เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2556] ประกาศอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ...  ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
[2556] ประกาศลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2556] ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2556] ประกาศพนักงานมหาวิทยาลัย ออกจากงานเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2556] ประกาศแนวปฏิบัติ รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า...  ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
[2556] ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2556] ประกาศข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2556] ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2556] ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับกลุ่มประเท...  ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
[2556] ประกาศเงินยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
[2556] ประกาศกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
[2556] ประกาศการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2556] ประกาศการกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)...  ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
[2556] ประกาศการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
[2556] การจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนทางด้านพยาบาลศาสตร์...  ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
[2555] ประกาศอัตราค่าตอบแทนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555...  ดาวน์โหลด 515 ครั้ง
[2555] ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555...  ดาวน์โหลด 1213 ครั้ง
[2555] ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555...  ดาวน์โหลด 946 ครั้ง
[2555] ระเบียบค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
[2555] ประกาศรายชื่อบุคลกรที่มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่2...  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 221 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,213 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 976 ครั้ง )
...............................................................................
5. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 946 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine