เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (ระบุวันที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม)
ข้อมูลเมื่อ : 22 ธ.ค.60 เข้าชม 208 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (ระบุวันที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม)
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ปีการศึกษา 2558
การปรับแผนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน58-62_final
แบบฟอร์มจัดทำรายงานประจำปี 2558
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปี 60
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบลงทุน)
รายละเอียดประกอบการอนุมัติรายการ งบลงทุนเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการงบประมาณรายจ่ายกันเหลื่อมปี พ.ศ.2559
แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รองอธิการ)
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2557
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2557
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ?/td>
รายงานแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Workforce Engagement Survey)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตัวชี้วัด)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หน้า : กลับ  1  2  [ 3 ]  4  5  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 102 รายการ : จำนวน 6 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 550 KB

.xlsx
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,233 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 3,820 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,289 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 2,682 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,435 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine