เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2558] ระเบียบฯเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 620 ครั้ง
[2558] ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2...  ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
[2558] ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 530 ครั้ง
[2558] ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 535 ครั้ง
[2558] ประกาศอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558...  ดาวน์โหลด 444 ครั้ง
[2558] ประกาศแนวปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3)...  ดาวน์โหลด 626 ครั้ง
[2557] อัตราและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ฉบับที่ ๒)...  ดาวน์โหลด 661 ครั้ง
[2557] ระเบียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร...  ดาวน์โหลด 756 ครั้ง
[2557] ระเบียบการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป...  ดาวน์โหลด 701 ครั้ง
[2557] ระเบียบการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา(...  ดาวน์โหลด 674 ครั้ง
[2557] ระเบียบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ(ฉบับที่ 2)...  ดาวน์โหลด 381 ครั้ง
[2557] ระเบียบการจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียน...  ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
[2557] ระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ...  ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
[2557] ประกาศให้ระมัดระวังความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในช่วงวันหยุดราชการ...  ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
[2557] ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
[2557] ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง...  ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
[2557] ประกาศงดการเรียนการสอน  ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
[2557] ประกาศค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก...  ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
[2557] ประกาศการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ...  ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
[2557] ประกาศการเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนั...  ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 220 รายการ : จำนวน 11 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,107 ครั้ง )
...............................................................................
2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 883 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 832 ครั้ง )
...............................................................................
4. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 823 ครั้ง )
...............................................................................
5. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 790 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine