กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2554] คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่...  ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำคณะ  ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
[2554] การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
[2554] การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ...  ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
[2554] การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...  ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
[2554] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
[2554] การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่...  ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553...  ดาวน์โหลด 1156 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ....  ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
[2553] ระเบียบการรับและจ่ายเงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
[2553] ระเบียบการใช้อาคารสถานที่และบริการ...  ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
[2553] ระเบียบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ...  ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
[2553] ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2553] ประกาศกำหนดการเปิดเรียนและการชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญ...  ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
[2553] ประกาศการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราเงินเดือนและการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป...  ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ปฏิบัติงานตามโ...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 226 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,350 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,156 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,093 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,079 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine