กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2555] ระเบียบค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
[2555] ประกาศรายชื่อบุคลกรที่มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่2...  ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
[2555] ประกาศมาตรการดำเนินการในการคืนเงินยืมล่าช้า...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
[2555] ประกาศมาตรการจอดยานพาหนะภายในบริเวณมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
[2555] ประกาศกำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงินและการสอบปลายภาคของนักศึกษาระดับ...  ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
[2555] ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2555] ประกาศการรับสมัครการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2555] ประกาศอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี...  ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
[2555] ประกาศฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแ...  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
[2555] ประกาศกำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษ...  ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
[2555] ประกาศกำหนดการบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่1)...  ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชกา...  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิ...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาร...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2555] ประกาศแนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรม ใ...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2555] การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)...  ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
[2554] ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔...  ดาวน์โหลด 1092 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 223 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,345 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,150 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,092 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,077 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine