กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 เอกสารเผยแพร่
รายงานแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Workforce Engagement Survey)...09 ก.ค.58
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตัวชี้วัด)...03 ก.ค.58
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559...30 มิ.ย.58
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...23 มิ.ย.58
แบบกรอกข้อมูลอาคารสถานที่ การตั้งชื่ออาคารและห้องประชุม...18 มิ.ย.58
คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2559...15 ก.ย.59
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ...15 ก.ย.59
การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปสำหรับโครงการอื่นที่มิใช่โครงการวิจัย...09 มิ.ย.58
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ...21 ก.ย.58
ประเมินพนักงานราชการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย_final...20 พ.ค.58
แบบฟอร์มการวางแผนอัตรากำลังสายผู้สอน...12 พ.ค.58
ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...11 พ.ค.58
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ภาค 1-2 ปีการศึกษา 2557...30 เม.ย.58
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง...20 เม.ย.58
6-เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการปี2558-ท่องเที่ยว...16 เม.ย.58
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...02 เม.ย.58
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร...30 มี.ค.58
คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...18 มี.ค.58
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ 2557...18 มี.ค.58
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗...18 มี.ค.58
หน้า : กลับ  1  2  3  [ 4 ]  5  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 106 รายการ : จำนวน 6 หน้า
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,738 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 4,377 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,770 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,146 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,888 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine