กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2559] ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์...  ดาวน์โหลด 571 ครั้ง
[2559] ประกาศฯ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ...  ดาวน์โหลด 647 ครั้ง
[2559] ประกาศฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ...  ดาวน์โหลด 415 ครั้ง
[2558] การปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 636 ครั้ง
[2558] การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 647 ครั้ง
[2558] ระเบียบฯกองทุนพัฒนาบุคลากร(ฉบับที่2)_final...  ดาวน์โหลด 857 ครั้ง
[2558] ระเบียบฯเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 718 ครั้ง
[2558] ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2...  ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
[2558] ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 551 ครั้ง
[2558] ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 562 ครั้ง
[2558] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
[2558] ประกาศแนวปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3)...  ดาวน์โหลด 648 ครั้ง
[2557] อัตราและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ฉบับที่ ๒)...  ดาวน์โหลด 727 ครั้ง
[2557] ระเบียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร...  ดาวน์โหลด 786 ครั้ง
[2557] ระเบียบการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป...  ดาวน์โหลด 726 ครั้ง
[2557] ระเบียบการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา(...  ดาวน์โหลด 696 ครั้ง
[2557] ระเบียบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 406 ครั้ง
[2557] ระเบียบการจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียน...  ดาวน์โหลด 419 ครั้ง
[2557] ระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ...  ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
[2557] ประกาศให้ระมัดระวังความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในช่วงวันหยุดราชการ...  ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 226 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,350 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,156 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,093 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,079 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine