เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2557] ประกาศการเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนั...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2557] ประกาศการเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนั...  ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
[2557] ประกาศการเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนั...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2557] ประกาศอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี...  ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
[2557] ประกาศให้ระมัดระวังความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในช่วงวันหยุกราชการ...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2557] ประกาศกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้...  ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
[2557] ประกาศการกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3)...  ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการพลเรือน ใ...  ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาล...  ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
[2557] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเวลาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ...  ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
[2557] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรื...  ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
[2557] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ...  ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
[2557] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
[2557] การจัดตั้งการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...  ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
[2556] คำสั่งฯ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วย อธิการบดี คณบดี ผู้อำนว...  ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
[2556] ระเบียบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ...  ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
[2556] ระเบีียบการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยา...  ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 221 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,213 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 976 ครั้ง )
...............................................................................
5. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 946 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine