบประมาณ 2557  ( ดาวน์โหลด 226 ครั้ง )
...............................................................................
8. ปีงบประมาณ 2556  ( ดาวน์โหลด 271 ครั้ง )
...............................................................................
9. ปีงบประมาณ 2555  ( ดาวน์โหลด 298 ครั้ง )
...............................................................................
10. ปีงบประมาณ 2554  ( ดาวน์โหลด 277 ครั้ง )
...............................................................................
11. ปีงบประมาณ 2553  ( ดาวน์โหลด 509 ครั้ง )
...............................................................................
12. ปีงบประมาณ 2552  ( ดาวน์โหลด 340 ครั้ง )
...............................................................................
13. ปีงบประมาณ 2551  ( ดาวน์โหลด 248 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine