กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2554] ประกาศการให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและทุนสนับสนุนการทำวิจัยในต่างประเท...  ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
[2554] ประกาศการเบิกค่าที่พักของนักศึกษาในการไปราชการ...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2554] ประกาศการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
[2554] ประกาศการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(ฉบับที่2)...  ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเ...  ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำสังกัดมหา...  ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
[2554] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งป...  ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
[2554] ประกาศเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ...  ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2554] หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี...  ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
[2554] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร...  ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี...  ดาวน์โหลด 448 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนักศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ...  ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่...  ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำคณะ  ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 223 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,345 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,150 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,092 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,077 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine