กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2557] ประกาศค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2557] ประกาศการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ...  ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
[2557] ประกาศการเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนั...  ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
[2557] ประกาศการเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนั...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2557] ประกาศการเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนั...  ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
[2557] ประกาศอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี...  ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
[2557] ประกาศให้ระมัดระวังความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในช่วงวันหยุกราชการ...  ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
[2557] ประกาศกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้...  ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
[2557] ประกาศการกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3)...  ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการพลเรือน ใ...  ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาล...  ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
[2557] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
[2557] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเวลาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ...  ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
[2557] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรื...  ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
[2557] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ...  ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
[2557] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
[2557] การจัดตั้งการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...  ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
[2556] คำสั่งฯ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วย อธิการบดี คณบดี ผู้อำนว...  ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 223 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,345 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,150 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,092 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,077 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine