เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาร...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2555] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2555] ประกาศแนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรม ใ...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
[2555] การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)...  ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
[2554] ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔...  ดาวน์โหลด 1148 ครั้ง
[2554] ระเบียบฯการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ.2554...  ดาวน์โหลด 665 ครั้ง
[2554] ระเบียบการใช้จ่ายอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร...  ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
[2554] ระเบียบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
[2554] ประกาศห้ามบุคลากรมหาวิทยาลัย เล่นการพนันและดื่มสุราบริเวณมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
[2554] ประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2...  ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
[2554] ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน(ประเภททั่วไป) เพื่อแต่งตั้ง...  ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
[2554] ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร...  ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
[2554] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ...  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภั...  ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
[2554] ประกาศแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2554] ประกาศแจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2554] ประกาศเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าตรวจสอบและว่ากล่าวตักเตือนผู้ไม่สวมหมวกกันน๊อกในการข...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2554] ประกาศขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายและกำหนดการเปิดปิด ภาคเรียนสำหรับบั...  ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
[2554] ประกาศกำหนดการเปิดปิด ภาคการศึกษาและกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาระดับปริญ...  ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 229 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,490 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,257 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,148 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,143 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,117 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine