เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกสาขาวิชา
ข้อมูลเมื่อ : 14 มิ.ย.61 เข้าชม 810 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกสาขาวิชาแบบแยกสาขาวิชา

เพื่อใช้ในการบริหารและจัดทำต้นทุนต่อหน่วยในระดับสาขาวิชา

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ตุลาคม-มีนาคม)
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ20 ปี และระยะ 5 ปี
ปฏิทินจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนที่ยุทธศาสตร์แผน 20 ปี และ 5 ปี
แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4)
ระดับของแผนความเชื่อมโยง และแนวทางการจัดทำแผน (ดร.นงรัตน์ อิสโร)
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ประกอบประชุมบุคลากร
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2561
แผนแม่บทระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปฏิทินการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน้า : [ 1 ]  2  3  4  5  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 118 รายการ : จำนวน 6 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 100 KB

.pdf
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 5,541 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 5,478 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 4,603 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,913 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 3,543 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine