กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2557] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
[2557] การจัดตั้งการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...  ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
[2556] คำสั่งฯ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วย อธิการบดี คณบดี ผู้อำนว...  ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
[2556] ระเบียบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ...  ดาวน์โหลด 403 ครั้ง
[2556] ระเบีียบการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยา...  ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
[2556] ประกาศอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ...  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
[2556] ประกาศลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
[2556] ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
[2556] ประกาศพนักงานมหาวิทยาลัย ออกจากงานเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
[2556] ประกาศแนวปฏิบัติ รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า...  ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
[2556] ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
[2556] ประกาศข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2556] ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2556] ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับกลุ่มประเท...  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
[2556] ประกาศเงินยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
[2556] ประกาศกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
[2556] ประกาศการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2556] ประกาศการกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)...  ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
[2556] ประกาศการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
[2556] การจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนทางด้านพยาบาลศาสตร์...  ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 226 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,350 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,156 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,093 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,079 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine