กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ข้อมูลเมื่อ : 22 ก.ย.60 เข้าชม 569 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณ เงินรายได้ ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แผ่นพับนโยบายคุณธรรมโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการวิชาการและวัฒนธรรม
ขั้นตอนการเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดทำคำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
แผนผังการเชื่อมโยงแผนบูรณการการเชิงยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ Re-profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการงบประมาณรายจ่ายกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดสำหรับการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2560
คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดระดับมหาวิท?td>
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้า : กลับ  1  [ 2 ]  3  4  5  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 105 รายการ : จำนวน 6 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 225 KB

.xlsx
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,747 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 4,382 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,778 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,154 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,892 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine