เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้านคอรัปชั่น
ข้อมูลเมื่อ : 23 เม.ย.61 เข้าชม 422 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. โปร่งใส มุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารและติดตามภารกิจ

2. พร้อมรับผิด มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานและพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

3. ปลอดจากทุจริต ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ยึดมั่นในการบริหารจัดการ องค์กรที่ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย และปลอดจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน

4. วัฒนธรรมคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต อาย และเกรงกลัวต่อการทุจริต ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในองค์กร

5. คุณธรรมในการทำงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม มีคุณธรรมในการบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

6. สื่อสารภายในองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอด โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร ตลอด จนการเปิดโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประเภทงบประมาณ และสีของงบหน้าเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
ขั้นตอนการค้นหารหัส GFMIS
ขอให้ "ป้าณา" นางอาณา เข็มสีดา มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
สนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน
สวัสดีปีใหม่ 2559
๕ ธันวา มหาราช
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ติดตามข่าวสารกองแผนได้ที่นี่
All New Site Plan !!
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 5,334 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 5,333 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 4,424 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,768 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 3,411 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine