กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
เอกสารจัดทำคำของบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณพ.ศ.2562 และแผนงานบูรณาการและยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
ข้อมูลเมื่อ : 22 ส.ค.60 เข้าชม 667 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
เอกสารจัดทำคำของบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณพ.ศ.2562 และแผนงานบูรณาการและยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ปี 2558-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2553 - 2557
คู่มือการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ
นโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2552-2555
รายงานผลการติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551-2552
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
กรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2556-2560
แบบประเมินการปฏิบัติงานผู้ต่อราชการ
การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำงบลงทุน ปี 2559
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ไม่ใช่วิจัย
ไฟล์นำเสนอการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2558
แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2553-2557) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
หน้า : กลับ  1  2  3  4  [ 5 ]  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 105 รายการ : จำนวน 6 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 198 KB

.zip
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,744 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 4,382 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,776 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,151 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,889 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine