เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2552] ประกาศอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและค่าที่พัก...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2552] ประกาศกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้...  ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
[2552] ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึ...  ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
[2552] ประกาศการเก็บเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ของสำนักจัดการศึกษาและบริการชุมชน...  ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
[2552] ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงศูนย์ ของสำนักจัดการศึกษาและบริการชุมชน...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
[2552] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
[2552] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2552] หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศา...  ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
[2552] จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
[2552] การบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้...  ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
[2552] การดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...  ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
[2552] การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศ...  ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
[2551] พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑...  ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
[2551] ระเบียบเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
[2551] ระเบียบการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
[2551] ระเบียบการบริหารและการใช้จ่ายเงินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
[2551] ระเบียบการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา...  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
[2551] ประกาศการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
[2551] ประกาศค่าตอบแทนการอ่านบทความวิชาการ...  ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
[2550] ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกาา ภาคเรียนที่ 2...  ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 229 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,490 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,257 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,148 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,143 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,117 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine