เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2554] การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...  ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
[2554] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2554] การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่...  ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553...  ดาวน์โหลด 999 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ....  ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
[2553] ระเบียบการรับและจ่ายเงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
[2553] ระเบียบการใช้อาคารสถานที่และบริการ...  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
[2553] ระเบียบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ...  ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
[2553] ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2553] ประกาศกำหนดการเปิดเรียนและการชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญ...  ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
[2553] ประกาศการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราเงินเดือนและการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป...  ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ปฏิบัติงานตามโ...  ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอน ณ ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ...  ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 221 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,213 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 976 ครั้ง )
...............................................................................
5. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 946 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine