กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (ระบุวันที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม)
ข้อมูลเมื่อ : 22 ธ.ค.60 เข้าชม 675 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (ระบุวันที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม)
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตัวชี้วัด)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แบบกรอกข้อมูลอาคารสถานที่ การตั้งชื่ออาคารและห้องประชุม
คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2559
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2558
การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปสำหรับโครงการอื่นที่มิใช่โครงการวิจัย
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประเมินพนักงานราชการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย_final
แบบฟอร์มการวางแผนอัตรากำลังสายผู้สอน
ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ภาค 1-2 ปีการศึกษา 2557
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
6-เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการปี2558-ท่องเที่ยว
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร
คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
หน้า : กลับ  1  2  3  [ 4 ]  5  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 105 รายการ : จำนวน 6 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 550 KB

.xlsx
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,744 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 4,380 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,776 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,151 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,889 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine