เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2557] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเวลาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ...  ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
[2557] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรื...  ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
[2557] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ...  ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
[2557] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
[2557] การจัดตั้งการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...  ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
[2556] คำสั่งฯ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วย อธิการบดี คณบดี ผู้อำนว...  ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
[2556] ระเบียบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ...  ดาวน์โหลด 412 ครั้ง
[2556] ระเบีียบการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยา...  ดาวน์โหลด 381 ครั้ง
[2556] ประกาศอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ...  ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
[2556] ประกาศลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
[2556] ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
[2556] ประกาศพนักงานมหาวิทยาลัย ออกจากงานเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
[2556] ประกาศแนวปฏิบัติ รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2556] ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
[2556] ประกาศข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
[2556] ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น...  ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
[2556] ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับกลุ่มประเท...  ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
[2556] ประกาศเงินยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
[2556] ประกาศกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
[2556] ประกาศการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 229 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,490 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,257 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,148 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,143 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,117 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine