กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอน ณ ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ...  ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
[2553] ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2553] ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษ...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2553] ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
[2553] ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร...  ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
[2553] สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
[2553] การดำเนินการทางวินัย  ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
[2553] โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
[2553] การบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
[2553] การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
[2552] ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงานท...  ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
[2552] ระเบียบสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
[2552] ระเบียบวินัยนักศึกษา  ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
[2552] ระเบียบเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น...  ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
[2552] ระเบียบเงินกองทุนเพื่อการวิจัย...  ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
[2552] ระเบียบเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 716 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 226 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,350 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,156 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,093 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,079 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine