กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2552] ระเบียบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชก...  ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
[2552] ระเบียบกองทุนสวัสดิการนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
[2552] ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
[2552] ระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา  ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
[2552] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงรับการเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการบริหา...  ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
[2552] ประกาศมาตราการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช1เอ็น1)...  ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
[2552] ประกาศแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2552] ประกาศความก้าวหน้าในตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ...  ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
[2552] ประกาศขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประเภทผู้แทนบุคลากรสายวิชาก...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2552] ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ...  ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
[2552] ประกาศการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประเภทผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและกรรมการป...  ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
[2552] ประกาศการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
[2552] ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพั...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2552] ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น...  ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
[2552] ประกาศอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและค่าที่พัก...  ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
[2552] ประกาศกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้...  ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
[2552] ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึ...  ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
[2552] ประกาศการเก็บเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ของสำนักจัดการศึกษาและบริการชุมชน...  ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
[2552] ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงศูนย์ ของสำนักจัดการศึกษาและบริการชุมชน...  ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
[2552] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 223 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,345 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 1,150 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 1,092 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 1,077 ครั้ง )
...............................................................................
5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
( ดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine