เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2554] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2554] การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่...  ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553...  ดาวน์โหลด 823 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ....  ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
[2553] ระเบียบการรับและจ่ายเงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
[2553] ระเบียบการใช้อาคารสถานที่และบริการ...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2553] ระเบียบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ...  ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
[2553] ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
[2553] ประกาศกำหนดการเปิดเรียนและการชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญ...  ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
[2553] ประกาศการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราเงินเดือนและการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป...  ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ปฏิบัติงานตามโ...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอน ณ ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง...  ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ...  ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
[2553] ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 220 รายการ : จำนวน 11 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,107 ครั้ง )
...............................................................................
2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 883 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 832 ครั้ง )
...............................................................................
4. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 823 ครั้ง )
...............................................................................
5. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 790 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine