กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 เอกสารเผยแพร่
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...21 ก.ค.59
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...12 ก.ค.59
รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558...11 ก.ค.59
ต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 255807 ก.ค.59
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ปีการศึกษา 2558...05 ก.ค.59
การปรับแผนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...21 มิ.ย.59
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...11 พ.ค.59
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน58-62_final04 มี.ค.59
แบบฟอร์มจัดทำรายงานประจำปี 255815 ก.พ.59
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...14 ม.ค.59
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559...16 ธ.ค.58
คู่มือการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปี 60...30 ต.ค.58
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบลงทุน)...29 ต.ค.58
รายละเอียดประกอบการอนุมัติรายการ งบลงทุนเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...15 ต.ค.58
รายการงบประมาณรายจ่ายกันเหลื่อมปี พ.ศ.2559...12 ต.ค.58
แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ...25 ก.ย.58
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รองอธิก...14 ก.ย.58
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 255707 ก.ย.58
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2557...26 ส.ค.58
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ...10 ก.ค.58
หน้า : กลับ  1  2  [ 3 ]  4  5  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 106 รายการ : จำนวน 6 หน้า
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,738 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 4,377 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,770 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,146 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,888 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine