เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2554] ประกาศการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(ฉบับที่2)...  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเ...  ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำสังกัดมหา...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งป...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2554] ประกาศเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ...  ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2554] หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี...  ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
[2554] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี...  ดาวน์โหลด 364 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนักศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ...  ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำคณะ  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2554] การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
[2554] การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ...  ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
[2554] การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 220 รายการ : จำนวน 11 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,107 ครั้ง )
...............................................................................
2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 883 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 832 ครั้ง )
...............................................................................
4. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 823 ครั้ง )
...............................................................................
5. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 790 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine