เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
สืบค้นจาก :
[2552] ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
[2552] ระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
[2552] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงรับการเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการบริหา...  ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
[2552] ประกาศมาตราการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช1เอ็น1)...  ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
[2552] ประกาศแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...  ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
[2552] ประกาศความก้าวหน้าในตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ...  ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
[2552] ประกาศขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประเภทผู้แทนบุคลากรสายวิชาก...  ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
[2552] ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ...  ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
[2552] ประกาศการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประเภทผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและกรรมการป...  ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
[2552] ประกาศการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา...  ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
[2552] ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพั...  ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
[2552] ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น...  ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
[2552] ประกาศอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและค่าที่พัก...  ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
[2552] ประกาศกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้...  ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
[2552] ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึ...  ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
[2552] ประกาศการเก็บเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ของสำนักจัดการศึกษาและบริการชุมชน...  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
[2552] ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงศูนย์ ของสำนักจัดการศึกษาและบริการชุมชน...  ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
[2552] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย...  ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
[2552] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการนักศึกษา...  ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
[2552] หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศา...  ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
หน้า : กลับ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 221 รายการ : จำนวน 12 หน้า
 5 อันดับคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับยอดนิยม
1. ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
( ดาวน์โหลด 1,213 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
3. ข้อบังคับฯคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
( ดาวน์โหลด 999 ครั้ง )
...............................................................................
4. คำสั่งฯ มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
( ดาวน์โหลด 976 ครั้ง )
...............................................................................
5. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
( ดาวน์โหลด 946 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine