เข้าสู่ระบบ
แบบฟอร์มอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแตกตัวคูณ งบยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลเมื่อ : 06 พ.ย.64 เข้าชม 1,299 ครั้้ง  

กองนโยบายและแผน ได้จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 และดําเนินการจัดประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การปฏิบัติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Video Communications นั้น

เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามปฏิทินการดําเนินงาน จึงขอให้หน่วยงานจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และนําส่งกองนโยบายและแผน ผ่านทาง E-mail : planning_office@mail.pbru.ac.th ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดําเนินการให้รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่กํากับดูแลพิจารณาต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม – มีนาคม)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
แบบฟอร์มจัดทำคำขอเบื้องต้น (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวง อว....
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน)
แบบฟอร์มการทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565
แบบบันทึกขอโอนหมวดรายจ่าย/เปลี่ยนแปลงรายการ
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ผลงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (ตุลาคม – กันยายน)
แบบฟอร์มจัดทำคำขอเบื้องต้น (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน้า : [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 171 รายการ : จำนวน 9 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 1549 KB

.zip
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 10,197 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 9,316 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 8,691 ครั้ง )
...............................................................................
4. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
( เข้าชม 7,840 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 7,694 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine