เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2554] ประกาศห้ามบุคลากรมหาวิทยาลัย เล่นการพนันและดื่มสุราบริเวณมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2554] ประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2...  ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
[2554] ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน(ประเภททั่วไป) เพื่อแต่งตั้ง...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2554] ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร...  ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
[2554] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ...  ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภั...  ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย...  ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
[2554] ประกาศแจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย...  ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
[2554] ประกาศเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าตรวจสอบและว่ากล่าวตักเตือนผู้ไม่สวมหมวกกันน๊อกในการข...  ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
[2554] ประกาศขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายและกำหนดการเปิดปิด ภาคเรียนสำหรับบั...  ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
[2554] ประกาศกำหนดการเปิดปิด ภาคการศึกษาและกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาระดับปริญ...  ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
[2554] ประกาศการสรรหาประธานสาขาวิชา...  ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
[2554] ประกาศการสรรหาประธานสาขาวิชา(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2554] ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับคัดเ...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2554] ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาก...  ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
[2554] ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...  ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
[2554] ประกาศอัตราค่าบำรุงรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2554] ประกาศการให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและทุนสนับสนุนการทำวิจัยในต่างประเท...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
[2554] ประกาศการเบิกค่าที่พักของนักศึกษาในการไปราชการ...  ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
[2554] ประกาศการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 220 รายการ : จำนวน 11 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,107 ครั้ง )
...............................................................................
2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 883 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 832 ครั้ง )
...............................................................................
4. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 823 ครั้ง )
...............................................................................
5. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 790 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine