เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2552] การบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้...  ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
[2552] การดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
[2552] การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศ...  ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
[2551] พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑...  ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
[2551] ระเบียบเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2551] ระเบียบการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2551] ระเบียบการบริหารและการใช้จ่ายเงินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
[2551] ระเบียบการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา...  ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
[2551] ประกาศการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
[2551] ประกาศค่าตอบแทนการอ่านบทความวิชาการ...  ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
[2550] ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกาา ภาคเรียนที่ 2...  ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
[2550] ชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์...  ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
[2549] ประกาศการเก็บเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพ...  ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
[2549] ประกาศการเก็บเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป....  ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
[2549] ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษประจำสาขาวิชา ภาค กศ.บป....  ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
[2549] ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษประจำสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพ...  ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
[2549] พนักงานมหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
[2547] พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ...  ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
[2547] พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗...  ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
[2543] ระเบียบการสอบและค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน...  ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  
รายการทั้งหมด 220 รายการ : จำนวน 11 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,107 ครั้ง )
...............................................................................
2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 883 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 832 ครั้ง )
...............................................................................
4. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 823 ครั้ง )
...............................................................................
5. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 790 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine