เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนักศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ...  ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ...  ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
[2554] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ...  ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2554] คณะกรรมการประจำคณะ  ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
[2554] การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
[2554] การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ...  ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
[2554] การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...  ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
[2554] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
[2554] การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่...  ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553...  ดาวน์โหลด 1257 ครั้ง
[2553] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ....  ดาวน์โหลด 414 ครั้ง
[2553] ระเบียบการรับและจ่ายเงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
[2553] ระเบียบการใช้อาคารสถานที่และบริการ...  ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
[2553] ระเบียบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ...  ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
[2553] ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
[2553] ประกาศกำหนดการเปิดเรียนและการชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญ...  ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
[2553] ประกาศการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2553] ประกาศอัตราเงินเดือนและการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป...  ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 229 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,490 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,257 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,148 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,143 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,117 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine