วันพุธที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2558 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีต้อนรับครับ....
 
   ข่าวกิจกรรม
   บทความ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   เอกสารเผยแพร่
   ข่าวประกาศ ก.พ.ร.
   เอกสาร ก.พ.ร.
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ก.พ.ร.
   คุยกับผอ.แผน
 
หน้าแรก เอกสารเผยแพร่
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มีนาคม 2554
ปรับปรุงเมื่อ : 06 พ.ย. 54

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มีนาคม 2554

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักมาตรฐานงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
www.bb.go.th
มีนาคม 2554
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-6112554-10.pdf (515 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 898 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ไม่ใช่วิจัย
ไฟล์นำเสนอการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2558
แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2553-2557) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
สรุปงบประมาณ ปี 2558_มหาวิทยาลัยราชภัฏ40แห่ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย_final
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย_final
วาระ 5.3 การจัดทำงบประมาณ 58
FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจนายจ้าง 57
รายการการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 (ไตรมาส 4)
ต้นทุนต่อหน่วย 56
คำสั่งฯ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก
FTES ปีการศึกษา 2556
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ทบทวน
โครงการปี 2557 จำแนกตามรองรับผิดชอบ
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ 2557
ทิศทาง โอกาส และความท้าทายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ปี 2558-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
กรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2556-2560
คู่มือแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระบบแผนที่ควรทำเพื่อรองรับการการพัฒนาการประกันคุณภาพ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส3)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
การมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.สำนักงานอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน
ftes 2555 เทียบเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบเก็บข้อมูลการก่อสรา้งและศึกษาดูงาน ปี 2552-2556 ตามบันทึกที่ 140 และ ว139
ต้นทุนต่อหน่วย 2555
จำนวนนักศึกษา 2555 และการคิด ftes
ftes 2555
รายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 4)
บัญชีราคาเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2555
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ไตรมาส 3)
ประกาศกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย54(ฉบับที่2)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 2)
รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ฯ
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ftes ปีการศึกษา 2554 เทียบคอมพิวเตอร์
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาปีงบประมาณ 2554
แบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2555
ต้นทุนต่อหน่วย 2554
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555
คำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาบันสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มีนาคม 2554
ความเชื่อมโยง-ออกรหัส55
เอกสารงบประมาณ ปี 2555(เข้าสภา)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2553 - 2557
รายการงบประมาณรายจ่ายกันเหลื่อมปี พ.ศ.2554
คู่มือการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ
งบยุทธศาสตร์เงินรายได้ ปี 55_รายโครงการ_final
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ก.พ.ร.)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ2554_ข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2554
มรภ.เพชรบุรี-รายงานผลการปฏิบัติราชการปี2553(รอบ12เดือน)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการวิจัยความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 (ปีงบประมาณ 2554)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ต้นทุนต่อหน่วย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา2553 (ปีงบประมาณ2554)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ไตรมาส2)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557
ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการ(แบบฟอร์มที่2)
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต(ปีการศึกษา2552)
จำนวนนักศึกษา 2553 เทียบกับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
แผนเพิ่มประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2553
รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) 2553
กรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนปี2553-2557
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่27กันยายน 2553
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
กรอบการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553
แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มาตรฐานครุภัณฑ์53 สำนักงบประมาณ
สรุปการจัดสรรงบประมาณ2554จำแนกหน่วยงาน
คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน
มาตรฐานครุภัณฑ์51 สำนักงบประมาณ
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบรายจ่าย 2554
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีบประมาณ 2552
รายงานการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ_เดือนพค.53
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระยะ15ปี(2553-2567)
เนื้อหา คู่มือประเมินผลฯ ปี 2553
นโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2552-2555
ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 2551
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและตารางเปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2552 ปรับคณะคอม
สรุปโครงการบริการวิชาการ 2552
STRATEGY MAP PBRU
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรุ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความพึงพอใจนายจ้าง ปีการศึกษา2552 (ฉบับย่อ)
สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553(แยกตามคณะ)
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2552
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ2552(ไตรมาส1-4)
รายงานผลการติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551-2552
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปี 52
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสู่สากล พ.ศ. 2551-2554
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
รายงานการวิจัยความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ปี 2552
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2551
รายงานการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551
ตัวอย่างการเขียนแบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ปี 2553
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2550
อาจารย์ต่อ FTES 2551 new
แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ.2551
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิต50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการประเมินความพึงพอใจนายจ้าง50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
 
  กองนโยบายและแผน อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280