เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2553] ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษ...  ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
[2553] ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
[2553] ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร...  ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
[2553] สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
[2553] การดำเนินการทางวินัย  ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
[2553] โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2553] การบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
[2553] การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
[2552] ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงานท...  ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
[2552] ระเบียบสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
[2552] ระเบียบวินัยนักศึกษา  ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
[2552] ระเบียบเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2552] ระเบียบเงินกองทุนเพื่อการวิจัย...  ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
[2552] ระเบียบเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
[2552] ระเบียบค่าสอนเกินภาระงานสอนของผู้ทำการสอนหลักสูตรปกติ...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2552] ระเบียบการรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี...  ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
[2552] ระเบียบการจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
[2552] ระเบียบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชก...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2552] ระเบียบกองทุนสวัสดิการนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2552] ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 220 รายการ : จำนวน 11 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,107 ครั้ง )
...............................................................................
2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 883 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 832 ครั้ง )
...............................................................................
4. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 823 ครั้ง )
...............................................................................
5. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 790 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine